Nghị quyết số 26/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
147
lượt xem
22
download

Nghị quyết số 26/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 26/2008/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 26/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 26/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2008 NGHN QUY T S A I, B SUNG M T S QUY NNH C A NGHN QUY T S 53/2007/NQ- CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2007 C A CHÍNH PH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH NĂM BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V Y M NH C I CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HI U L C, HI U QU QU N LÝ C A B MÁY NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v , QUY T NGHN: i u 1. i u ch nh m t s quy nh t i Ph l c nh ng công vi c c n tri n khai th c hi n ban hành kèm theo Ngh quy t s 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph ban hành Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th năm Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c (sau ây g i là Ph l c kèm theo Ngh quy t 53) và k ho ch c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 94/2006/Q -TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i là K ho ch kèm theo Quy t nh 94), như sau: 1. Bãi b công vi c quy nh t i i m 2.1, 2.2 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Hoàn thi n cơ ch ph i h p gi a y ban Thư ng v Qu c h i, H i ng Dân t c, các y ban c a Qu c h i v i Chính ph ”, “Xác nh rõ cơ ch giám sát c a Qu c h i i v i Chính ph , các B , cơ quan ngang B ”. 2. G p công vi c quy nh t i i m 3.4 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Xây d ng cơ ch l y ý ki n nhân dân, nh t là các i tư ng ch u s i u ch nh c a văn b n quy ph m pháp lu t s ban hành” và s n phNm s 1, 2, 4 và 5 c a K ho ch kèm theo Quy t nh 94 “Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v cơ ch ph i h p c a các cơ quan có thNm quy n trong vi c xu t ki n ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t”, “Ngh nh c a Chính ph v quy trình l p d ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t dài h n và hàng năm thu c thNm quy n c a Chính ph ”, “Ngh nh c a Chính ph v cơ ch huy ng các chuyên gia, các nhà khoa h c và nhân dân vào quá trình xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t”, “Ngh nh c a Chính ph v quy trình xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ” thành nhi m v “Xây d ng Ngh nh hư ng
  2. d n chi ti t thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t”, B Tư pháp ch trì, th i gian hoàn thành Quý IV năm 2008. 3. i u ch nh th i gian hoàn thành các công vi c quy nh t i i m 4.2 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Rà soát th t c hành chính trên m t s lĩnh v c tr ng i m” thành nhi m v thư ng xuyên. 4. Bãi b công vi c quy nh t i i m 4.6 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Xây d ng Lu t Th t c hành chính” và s n phNm s 7 c a K ho ch kèm theo Quy t nh 94 “Lu t v th t c hành chính”; giao Văn phòng Chính ph ch trì xây d ng “Ngh nh v ki m soát th t c hành chính”, th i gian trình Chính ph Quý II năm 2009. 5. i u ch nh th i gian hoàn thành công vi c quy nh t i i m 5.4 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Xây d ng các Ngh nh thay th Ngh nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph phù h p v i án cơ c u t ch c Chính ph nhi m kỳ khóa XII (2007 – 2011)” vào Quý IV năm 2008. 6. i u ch nh th i gian hoàn thành công vi c quy nh t i i m 5.5 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Ti p t c i m i, hoàn thi n các quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c bên trong c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ” vào Quý II năm 2009. 7. i u ch nh th i gian hoàn thành công vi c quy nh t i i m 5.6 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Ti p t c th c hi n phân c p nhi m v t Chính ph , các B , ngành cho chính quy n a phương trong quá trình xây d ng Ngh nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a t ng B , cơ quan ngang B ” vào Quý IV năm 2008. 8. i u ch nh th i gian hoàn thành công vi c quy nh t i i m 5.11 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Thông tư liên t ch hư ng d n v ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân a phương qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c” vào Quý I năm 2009. 9. G p công vi c quy nh t i i m 5.12, 5.15 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng”, “Thí i m nhân dân b u tr c ti p Ch t ch y ban nhân dân c p xã” và s n phNm s 21, 22 c a K ho ch kèm theo Quy t nh 94 “Thí i m mô hình t ch c chính quy n ô th ”, “ án thí i m dân b u tr c ti p ch t ch y ban nhân dân c p xã” thành nhi m v “Xây d ng án thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng và nhân dân b u tr c ti p Ch t ch y ban nhân dân xã”, B N i v ch trì, th i gian trình Chính ph Quý III năm 2008 và trình các c p có thNm quy n vào Quý IV năm 2008. 10. i u ch nh th i gian hoàn thành công vi c quy nh t i i m 5.17 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Nghiên c u vi c thành l p cơ quan Tài phán hành chính” vào Quý III năm 2009. 11. G p công vi c quy nh t i i m 6.2 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t s 53 “Hoàn thi n ch c danh, tiêu chuNn cán b , công ch c” và s n phNm s 27 c a K
