Nghị quyết số 32/2009/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
120
lượt xem
24
download

Nghị quyết số 32/2009/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 32/2009/QH12 về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 32/2009/QH12

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 32/2009/QH12 Hà n i, ngày 19 tháng 06 năm 2009 NGHN QUY T I U CH NH M C TIÊU T NG QUÁT, M T S CH TIÊU KINH T , NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C, PHÁT HÀNH B SUNG TRÁI PHI U CHÍNH PH NĂM 2009 VÀ MI N, GI M THU THU NH P CÁ NHÂN QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t ngân sách nhà nư c; Sau khi xem xét T trình s 87/TTr-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 c a Chính ph v i u ch nh m c tiêu t ng quát, m t s ch tiêu v kinh t - xã h i, b i chi NSNN, phát hành b sung v n trái phi u chính ph năm 2009 và mi n, gi m thu thu nh p cá nhân; Báo cáo thNm tra s 819/BC-UBTCNS12 ngày 19 tháng 5 năm 2009 c a U ban Tài chính - Ngân sách; Báo cáo thNm tra s 780/BC-UBTCNS12 ngày 19 tháng 5 năm 2009 c a U ban Kinh t và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i; Báo cáo ti p thu, gi i trình ý ki n i bi u Qu c h i s 240/BC-UBTVQH12 ngày 15 tháng 6 năm 2009 c a y ban thư ng v Qu c h i; QUY T NGHN: i u 1. Qu c h i cơ b n th ng nh t v i ánh giá tình hình kinh t - xã h i năm 2008 và 4 tháng u năm 2009 c a Chính ph và cho r ng: nh ng tháng u năm 2009 do tác ng c a kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t th gi i, các ho t ng s n xu t, kinh doanh, xu t khNu, u tư, gi i quy t vi c làm, thu ngân sách... c a nư c ta g p nhi u khó khăn và gi m sút; h u h t các ch tiêu u t th p so v i k ho ch và so v i cùng kỳ nhi u năm trư c. Nhưng dư i s t p trung lãnh o, ch o c a ng và Nhà nư c, s n l c, quy t tâm cao c a các c p, các ngành, c a toàn dân và c ng ng doanh nghi p, n n kinh t nư c ta ã t ư c k t qu tích c c bư c u, th hi n khá rõ nét trong m t s ngành, lĩnh v c, nh ng khó khăn v s n xu t, vi c làm, i s ng c a nhân dân ang d n ư c tháo g , tình hình chính tr - xã h i n nh, qu c phòng, an ninh ư c gi v ng. Tuy nhiên, nh ng khó khăn thách th c còn l n. T nh n nh v di n bi n tình hình kinh t - xã h i 4 tháng u năm 2009 và nh ng tháng ti p theo, Qu c h i nh t trí i u ch nh m c tiêu t ng quát c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009 là: t p trung cao m i n l c ngăn ch n suy gi m kinh t , ph n u duy trì t c tăng trư ng kinh t h p lý, b n v ng, gi n nh kinh
  2. t vĩ mô; ch ng phòng ng a l m phát cao tr l i, b o m an sinh xã h i, qu c phòng, an ninh, gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, trong ó m c tiêu hàng u là ngăn ch n suy gi m kinh t . i u 2. i u ch nh ch tiêu t c tăng trư ng kinh t (GDP) năm 2009 kho ng 5%; ch s giá tiêu dùng dư i 10%; ch tiêu tăng kim ng ch xu t khNu 3%; m c b i chi ngân sách nhà nư c không quá 7%GDP. Căn c vào tình hình th c t , Chính ph i u hành b i chi ngân sách nhà nư c m c th p nh t và gi m d n trong m t s năm ti p theo. i u 3. Phát hành b sung 20.000 t ng v n trái phi u chính ph Ny nhanh ti n u tư các d án, công trình giao thông, th y l i, y t , giáo d c theo m c tiêu ã ư c Qu c h i quy t nh; ng th i, b sung m c tiêu u tư xây d ng ký túc xá cho sinh viên và các d án c p bách, nh t là các a phương nghèo, kinh t ch m phát tri n. Chính ph xây d ng phương án phân b v n trái phi u chính ph b sung, báo cáo y ban thư ng v Qu c h i xem xét, cho ý ki n trư c khi quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Mi n toàn b s thu thu nh p cá nhân t tháng 01/2009 n h t tháng 6/2009 ã giãn cho các i tư ng. Ti p t c mi n s thu thu nh p cá nhân t ngày 01/7/2009 n h t năm 2009 i v i thu nh p t u tư v n, chuy n như ng v n, t b n quy n, như ng quy n thương m i. i u 5. Gi t ng chi trong d toán ngân sách nhà nư c theo Ngh quy t 21/2008/QH12 ngày 08/11/2008 c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 2009. Các B , ngành trung ương, a phương ph n u tăng thu, ch ng th t thu, kiên quy t thu h i n ng bù p s gi m thu, s p x p các nhi m v chi, ch ng cân i thu, chi ngân sách. Cho phép s d ng qu tài chính h p pháp bù p s h t thu; trư ng h p ngân sách a phương v n gi m thu so v i d toán ư c giao do th c hi n các chính sách mi n, gi m thu thì ngân sách trung ương h tr ngân sách a phương. Chính ph s d ng s b i chi ngân sách nhà nư c tăng thêm ch bù p s h t thu, b o m nhi m v chi ngân sách nhà nư c năm 2009 ã ư c Qu c h i quy t nh; chú tr ng cơ c u l i n n kinh t ; ch ng, tích c c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a Qu c h i, ph n u t k t qu cao nh t m c tiêu t ng quát ư c quy nh t i i u 1 c a Ngh quy t này. Trong th i gian Qu c h i không h p, n u phát sinh tình hu ng c n thi t, c p bách vư t thNm quy n thì Chính ph báo cáo y ban thư ng v Qu c h i xem xét, quy t nh và báo cáo Qu c h i t i kỳ h p g n nh t.
  3. y ban thư ng v Qu c h i, y ban Tài chính - Ngân sách, U ban Kinh t , H i ng dân t c, các cơ quan khác c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i, các v i bi u Qu c h i và các cơ quan h u quan theo ch c năng, nhi m v c a mình giám sát, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t trong qu n lý, i u hành kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2009. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XII, kỳ h p th năm thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản