intTypePromotion=1

Nghiên cứu chọn tạo hai dòng thuần TĐ3 và TĐ4 gà công nghiệp lông màu năng suất, chất lượng cao

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
6
download

Nghiên cứu chọn tạo hai dòng thuần TĐ3 và TĐ4 gà công nghiệp lông màu năng suất, chất lượng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp nhận dự án “Phát triển chăn nuôi gà thịt công nghiệp lông màu ở Việt Nam”, năm 2002 Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam đO nhập bốn dòng thuần ông nội A, bà nội B, ông ngoại C, bà ngoại D của bộ giống gà Sasso từ Cộng hoà Pháp, trong đó hai dòng C và dòng D được nuôi tại trại nghiên cứu thực nghiệm Liên Ninh (Trung tâm nghiên cứu gia cầm Vạn Phúc). Tận dụng sự lẫn trống mái trong dòng, năm 2003, bên cạnh việc nuôi hai dòng C và D để sản xuất gà bố mẹ X44 và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu chọn tạo hai dòng thuần TĐ3 và TĐ4 gà công nghiệp lông màu năng suất, chất lượng cao

  1. Nghiªn cøu chän t¹o hai dßng thuÇn T§3 v T§4 g c«ng nghiÖp l«ng m u n¨ng suÊt, chÊt l−îng cao NguyÔn Huy §¹t1*, NguyÔn Th nh §ång1, Vò Ngäc S¬n1 1 Trung t©m N/C gia cÇm V¹n Phóc *T¸c gi¶ liªn hÖ: NguyÔn Huy §¹t, Trung t©m N/C gia cÇm V¹n Phóc, H §«ng- H T©y Tel: 034.825582; Fax: 034.825582; Email: TTNCGCVP@fpt.vn; VPPoultry@gmail.com Abstract Study on creating two pure broiler strains high productivity From sex mizzing two broiler strains C and D imported from France, Van Phuc Poultry Research Centre produced two pure stocks named TD3 (from C strain) and TD4 (from D strain). Selection result showed that: TD3 strain had brown feathers, TD4 strain had white feathers; the skin and legs of TD3 and TD4 were yellow. The survival rates were 94,6 - 95,9% (reserve chickens) and 87,3 - 95,5% (layer chickens) respectively. Egg production/40 weeks of TD3 was 67,8 eggs; TD4 73,1 eggs and equivalent to 87% of pure stock, fertility rate were 94,0%. TD34 chicks at one day age were autosex with 50,1% female chicks of brown feather and brown with line; 49,5% male chicks of white feathers. Egg production/40 weeks of TD34 chicken was 84,28 eggs. Key words: pure, broiler, strains, productivity. §Æt vÊn ®Ò TiÕp nhËn dù ¸n “Ph¸t triÓn ch¨n nu«i g thÞt c«ng nghiÖp l«ng m u ë ViÖt Nam”, n¨m 2002 Tæng C«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam ® nhËp bèn dßng thuÇn «ng néi A, b néi