  3. ho ch kèm theo Quy t nh 94 “S a i, b sung tiêu chuNn, ch c danh cán b công ch c” thành nhi m v thư ng xuyên “Hoàn thi n ch c danh, tiêu chuNn cán b , công ch c”. 12. i u ch nh th i gian hoàn thành công vi c quy nh t i i m 6.5 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Hoàn thi n quy ch ánh giá, phân lo i cán b , công ch c” vào Quý IV năm 2008. 13. i u ch nh th i gian hoàn thành công vi c quy nh t i i m 6.6 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Thí i m thi tuy n m t s ch c danh công ch c lãnh o g n v i chuyên môn nghi p v trong b máy hành chính nhà nư c và các ơn v s nghi p” vào Quý IV năm 2008. 14. i u ch nh th i gian hoàn thành công vi c quy nh t i i m 6.8 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 5.3 “Xây d ng ch ph c p công v cho cán b , công ch c hành chính (bao g m c cán b , công ch c ng, oàn th trong h th ng chính tr )” vào Quý IV năm 2008. 15. Bãi b công vi c quy nh t i i m 6.9 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Nghiên c u có chính sách, ch thích h p v nhà cho cán b , công ch c”; giao B Xây d ng ch trì xây d ng án chung v chính sách nhà cho các i tư ng xã h i có nhu c u ph i gi i quy t v nhà , th i gian trình Chính ph Quý I năm 2009. 16. Bãi b công vi c quy nh t i i m 6.10 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Chính sách xây d ng và s d ng nhà công v ”; giao B Xây d ng ch trì xây d ng án phát tri n nhà công c , th i gian trình Chính ph Quý I năm 2009. 17. i u ch nh th i gian hoàn thành công vi c quy nh t i i m 6.13 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Th c hi n ch ào t o, b i dư ng trư c khi b nhi m ch c v lãnh o” vào Quý IV năm 2008, s n phNm là Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 18. i u ch nh th i gian hoàn thành công vi c quy nh t i i m 7.1 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Thí i m th c hi n cơ ch c p phát ngân sách theo k t qu công vi c i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p d ch v công” vào Quý I năm 2009. 19. i u ch nh th i gian hoàn thành công vi c quy nh t i i m 7.5 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Xây d ng cơ ch c ph n hóa các ơn v s nghi p công l p s m th c hi n thí i m c ph n hóa các ơn v s nghi p công l p” vào Quý II năm 2009. 20. i u ch nh th i gian hoàn thành công vi c quy nh t i i m 7.6 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Xây d ng cơ ch th c hi n chuy n i m t s ơn v s nghi p công l p ang t m b o kinh phí ho t ng thư ng xuyên ho c t mb o ư c ph n l n kinh phí ho t ng thư ng xuyên sang doanh nghi p nhà nư c (Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên)” vào Quý I năm 2009. 21. i u ch nh th i gian hoàn thành công vi c quy nh t i i m 7.7 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Xây d ng quy nh v t ch c và ho t ng c a ki m toán n i b
  4. t i các cơ quan, t ch c qu n lý và s d ng ngân sách, ti n và tài s n c a nhà nư c” vào Quý I năm 2009. 22. Bãi b công vi c quy nh t i i m 9.3 c a Ph l c kèm theo Ngh quy t 53 “Xây d ng ch công khai v thNm quy n và trách nhi m c a t ng cơ quan hành chính nhà nư c”. 23. Bãi b các s n phNm sau ây c a K ho ch kèm theo Quy t nh 94: a) S n phNm s 16 “Ngh nh c a Chính ph v qu n lý nhà nư c d ch v công”. b) S n phNm s 17 “Lu t Phân c p Trung ương – a phương”. c) S n phNm s 23 “Xây d ng án c i cách các ơn v s nghi p d ch v công trình Chính ph ”. d) S n phNm s 36 “Ngh nh c a Chính ph v chính sách khuy n khích ngư i có tài vào làm vi c trong khu v c công m t s ngành chuyên môn”. ) S n phNm s 38 “Phê duy t án i m i n i dung và phương th c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c”. e) S n phNm s 39 “Trình Chính ph án i m i ào t o c a H c vi n hành chính Qu c gia”. g) S n phNm s 43 “Xây d ng Ngh nh v tôn vinh ngh nghi p, danh d c a công ch c hành chính”. h) S n phNm s 49 “ án xây d ng v cơ ch ph i h p gi a các cơ quan hành chính nhà nư c trong th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch”. i) S n phNm s 64 “Xây d ng và th c hi n Chương trình i m i công tác ch o i u hành c i cách hành chính giai o n II (2006 – 2010)”. k) S n phNm s 68 “H i ngh sơ k t 3 năm th c hi n k ho ch c i cách hành chính giai o n 2006 – 2010”. 24. i u ch nh th i gian hoàn thành s n phNm s 60 c a K ho ch kèm theo Quy t nh 94 “ án v qu n lý chương trình công tác c a các cơ quan hành chính nhà nư c” vào Quý I năm 2009. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này./.
  5. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản