Nghị quyết số 90-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
82
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 90-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 90-CP về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 90-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 90-CP Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 1997 NGHN QUY T V PHƯƠNG HƯ NG VÀ CH TRƯƠNG XÃ H I HOÁ CÁC HO T NG GIÁO D C,Y T , VĂN HOÁ ( Ã Ư C CHÍNH PH THÔNG QUA T I PHIÊN H P THƯ NG KỲ THÁNG 3 NĂM 1997) I- TV N CHUNG Xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá là v n ng và t ch c s tham gia r ng rãi c a nhân dân, c a toàn xã h i vào s phát tri n các s nghi p ó nh m t ng bư c nâng cao m c hư ng th v giáo d c, y t , văn hoá và s phát tri n v th ch t và tinh th n c a nhân dân. Xã h i hoá là xây d ng c ng ng trách nhi m c a các t ng l p nhân dân i v i vi c t o l p và c i thi n môi trư ng kinh t , xã h i lành m nh và thu n l i cho các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá. m i a phương, ây là c ng ng trách nhi m c a ng b , H i ng nhân dân, U ban nhân dân, các cơ quan nhà nư c, các oàn th qu n chúng, các t ch c kinh t , các doanh nghi p óng t i a phương và c a t ng ngư i dân. Xã h i hoá và a d ng hoá các hình th c ho t ng giáo d c, y t , văn hoá có m i quan h ch t ch v i nhau. Bên c nh vi c c ng c các t ch c c a Nhà nư c, c n phát tri n r ng rãi các hình th c ho t ng do các t p th ho c các cá nhân ti n hành trong khuôn kh chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. a d ng hoá chính là m r ng các cơ h i cho các t ng l p nhân dân tham gia ch ng và bình ng vào các ho t ng trên. Xã h i hoá là m r ng các ngu n u tư, khai thác các ti m năng v nhân l c, v t l c và tài l c trong xã h i. Phát huy và s d ng có hi u qu các ngu n l c c a nhân dân, t o i u ki n cho các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá phát tri n nhanh hơn, có ch t lư ng cao hơn là chính sách lâu dài, là phương châm th c hi n chính sách xã h i c a ng và Nhà nư c, không ph i là bi n pháp t m th i, ch có ý nghĩa tình th trư c m t do Nhà nư c thi u kinh phí cho các ho t ng này. Khi nhân dân ta có m c thu nh p cao, ngân sách nhà nư c d i dào v n ph i th c hi n xã h i hoá, b i vì giáo d c, y t , văn hoá là s nghi p lâu dài c a nhân dân, s phát tri n không ng ng v i ngu n l c to l n c a toàn dân. Xã h i hoá không có nghĩa là gi m nh trách nhi m c a Nhà nư c, gi m b t ph n ngân sách nhà nư c; trái l i, Nhà nư c thư ng xuyên tìm thêm các ngu n thu tăng t l ngân sách chi cho các ho t ng này, ng th i qu n lý t t nâng cao hi u qu s d ng các ngu n kinh phí ó.