B, «ng ngo¹i C, b ngo¹i D cña bé gièng g Sasso tõ Céng ho Ph¸p, trong ®ã hai dßng C v dßng D ®−îc nu«i t¹i tr¹i nghiªn cøu thùc nghiÖm Liªn Ninh (Trung t©m nghiªn cøu gia cÇm V¹n Phóc). TËn dông sù lÉn trèng m¸i trong dßng, n¨m 2003, bªn c¹nh viÖc nu«i hai dßng C v D ®Ó s¶n xuÊt g bè mÑ X44 v SA31L, trung t©m ® nh©n ®−îc quÇn thÓ cña hai dßng thuÇn víi dßng C cã 70 con (30 trèng, 40 m¸i) dßng D cã 300 con (140 trèng, 160 m¸i) gäi l thÕ hÖ xuÊt ph¸t v hai dßng n y cã gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng m u l«ng liªn kÕt víi giíi tÝnh. §©y l nguån nguyªn liÖu quý ®Ó tiÕn h nh nh©n gièng v chän t¹o th nh hai dßng thuÇn chñng ®Æc tr−ng, ®Æt tªn l dßng T§ ®Ó l m nguyªn liÖu di truyÒn phôc vô cho c«ng t¸c lai t¹o gièng. Tõ thùc tiÔn trªn, chóng t«i ® triÓn khai “ Chän t¹o hai dßng thuÇn T§3, T§4 g c«ng nghiÖp l«ng m u n¨ng suÊt, chÊt l−îng cao”. néi dung v ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Néi dung nghiªn cøu Nh©n thuÇn t¹o quÇn thÓ hai dßng thuÇn. T§3 (tõ dßng C) v T§4 (tõ dßng D) §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, sinh s¶n 2 dßng thuÇn. Thö nghiÖm phèi hîp 2 dßng thuÇn v NC sinh tr−ëng, sinh s¶n cña con lai 2 dßng T§34. C¸c chØ tiªu theo dâi Dßng thuÇn: §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh g 01 ng y tuæi, 20 tuÇn tuæi, sinh tr−ëng v nu«i sèng giai ®o¹n hËu bÞ, tuæi th nh thôc sinh dôc, kh¶ n¨ng sinh s¶n, nu«i sèng giai ®o¹n g ®Î. 1
  2. Con lai T§34: Tû lÖ ph©n ly m u l«ng theo giíi tÝnh ë 01 ng y tuæi, nu«i sèng, kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, sinh s¶n ë giai ®o¹n g hËu bÞ v g ®Î. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu B¶ng 1. Sè l−îng g sinh s¶n nghiªn cøu (con) Dßng T§3 Dßng T§4 ThÕ hÖ Trèng M¸i Trèng M¸i XuÊt ph¸t - 2003 30 40 30 160 ThÕ hÖ 1 - 2004 72 100 70 500 ThÕ hÖ 2 - 2005 220 500 140 1000 Nh©n thuÇn më réng quÇn thÓ theo ph−¬ng ph¸p ngÉu giao theo nhãm v ghÐp lu©n chuyÓn trèng m¸i theo nhãm trong dßng ®Ó gi¶m møc ®é ®ång huyÕt. Sö dông ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch di truyÒn sè l−îng v chÊt l−îng ®Ó chän c¸ thÓ cã kiÓu h×nh t−¬ng ®ång cña dßng thuÇn (m u l«ng, m u ch©n, kiÓu m o) ë c¸c giai ®o¹n g 01 ng y tuæi, 6 tuÇn tuæi v 20 tuÇn tuæi. ¸p dông ph−¬ng ph¸p chän läc h ng lo¹t (TrÇn §×nh Miªn, NguyÔn V¨n ThiÖn, 1995)[2]. Chän c¸ thÓ t¸i t¹o ® n ¸p dông ph−¬ng ph¸p chän läc b×nh æn khèi l−îng c¬ thÓ t¹i 20 tuÇn tuæi víi X − 2σ ≤ X n ≤ X + 2σ víi g m¸i v X − σ ≤ X n ≤ X + σ víi g trèng. Ch¨m sãc nu«i d−ìng hai dßng thuÇn theo quy tr×nh h−íng dÉn nu«i g «ng b cña h ng Sasso. Quy tr×nh thó y thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña Trung t©m. Thøc ¨n nu«i g sö dông c¸m ®Ëm ®Æc con cß C25 v C21 phèi trén víi ng« v thãc phï hîp víi tõng giai ®o¹n nu«i. B¶ng 2 : Tû lÖ chän läc (%) Dßng T§3 Dßng T§4 Giai ®o¹n % % % % HËu bÞ 52,0 85,6 21,1 83,4 Lªn ®Î 78,2 95,5 50,5 96,6 (¸p dông theo quy tr×nh h−íng dÉn cña H ng Sasso, Ph¸p, 2000[1]) Ph−¬ng ph¸p xö lý sè liÖu Sè liÖu thu thËp ®−îc xö trªn phÇn mÒm Minitab Version 12.21. KÕt qu¶ v th¶o luËn Qui m« ® n gièng nghiªn cøu qua c¸c thÕ hÖ TËn dông sù lÉn giíi tÝnh trong dßng cña ® n «ng b nhËp n¨m 2002, dßng T§3 lÉn 6 g m¸i trong 150 g trèng nhËp v dßng T§4 lÉn 1 g trèng trong 1000 g m¸i nhËp. N¨m 2003, tr¹i Liªn Ninh ® tiÕn h nh nu«i gi÷ v nh©n thuÇn ®−îc thÕ hÖ xuÊt ph¸t dßng T§3 cã 30 trèng, 40 m¸i v T§4 cã 30 trèng, 160 m¸i. §©y chÝnh l nguån nguyªn liÖu ®Ó nghiªn cøu v t¹o dßng thuÇn ®−îc triÓn khai n¨m 2004 thÕ hÖ 1 v n¨m 2005 thÕ hÖ 2. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh cña g dßng thuÇn - M u l«ng hai dßng thuÇn ®ång nhÊt ë 01 ng y tuæi v 20 tuÇn tuæi t−¬ng tù nh− dßng gèc v ph©n biÖt râ: Dßng T§3 l«ng n©u ®á v dßng T§4 l«ng tr¾ng (c¶ g trèng & g m¸i). - M u ch©n: C¶ hai thÕ hÖ dßng T§3 cã m u v ng, dßng T§4 trõ g trèng ch©n m u v ng cßn g m¸i ë thÕ hÖ 1 cã 15% cã thÓ ch©n ch×, 85% c¸ thÓ ch©n v ng, ë thÕ hÖ 2 do chän läc kü tõ g mÑ nªn ® lo¹i bá ®−îc c¸ thÓ cã ch©n tr×. - KiÓu m o: C¶ hai dßng thuÇn ®Òu cã kiÓu m o ®¬n ®ång nhÊt. Tû lÖ nu«i sèng qua c¸c giai ®o¹n B¶ng 3: Tû lÖ nu«i sèng cña g dßng thuÇn ë c¸c thÕ hÖ (%) 2
  3. ThÕ hÖ 1 ThÕ hÖ 2 Giai ®o¹n nu«i T§3 T§4 T§3 T§4 Trèng M¸i Trèng M¸i Trèng M¸i Trèng M¸i G dß 1 - 8 tuÇn 88,5 88,5 92,8 90,0 G hËu bÞ 9 - 20 tuÇn 99,7 99,4 100 99,1 99,7 98,5 99,0 99,3 G s/s¶n 21 - 40 tuÇn 91,1 95,2 97,0 88,2 99,1 95,5 97,9 86,5 So víi xuÊt ph¸t (%) 104,3 110,0 101,0 103,3 113,5 110,4 102,1 101,3 (21 - 40 tuÇn) B¶ng 3 cho thÊy : Tû lÖ nu«i sèng cña g dßng thuÇn t¹i c¸c giai ®o¹n hËu bÞ ë hai thÕ hÖ ®¹t t−¬ng ®−¬ng nhau. Tõ 1 - 8 tuÇn dßng T§3 ®¹t tõ 88,5 - 92,8%, dßng T§4 ®¹t 88,5 - 90%. Giai ®o¹n tõ 9 - 20 tuÇn tÝnh trung b×nh trèng m¸i, dßng T§3 ®¹t 99,1 - 99,5%, dßng T§4 ®¹t 99,2 - 99,5%. ë giai ®o¹n sinh s¶n so s¸nh riªng gi÷a hai dßng v ë 2 thÕ hÖ cho thÊy, g trèng ®¹t t−¬ng ®−¬ng nhau tõ 97 - 99%, g m¸i dßng T§4 cã tû lÖ sèng 86,5% - 88,2% thÊp h¬n g m¸i T§3 tõ 7 - 9%, nguyªn nh©n cã thÓ do møc ®é ®ång huyÕt ë dßng T§4 cao h¬n dßng T§3 l m cho søc sèng cña g m¸i ë giai ®o¹n sinh s¶n dßng T§4 thÊp h¬n so víi dßng T§3. So víi thÕ hÖ xuÊt ph¸t n¨m 2003 ë giai ®o¹n sinh s¶n, tû lÖ nu«i sèng cña c¶ g trèng, g m¸i ë 2 thÕ hÖ ®Òu cao h¬n. Khèi l−îng cã thÓ g hËu bÞ dßng thuÇn v l−îng thøc ¨n tiªu thô Khèi l−îng c¬ thÓ g hËu bÞ B¶ng 4. Khèi l−îng c¬ thÓ g hËu bÞ dßng thuÇn (gam) ThÕ hÖ I ThÕ hÖ II Dßng TT Trèng M¸i Trèng M¸i Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE SS 37,7 ± 1,3 37,7 ± 1,3 40,2 ± 1,5 40,2 ± 1,5 6 722,2 ± 54,9 683,3 ± 39,1 719,5 ± 35,6 700,2 ± 35,5 T§3 8 1083,3 ± 62,7 920,8 ± 55,3 1040,3 ± 51,2 898,1 ± 43,5 20 2650,0 ± 207,0 2497,2 ± 107,4 2618,2 ± 165,3 2405,0 ± 173,6 SS 37,8 ± 1,4 37,8 ± 1,4 39,6 ± 1,8 39,6 ± 1,8 6 796,0 ± 40,7 633,3 ± 28,9 700,0 ± 41.1 620,5 ± 26,7 T§4 8 998,0 ± 57,8 914,0 ± 46,4 959,0 ± 49.2 890,7 ± 34,5 20 2621,0 ± 127,0 2288,5 ± 153,2 2598,1 ± 125.5 2200,4 ± 135,5 B¶ng 4 tr×nh b y khèi l−îng c¬ thÓ (KLCT) g hËu bÞ dßng thuÇn nu«i ë hai thÕ hÖ. Ta thÊy kh¶ n¨ng t¨ng träng cña g 2 dßng thuÇn qua 2 thÕ hÖ nu«i, trong giai ®o¹n 6 tuÇn tuæi ®Çu ®¹t kh¸ tèt. KLCT g trèng dßng T§3 tõ 719,5g -722,2g, cña g m¸i 683,3g - 700,2g. Dßng T§4 g trèng ®¹t 700g - 796, g m¸i ®¹t 620,5g - 633,3 g, so víi lóc s¬ sinh t¨ng h¬n 18,9 - 19,6 lÇn (g trèng) v 16,5 - 18,1 lÇn (g m¸i) t−¬ng tù nh− g Kabir. So s¸nh KLCT cña g trèng v g m¸i nu«i t¹i c¸c giai ®o¹n 8 v 20 tuÇn tuæi ë hai thÕ hÖ kh«ng cã sù chªnh lÖch râ. T¹i 20 tuÇn tuæi, dßng T§3. KLCT g trèng trong kho¶ng 2618g - 2650 g m¸i 2405,0g - 2497,2. Dßng T§4 g trèng KLCT ®¹t 2598,1g - 2621,0, g m¸i 2200g - 2288,0. So víi chØ tiªu cña dßng gèc b»ng 96,5 - 97,9%. Trèng dßng C ®¹t 2.745g v M¸i dßng D ®¹t 2245g). HÖ sè biÕn dÞ vÒ KLCT t¹i 20 tuÇn tuæi ®¹t tèt v dao ®éng tõ 8,6 - 13,5% ( t−¬ng øng trèng v m¸i) ë c¶ hai dßng. §é ®ång ®Òu t¹i 20 tuÇn tuæi cña g dßng thuÇn nu«i qua hai thÕ hÖ ®¹t 82 - 83% (g m¸i) v 78 - 80% (g trèng). L−îng thøc ¨n tiªu thô cña g dßng thuÇn L−îng thøc ¨n tiªu thô céng dån ®Õn 20 tuÇn tuæi cña g hËu bÞ ®¹t t−¬ng ®−¬ng gi÷a hai thÕ hÖ cña g trèng v g m¸i trong cïng mét dßng. Cô thÓ dßng T§3 g trèng møc thøc ¨n tiªu thô 11.304 g - 11.287g, g m¸i 10.789 g - 10.516 g, dßng T§4 g trèng cã møc tõ 10.792 g - 11.144g, g m¸i 10.473 g - 10.570 g. Møc ¨n n y khi so s¸nh víi ® n gièng gèc nhËp tõ Ph¸p 2002 cao h¬n tõ 5 - 7%. 3
