Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 24/2008/NQ-HĐND Hạ Long, ngày 12 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ XI – KỲ HỌP THỨ 14 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất Đai ngày 26/11/2003; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ “Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất”; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất”; Thông tư 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP”; Sau khi xem xét Tờ trình số 4551/2008/TT-UBND ngày 26/11/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị phê duyệt phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: I. Hội đồng Nhân dân tỉnh nhất trí thông qua tờ trình số 4551/TT-UBND ngày 26/11/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị phê duyệt phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2009, với những nội dung sau: 1. Phê duyệt phương án giá các loại đất năm 2009 như Tờ trình số 4551/TT-UBND ngày 26/11/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh " Về việc phê duyệt phương án giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2009 ". Cụ thể như sau: 1.1. Giá đất ở và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. 1.2. Giá đất nông nghiệp. 1.3. Giá đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư thị trấn; khu dân cư nông thôn; giá đất nông nghiệp trong phạm vi phường. 1.4. Giá đất Nông nghiệp khác. 2. Giao cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh căn cứ phương án giá các loại đất năm 2009 được phê duyệt tại Nghị quyết này để ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009 và thống nhất thực hiện từ ngày 01/01/2009. 3. Trường hợp năm 2009 cần phải điều chỉnh, bổ sung giá đất để phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như các nhiệm vụ khác thì Uỷ ban Nhân dân tỉnh xây dựng phương án xin ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. II. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao: - Uỷ ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. - Thường trực, các Ban, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị Quyết này được Hội đồng Nhân dân tỉnh Khoá XI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 12/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kề từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH
  2. Nguyễn Duy Hưng FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Bang gia 2
Đồng bộ tài khoản