  2. Th c hi n xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá cũng là gi i pháp quan tr ng th c hi n chính sách công b ng xã h i trong chi n lư c phát tri n kinh t , xã h i c a ng và Nhà nư c. Công b ng xã h i không ch bi u hi n v m t hư ng th , t c là ngư i dân ư c xã h i và nhà nư c chăm lo, mà còn bi u hi n c v m t ngư i dân óng góp, c ng hi n cho xã h i theo kh năng th c t c a t ng ngư i, t ng a phương. Th c hi n công b ng trong chính sách xã h i ph i v n d ng các nguyên t c i u ch nh và ưu tiên; nh t thi t ph i ưu tiên i v i ngư i có công, ph i tr giúp ngư i nghèo, vùng nghèo; ngư i có công, có c ng hi n nhi u hơn, ư c xã h i và Nhà nư c chăm lo nhi u hơn. Công b ng xã h i trong vi c huy ng các ngu n l c c a nhân dân vào các ho t ng văn hoá, xã h i không ph i là huy ng bình quân, mà là v n d ng cách huy ng và m c huy ng tuỳ theo các l p ngư i có i u ki n th c t khác nhau, có m c thu nh p khác nhau. Nh ng ngư i thu c di n chính sách xã h i c a ng và Nhà nư c ư c mi n, gi m ph n óng góp. Công b ng xã h i còn ư c th c hi n thông qua vi c phát huy truy n th ng "lá lành ùm lá rách", ngư i giàu giúp ngư i nghèo, vùng giàu giúp vùng nghèo. Phát tri n nhi u lo i qu do nhân dân óng góp t nguy n làm vi c nghĩa, như qu khuy n h c, qu t thi n... Nhà nư c ban hành quy ch thành l p và qu n lý các qu này theo hư ng phát huy kh năng t qu n và giám sát c a nh ng ngư i óng góp, th c hi n ch công khai hoá thu, chi. Th c hi n xã h i hóa trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá v i quan ni m úng n v công b ng xã h i chính là th c hi n nh hư ng xã h i ch nghĩa theo ư ng l i c a ng. II. XÃ H I HOÁ LĨNH V C GIÁO D C VÀ ÀO T O 1. N i dung c a cu c v n ng toàn dân tham gia s nghi p giáo d c bao g m: T o ra phong trào h c t p sâu r ng trong toàn xã h i theo nhi u hình th c; v n ng toàn dân, trư c h t là nh ng ngư i trong tu i lao ng, th c hi n h c t p su t i làm vi c t t hơn, thu nh p cao hơn và có cu c s ng t t p hơn, làm cho xã h i ta tr thành m t xã h i h c t p. V n ng toàn dân chăm sóc th h tr , t o ra môi trư ng giáo d c lành m nh, ph i h p ch t ch gi a giáo d c trong nhà trư ng v i giáo d c gia ình và giáo d c ngoài xã h i; tăng cư ng trách nhi m c a c p u ng, H i ng nhân dân, U ban nhân dân, các oàn th qu n chúng, các doanh nghi p... i v i s nghi p giáo d c. Nâng cao ý th c trách nhi m và s tham gia c a toàn dân i v i giáo d c nh m c ng c , tăng cư ng hi u qu c a h th ng giáo d c ph c v t t vi c h c t p c a nhân dân. 2. M t s ch trương, bi n pháp th c hi n xã h i hoá ho t ng giáo d c và ào t o:
  3. a) Bên c nh vi c c ng c các trư ng công l p gi vai trò ch o, l y ó làm nòng c t, c n m ra nhi u hình th c giáo d c, phát tri n các lo i hình trư ng ngoài công l p, t o cơ h i cho m i ngư i nâng cao trình , ti p c n ư c nh ng ki n th c m i, ti n b khoa h c k thu t v n d ng trong công vi c và vào i s ng hàng ngày; s d ng các phương ti n thông tin i chúng phát tri n giáo d c t xa... Hoàn thi n các cơ ch qu n lý ánh giá k t qu , ch t lư ng k c t p. Khuy n khích và t o i u ki n thu n l i phát tri n các lo i trư ng, l p bán công, dân l p, tư th c t i thành ph , th xã, th tr n và nh ng vùng có kinh t thu n l i. T l hư ng d n (mang tính nh hư ng, không có tính b t bu c) v m c phát tri n bán công, dân l p và tư th c thành ph , th xã, th tr n là: i b ph n giáo d c m m non; 10-15% i v i c p ti u h c; 25% i v i c p trung h c cơ s ; 50% i v i c p trung h c ph