  4. B¶ng 5: Thøc ¨n tiªu thô cña g hËu bÞ dßng thuÇn (gam) ThÕ hÖ 1 ThÕ hÖ 2 TT T§3 T§4 T§3 T§4 Trèng M¸i Trèng M¸i Trèng M¸i Trèng M¸i 1. 82,7 82,7 90,2 91,2 2. 191,3 191,3 205,6 193,9 3. 285,7 285,7 280,0 247,6 4. 357,0 357,0 327,6 312,5 5. 385,0 385,0 350,0 350,0 6. 420,0 420,0 400,5 359,0 7. 419 419 419 477 385 354 385 385,0 8. 419 419 419 396 443 385 443 441,0 9. 455 457 462 457 470 438 495 465 10. 600 490 490 490 585 464 595 511 11. 680 528 547 528 656 508 638 550 12. 583 583 581 547 578 538 600 590 13. 600 583 592 560 617 585 617 605 14. 665 628 635 595 639 609 623 615 15. 723 664 700 692 750 700 760 680 16. 805 763 764 745 840 745 798 740 17. 875 807 807 768 875 815 900 798 18. 905 879 885 816 915 892 890 820 19. 915 906 885 840 925 915 910 900 20. 938 942 885 841 956 915 935 915 Céng 11304 10789 10792 10473 11287 10516 11144 10570 105,2 So gèc% 105,4 - - 107,0 - - 105,0 Kh¶ n¨ng sinh s¶n cña g dßng thuÇn Tuæi th nh thôc sinh dôc Qua b¶ng 6 ta thÊy, G T§ dßng thuÇn cã tuæi th nh thôc sinh dôc v ph¸t dôc nhanh. B¶ng 6: Tuæi th nh thôc sinh dôc cña g T§ dßng thuÇn (ng y) ThÕ hÖ 1 ThÕ hÖ 2 Tuæi th nh thôc T§3 T§4 T§3 T§4 Tuæi ®Î qu¶ trøng ®Çu tiªn 147 146 150 150 Tuæi ®Î ®¹t tû lÖ 5% 161 165 170 165 Tuæi ®Î ®¹t tû lÖ 30% 171 172 182 178 Tuæi ®Î ®¹t ®Ønh cao 196 196 217 210 Qua hai thÕ hÖ nu«i, g T§3 v T§4 cã tuæi ®Î trøng ®Çu trong kho¶ng 146 -150 ng y (21-22 tuÇn) ®¹t sím h¬n so víi quy ®Þnh cña h ng 1-2 tuÇn. Tuæi ®Î ®¹t tû lÖ 5% tõ 161 ®Õn 170 ng y (23-24 tuÇn) v ®¹t ®Ønh cao ë g T§3 l 217 ng y (31 tuÇn) v T§4 l 210 ng y (30 tuÇn). So s¸nh gi÷a hai thÕ hÖ cho thÊy tuæi ph¸t dôc cña g dßng thuÇn nu«i ë thÕ hÖ hai ®Òu muén h¬n so víi thÕ hÖ 1 tõ 8 - 9 ng y ë c¸c thêi kú ph¶n ¸nh qu¶n lý ch¨m sãc g hËu bÞ ë thÕ hÖ 2 tèt h¬n so víi thÕ hÖ 1. Nh×n chung, tuæi ph¸t dôc cña g T§ hai dßng thuÇn t−¬ng tù nh− c¸c gièng g l«ng m u nhËp néi kh¸c hiÖn ®ang nu«i ë VN : L−¬ng Ph−¬ng, Kabir, JA57. Kh¶ n¨ng ®Î trøng cña g T§3 v T§4 B¶ng 7: Kh¶ n¨ng ®Î trøng tõ 20-40 tuÇn cña g T§3 v T§4 qua hai thÕ hÖ 4
  5. ChØ tiªu T§3 T§4 Mean So víi xuÊt ph¸t (%) Mean So víi xuÊt ph¸t (%) So víi gèc (%) Thêi gian nu«i (tuÇn) 20 - 20 - - *Tû lÖ ®Î (%) TH1 49,0 95,1 50,9 96,7 82,4 TH2 47,9 93,8 53,6 104,3 89,2 *SLTrøng/m¸i TH1 68,63 99,5 71,27 99,1 82,8 TH2 66,92 97,0 74,94 104,2 87,1 *TTT¡/10 qu¶ TH1 3,3 103,4 2,99 108,3 101,7 3,29 TH2 103,4 2,56 97,7 87,1 Qua B¶ng 7 ta thÊy, kh¶ n¨ng ®Î trøng cña g T§3 ë hai thÕ hÖ tÝnh ®Õn 40 tuÇn ®¹t t−¬ng ®−¬ng. Cô thÓ á thÕ hÖ 1, n¨ng suÊt trøng/m¸i ®¹t 68,6qu¶, TTTA/10trøng 3,3kg, ë thÕ hÖ 2 c¸c chØ tiªu ®¹t lÇn l−ît l 66,9 qu¶ v 3,29kg. So s¸nh víi thÕ hÖ xuÊt ph¸t n¨ng suÊt trøng ®¹t 98,2%, TTTA/10 trøng b»ng 103,4%. So s¸nh gi÷a thÕ hÖ 1 víi thÕ hÖ 2 ë tû lÖ ®Î cho thÊy tû lÖ ®Î ë thÕ hÖ 2 ®¹t tèt h¬n v ®¹t ®Ønh cao h¬n so thÕ hÖ 1, ®iÒu n y cho phÐp viÖc khai th¸c trøng gièng còng nh− hiÖu qu¶. S¶n xuÊt trøng gièng ë thÕ hÖ 2 cao h¬n thÕ hÖ 1. T−¬ng tù nh− g T§3, g T§4 ë thÕ hÖ 2 ®−îc qu¶n lý ë giai ®o¹n hËu bÞ tèt nªn cã tû lÖ ®Î tËp trung v ®¹t ®Ønh cao h¬n so víi thÕ hÖ 1, nÕu ë thÕ hÖ 1 ®¹t ®Ønh l 66,0% ë tuÇn 28 v Ýt thay ®æi ®Õn tuÇn 40 th× thÕ hÖ 2, ®¹t ®Ønh ë tuÇn 30 l 76,3% v còng gi÷ nguyªn h¬n 70% ®Õn tuÇn 40. N¨ng suÊt trøng ë thÕ hÖ 2 ®¹t 74,9 qu¶ cao h¬n thÕ hÖ 1 l 3,7 qu¶, so víi thÕ hÖ xuÊt ph¸t b»ng 104,2% v so víi gèc b»ng 87,0%, ë thÕ hÖ 1 c¸c chØ sè t−¬ng øng l 99,0% v 88%, TTTA/10 trøng ë thÕ hÖ 2 l 2,56kg so víi suÊt ph¸t b»ng 92,7% v víi gèc b»ng 87,1%, trong khi ë thÕ hÖ 1 c¸c chØ sè t−¬ng tù l 108,3% v 101,7%, ChÊt l−îng trøng B¶ng 8 cho thÊy, khèi l−îng trøng cña g dßng thuÇn ë hai thÕ hÖ ®¹t t−¬ng ®−¬ng nhau t¹i thêi ®iÓm ®Î ®Ønh cao, trøng cña g T§3 ®¹t tõ 54,7 - 55,0 g, g T§4 ®¹t 55,0 - 55,2 g C¸c chØ tiªu chÊt l−îng trøng t¹i 38 tuÇn tuæi cho thÊy c¶ hai dßng cho kÕt qña tèt, khèi l−îng trøng ®¹t 58,0 - 58,7g, ChØ sè h×nh d¹ng 1,3, ®é chÞu lùc 4,0 - 4,1 v ®Æc biÖt l ®¬n vÞ Haugh ®¹t 90 - 91 xÊp sØ so víi trøng cña g L−¬ng Ph−îng. B¶ng 8: ChÊt l−îng trøng cña g dßng thuÇn (n=35) ThÕ hÖ 1 ThÕ hÖ 2 ChØ tiªu §VT T§3 T§4 T§3 T§4 KL trøng ®Î ®¹t 5% Gr 45,8 ±0,71 44,2 ±1,2 45,2 ± 0,8 44,0 ± 0,9 KL trøng ®Î ®¹t 30% gr 47,2 ±1,2 46,5 ± 0,9 47,1 ± 0,9 46,5 ± 0,8 KL trøng ®Î ®Ønh cao Gr 54,7 ± 2,2 55,3 ± 2,5 55,0 ± 1,8 55,0 ± 2,0 CL trøng 38 tuÇn gr 58,7 ± 0,6 58,5 ± 0,8 58,5 ± 0,6 58,2 ± 0,5 Khèi l−îng trøng kg/cm2 4,1 ± 0,1 4,1 ± 0,09 4,0 ± 0,1 4,1 ± 0,1 - §é chÞu lùc - 1,32 ± 0,03 1,31 ± 0,01 1,31 ± 0,02 1,29 ± 0,01 - ChØ sè h×nh d¹ng - 0,13 ± 0,02 0,13 ± 0,01 0,13 ± 0,02 0,13 ± 0,02 - ChØ sè lßng tr¾ng - 0,42 ± 0,01 0,43 ± 0,01 0,42 ± 0,01 0,43 ± 0,01 - ChØ sè lßng ®á mm 0,38±0,005 0,38 ± 0,01 0,38±0,006 0,38 ±0,005 - §é d y vá Hu 90,2 ± 2,1 91,8 ± 1,8 90,0 ± 1,9 90,2 ± 2,0 - §¬n vÞ Haugh 5
  6. ChØ tiªu Êp në B¶ng 9: KÕt qu¶ Êp në cña g dßng thuÇn ThÕ hÖ 1 ThÕ hÖ 2 ChØ tiªu T§3 T§4 T§3 T§4 - Sè l−îng trøng Êp (qu¶) 653 2194 1850 4575 - Tû lÖ cã ph«i (%) 93,6 91,0 94,2 94,5 88,2 84,8 89,1 88,6 - Tû lÖ në/ Σ Êp (%) 81,1 78,4 81,6 81,0 - Tû lÖ lo¹i 1/Σ Êp (%) TL në so víi xuÊt ph¸t (%) 103,6 95,5 104,7 99,8 Qua B¶ng 9 cho thÊy, chØ tiªu Êp në cña trøng 2 dßng thuÇn t¹i hai thÕ hÖ ®¹t t−¬ng ®−¬ng nhau, víi tû lÖ cã ph«i 91-94,0%. Tû lÖ në/trøng Êp 84,8-88%, TL g lo¹i 1/trøng Êp ®¹t 81%, ChØ tiªu Êp në tèt ë trªn ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thÝch nghi tèt cña hai dßng thuÇn ®−îc chän t¹o trong ®iÒu kiÖn ch¨n nu«i ë n−íc ta. Tû lÖ në so víi sè liÖu cña h ng cung cÊp : ë thÕ hÖ 1 g T§3 ®¹t 103,6% v T§4 l 95,5% ; ë thÕ hÖ 2 : T§3 ®¹t 104,7% v T§4 l 99,8%. KÕt qu¶ nghiªn cøu con lai hai dßng T§ 34 (g bè mÑ) Sù ph©n ly m u l«ng theo giíi tÝnh ë g 01 ng y tuæi Cho ghÐp phèi gi÷a trèng T§3 (l«ng n©u ®á) víi m¸i T§4 (l«ng tr¾ng) ®Ó t¹o con lai T§34. G T§34 ® cã sù ph©n ly m u l«ng theo giíi tÝnh kh¸ râ ë 01 ng y tuæi, KÕt qu¶ kiÓm tra cho thÊy, g cã l«ng n©u v n©u säc d−a chiÕm tû lÖ 50,5% l g m¸i, cßn l¹i g cã l«ng tr¾ng v m u x¸m chiÕm tû lÖ 49,5% l g trèng, Kh¶ n¨ng sinh tr−ëng v sinh s¶n cña g T§34 B¶ng 10: KÕt qu¶ nu«i g T§34 sinh s¶n ChØ tiªu T§34 Tiªu chuÈn gèc nhËp 2006 - Thêi gian nu«i (tuÇn) 23 - - Tû lÖ sèng (%) 92,9 - - Tû lÖ ®Î (%) 64,6 95,0 - NS trøng/ m¸i (qu¶) 102,88 91,36 Tiªu tèn t¨ /10 qu¶ trøng (%) 2,93 101,5 KÕt qu¶ nghiªn cøu thÓ hiÖn qua b¶ng 10 cho thÊy, tû lÖ nu«i sèng cña g ®Î ®¹t b×nh qu©n/ tuÇn 92,9%. Tû lÖ ®Î 5% ë tuÇn 23, cã c−êng ®é ®Î nhanh ®Õn tuÇn 27 ®¹t 72,1%, tuÇn 28 ®¹t 80% v ®¹t ®Ønh cao ë tuÇn 30 l 84,3% sau ®ã gi÷ møc tû lÖ 70% ®Õn tuÇn 37. Tû lÖ ®Î b×nh qu©n 23 tuÇn (44 tuÇn tuæi) l 64,6%. N¨ng suÊt trøng/m¸i ë 44 tuÇn ®¹t 102,9qu¶, So víi ® n nhËp tõ gèc n¨m 2002 b»ng 91,36%, TTTA/10 trøng ®¹t 2,93kg so víi chØ tiªu cña ® n gèc (101,5%) N¨m 2004 v n¨m 2005, t¹i Liªn Ninh ® chuyÓn giao g T§34 nu«i t¹i c¸c trang tr¹i cña n«ng hé ë hai tØnh H−ng Yªn, H T©y v XÝ nghiÖp g gièng Tam §¶o, Qua theo dâi v tæng hîp t¹i c¸c c¬ së cho thÊy ë giai ®o¹n hËu bÞ tõ 1-20 tuÇn, g m¸i T§34 cã tû lÖ nu«i sèng cao ®¹t 92-93,5%, Khèi l−îng c¬ thÓ g m¸i t¹i 20 tuÇn tõ 2350-2400g, l−îng thøc ¨n tiªu thô 10,590g-10698g, ë giai ®o¹n g ®Î, kÕt qu¶ tr×nh b y t¹i b¶ng 11. ¦u thÕ cña con lai T§34 so víi sè bè v mÑ B¶ng 11: ¦u thÕ lai cña g T§34 ChØ tiªu T§3 T§4 T§34 - Tû lÖ nu«i sèng sinh s¶n (%) 95,0 87,3 92,9 - ¦u thÕ lai (H%) - - + 1,92 - N¨ng suÊt trøng 40 tuÇn (qu¶) 67,5 73,15 84,28 - ¦u thÕ lai (H%) - - + 19,91 6
  7. - TTTA/10 trøng 40 tuÇn (kg) 3,29 2,77 2,85 - ¦u thÕ lai (H%) - - - 5,9 KÕt qu¶ tÝnh to¸n B¶ng 12 cho thÊy, so víi trung b×nh cña bè v mÑ, c¸c chØ tiªu ®¹t ®−îc trªn g T§34 ®Òu ®¹t −u thÕ lai tréi, Cô thÓ tû lÖ nu«i sèng ë giai ®o¹n sinh s¶n cao h¬n 1,92%, n¨ng suÊt trøng ë 40 tuÇn cao h¬n 19,9% v TTTA/10 trøng gi¶m h¬n 5,9%, KÕt luËn Hai dßng thuÇn cã m u l«ng ®Æc tr−ng, dßng T§3 m u n©u ®á, dßng T§4 m u tr¾ng. Da v ch©n m u v ng. Tû lÖ nu«i sèng giai ®o¹n hËu bÞ 94,6 - 95,9%, ë giai ®o¹n sinh s¶n, tû lÖ nu«i sèng/tuÇn cña dßng T§3 g trèng 95,1% g m¸i 95,5%. Dßng T§4, g trèng ®¹t 97,5% g m¸i 87,3%. Khèi l−îng c¬ thÓ 20 tuÇn tuæi dßng T§3 g trèng ®¹t 2634g, g m¸i 2451g víi thøc ¨n tiªu thô 11,295g v 10652g. Dßng T§4 KLCT g trèng ®¹t 2604g g m¸i 2244g, L−îng thøc ¨n tiªu thô t−¬ng øng l 10968 v 10521g, so víi ® n gèc cao h¬n 5 - 7%. Tuæi ®Î trøng ®Çu cña hai dßng 146 - 150 ng y, NS trøng ®Î ®¹t tû lÖ 5% ë 165 - 170 ng y tuæi, ®Î ®Ønh cao ë 210 - 217 ng y. TÝnh ®Õn 40 tuÇn, n¨ng suÊt trøng/m¸i dßng T§3 ®¹t 67,8 qu¶, TTTA/10 trøng 3,3kg, Dßng T§4, NS trøng/m¸i ®¹t 73,1 qu¶ b»ng 87% so víi gèc. TTTA/10 trøng 2,77kg. ChÊt l−îng trøng cña hai dßng tèt, t¹i 38 tuÇn, khèi l−îng trøng ®¹t 58,2 - 58,7g, ®¬n vÞ Haugh 90,0 - 91,8, Tû lÖ trøng cã ph«i 94%, tû lÖ g lo¹i 1/ trøng Êp ®¹t 81,0%. Con lai T§34 cã sù ph©n ly m u l«ng theo giíi tÝnh râ ë g 01 ng y tuæi ®¹t tû lÖ g m¸i 50,5% cã l«ng m u n©u, n©u säc d−a v 49,5% g trèng cã l«ng m u tr¾ng v m u x¸m, Nu«i sinh s¶n, g T§34 cã tû lÖ nu«i sèng 92,9%, n¨ng suÊt trøng ë 40 tuÇn ®¹t 84,28 qu¶, TTTA/10 trøng 2,85kg. ¦u thÕ lai cña g T§34 so víi trung b×nh cña bè v mÑ ®Òu v−ît tréi ë c¸c chØ tiªu tû lÖ nu«i sèng ë sinh s¶n cao h¬n 1,9%, n¨ng suÊt trøng 40 tuÇn h¬n 19,9% v TTTA/10 trøng thÊp h¬n 5,9%. 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản