Nghị Quyết Số: 23/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
3
download

Nghị Quyết Số: 23/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 19 ( Từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2009)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết Số: 23/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 23/2009/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 19 ( Từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2009) Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/ 02/ 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh; Sau khi xem xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã - thành phố Hà Nội; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã - thành phố Hà Nội gồm 12 cơ quan như sau: Phòng Nội vụ; phòng Tư pháp; phòng Tài chính – Kế hoạch; phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; phòng Văn hóa và Thông tin; phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng Y tế, phòng Kinh tế; phòng Quản lý đô thị; Thanh tra; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã và hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn trực thuộc, theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua./.
  2. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Ban công tác ĐB của QH; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính Ngô Thị Doãn Thanh phủ; - Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; - Thường trực Thành ủy; - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội; - Thường trực HĐND, UBND TP, UBMTTQTP; - Đại biểu HĐND TP; - VP Thành ủy và các Ban của Thành ủy; - VP ĐĐBQH& HĐND, VP UBND TP; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; - TT HĐND, UBNDquận, huyện, thị xã; - Các cơ quan thông tấn báo chí;
Đồng bộ tài khoản