thông. Chuy n giao các trư ng trung h c chuyên nghi p ào t o ngành h p cho các T ng công ty, công ty nhà nư c tr c ti p qu n lý, g n ào t o v i ơn v s d ng. i v i các T ng công ty l n, có nhu c u phát tri n nhanh v nhân l c, cho phép nâng c p các trư ng tr c thu c lên c p cao ng trên cơ s T ng công ty t trang tr i kinh phí. Chuy n d n các trung tâm d y ngh công l p sang hình th c bán công, phát tri n các trung tâm d y ngh dân l p và tư th c; g n ào t o ngh v i th trư ng, v i doanh nghi p. C ng c các trư ng i h c dân l p hi n có, cho phép l p thêm trư ng i h c dân l p m ts a phương có nhu c u và kh năng qu n lý. Ban hành các chính sách c th h tr các trư ng ngoài công l p có iêu ki n ho t ng t t như: U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương h tr , t o i u ki n v t các trư ng ngoài công l p xây d ng trư ng s ; các cơ quan nhà nư c cho các trư ng ngoài công l p thuê các cơ s , công trình hi n có làm trư ng s h c t p; nhân dân góp c ph n xây d ng trư ng ngoài công l p; Ngân hàng cho trư ng ngoài công l p vay v n theo i u ki n ưu ãi u tư xây d ng cơ s , mua s m thi t b gi ng d y, h c t p; cho phép các giáo viên ang d y các trư ng công, các nhà khoa h c các Vi n ư c tham gia d y các trư ng ngoài công l p. Các giáo viên trư ng công khi chuy n sang các ơn v bán công, dân l p, tư th c ư c ti p t c hư ng quy n l i v b o hi m xã h i. b) Khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n l c xã h i phát tri n giáo d c. Cùng v i vi c tăng thêm và s d ng có hi u qu ngân sách nhà nư c c n c i ti n ch h c phí, huy ng thêm s óng góp c a cha m h c sinh và c a các t ch c s n xu t, kinh doanh. Vi c huy ng dân tham gia óng góp cho giáo d c ph i ư c xem xét m t cách k lư ng, căn c vào m c s ng và kh năng c a dân t ng vùng, t ng a phương trên cơ s b o m công b ng xã h i, có chính sách h c phí phù h p, ng th i có chính sách tr c p xã h i và cho vay v n i h c. i u ch nh m c h c phí các trư ng ph thông t i các a bàn thành ph , th xã, th tr n và vùng có thu nh p bình quân cao (trên m c thu nh p bình quân c nư c); thu
  4. h c phí th p hơn i v i vùng có thu nh p bình quân th p (dư i m c thu nh p bình quân c nư c); mi n h c phí i v i vùng sâu, vùng xa. Nâng m c h c phí các trư ng d y ngh , trung h c chuyên nghi p, cao ng và i h c. Vi c thu h c phí các trư ng công cùng v i kinh phí do ngân sách c p ph i áp ng ư c nhu c u chi, b o m m c lương tho áng cho giáo viên; ch m d t vi c thu ti n c a h c sinh m t cách tuỳ ti n, k c vi c thu ti n d y thêm trái o c và nguyên t c sư ph m. Th tư ng Chính ph quy nh khung h c phí, cơ ch thu và s d ng h c phí, giao quy n cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Hi u trư ng trư ng i h c quy t nh m c h c phí c th t ng a phương, t ng trư ng i h c. Ngoài h c phí, t t c các trư ng h c ch ư c thu 2 kho n: óng góp xây d ng trư ng s , l phí tuy n sinh và thi. B Giáo d c và ào t o hư ng d n chung và quy nh thNm quy n quy t nh m c thu 2 kho n này. c) Phân b h p lý m ng lư i giáo d c theo vùng a lý kinh t , theo nhu c u và kh năng phát tri n c a a phương. nh rõ trách nhi m và thNm quy n qu n lý c a U ban nhân dân a phương i v i giáo d c và ào t o trên a bàn, quy n t ch và trách nhi m c a các trư ng ào t o do Trung ương qu n lý. d) Nâng cao ch t lư ng ho t ng giáo d c, x lý t t m i quan h gi a quy mô, ch t lư ng và hi u qu . Ban hành h th ng tiêu chuNn v ho t ng giáo d c và ào t o. Các phương án i m i v giáo d c và ào t o ph i ư c cân nh c, xem xét v tác ng xã h i và tài chính. Nâng cao ch t lư ng sách giáo khoa, c i ti n n i dung và vi c in sách giáo khoa có th dùng ư c nhi u năm. Tăng nhanh ch t lư ng tuy n sinh và ào t o c a các trư ng sư ph m; chú tr ng tăng cư ng giáo viên cho các trư ng mi n núi, vùng sâu, vùng xa. ) B trí và s d ng có hi u qu ngân sách nhà nư c cho giáo d c và ào t o theo úng tư tư ng ch o c a H i ngh 2 Trung ương khoá VIII. Ưu tiên s d ng t p trung ngân sách cho các yêu c u: ào t o, b i dư ng và c i ti n chính sách ti n lương cho giáo viên và cán b qu n lý giáo d c; ph c p giáo d c ti u h c và trung h c cơ s ; các ngành ào t o mũi nh n và b i dư ng nhân tài; nâng cao ch t lư ng giáo d c và ào t o. C i ti n cách th c phân b và cơ ch qu n lý ngân sách giáo d c: - Phân b ngân sách dành cho giáo d c và ào t o a phương căn c vào c i m a phương (yêu c u phát tri n giáo d c, hoàn c nh a lý, m t dân cư, kh năng kinh t a phương và kh năng óng góp c a nhân dân). Ph n ngân sách dành cho
  5. ào t o Trung ương ư c phân b theo ngành ngh ào t o và quy mô h c sinh, sinh viên. - Gi m chi tiêu hành chính, h n ch h i h p, dành ti n cho các kho n chi tr c ti p ph c v gi ng d y - h c t p. - Ti p t c c i ti n ch h c b ng, tr c p xã h i và tín d ng ào t o b o m cho ngư i nghèo có i u ki n h c. Nâng cao m c h c b ng dành cho h c sinh và sinh viên gi i và h c b ng cho các ngành h c c n khuy n khích. - Phát tri n các qu khuy n h c do nhân dân t nguy n óng góp và Nhà nư c có th tài tr m t ph n tr giúp ngư i nghèo i h c. - Quy nh nghĩa v óng góp c a các doanh nghi p cho ho t ng giáo d c ào t o, căn c vào doanh thu, s lư ng và trình ào t o c a i ngũ lao ng trong doanh nghi p. Nh ng kho n óng góp t nguy n c a doanh nghi p cho ho t ng giáo d c ào t o không tính vào doanh thu, l i nhu n ch u thu . B tài chính chuNn b Chính ph ban hành m t Ngh nh v v n này. e) Tranh th s h tr c a các t ch c qu c t , h p tác giáo d c v i nư c ngoài tăng thêm ngu n l c phát tri n s nghi p giáo d c và ào t o. Cho phép m t s trư ng i h c ho c các t ch c giáo d c nư c ngoài, ngư i Vi t Nam s ng nư c ngoài ư c m trư ng t i Vi t Nam theo pháp lu t Vi t Nam. Cho phép các trư ng i h c trong nư c m i giáo viên nư c ngoài, giáo viên là ngư i Vi t Nam s ng nư c ngoài vào gi ng d y. S d ng m t ph n ngân sách và vi n tr c a nư c ngoài g i cán b gi ng d y c a ta i b túc trình nư c ngoài, g i sinh viên ư c tuy n ch n i nư c ngoài h c nh ng ngành và c p h c c n thi t. g) T ch c s ph i h p ch t ch và thư ng xuyên gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c v giáo d c và ào t o v i M t tr n T qu c và các oàn th qu n chúng v n ng nhân dân tham gia có hi u qu vào s nghi p giáo d c. III. XÃ H I HOÁ CÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ B O V S C KHO NHÂN DÂN 1- Vi c chăm sóc và b o v s c kho là nhu c u thi t y u c a m i ngư i dân và c a c c ng ng. ây không ch là nhi m v c a riêng ngành y t , mà còn là trách nhi m c a các c p u ng và chính quy n, c a các oàn th qu n chúng và t ch c xã h i. Vì v y, th c hi n xã h i hoá công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân là c n thi t và phù h p v i xu th c a th i i. N i dung xã h i hoá công tác chăm sóc và b o v s c kho con ngư i là ng viên và t ch c t t s tham gia tích c c, ch ng c a m i ngư i v i tư cách c ng ng và tư cách cá nhân, trên c hai m t ho t ng và óng góp; tăng cư ng s ph i h p liên ngành và c ng c vai trò nòng c t c a ngành y t .
