Nghị quyết số 29/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
85
lượt xem
7
download

Nghị quyết số 29/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 29/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã thuộc thị xã Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Lương để thành lập huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 29/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 29/NQ-CP Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2009 NGHN QUY T V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯ NG, THÀNH L P XÃ THU C THN XÃ HÀ TIÊN VÀ CÁC HUY N: KIÊN LƯƠNG, TÂN HI P, GI NG RI NG, VĨNH THU N; I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N KIÊN LƯƠNG THÀNH L P HUY N GIANG THÀNH, T NH KIÊN GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang, QUY T NGHN i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, phư ng, thành l p xã thu c th xã Hà Tiên và các huy n: Kiên Lương, Tân Hi p, Gi ng Ri ng, Vĩnh Thu n; i u ch nh a gi i hành chính huy n Kiên Lương thành l p huy n Giang Thành, t nh Kiên Giang như sau: I. I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯ NG, THÀNH L P XÃ THU C THN XÃ HÀ TIÊN VÀ CÁC HUY N: TÂN HI P, KIÊN LƯƠNG, GI NG RI NG, VĨNH THU N 1. i u ch nh 1.645,25 ha di n tích t nhiên và 575 nhân khNu c a xã Phú M thu c huy n Kiên Lương v phư ng ông H thu c th xã Hà Tiên qu n lý. Phư ng ông H có 3.408,85 ha di n tích t nhiên và 8.350 nhân khNu. 2. Thành l p xã Tân Hòa thu c huy n Tân Hi p trên cơ s i u ch nh 3.524,87 ha di n tích t nhiên và 8.566 nhân khNu c a xã Tân Hi p B. Xã Tân Hòa có 3.524,87 ha di n tích t nhiên và 8.566 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Hòa: ông giáp xã Th nh Th ng, huy n Vĩnh Th nh, thành ph C n Thơ; Tây giáp xã Tân An; Nam giáp xã Tân Hi p B; B c giáp xã Tân Thành, huy n Tân Hi p và xã Bình Thành, huy n Tho i Sơn, t nh An Giang. 3. Thành l p xã Th nh Bình thu c huy n Gi ng Ri ng trên cơ s i u ch nh 1.918,08 ha di n tích t nhiên và 7.596 nhân khNu c a xã Th nh Hòa. Xã Th nh Bình có 1.918,08 ha di n tích t nhiên và 7.596 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính xã Th nh Bình: ông giáp xã Th nh Hưng, huy n Gi ng Ri ng; Tây giáp xã Th nh Hòa, huy n Gi ng Ri ng; Nam giáp th tr n Gi ng Ri ng; B c giáp xã Th nh ông, huy n Tân Hi p. 4. Thành l p xã Bình Minh thu c huy n Vĩnh Thu n trên cơ s i u ch nh 3.095,54 ha di n tích t nhiên và 6.400 nhân khNu c a xã Vĩnh Bình Nam. Xã Bình Minh có 3.095,54 ha di n tích t nhiên có 6.400 nhân khNu. a gi i hành chính xã Bình Minh: ông giáp xã Vĩnh Bình Nam, huy n Vĩnh Thu n; Tây giáp xã Minh Thu n; Nam giáp xã Tân Thu n; B c giáp xã Vĩnh Bình B c. 5. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã, phư ng, thành l p xã thu c th xã Hà Tiên và các huy n: Kiên Lương, Tân Hi p, Gi ng Ri ng, Vĩnh Thu n: - Xã Tân Hi p B còn l i 3.374,18 ha di n tích t nhiên và 11.099 nhân khNu. Huy n Tân Hi p có 41.942,06 ha di n tích t nhiên và 152.457 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Tân Hi p A, Tân Hi p B, Th nh ông, Th nh ông A, Th nh ông B, Th nh Tr , Tân Thành, Tân An, Tân H i, Tân Hòa và th tr n Tân Hi p. - Xã Th nh Hòa còn l i 2.508,07 ha di n tích t nhiên và 7.953 nhân khNu. Huy n Gi ng Ri ng có 63.938,84 ha di n tích t nhiên và 219.690 nhân khNu, có 19 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Th nh Hưng, Th nh Phư c, Th nh L c, Th nh Hòa, Th nh Bình, Bàn Tân nh, Bàn Th ch, Long Th nh, Vĩnh Th nh, Vĩnh Phú, Ng c Chúc, Ng c Thành, Ng c Thu n, Ng c Hòa, Hòa Thu n, Hòa An, Hòa Hưng, Hòa L i và th tr n Gi ng Ri ng. - Xã Vĩnh Bình Nam còn l i 4.461,36 ha di n tích t nhiên và 10.953 nhân khNu. Huy n Vĩnh Thu n có 39.493,20 ha di n tích t nhiên và 96.190 nhân khNu, có 8 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Vĩnh Bình B c, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Thu n, Tân Thu n, Vĩnh Phong, Phong ông, Bình Minh và th tr n Vĩnh Thu n. - Xã Phú M còn l i 8.436,56 ha di n tích t nhiên và 5.472 nhân khNu. Huy n Kiên Lương còn l i 88.030,40 ha di n tích t nhiên và 103.660 nhân khNu, có 13 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Kiên Bình, Hòa i n, Bình An, Bình Tr , Dương Hòa, Phú M , Phú L i, Tân Khánh Hòa, Vĩnh i u, Vĩnh Phú, Hòn Ngh , Sơn H i và th tr n Kiên Lương. Th xã Hà Tiên có 9.890,63 ha di n tích t nhiên và 44.560 nhân khNu, có 7 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: M c, Tiên H i, Thu n Yên và các phư ng: Tô Châu, ông H , Pháo ài, Bình San. II. I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N KIÊN LƯƠNG THÀNH L P HUY N GIANG THÀNH
  3. 1. Thành l p huy n Giang Thành thu c t nh Kiên Giang trên cơ s i u ch nh 40.744,3 ha di n tích t nhiên và 28.910 nhân khNu c a huy n Kiên Lương (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a các xã: Phú M , Phú L i, Tân Khánh Hòa, Vĩnh i u, Vĩnh Phú). Huy n Giang Thành có 40.744,3 ha di n tích t nhiên và 28.910 nhân khNu, có 5 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Phú M , Phú L i, Tân Khánh Hòa, Vĩnh i u, Vĩnh Phú. a gi i hành chính huy n Giang Thành: ông giáp huy n Hòn t, t nh Kiên Giang và t nh An Giang; Tây giáp th xã Hà Tiên và Campuchia; Nam giáp huy n Kiên Lương và th xã Hà Tiên, t nh Kiên Giang; B c giáp Campuchia. 2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p huy n Giang Thành: Huy n Kiên Lương còn l i 47.286,10 ha di n tích t nhiên và 74.750 nhân khNu, có 8 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Dương Hòa, Hòa i n, Kiên Bình, Bình An, Bình Tr , Sơn H i, Hòn Ngh và th tr n Kiên Lương. a gi i hành chính huy n Kiên Lương: ông giáp huy n Hòn t, t nh Kiên Giang; Tây giáp bi n Tây Nam; Nam giáp bi n Tây Nam; B c giáp huy n Giang Thành và th xã Hà Tiên, t nh Kiên Giang. T nh Kiên Giang có 634.833,32 ha di n tích t nhiên và 1.726.026 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các huy n: Kiên Lương, Hòn t, Châu Thành, Tân Hi p, Gi ng Ri ng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thu n, U Minh Thư ng, Kiên H i, Phú Qu c, Giang Thành, th xã Hà Tiên và thành ph R ch Giá. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản