intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giờ tập thể thao ngoại khóa cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

13
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo dục thể chất (GDTC) trong các trường đại học, cao đẳng là một mặt giáo dục quan trọng không thể thiếu được trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD & ĐT). Việc học tập và tập luyện thể dục thể thao (TDTT) là điều kiện hết sức cần thiết để phát triển cơ thể hài hòa, bảo vệ và củng cố sức khỏe, hình thành các năng lực học tập chung và chuyên môn góp phần thích nghi với điều kiện học tập và nâng cao trình độ đối với sinh viên (SV).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giờ tập thể thao ngoại khóa cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  1. 56 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Nghieân cöùu giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng giôø taäp theå thao ngoaïi khoùa cho sinh vieân Hoïc vieän Noâng nghieäp Vieät Nam ThS. Nguyeãn Vaên Quaûng; TS. Ñaëng Ñöùc Hoaøn; ThS. Cao Huøng Duõng Q TOÙM TAÉT: Giaùo duïc theå chaát (GDTC) trong caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng laø moät maët giaùo duïc quan troïng khoâng theå thieáu ñöôïc trong söï nghieäp giaùo duïc vaø ñaøo taïo (GD & ÑT). Vieäc hoïc taäp vaø taäp luyeän theå duïc theå thao (TDTT) laø ñieàu kieän heát söùc caàn thieát ñeå phaùt trieån cô theå haøi hoøa, baûo veä vaø cuûng coá söùc khoûe, hình thaønh caùc naêng löïc hoïc taäp chung vaø chuyeân moân goùp phaàn thích nghi vôùi ñieàu kieän hoïc taäp vaø naâng cao trình ñoä ñoái vôùi sinh vieân (SV). Ñeà taøi ñaõ thoâng qua phöông phaùp phoûng vaán caùc chuyeân gia, nhöõng giaûng vieân GDTC vaø caùc nhaø quaûn lyù ñeå ñöa ra caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao chaát löôïng coâng taùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa cho SV taïi hoïc vieän Noâng nghieäp Vieät Nam (HVNNVN). Töø khoùa: theå thao ngoaïi khoùa; sinh vieân; hoïc vieän Noâng nghieäp Vieät Nam. (AÛnh minh hoïa) ABSTRACT: Physical education in universities and colleges ñeå trôû moät trong nhöõng tröôøng, hoïc vieän nghieân cöùu is an important aspect of education that is tieân tieán xuaát saéc haøng ñaàu trong khu vöïc. Nhöõng indispensable in the cause of education and training. naêm gaàn ñaây coâng taùc hoaït ñoäng TDTT chung cuûa Learning and practicing Sports is a necessary toaøn hoïc vieän bò haïn cheá ñi nhieàu. Nguyeân nhaân laø condition to develop the body to harmonize, chöông trình quaûn lyù hoaït ñoäng TDTT chung chöa protect and strengthen health, forming general thoáng nhaát giöõa caùc ñôn vò thaønh vieân trong toaøn hoïc and professional learning capacities that vieän. Coù nhieàu ñôn vò hoaït ñoäng TDTT toát, ngoaøi ra contribute to adapting to the lawsuit for studying vaãn coøn nhieàu caùc ñôn vò khaùc cuõng coùnhieàu tieàm and improving the level of students. The thesis has naêng nhöng chöa ñöôïc daãn daét vaø höôùng daãn moät adopted methods of interviewing experts, physical caùch coù khoa hoïc neân chöa theå phaùt trieån ñöôïc. Soá education lecturers and managers to come up with löôïng SV ngaøy caøng nhieàu maø giaùo vieân GDTC ít (19 solutions to improve the quality of extra-curricular activities for students of Vietnam National giaûng vieân GDTC/25.000 SV). Thöïc teá ñoù ñoøi hoûi hoïc University of Agriculture. vieän phaûi nhanh choùng tìm ra caùc giaûi phaùp coù hieäu quaû ñeå ñaûm baûo vaø naâng cao chaát löôïng coâng taùc hoaït Keywords: extracurricular sports; student; Vietnam National University of Agriculture. ñoäng ngoaïi khoùa TDTT cho SV phuïc vuï söï nghieäp ñaøo taïo, ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khoa hoïc coâng ngheä. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Vôùi mong muoán ñoùng goùp moät phaàn vaøo vieäc HVNNVN laø moät ñôn vò nghieân cöùu khoa hoïc naâng cao chaát löôïng giôø taäp theå thao ngoaïi khoùa, treân haøng ñaàu cuûa ñaát nöôùc, ñang phaùt trieån ñuùng höôùng cô sôû phaân tích yù nghóa, taàm quan troïng vaø tính böùc thieát cuûa vaán ñeà, vieäc nghieân cöùu giaûi phaùp nhaèm SOÁ 5/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. naâng cao chaát löôïng giôø taäp theå thao ngoaïi khoùa cho THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC bò cô baûn nhöõng kieán thöùc veà TDTT noùi chung, veà yù 57 SVHVNNVN hieän nay ñöôïc coi laø vaán ñeàñaëc bieät nghóa cuûa taäp luyeän TDTT ñoái vôùi söùc khoûe noùi rieâng. quan troïng. Tuy nhieân thôøi löôïng hoïc lyù thuyeát chöa nhieàu, vì vaäy Ñeå giaûi quyeát caùc nhieäm vuï nghieân cöùu, ñeà taøi ñaõ söû löôïng kieán thöùc trang bò cho SV chöa cung caáp ñuû ñeå duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu: phaân tích vaø toång SV coù theå hieåu ñöôïc yù nghóa to lôùn cuûa vieäc taäp luyeän hôïp taøi lieäu, quan saùt sö phaïm, phoûng vaán. TDTT. Baûng 1. Chöông trình GDTC cho SVHVNNVN 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU T Toång Hoïc theo tín chæ Noäi dung 2.1. Cô sôû ñeå löïa choïn giaûi phaùp naâng cao chaát T soá tieát I II III löôïng giôø taäp theå thao ngoaïi khoùa cho SV HVN- I Moân baét buoäc 30 Lyù thuyeát GDTC ñaïi NVN 1 30 cöông Qua coâng taùc nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù lieân quan Caùc moân theå thao ñeán giôø taäp theå thao ngoaïi khoùa. Caùc taøi lieäu cho thaáy II 60 töï choïn: vieäc xaây döïng caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao chaát 1 Boùng ñaù 30 30 30 löôïng giôø taäp theå thao ngoaïi khoùa caàn phaûi caên cöù 2 Boùng chuyeàn 30 30 30 vaøo caùc yeáu toá sau: 3 Boùng roå 30 30 30 - Döïa treân caùc quan ñieåm cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc 4 Caàu loâng 30 30 30 ñoái vôùi coâng taùc GDTC vaø hoaït ñoäng TDTT trong caùc 5 Ñieàn kinh 30 30 30 nhaø tröôøng, caùc quy ñònh cuûa Boä GD&ÑT. 6 Khieâu vuõ theå thao 30 30 30 7 Theå duïc aerobic 30 30 30 - Caên cöù vaøo muïc ñích, nhieäm vuï, yeâu caàu cuûa 8 Côø vua 30 30 30 moân hoïc GDTC vaø muïc tieâu ñaøo taïo chung cuûa nhaø Ngoaïi khoaù: tröôøng. Ñoù laø moät trong nhöõng muïc tieâu ñaøo taïo ñoái boùng ñaù; caàu loâng; vôùi ñoái töôïng laø SV ñang hoïc taäp trong nhaø tröôøng. III 220 75 75 70 boùng chuyeàn; boùng Ñoøi hoûi SV khi ra tröôøng ngoaøi löôïng kieán thöùc ñaõ roå; voõ; boùng baøn... tieáp thu ñöôïc phaûi coù moät neàn taûng theå löïc nhaát ñònh 10 10 ñeå ñoùng goùp cho xaõ hoäi. ∑ TOÅNG 310 105 5 0 - Caên cöù vaøo keá hoaïch hoaït ñoäng TDTT vaø coâng Theo chöông trình GDTC taïi HVNNVN taùc GDTC haøng naêm cuûa ñôn vò. Baûng 2. CSVC taïi HVNNVN - Caên cöù vaøo noäi dung moân hoïc GDTC khung cuûa boä GD&ÑT, ñoàng thôøi phaûi caên cöù vaøo noäi dung Naêm hoïc 2018 - 2019 chöông trình moân hoïc vaên hoùa maø SV phaûi hoïc taäp Soá löôïng TT Cô sôû vaät chaát Chaát treân giaûng ñöôøng. Trong Ngoaøi löôïng - Caên cöù vaøo ñieàu kieän cô sôû vaät chaát (CSVC) saân nhaø trôøi 1 Nhaø thi ñaáu 01 Toát baõi duïng cuï hieän taïi nhaø tröôøng hieän coù. 2 Saân boùng roå 01 02 Toát - Caên cöù vaøo nhu caàu tieáp thu nhöõng kyõ naêng, kyõ 3 Saân tennis 0 04 Toát xaûo vaän ñoäng, tính caáp thieát phaûi taäp luyeän TDTT cuûa 4 Saân boùng ñaù 0 02 Toát SV trong tröôøng. 5 Saân boùng 02 03 Toát 2.2. Löïa choïn giaûi phaùp naâng cao chaát luôïng giôø chuyeàn taäp theå thao ngoaïi khoùa cho SVHVNNVN 6 Saân caàu loâng 07 02 Toát 7 Baøn boùng baøn 06 0 Toát Khi xaây döïng caùc giaûi phaùp caàn caên cöù vaøo caùc 8 Lôùp hoïc côø vua 02 0 Toát ñieàu kieän cuï theå cuûa hoïc vieän. Trong nhöõng naêm qua 9 Saân ñieàn kinh 0 01 Khaù HVNNVN ñaõ nhìn nhaän roõ vai troø cuûa moân hoïc 10 Saân ñaåy taï 0 10 Khaù GDTC vaø coù xuùc tieán caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao 11 Hoánhaûy xa 0 04 Toát chaát löôïng GDTC trong hoïc vieän. 12 Boùng chuyeàn 2 sv/quaû/giôø hoïc Toát - Taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc veà 13 Vôït caàu loâng 1 sv/vôït/giôø hoïc Toát moân hoïc GDTC ñoái vôùi SV. Chuû ñoäng vaãn laø boä moân 14 Boùng ñaù 2sv/quaû/giôø hoïc Toát GDTC keát hôïp vôùi caùc ñôn vò quaûn lyù Ban Coâng taùc 15 Boùng roå 2 sv/quaû/giôø hoïc Toát chính trò vaø coâng taùc SV, Ñoaøn thanh nieân, hoäi SV... 16 Côø vua 2 sv/baøn/giôø hoïc Toát - Trong giôø hoïc lyù thuyeát giaûng vieân cuõng ñaõ trang Theo thoáng keâ CSVC taïi boä moân GDTC - HVNNVN naêm hoïc (2018-2019) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 5/2019
  3. 58 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC - Nhöõng naêm gaàn ñaây, vieäc ñaàu tö xaây döïng ñoäng nhönghoaït ñoäng chöa thöïc söï hieäu quaû, coù moät CSVC phuïc vuï cho coâng taùc GDTC ñöôïc laõnh ñaïo soá CLB do SV töï ñöùng leân toå chöùc nhöng toå chöùc hoïc vieän ñaëc bieät quan taâm. Cuï theå: ñaõ cho xaây döïng hoaït ñoäng chöa toát. môùi saân boùng ñaù nhaân taïo, caûi taïo ñöôøng chaïy trong - Ñaùnh giaù thöïc traïng hoaït ñoäng ngoaïi khoùa cuûa saân vaän ñoäng vaø söûa chöõa beâ toâng hoùa saân boùng SV trong naêm hoïc 2017 - 2018 taïi hoïc vieän, töø keát coù chuyeàn, boùng roå ngoaøi trôøi... theo baûng 2. ñöôïc ñeå laøm caên cöù giaûi quyeát caùc nhieäm vuï nghieân - Tuy nhieân, hình thöùc taäp luyeän TDTT ngoaïi cöùu cuûa ñeà taøi, keát quaû ñöôïc trình baøy ôû baûng 3. khoùa cho SV vaãn chöa thöïc söï hieäu quaû. Do nhieàu - Döïa treân cô sôû tham khaûo caùc moâ hình giaûng daïy nguyeân nhaân chuû quan vaø khaùch quan ñem laïi. Ví duï: cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø cao ñaúng treân khu vöïc Haø ñieàu kieän saân baõi duïng cuï vaãn chöa ñaày ñuû vôùi soá Noäi vaø ñaùnh giaù thöïc traïng chaát löôïng giôø hoïc GDTC löôïng SV ñoâng nhö hieän nay“Theo quy ñònh cuûa Boä trong Hoïc vieän cuõng nhö ñieàu kieän coù theå ñeå phaùt GD & ÑT taát caû caùc tröôøng ñeàu phaûi coù saân taäp ñaûm trieån. Ñeà taøi tieán haønh phoûng vaán caùc nhaø chuyeân baûo töø 3,5m2 - 4,0m2/1 SV”, con soá naøy ôû HVNNVN moân trong vaø ngoaøi hoïc vieän, caùc toå chöùc quaûn lyù laø chöa ñaûm baûo; löôïng kieán thöùc TDTT ñöôïc trang hoaït ñoäng TDTT ñeå ñöa ra caùc giaûi phaùp, keát quaû bò ít, hoïc vieän ñaõ coù caùc caâu laïc boä (CLB) ñeå hoaït ñöôïc trình baøy ôû baûng 4. Baûng 3. Ñaùnh giaù hoaït ñoäng ngoaïi khoùa cuûa SVHVNNVN naêm hoïc (2017 - 2018) n = 175 Keát quaû phoûng vaán TT Noäi dung phoûng vaán Soá ngöôøi % Soá löôïng SV tham gia taäp luyeän TDTT ngoaïi khoaù: Ñoâng 23 13.14 1 Vöøa phaûi 47 26.86 Ít 105 60.00 Tình hình hoaït ñoäng cuûa caùc CLB TDTT trong HVNNVN: Toát 90 51.43 2 Bình thöôøng 53 30.29 Chöa toát 32 18.29 Soá löôïng caùc giaûi ñaáu maø ñôn vò toå chöùc haøng naêm nhö vaäy laø: Nhieàu 62 35.43 3 Vöøa ñuû 79 45.14 Thieáu 34 19.43 Caàn thieát thöôøng xuyeân cho SV tham gia thi ñaáu caùc giaûi ñaáu beân ngoaøi theo thaønh phaàn ñoäi tuyeån hoïc vieän? 4 Caàn 175 100.00 Khoâng caàn 0 0.00 Baûng 4. Keát quaû phoûng vaán löïa choïn caùc giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng giôø taäp theå thao ngoaïi khoùa cho SV HV NNVN (n = 30) Keát quaû phoûng vaán TT Giaûi phaùp Raát caàn thieát Caàn thieát Khoâng caàn thieát n % n % n % Toå chöùc tuyeân truyeàn, taêng cöôøng nhaän thöùc yù nghóa, vai 1 27 90 3 10 0 0 troø cuûa GDTC trong hoïc vieän Toå chöùc hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa thöôøng xuyeân, lieân tuïc vaø 2 26 86,6 2 6,7 2 6,7 phaùt trieån toái ña caùc moân ñöôïc SVyeâu thích Söû duïng phuø hôïp, taän duïng toái ña vaø baûo quaûn hôïp lyù heä 3 24 80 5 16,7 1 3,3 thoáng CSVS saün coù cuûa hoïc vieän Thaønh laäp ñoäi tình nguyeän, höôùng daãn taäp luyeän theå duïc 4 20 66,7 7 23,3 3 10 ngoaïi khoùa cho SV hoïc vieän Môû roäng caùc hình thöùc taäp luyeän TDTT ngoaïi khoùa, boá trí thôøi khoùa bieåu hôïp lyù, khuyeán khích SV taäp luyeän thöôøng xuyeân moät 5 20 66,6 5 16,7 5 16,7 moân theå thao yeâu thích baèng hình thöùc coäng ñieåm reøn luyeän hoaëc öu tieân trong quaù trình hoïc moân GDTC Ñoåi môùi hình thöùc quaûn lyù, toå chöùc höôùng daãn SV taäp 6 20 66,6 4 13,3 6 20 luyeän TDTT ngoaøi giôø hoïc SOÁ 5/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  4. Noäi dung phoûng vaán caùc giaûi phaùp ñöôïc xaùc ñònh THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC taäp luyeän thao ngoaïi khoùa cho SV hoïc vieän. 59 ôû 3 möùc ñoä: - Möùc 1: raát caàn thieát 3. KEÁT LUAÄN - Möùc 2: caàn thieát Caên cöù vaøo keát quaû nghieân cöùu ñeà taøi ñaõ löïa choïn - Möùc 3: khoâng caàn thieát ñöôïc 04 giaûi phaùp nhaèm naâng cao chaát löôïng giôø taäp Caên cöù vaøo keát quaû phoûng vaán ñeå tieán haønh löïa ngoaïi khoùa cho sinh vieân HVNNVN bao goàm: choïn vaø xaây döïng noäi dung chi tieát caùc giaûi phaùp - Toå chöùc tuyeân truyeàn, taêng cöôøng nhaän thöùc yù naâng cao chaát löôïng giôø taäp theå thao ngoaïi khoùa cho nghóa, vai troø cuûa GDTC trong tröôøng hoïc; SV taïi hoïc vieän. Töø keát quaû taïi baûng 4 cho thaáy: caû - Toå chöùc hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa thöôøng 6 giaûi phaùp maø nhoùm nghieân cöùu ñöa ra thì caû 6/6 xuyeân, lieân tuïc vaø phaùt trieån toái ña caùc moân ñöôïc giaûi phaùp ñeàu ñöôïc taùn ñoàng raát cao chieám tyû leä treân SVyeâu thích; 80% yù kieán ñoàng yù töø möùc 1 ñeán möùc 2. Ñoàng thôøi - Söû duïng phuø hôïp, taän duïng toái ña vaø baûo quaûn qua quaù trình phoûng vaán tröïc tieáp caùc nhaø chuyeân hôïp lyù heä thoáng CSVC saün coù cuûa hoïc vieän; moân, caùc nhaø quaûn lyù, taát caû caùc yù kieán ñeàu thoáng - Thaønh laäp ñoäi tình nguyeän, höôùng daãn taäp luyeän nhaát cho raèng ñeå naâng cao chaát löôïng giôø taäp theå thao ngoaïi khoùa cho SV hoïc vieän. thao ngoaïi khoùa cho SV khoâng theå chæ söû duïng 1 giaûi phaùp ñôn leû maø phaûi coù söï keát hôïp ñoàng boä heä thoáng caû 6 giaûi phaùp treân. Ñeå coù ñöôïc caên cöù vaø ñaày ñuû cô sôû khoa hoïc, ñeà taøi tieáp tuïc tieán haønh toå chöùc hoäi thaûo chuyeân moân bao goàm: caùc nhaø chuyeân moân, caùc nhaø quaûn lyù TDTT trong vaø ngoaøi hoïc vieän, ñaïi dieän laõnh ñaïo hoïc vieän, giaûng vieân GDTC, boä phaän coâng ñoaøn, ñoaøn thanh nieân, ñaïi dieän SV caùc khoùa, caùc lôùp... Thoâng qua noäi dung caùc giaûi phaùp maø ñeà taøi ñöa ra, ñeà taøi ñaõ thoáng nhaát löïa choïn 04 giaûi phaùp ñeå naâng cao chaát löôïng giôø taäp theå thao ngoaïi khoùa cho SVHVNNVN bao goàm: Giaûi phaùp 1: toå chöùc tuyeân truyeàn, taêng cöôøng nhaän thöùc yù nghóa, vai troø cuûa GDTC trong tröôøng hoïc; Giaûi phaùp 2: toå chöùc hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa thöôøng xuyeân, lieân tuïc vaø phaùt trieån toái ña caùc moân ñöôïc SVyeâu thích; Giaûi phaùp 3: söû duïng phuø hôïp, taän duïng toái ña vaø baûo quaûn hôïp lyù heä thoáng CSVC saün coù cuûa hoïc vieän; (AÛnh minh hoïa) Giaûi phaùp 4: thaønh laäp ñoäi tình nguyeän, höôùng daãn TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä GD & ÑT(1995), Vaên baûn chæ ñaïo coâng taùc GDTC trong nhaø tröôøng caùc caáp - Haø Noäi. 2. Boä GD & ÑT (1995), Chöông trình muïc tieâu caûi tieán naâng cao chaát löôïng GDTC - söùc khoeû, phaùt trieån vaø boài döôõng nhaân taøi theå thao HS, SV trong nhaø tröôøng caùc caáp giai ñoaïn 1995 - 2000 vaø ñeán 2005. 3. Boä GD & ÑT(1998), Phaân phoái chöông trình GDTC trong caùc hoïc vieän ñaïi hoïc (quyeát ñònh 203/QÑ-GDTC ngaøy 23/01/1998). 4. Phan Thò Ñieàu (2018), Nghieân cöùu toå chöùc hoaït ñoäng TDTT ngoaïi khoùa ñeå naâng cao theå löïc cho SV caùc naêm thöù 3, 4, 5 taïi HVNNVN. Nguoàn baøi baùo: ñeà taøi caáp Hoïc vieän cuûa ThS.Nguyeãn Vaên Quaûng naêm 2019: “Nghieân cöùu moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao hoaït ñoäng theå thao ngoaïi khoùa cho SV HVNNVN”. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 26/4/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 14/6/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 11/7/2019) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 5/2019
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2