  6. Xã h i hoá bao g m: a d ng hoá các hình th c cung c p d ch v chăm sóc s c kho (Nhà nư c, t p th , dân l p, tư nhân...), trong ó y t nhà nư c có vai trò ch o. Cho phép nhi u l c lư ng có hi u bi t và kinh nghi m ngh nghi p tham gia các d ch v chăm sóc s c kho dư i s qu n lý c a Nhà nư c, nh m cung c p d ch v y t ngày càng thu n ti n cho ngư i dân và gi m b t s c ép v ngân sách cho Nhà nư c. Khuy n khích các t ch c, các cá nhân trong và ngoài nư c thành l p các phòng khám, ch a b nh nhân o. M r ng các d ch v chăm sóc s c kho t i nhà, các nhà thu c tư nhân, các qu y thu c, t thu c t i tr m y t xã ph c v s c kho c ng ng. V n ng nhân dân t giác tham gia các ho t ng chăm sóc s c kh e: các phong trào v sinh, rèn luy n thân th , phòng b nh, phòng d ch, b o v môi trư ng, phòng, ch ng các t n n xã h i, xây d ng n p s ng văn minh, lành m nh; tăng cư ng s d ng y h c c truy n dân t c, nuôi, tr ng các lo i cây, con làm thu c. Nhân dân tham gia óng góp và chi tr cho các d ch v chăm sóc s c kho thông qua ch vi n phí, tham gia b o hi m y t t nguy n. 2. M t s ch trương, bi n pháp th c hi n xã h i hoá ho t ng y t . a) a d ng hoá các lo i hình chăm sóc s c kho : cho phép thành l p các b nh vi n bán công, b nh vi n tư, b nh vi n liên doanh ho c 100% v n nư c ngoài, các xí nghi p dư c phNm tư nhân ho c c ph n. Th c hi n t t công tác qu n lý nhà nư c i v i các nhà thu c tư nhân, các phòng khám b nh và chNn tr tư nhân, k c các cơ s ch a tr theo y h c c truy n. b) S a i ch thu vi n phí các cơ s y t công cho phù h p v i tình hình kinh t , xã h i hi n nay trên nguyên t c giá vi n phí ư c tính g n các chi phí tr c ti p ph c v ngư i b nh, song th c hi n t ng bư c nhân dân có th ch p nh n. S a i ch b o hi m y t cho phù h p v i giá vi n phí, xoá b s phân bi t v ch i u tr gi a ngư i n p vi n phí và ngư i óng b o hi m y t . a d ng hoá các m c óng góp và quy nh m c ư c chi t qu b o hi m y t tương ng v i m c và th i gian óng góp. Th c hi n các cơ ch chi tr thích h p, tránh tình tr nh l m d ng th b o hi m y t . Nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh thu hút ông o nhân dân tham gia b o hi m y t . c) T ch c t t vi c khám và ch a b nh cho ngư i nghèo. Chính ph tài tr m t ph n, ng th i khuy n khích H i ch th p , các H i t thi n, t ch c qu n chúng, t ch c kinh t c a Nhà nư c và tư nhân óng góp xây d ng các qu tr giúp cho ngư i nghèo ư c khám, ch a b nh, mua b o hi m y t cho các gia ình có công v i nư c và cho ngư i nghèo. d) Các c p chính quy n ch o th c hi n cu c v n ng "Nâng cao ch t lư ng công trình v sinh gia ình, phòng ch ng d ch ch ng", xây d ng vư n thu c nam t i gia ình thành m t phong trào r ng rãi cơ s . ) Nâng cao ch t lư ng m ng lư i y t cơ s , trư c h t là ào t o y tá t i thôn b n, n h sinh và dư c tá t i xã; có chính sách ng viên bác sĩ, y sĩ, dư c sĩ v công tác t i các cơ s y t xã.
  7. IV. XÃ H I HOÁ HO T NG VĂN HOÁ. 1. Xã h i hoá ho t ng văn hoá hư ng vào thu hút toàn xã h i, các thành ph n kinh t tham gia các ho t ng sáng t o, cung c p và ph bi n văn hoá, t o i u ki n cho các ho t ng văn hoá phát tri n m nh m , r ng kh p, nâng cao d n m c hư ng th văn hoá c a nhân dân, trên cơ s tăng cư ng s lãnh o c a ng và công tác qu n lý c a Nhà nư c trong lĩnh v c văn hoá. 2- M t s ch trương, bi n pháp th c hi n xã h i hoá ho t ng văn hoá. a) S p x p l i các ơn v ngh thu t ư c ngân sách nhà nư c tài tr theo hư ng: trung ương t p trung xây d ng các oàn ngh thu t tiêu bi u (như Tu ng, Chèo, C i lương, Xi c, K ch nói, Ca múa nh c dân t c, Giao hư ng, Balê, Múa r i...); a phương ch duy trì nh ng ơn v tiêu bi u cho truy n th ng ngh thu t c a a phương. Cho phép m t s oàn ngh thu t mang tính gia ình, tư nhân ho c t p th ư c ho t ng trong khuôn kh pháp lu t, có s qu n lý c a Nhà nư c v n i dung và ch t lư ng ngh thu t. b) Ngoài ch tiêu do Nhà nư c giao, cho phép các trư ng âm nh c, múa, sân kh u, i n nh, th công, m thu t ư c m r ng ào t o trên cơ s óng góp kinh phí c a ngư i h c; các oàn ngh thu t c a nhà nư c ư c nh n ch tiêu ào t o c a Nhà nư c theo phương th c kèm c p t i ơn v . Khuy n khích m các trư ng dân l p v ngh thu t, m ngh . c) Ngoài các ơn v c a nhà nư c, các thành ph n kinh t khác ư c phép phát hành phim dư i s qu n lý c a nhà nư c. Cho phép các cơ quan văn hoá, các công ty phát hành phim và chi u bóng liên doanh v i các thành ph n kinh t u tư nâng c p, c i t o cơ s v t ch t và k thu t c a r p chi u bóng, r p hát. d) M r ng m ng lư i phát hành văn hoá phNm do các thành ph n kinh t tham gia. Cho phép m t s cơ s in c a nhà nư c ư c c ph n hoá, v i t l c ph n bán ra ư c xác nh tuỳ theo tính ch t c a t ng cơ s quan tr ng. ti p nh n công ngh tiên ti n, hi n i hoá ngành in, nâng cao ch t lư ng s n phNm in, cho phép liên doanh v i các nhà u tư trong và ngoài nư c m t s khâu v in, như ch b n i n t , in bao bì, nhãn hàng... ) Nhà nư c t p trung u tư xây d ng các b o tàng, b o t n và tôn t o các di tích l ch s , văn hoá c p qu c gia và sưu t m, ch nh lý, ph bi n, b o t n các giá tr văn hoá phi v t th ; các di tích khác giao cho dân b o v và tu s a theo s hư ng d n v nghi p v c a ngành Văn hoá - Thông tin. Cho phép xây d ng các phòng sưu t p c a t p th ho c tư nhân. e) Phát tri n h th ng Nhà văn hoá, Trung tâm thông tin t trung ương n t nh, thành ph và qu n, huy n; c ng c các i thông tin lưu ng, xây d ng các Trung tâm văn hoá mang tính t ng h p - liên ngành: văn hoá - thông tin, giáo d c, y t , th thao... các khu dân cư. g) Tăng cư ng ch o Ny m nh v n ng xây d ng n p s ng văn hoá, xây d ng gia ình văn hoá, làng văn hoá g n v i bài tr t n n xã h i, bài tr h t c.
  8. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản