intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghị quyết số 55/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Nam Định

Chia sẻ: 123458 123458 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
11
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 55/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 55/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc công bố danh mục nghị quyết do HĐND tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thi hành. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 55/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Nam Định

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 55/2017/NQ­HĐND Nam Định, ngày 10 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH NAM ĐỊNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI  HÀNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Phí và lệ ph, ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và  biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ­CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Xét Tờ trình số 86/TTr­UBND tỉnh ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố danh mục  văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế  ­ Ngân sách Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Công bố Danh mục nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thi hành (có  Danh mục kèm theo). Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám  sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII kỳ họp thứ tư thông qua ngày 06 tháng 7 năm  2017 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ­ Chính phủ; ­ Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; ­ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh; ­ Như Điều 2; Điều 3; Trần Văn Chung ­ Ủy ban MTTQ tỉnh; ­ Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; ­ HĐND, UBND các huyện, thành phố; ­ Công báo tỉnh, Báo Nam Định; ­ Website tỉnh; Website Chính phủ; ­ Lưu: VP HĐND.   DANH MỤC NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH (Kèm theo Nghị quyết số 55/2017/NQ­HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) STT Số, ký hiệu;  Nội dung của Nghị quyết Lý do hết hiệu lực thi hành Ngày hết  ngày, tháng,  hiệu lực năm ban hành 1 23/2014/NQ­ Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước  Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đã  01/01/2017 HĐND ngày  bạ đối với xe ô tô chở người  được quy định tại Nghị định số 
 2. 11/12/2014 dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn  140/2016/NĐ­CP ngày  tỉnh Nam Định 10/10/2016 của Chính phủ  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản