Thông tư 49/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
60
lượt xem
5
download

Thông tư 49/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 49/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/2000/NĐ-CP ngày 9/5/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 90/NQ-UBTVQH10 ngày 3/9/1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế suất thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 49/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 49/2000/TT-BTC ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2000 Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 15/2000/N§-CP ngµy 9/5/2000 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh NghÞ quyÕt sè 90/NQ-UBTVQH10 ngµy 03/9/1999 cña Uû ban Th êng vô Quèc héi vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè danh môc hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT vµ thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi mét sè hµng ho¸ dÞch vô vµ söa ®æi, bæ sung mét sè quy ®Þnh vÒ thuÕ GTGT - C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT), NghÞ quyÕt sè 90/1999/NQ- UBTVQH10 ngµy 3/9/1999 cña Uû ban thêng vô Quèc héi vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè danh môc hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT vµ thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi mét sè hµng ho¸, dÞch vô; NghÞ ®Þnh sè 15/2000/N§-CP ngµy 09/5/2000 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh NghÞ quyÕt sè 90/NQ-UBTVQH10 ngµy 03/9/1999 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi. - C¨n cø vµo c¸c NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/5/1998, NghÞ ®Þnh sè 102/1998/N§-CP ngµy 21/12/1998 vµ NghÞ ®Þnh sè 78/1999/N§- CP ngµy 20/8/1999 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 15/2000/ N§-CP ngµy 09/5/2000 cña ChÝnh phñ vµ söa ®æi bæ sung mét sè qui ®Þnh vÒ thuÕ GTGT nh sau: 1. VÒ ®èi tîng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT: §èi tîng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT qui ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 90/NQ- UBTVQH10 ngµy 03/9/1999 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vµ NghÞ ®Þnh sè15/2000/N§-CP ngµy 09/5/2000 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh nh sau: a) ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ vËt t x©y dùng thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, cÇn nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp; m¸y bay, dµn khoan, tµu thuû thuª cña níc ngoµi lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh: - Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh nhËp khÈu d©y chuyÒn thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT nhng trong d©y chuyÒn ®ång bé ®ã cã c¶ lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc th× kh«ng tÝnh thuÕ GTGT cho c¶ d©y chuyÒn thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé. VÝ dô: C«ng ty DÖt A nhËp khÈu mét sè m¸y dÖt lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, trong ®ã cã c¶ mét sè m« t¬ ®iÖn ®ång bé cña m¸y dÖt lµ lo¹i trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc th× m« t¬ nhËp khÈu ®ång bé nµy còng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. - Trêng hîp, c¸c c¬ së nhËp khÈu thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc díi h×nh thøc nhµ thÇu cung cÊp trùc tiÕp hoÆc uû th¸c nhËp khÈu cho c¸c ®¬n vÞ sö dông lµm tµi s¶n cè ®Þnh theo dù ¸n ®Çu t ®îc duyÖt, th× còng kh«ng ph¶i nép thuÕ
  2. 2 GTGT ë kh©u nhËp khÈu, còng nh khi xuÊt b¸n hoÆc tr¶ hµng uû th¸c nhËp khÈu lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ nµy cho c¸c ®¬n vÞ sö dông theo hîp ®ång. C¸c kho¶n thu kh¸c nh: hoa hång nhËp khÈu, vËn chuyÓn, l¾p ®Æt (nÕu cã) vÉn ph¶i chÞu thuÕ GTGT vµ ph¶i lËp ho¸ ®¬n riªng ®Ó tÝnh thuÕ. - C«ng ty cho thuª tµi chÝnh nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc lµm tµi s¶n cho c¸c doanh nghiÖp thuª mua ®Ó lµm tµi s¶n cè ®Þnh. - C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, ®¬n vÞ nhËp khÈu ph¶i xuÊt tr×nh c¸c hå s¬ sau: + Hîp ®ång nhËp khÈu (nÕu nhËp khÈu trùc tiÕp); hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu vµ hîp ®ång nhËp khÈu ký víi bªn níc ngoµi (nÕu nhËp khÈu uû th¸c); giÊy b¸o tróng thÇu vµ hîp ®ång nhËp khÈu (nÕu ®¬n vÞ nhËp khÈu ®Ó cung cÊp cho dù ¸n tróng thÇu); hîp ®ång nhËp khÈu hoÆc hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu vµ hîp ®ång cho thuª mua (nÕu C«ng ty cho thuª tµi chÝnh nhËp khÈu ®Ó cho doanh nghiÖp thuª mua). ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo danh môc c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc, ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 214/1999/Q§-BKH ngµy 26/4/1999 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. + X¸c nhËn thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña Gi¸m ®èc doanh nghiÖp sö dông tµi s¶n nhËp khÈu. - §èi víi, vËt t x©y dùng lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo b¶n danh môc vËt t x©y dùng lo¹i trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t quy ®Þnh. Nh÷ng trêng hîp nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng, vËt t x©y dùng thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT kh©u nhËp khÈu theo qui ®Þnh trªn ®©y nÕu ®· nhËp khÈu tríc ngµy c«ng bè danh môc lo¹i trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc lµm c¨n cø x¸c ®Þnh, ®· thu thuÕ GTGT hay ®· ®îc hoµn thuÕ GTGT ®· nép ë kh©u nhËp khÈu th× kh«ng x¸c ®Þnh l¹i. - §èi víi m¸y bay, tµu thuû thuª kh«ng ph©n biÖt h×nh thøc thuª (thuª riªng m¸y bay, tµu thuû hoÆc thuª c¶ ngêi l¸i). - §èi víi giµn khoan thuª, kh«ng bao gåm c¸c vËt t, nguyªn liÖu sö dông cho ho¹t ®éng khoan. C¸c c¬ së thuª m¸y bay, tµu thuû, thiÕt bÞ dµn khoan cña níc ngoµi kh«ng chÞu thuÕ GTGT nªu t¹i ®iÓm nµy ph¶i cã hîp ®ång thuª ký víi phÝa níc ngoµi hîp ph¸p. b) Mét sè s¶n phÈm, dÞch vô thuéc lÜnh vùc v¨n ho¸, nghÖ thuËt, thÓ dôc, thÓ thao: - Ho¹t ®éng v¨n ho¸, triÓn l·m vµ thÓ dôc, thÓ thao mang tÝnh chÊt phong trµo, quÇn chóng, tæ chøc luyÖn tËp, thi ®Êu kh«ng thu tiÒn hoÆc cã thu tiÒn nhng kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh. C¸c ho¹t ®éng triÓn l·m, thÓ dôc, thÓ thao mang tÝnh phong trµo quÇn chóng, tæ chøc luyÖn tËp, thi
  3. 3 ®Êu kh«ng thu tiÒn hoÆc cã thu tiÒn. C¸c ho¹t ®éng nªu trªn nÕu cã thu tiÒn nh díi h×nh thøc b¸n vÐ vµo xem biÓu diÔn nghÖ thuËt, xem thi ®Êu thÓ thao, triÓn l·m th× doanh thu b¸n vÐ kh«ng chÞu thuÕ GTGT. Nhng c¸c kho¶n doanh thu kh¸c nh: b¸n hµng ho¸ t¹i héi chî, triÓn l·m, thu tiÒn c¸c dÞch vô kh¸c nh: cho thuª s©n b·i, gian hµng triÓn l·m... ph¶i chÞu thuÕ GTGT. - Ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt nh: ca, móa, nh¹c, kÞch, xiÕc; ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt kh¸c vµ dÞch vô tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt. - S¶n xuÊt phim c¸c lo¹i (phim ®· ghi h×nh) kh«ng ph©n biÖt chñ ®Ò, lo¹i h×nh phim. - NhËp khÈu (phim ®· ghi h×nh), ph¸t hµnh vµ chiÕu phim: ®èi víi phim nhùa th× kh«ng ph©n biÖt chñ ®Ò, lo¹i phim; ®èi víi phim ghi trªn b¨ng h×nh, ®Üa h×nh vi®i« chØ lµ phim tµi liÖu, phãng sù, khoa häc. Lo¹i phim vµ chñ ®Ò phim ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c qui ®Þnh cña Bé V¨n ho¸ vµ Th«ng tin. c) In, xuÊt b¶n, nhËp khÈu, ph¸t hµnh: b¸o, t¹p chÝ, b¶n tin chuyªn ngµnh, s¸ch chÝnh trÞ, s¸ch gi¸o khoa (kÓ c¶ díi d¹ng b¨ng hoÆc ®Üa ghi tiÕng, ghi h×nh), gi¸o tr×nh, s¸ch v¨n b¶n ph¸p luËt (s¸ch in c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c V¨n kiÖn, NghÞ quyÕt, v¨n b¶n ph¸p qui kh¸c); s¸ch in b»ng tiÕng d©n téc thiÓu sè, tranh, ¶nh, ¸p phÝch, tuyªn truyÒn cæ ®éng; in tiÒn. d) Hµng ho¸ nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp: hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i; quµ tÆng cho c¸c c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n; ®å dïng cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi theo tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i giao; hµng mang theo ngêi trong tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ; ®å dïng cña ngêi ViÖt Nam sèng ë níc ngoµi khi vÒ níc mang theo. Hµng nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp qui ®Þnh t¹i ®iÓm nµy ®îc x¸c ®Þnh theo chÕ ®é Nhµ níc qui ®Þnh. Hµng b¸n cho tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi ®Ó viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho ViÖt Nam. §èi víi tæ chøc ViÖt Nam sö dông tiÒn viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Ó mua hµng ho¸ t¹i ViÖt Nam th× ®îc hoµn l¹i tiÒn thuÕ GTGT ®· tr¶ ghi trªn ho¸ ®¬n thuÕ GTGT khi mua hµng. - C¬ së kinh doanh b¸n hµng ho¸ cho tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi ®Ó viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho ViÖt Nam kh«ng ph¶i tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi sè hµng b¸n nµy. Khi b¸n hµng cho c¸c ®èi tîng nµy, c¬ së b¸n hµng ph¶i yªu cÇu bªn mua cung cÊp b¶n x¸c nhËn cña tæ chøc quèc tÕ hoÆc c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ghi râ tªn tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi mua hµng ®Ó viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho ViÖt Nam, sè lîng hoÆc gi¸ trÞ lo¹i hµng cÇn mua. C¬ së b¸n hµng vÉn lËp vµ giao hãa ®¬n GTGT theo ®óng quy ®Þnh nhng kh«ng tÝnh thuÕ GTGT, v× vËy ph¶i g¹ch chÐo dßng ghi thuÕ GTGT vµ lu gi÷ b¶n x¸c nhËn cña tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ®Ó lµm c¨n cø kª khai vµ quyÕt to¸n thuÕ. ThuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng ho¸ b¸n cho ®èi tîng nµy, c¬ së kinh doanh ®îc tÝnh khÊu trõ khi tÝnh sè thuÕ GTGT ph¶i nép hoÆc ®îc hoµn.
  4. 4 - §èi víi tæ chøc ViÖt Nam sö dông tiÒn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi mua hµng ho¸ t¹i ViÖt Nam ®Ó viÖn trî nh©n ®¹o th× ®îc hoµn l¹i tiÒn thuÕ GTGT ®óng b»ng sè thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT khi mua hµng. C¬ së mua hµng ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ göi Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè n¬i ®Þa ph¬ng mua hµng ®ãng trô së chÝnh, ghi râ sè thuÕ GTGT ®Ò nghÞ hoµn. KÌm theo v¨n b¶n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ ph¶i cã: + V¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn giao cho tæ chøc mua hµng ho¸ b»ng nguån tiÒn nµy ghi râ sè tiÒn vµ lo¹i hµng ho¸ mua (nÕu lµ b¶n sao ph¶i cã ®ãng dÊu y sao b¶n chÝnh). + B¶n kª c¸c ho¸ ®¬n mua hµng (theo mÉu b¶n kª mua hµng sè 03/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh) vµ b¶n sao c¸c ho¸ ®¬n mua hµng cã ®ãng dÊu sao cña tæ chøc mua hµng. Côc ThuÕ khi nhËn ®îc hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra hå s¬ vµ gi¶i quyÕt hoµn thuÕ cho tõng trêng hîp cô thÓ trong thêi gian kh«ng qu¸ 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬. - Tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi mua hµng ®Ó viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho ViÖt Nam. Tæ chøc ViÖt Nam sö dông tiÒn viÖn trî nh©n ®¹o cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Ó mua hµng ho¸ t¹i ViÖt Nam ®îc hoµn l¹i tiÒn thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT mua hµng kÓ tõ ngµy 1/10/1999. 2- VÒ thuÕ suÊt thuÕ GTGT: a) C¸c hµng hãa, dÞch vô díi ®©y thuéc Nhãm thuÕ suÊt 10% ®îc chuyÓn sang nhãm thuÕ suÊt 5%: Than ®¸, than cèc, than bïn; S¶n phÈm c¬ khÝ (trõ c¬ khÝ tiªu dïng); Ho¸ chÊt c¬ b¶n. Danh môc s¶n phÈm c¬ khÝ vµ ho¸ chÊt c¬ b¶n thuéc nhãm thuÕ suÊt 5% x¸c ®Þnh theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 106/1999/TT-BTC ngµy 30/8/1999 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn chi tiÕt ®· ban hµnh cña Bé Tµi chÝnh, nay bæ sung cô thÓ thªm danh môc c¸c mÆt hµng thuéc s¶n phÈm c¬ khÝ (trõ c¬ khÝ tiªu dïng): que hµn, líi rµo b»ng thÐp tõ B27 ®Õn B41, d©y thÐp gai, tÊm lîp b»ng kim lo¹i, d©y c¸p chÞu lùc b»ng kim lo¹i, b¨ng t¶i b»ng thÐp. b) C¸c hµng ho¸, dÞch vô: Kh¸ch s¹n, du lÞch, ¨n uèng thuéc nhãm thuÕ suÊt 20%, ®îc chuyÓn sang nhãm thuÕ suÊt 10%. - Kh¸ch s¹n, du lÞch ®îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn do c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh hoÆc theo giÊy phÐp kinh doanh. - Kinh doanh ¨n uèng kh«ng ph©n biÖt ¨n uèng b×nh d©n, cao cÊp. Nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô nªu t¹i ®iÓm 2a vµ 2b tríc ®©y ®îc gi¶m 50% møc thuÕ GTGT theo qui ®Þnh t¹i Kho¶n 3, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 78/1999/ N§-CP ngµy 20/8/1999 cña ChÝnh phñ th× kÓ tõ ngµy 25/5/2000 kh«ng ¸p dông gi¶m 50% thuÕ GTGT n÷a mµ chuyÓn sang ¸p dông møc thuÕ suÊt míi qui ®Þnh t¹i ®iÓm 2 Th«ng t nµy. c) X©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ë níc ngoµi vµ cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®îc coi lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu, ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0%.
  5. 5 - X©y dùng, l¾p ®Æt, ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0% ph¶i cã hå s¬ sau: + Hîp ®ång x©y dùng ph¶i ghi râ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt ë níc ngoµi vµ cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt. + Ho¸ ®¬n thanh to¸n c«ng tr×nh (hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh) hoµn thµnh bµn giao. + X¸c nhËn cña c¬ quan H¶i quan vÒ vËt t, nguyªn liÖu cña doanh nghiÖp ®· mua xuÊt sö dông cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng ë níc ngoµi, ë doanh nghiÖp chÕ xuÊt. C¨n cø vµo gi¸ thanh to¸n cha cã thuÕ GTGT, lËp ho¸ ®¬n GTGT ghi thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0%. d) Gi¶m 50% møc thuÕ GTGT ®èi víi c¸c ho¹t ®éng: X©y dùng, l¾p ®Æt; c¬ së kinh doanh ®îc Nhµ níc giao ®Êt x©y nhµ ®Ó b¸n, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nhîng; c¬ së kinh doanh ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó cho thuª. Ho¹t ®éng l¾p ®Æt thuéc diÖn ®îc gi¶m 50% møc thuÕ GTGT lµ ho¹t ®éng l¾p ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ, ®iÖn, níc g¾n víi c«ng tr×nh x©y dùng. §èi víi vËt t, hµng ho¸ cung øng cho c¸c ®¬n vÞ x©y dùng, l¾p ®Æt ¸p dông thuÕ suÊt theo mÆt hµng, kÓ c¶ trêng hîp bªn cung øng vËt t, hµng ho¸ thùc hiÖn l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng. C¸c c¬ së kinh doanh mua b¸n nhµ ®Êt, cho thuª nhµ kh«ng thuéc ®èi tîng nªu trªn, ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10%. ®) Lèp vµ bé s¨m lèp cì tõ 900- 20 trë lªn ®îc gi¶m 50% thuÕ GTGT. e) §èi víi ho¹t ®éng gia c«ng s¶n xuÊt mÆt hµng chÞu thuÕ GTGT ¸p dông theo møc thuÕ suÊt theo mÆt hµng. VÝ dô: Gia c«ng hµng may mÆc ¸p dông thuÕ suÊt cña hµng may mÆc lµ 10%; gia c«ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ chuyªn dïng cho y tÕ, ¸p dông thuÕ suÊt dông cô y tÕ 5%. §èi víi gia c«ng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT th× kh«ng tÝnh thuÕ GTGT. g) §èi víi ho¹t ®éng söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i... thuéc lo¹i s¶n phÈm c¬ khÝ, thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5% th× thuÕ suÊt söa ch÷a ¸p dông lµ 5%. h) C¸c phÕ liÖu, phÕ phÈm thu håi b¸n ra, ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5%. 3- VÒ gi¸ tÝnh thuÕ GTGT: - §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®îc nhµ níc giao ®Êt x©y nhµ, c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ®Ó b¸n, ®Ó chuyÓn nhîng g¾n víi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi nhµ, c¬ së h¹ tÇng b¸n ra hoÆc chuyÓn nhîng lµ gi¸ b¸n, gi¸ chuyÓn nhîng (cha cã thuÕ GTGT), trõ tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc. - §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh mua, b¸n nhµ, c¬ së h¹ tÇng, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT, trõ gi¸ trÞ ®Êt ®· tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt.
  6. 6 - §èi víi c¬ së kinh doanh cho thuª c¬ së h¹ tÇng, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ cho thuª (cha cã thuÕ GTGT), trõ gi¸ thuª ®Êt ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ n- íc. 4- KhÊu trõ thuÕ GTGT: C¬ së kinh doanh nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ trùc tiÕp thu mua hµng ho¸ lµ n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n cha qua chÕ biÕn cña c¸c n«ng trêng, tr¹m tr¹i s¶n xuÊt b¸n ra cã ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc ho¸ ®¬n GTGT nhng kh«ng ghi thuÕ GTGT ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ theo tû lÖ % qui ®Þnh ®èi víi tõng mÆt hµng. C¸c doanh nghiÖp thu mua c¸c mÆt hµng ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo theo tû lÖ % qui ®Þnh, nÕu chuyÓn c¸c mÆt hµng thu mua cho c¬ së kh¸c gia c«ng th× c¬ së thu mua lµ ®èi tîng ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ. C¸c doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, trùc tiÕp thu mua cµ phª, lóa, g¹o cña ngêi s¶n xuÊt kh«ng cã ho¸ ®¬n GTGT ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ theo tû lÖ qui ®Þnh lµ 3% trªn gi¸ mua theo b¶n kª mua hµng ®èi víi cµ phª, lóa g¹o thu mua, xuÊt khÈu. ViÖc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo theo tû lÖ % ®èi víi lóa, g¹o, cµ phª thu mua ®Ó b¸n trong níc vÉn thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm 1a, 1b, Môc II, Th«ng t sè 106/1999/TT-BTC ngµy 30/8/1999 cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp kinh doanh lóa, g¹o, cµ phª võa thu mua b¸n trong níc, võa xuÊt khÈu th× sè thuÕ GTGT ®îc tÝnh khÊu trõ x¸c ®Þnh t¬ng øng víi tû lÖ % doanh sè xuÊt khÈu vµ doanh sè b¸n néi ®Þa. 5- VÒ kª khai nép thuÕ GTGT: §èi víi ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt híng dÉn cô thÓ ®èi víi mét sè tr- êng hîp nh sau: - Trêng hîp c¸c ®¬n vÞ x©y dùng, l¾p ®Æt cã tæ chøc c¸c ®¬n vÞ phô thuéc nh: tæ, ®éi x©y dùng, ban qu¶n lý c«ng tr×nh thùc hiÖn x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ë ®Þa ph¬ng kh¸c n¬i ®¬n vÞ cã trô së chÝnh, th× ®¬n vÞ thi c«ng x©y l¾p ë ®Þa ph¬ng nµo ph¶i kª khai, nép thuÕ GTGT ë ®Þa ph¬ng ®ã; trêng hîp, kh«ng x¸c ®Þnh ®îc thuÕ GTGT ®Çu vµo, thuÕ GTGT ®Çu ra ®Ó tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép th× ®¬n vÞ ph¶i kª khai doanh thu vµ ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT nép t¹i ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tû lÖ b»ng 1% trªn gi¸ thanh to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cha cã thuÕ GTGT. §¬n vÞ x©y dùng, l¾p ®Æt cã tr¸ch nhiÖm kª khai, quyÕt to¸n thuÕ GTGT theo chÕ ®é qui ®Þnh víi c¬ quan thuÕ n¬i ®ãng trô së chÝnh. C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ë ®Þa ph¬ng kh¸c sö dông m· sè thuÕ, ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ cÊp trªn; sö dông tê khai thuÕ GTGT theo mÉu sè 01/GTGT ban hµnh kÌm theo th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh. Khi kª khai sè thuÕ GTGT nép t¹i ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®¬n vÞ chØ kª khai vµo dßng 1vµ 2b cña tê khai doanh sè chÞu thuÕ GTGT theo gi¸ thanh to¸n (cha cã thuÕ GTGT), dßng sè 10 (sè thuÕ ph¶i nép th¸ng nµy) ghi sè thuÕ GTGT t¹m nép x¸c ®Þnh b»ng (=) doanh sè theo gi¸ thanh to¸n (cha cã thuÕ GTGT) nh©n (x) 1%.
  7. 7 - Trêng hîp c¬ së kinh doanh thùc hiÖn thi c«ng x©y l¾p nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh liªn quan tíi nhiÒu ®Þa ph¬ng nh: x©y dùng ®êng giao th«ng, ®êng d©y t¶i ®iÖn, ®êng èng dÉn níc, dÉn dÇu khÝ ... th× ®¬n vÞ cã doanh thu, h¹ch to¸n thuÕ GTGT ®Çu vµo, ®Çu ra lµ ®èi tîng ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ GTGT ë ®Þa ph¬ng n¬i c¬ së ®ãng trô së. VÒ mÉu kª khai nép thuÕ GTGT: thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh vµ ®îc bæ sung nh sau: + C¸c c¬ së kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ khi lËp b¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra (mÉu sè 02/GTGT) ph¶i ghi m· sè thuÕ cña kh¸ch hµng mua vµo cét ghi chó. Khi lËp b¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo (mÉu sè 03/GTGT) ph¶i ghi m· sè thuÕ cña ®¬n vÞ, ngêi b¸n vµo cét ghi chó. C¸c trêng hîp kh«ng cã m· sè thuÕ th× g¹ch ngang (-). + C¬ së kinh doanh mua c¸c mÆt hµng kh«ng cã ho¸ ®¬n ®îc tÝnh khÊu trõ theo b¶ng kª nÕu kh«ng ph¶i lµ hµng n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n, th× lËp b¶ng kª theo mÉu b¶ng kª sè 04/GTGT vµ söa tªn b¶ng kª lµ hµng ho¸ mua cña ngêi b¸n kh«ng cã ho¸ ®¬n. §èi víi c¸c mÆt hµng mua vµo cã hãa ®¬n, c¬ së kinh doanh ph¶i lËp riªng b¶ng kª vµ còng sö dông theo mÉu b¶ng kª sè 04/GTGT vµ söa tªn thµnh b¶ng kª hµng ho¸ mua vµo cã ho¸ ®¬n b¸n hµng. Trong c¸c trêng hîp lËp b¶ng kª hµng ho¸ mua vµo ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ, nÕu mua nhiÒu lo¹i hµng ho¸ cã tû lÖ (%) khÊu trõ kh¸c nhau th× ph¶i lËp b¶ng kª riªng cho tõng lo¹i hµng ho¸ mua vµo cã cïng tû lÖ (%) ®îc tÝnh khÊu trõ. 6- VÒ hoµn thuÕ GTGT, gi¶m thuÕ GTGT: - ViÖc gi¶m thuÕ GTGT ®èi víi c¬ së kinh doanh (theo §iÒu 28 cña LuËt thuÕ GTGT) chØ ¸p dông ®èi víi c¬ së kinh doanh nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ vµ lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp vµ do Côc ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i c¬ së kinh doanh ®ãng trô së chÝnh xem xÐt gi¶i quyÕt. - ViÖc hoµn thuÕ GTGT ®èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng kª khai nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ chØ ¸p dông ®èi víi c¬ së kinh doanh cã lu gi÷ sæ s¸ch kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ vµ tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng. 7- Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2000, c¸c qui ®Þnh vÒ hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT, thuÕ suÊt thuÕ GTGT, khÊu trõ thuÕ GTGT, kª khai nép thuÕ GTGT nªu trong Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC; Th«ng t sè 175/1998/TT-BTC; Th«ng t sè 106/1999/TT-BTC vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c híng dÉn vÒ thuÕ GTGT ®· ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i Th«ng t nµy th× thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã vÊn ®Ò g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó híng dÉn gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản