Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 4 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 51/2008/NQ-H ND Qu n 4, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 4 KHÓA IX KỲ H P TH 14 (T ngày 18 n ngày 19 tháng 12 năm 2008) Căn c i u 59 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c i u 51 Quy ch ho t ng c a H i ng nhân dân qu n ngày 02 tháng 4 năm 2005; Xét T trình s 05/TTr-H ND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 4, khóa IX v Chương trình ho t ng giám sát năm 2009 và ý ki n phát bi u c a 2 Ban H i ng nhân dân qu n, óng góp th o lu n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n th ng nh t t ch c các ho t ng giám sát trong năm 2009 v i các n i dung: 1. Giám sát v công tác i u hành thu chi ngân sách qu n và vi c th c hi n công khai tài chính c a các ơn v . 2. Giám sát vi c th c hi n các d án công trình, h ng m c t ngu n v n ngân sách phân c p cho y ban nhân dân qu n qu n lý 3. Giám sát vi c quy ho ch và qu n lý quy ho ch. 4. Kh o sát, giám sát hi u qu chương trình gi m nghèo và tăng h khá theo tiêu chí m i các phư ng trên a bàn qu n. 5. Giám sát k ho ch th c hi n n p s ng văn minh ô th trên a bàn qu n. 6. Công tác phòng, ch ng d ch b nh, v sinh an toàn th c phNm. 7. Giám sát vi c th c hi n công tác gi i quy t khi u n i, t cáo.
  2. 8. Giám sát công tác phòng, ch ng t i ph m, phòng, ch ng cháy, n và gi gìn tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n. i u 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n có k ho ch c th và phân công, i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát c a 2 Ban H i ng nhân dân qu n t ch c th c hi n Chương trình ho t ng giám sát năm 2009 c a H i ng nhân dân qu n theo n i dung Ngh quy t ra. i u 3. Các cơ quan, ơn v thu c qu n ư c giám sát có trách nhi m cung c p nh ng thông tin, tài li u liên quan và t o i u ki n thu n l i áp ng yêu c u ho t ng giám sát c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, 2 Ban H i ng nhân dân qu n và các i bi u H i ng nhân dân qu n trong khi thi hành nhi m v giám sát. i u 4. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n có trách nhi m t ng h p báo cáo, ánh giá k t qu giám sát và trình H i ng nhân dân qu n xem xét, quy t nh t i các kỳ h p thư ng kỳ. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX kỳ h p th 14 thông qua và có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký ban hành./. CH TNCH Nguy n Văn Tư ng
Đồng bộ tài khoản