Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND về việc ban hành quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức “nhà nước và nhân dân cùng làm" do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N GÒ V P c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 22/2008/NQ-H ND Gò V p, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V BAN HÀNH QUY CH T CH C TH C HI N VÀ QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ M R NG, NÂNG C P H M TRÊN NA BÀN QU N GÒ V P THEO PHƯƠNG TH C “NHÀ NƯ C VÀ NHÂN DÂN CÙNG LÀM” H I NG NHÂN DÂN QU N GÒ V P KHÓA IX, KỲ H P L N TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét t trình và d th o quy ch c a y ban nhân dân qu n Gò V p trình H i ng nhân dân qu n v ban hành Quy ch t ch c th c hi n và qu n lý các d án u tư m r ng, nâng c p h m trên a bàn qu n Gò V p theo phương th c “Nhà nư c và nhân dân cùng làm”, báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và các ý ki n phát bi u th o lu n t i kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. Nh m Ny nhanh ti n th c hi n Ngh quy t i h i ng b qu n và ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n v nâng c p và m r ng m ng lư i h m trên a bàn qu n, vi c ban hành Quy ch t ch c th c hi n và qu n lý các d án u tư m r ng, nâng c p h m trên a bàn qu n Gò V p theo phương th c “Nhà nư c và nhân dân cùng làm” trong t trình là h p lý. H i ng nhân dân qu n Gò V p nh t trí v i t trình c a y ban nhân dân qu n trình H i ng nhân dân qu n v ban hành Quy ch t ch c th c hi n và qu n lý các d án u tư m r ng, nâng c p h m trên a bàn qu n Gò V p theo phương th c “Nhà nư c và nhân dân cùng làm” i u 2. H i ng nhân dân qu n giao y ban nhân dân qu n ti p thu ý ki n c a các i bi u, b sung, hoàn ch nh quy ch , ban hành quy t nh và t ch c tri n khai, th c hi n Quy ch này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX thông qua t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n l n th 10, ngày 11 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản