intTypePromotion=1

Nghị quyết Số: 24/NQ-CP

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
168
lượt xem
7
download

Nghị quyết Số: 24/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010 Số: 24/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN CẦU GIÁT THUỘC HUYỆN QUỲNH LƯU; MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN QUỲ CHÂU THUỘC HUYỆN QUỲ CHÂU, TỈNH NGHỆ AN CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 24/NQ-CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 24/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN CẦU GIÁT THUỘC HUYỆN QUỲNH LƯU; MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN QUỲ CHÂU THUỘC HUYỆN QUỲ CHÂU, TỈNH NGHỆ AN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An như sau: 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu. Điều chỉnh 167 ha diện tích tự nhiên và 2.888 nhân khẩu của xã Quỳnh Mỹ thuộc huyện Quỳnh Lưu về thị trấn Cầu Giát để quản lý. Thị trấn Cầu Giát có 282 ha diện tích tự nhiên và 9.598 nhân khẩu. Địa giới hành chính thị trấn Cầu Giát: Bắc và Đông giáp xã Quỳnh Hồng; Tây giáp xã Quỳnh Mỹ và xã Quỳnh Lâm; Nam giáp các xã: Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. 2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu. Điều chỉnh 459,86 ha diện tích tự nhiên và 1.703 nhân khẩu của xã Châu Hạnh thuộc huyện Quỳ Châu về thị trấn Quỳ Châu để quản lý.
  2. Thị trấn Quỳ Châu có 548 ha diện tích tự nhiên và 4.040 nhân khẩu. Địa giới hành chính thị trấn Quỳ Châu: Đông, Tây, Nam, Bắc giáp xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. 3. Đổi tên thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu Đổi tên thực hiện Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu. 4. Sau khi điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính các thị trấn và đổi tên thị trấn Quỳ Châu: - Xã Quỳnh Mỹ còn lại 605 ha diện tích tự nhiên và 5.162 nhân khẩu; Huyện Quỳnh Lưu có 607.370 ha diện tích tự nhiên và 375.054 nhân khẩu, có 43 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 02 thị trấn và 41 xã. - Xã Châu Hạnh còn lại 12.208,14 ha diện tích tự nhiên và 5.978 nhân khẩu; Huyện Quỳ Châu có 105.765,63 ha diện tích tự nhiên và 53.179 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 01 thị trấn và 11 xã. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Tấn Dũng - HĐND, UBND tỉnh Nghệ An; - Ban Tổ chức Trung ương; - Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; - Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và
  3. Đầu tư); - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2