intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghiên cứu khoa học xã hội về HIV/AIDS trong hợp tác STAR: Một số kết quả bước đầu

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
24
lượt xem
4
download

Nghiên cứu khoa học xã hội về HIV/AIDS trong hợp tác STAR: Một số kết quả bước đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết giới thiệu về các nghiên cứu khoa học xã hội quốc tế trong lĩnh vực HIV/AIDS và đặc biệt là những kết quả đạt được trong 4 năm thực hiện ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu khoa học xã hội về HIV/AIDS trong hợp tác STAR: Một số kết quả bước đầu

 1. Nghien ciru Gia dinh vi Gidi So 6 -2012 Nghien ciifu itlioa lipc xa liol ve HIV/AIDS trong hop Mc STAR: Mgt sd Itet qua budic dau Le Minh Giang BO m6n Dich l£ hpc, Dai hoc Y Ha Nfli Nguyen Hi/u Minh Vi6n Gia dinh va Gifli Nguyin Thiiy Anh, Amy Dao B6 m6n Dich le hoc, Dai hoc Y Ha N6i Trong hon ba thap ky cua dai dich HIV/AIDS, bfin canh cac nghifin ciJu y sinh hgc vd djch tfi hgc vl HIV/AIDS, cac nghifin cihi khoa hge hdnh vi va khoa hgc xa hdi cd nhilu ddng gdp ddng kl ndng cao kha nang iing phd 6 cd'p dd todn edu. Cdc nghifin cihi khoa hge xa hdi qudc tfi'trong ITnh vtrc HIV nhdn manh tam quan trong cua edch md cac cd nhSn nhin nhdn cac mdi quan he, ban dang va ihirc hanh cua hg trong vific quy djnh cac hanh vi nguy co lay nhifim HIV (Carrier, J.M. and Magana, J.R., 1991; Vance, C , 1991). Cdc nhd khoa hgc xa hdi da nhd'n manh tdm quan trgng eua bd'i canh trong dd cac dilu kifin xa hgi anh hudng, tham chf Id quyfi'l djnh cac hdnh vi nguy CO ctia mgt ca nhan. Hg nhdn manh vai trd cua cdc ye^u td xd hgi nhu su phat trien kinh te' va phdn tdng xa hdi, su bd't binh dang gidi dd'i vdi nhirng khac biet vl nguy co (Farmer, R, et al. (eds.), 1996; Sobo, E.J , 1995; Sterk, C.E., 1999). Cdc nha khoa hgc xa hgi la nhimg ngudi da tifi'n hdnh nhihig nghifin cihj tifin phong vl cae can thiep d cap do hfi thdng ddi vdi cac hdnh vi lifin quan den tinh due va tifim ehi'ch (Parker, R.G., et al., 2000; Blankenship, K.M., et al., 2006) cung nhu dua ra cdc phfi phan dl
 2. 60 Nghign ciJru Gia dinh vA Gidi. Quyd'n 22, so 6, tr. 59-63 c;ii ihifin cdc chuong trinh cham sde vd chOa trj HIV (Parker, R. and Aggleton, R, 2003; Maluwa, M., cl al., 2002; Link, B.O. and Phelan, J . C . 2006), xem xei each lifiu phdp khdng vi rut (ART) Idm thay ddi quan nifim vl IIIV/AIDS (Castro A. F.R, 2004). vd ghi nhan vai trd cua eae phong trao xa hdi tao ihuan loi cho vific tifi'p can phd cap ART (Bcrkman. A,, et al., 2005). \lg cung nfiu bdt nhffng han chl cua cdc nghifin cffu d cdp dd ca nhan (Blankenship, K,M.. cl al.. 2006) vi\ nhdn manh mdi liln hfi gifla hdnh trinh ehua benh vd ddp ffng cua dieh vu y ic (Berkman, A . el al.. 2003; Biehl, J., 2006; Kalofono.s. 1., 2006). Cac nha khoa hgc xa hdi da nghifin ciiu cdc ihl chfi vd chi'nh sach quan trgng cho \'ific hinh thdnh dac difi'm mdi iruimg .sd'ng hdng ngdy ciia ngudi nhifim hoac c6 nguy co lay nhifim (Nguyen, V.-K., 2006; liaycr. R. and Oppcnheimer. C, M.. 2000; Biehl, J., 2005; Oppenhcmicr. G. and Bj>cr. R. 2007; Pigg, S.L.. 1997). Nghifin cffu gdn day v& cdc can Ihifip edu true da md dudng dc eae nhd khoa hgc xa hdi cd the' ddng gdp mdt edch ti'ch cue htm eho vice phdt trifi'n cdc can thifip giup cai thifin dicii in. phdng chd'ng va cham s(x. ngudi cd HIV/AIDS. Tuy nhien. ndng life demg gdp vdo qud trinh .xdy diOig chinh .sdch cita cdc nhd khoa hgc xd hdi d khdp luri lien the gidi tren ihtfc tela khdng ddng deu (Carrier. J.M. and .Majjana. J.R.. 1991). O Vifit Nam. cdc nghifin cffu vl HIN' khdng ngffng lang Ifin trong bd'i canh d6i mdi eae chi'nh sdch phdng chd'ng HIV/AIDS va ede ehinh sach lifin quan. Bdng chfftig la cac nghifin cffu nhdn dugc sir quan tam vd tai u-g cua nhilu ca quan trong dd cd cac Id chffe phi chinh phii qudc le Tu\ nhifin, mdt dac difi'm ndi bat Id phdn Idn ede ngudn lai trg eho nghifin cffu HIV/AIDS d Vifit Nam den iff ede nhd lai trg mang dinh hudng chucmg trinh thay vi nhihig co quan mang djnh hudng nghifin cuu. Rdt nhilu cdc nghifin cffu HIV d Vifit Nam quan tam dfi'n ede phan tich dae dilm vl hdnh vi, vd xem xui tdc ddng ctia HIV d cd'p dd cd nhan. Phdn Idn eac cdng trinh nghifin ciru dugc ihuc hifin trfin cdc qudn the' "nguy ca cao" bao gdm ngudi tifim ehi'ch ma tu^, nhdm mai ddm nu vd gdn ddy hon la nhdm nam gidi cd quan hfi linh due ddng gidi. Cae nghifin effu nay chu yfi'u xem xlt cae yfi'u id quyfi't ilinh hdnh \ i cd thi ddn dfin Idy nhifim HIV. luy nhifin ehua quan tam ddy du dfi'n cau hdi vl ede yfi'u id' mang li'nh xa hdi cd anh hudng dfi'n thuc hdnh ffng phd cung nhu su phdt triln cua dich d Vifit Nam. Trong hem 4 nam qua. vdi tdi irg ciia Td chffe Cdc Vifin Sffc khoe Qud'c gia Hoa Ky (NIH), Trudng Dai hgc Columbia, Hoa Ky da trifi'n khai chuong trinh "Tifi'p can khoa hgc xd hdi trong nghiln euu HIV/AIDS" (vifi't tdt la STAR) hgp tac vdi Dai hge Y Ha Ndi va mdt sd' co quan nghifin cffu va t6 chffe phi chi'nh phii Vifit Nam nham nang cao nang luc nghifin cuxi
 3. Le Minh G i a n g va cfic t a c gia 61 khoa hgc xa hdi vl HIV/AIDS. Cdc boat ddng ciia chucmg trinh bao gdm boat ddng nghifin cthi dp dung phuong phap nghifin cffu khoa hgc xa hdi, dao tao nghifin cffu vien. td chffe cdc hdi thao vc khoa hgc xa hdi trong nghifin cffu HIV/AIDS. vd hd trg ky thudt cho irung bay "Ndi Dau va Hy Vong: 20 nam HIV/AIDS d Vifit Nam" do Trung tam Nghifin cuu vd Phat trifi'n Sffc khoe Cdng ddng (CCRD) va Bao Tdng Ddn tdc hge Vifit Nam (VME) td chffe vao thang 11/2010. Cdc bdi bao dang trong s6 tap chi nay la san phdm cita chuong trinh ddo tao cho nghifin cffu vifin giai doan II. Chuong trinh cung cdp mdt sd IKMI tang ly thuyet lifin quan dfi'n nhan hgc y tfi', khoa hoc chinh tri, cdc khia canh lich su vd dao dffc ciia y tfi' cdng cfing va nhd'n manh vdo vific chuyfi'n nhimg nghifin cffu dua trfin nin tang ly thuyfi't trd thanh nhffng ndi dung cd y nghTa ddng gdp ve chinh sdch. Ben canh muc lifiu cung cd'p kifi'n thffc, cac khda hge hudng dfi'n vific cung cdp ky nang ca ban trong \'icc phan lich cae du lifiu dinh ti'nh va vifi't bdi nghifin cffu dinh linh. Dae bifit, cdc khda hoc hudng dfi'n muc tifiu xay dung tu duy phan bifin eua nghifin cffu vifin thdng qua vific phan tich mang tinh phfi phan dd'i vdi cac phat hifin va phucmg phap, ddnh gid ve tinh chat che, mdi me vd idm quan trgng cua nghifin ciru trong ITnh vuc HIV/AIDS. Chuong trinh ddo tao cung quan tam dfi'n vific xay dung eho ede nghifin cffu vifin nhihig hifi'u bifi't co ban vfi dao dffc nghifin cffu, dac bifit khi tifi'n hanh nghien cffu trfin ddi tugng nguy co cao. Dac difi'm n6i bat ciia chuong uinh dao tao la djnh hudng nghien effu tan dung cac sd lieu da sdn cd, ngi dung ddo tao va tai lieu tham khao dugc lua chgn ky ludng dl phu hgp vdi ddi tugng hgc vien. ndi dung bao gom ca ly thuyfi't va phucmg phap, va nhan manh edch tifi'p can khoa hgc xd hdi lifin nganh trong nghifin cihi HIV/AIDS. Chuong trinh ddo tao da lua chon 15 hgc vifin trong tdng sd hon 80 ffng vien. Day la nhirng nghifin effu vien tiem nang trfin ITnh vuc nghifin cih: khoa hge xa hdi, y tfi'cdng egng hoac dang true tifi'p tham gia cae du dn can Ihifip tren ITnh vuc phdng chd'ng HIV/AIDS. Cac hgc vifin dd tham du ba khda tap hudn trong nam 2012 Idn lugt vl Iy ihuyfi't vd phuong phap khoa hgc xa hgi trong nghifin cffu HIV/AIDS, ky nang phan tieh cac sd lieu sdn cd ciia dir an. vd ky nang vifit bai bdo nghien cffu dinh ii'nh.Cae hoc vifin tifi'p can vdi bd sd lifiu do cdc nghifin cihi vifin dao tao trong giai doan I thu thdp vl eac chii de nhu nguy co Idy nhifim HIV/STIs tren nhdm nam ban dam ddng gidi, tac ddng ciia chuyfi'n ddi chi'nh sach phdng, chd'ng ma tdy vd hdu qua HIV/AIDS, va mong udc vd khai vgng sd'ng eiia nam gidi d mdt vung ndng thdn vd nguy ca lay nhifim HIV. Mgt sd hgc vifin quye't dinh sir dung sd lifiu eiia eo quan minh cd lifin quan dfi'n chu dl ciia
 4. 62 NghiSn cffu Gia dinh vd Gidi. QuyS'n 22, so 6, tr. 59-63 khoa hgc. Trong giai doan phdn tich vd vifi't bdi. cac hgc vifin nhdn dugc sir hudng ddn true li^p cua cdc chuyfin gia Vifit Nam gidu kinh nghifim nghifin cffu vii gjdrig day. Chuong trinh hgp tdc " lifi'p cdn khoa hgc xa hdi trong nghifin cffu HIV/AIDS" (STAR) xin chdn ihdnh cam on su ddng gdp cua cac giang viCti Vifii Nam vd chuyfin gia nudc ngodi, n6 liic cd nhan vd tap ihl ciia cdc nghifin cffu vifin trong sudt thdi gian vffa qua. D.IL bifit. chung tdi gui Idi cam a\^ dfin C(T quaii Idi trg NIH vd Tap chi Nghifin cffu Gia dinh va Gidi da giiip 6d chiing tdi hodn Ihdnh chuyfin muc vC nhirng dimg gdp bude ddu ciia klioa hgc xa hdi trong ITnh vuc HIV/AIDS d Vifit .Nam iX' cd the' iiOp luc phai trifi'n hon vai trd ciia khoa hoc xa hdi trong phdng chd'ng I IIV/AIDS (I Vifit Nain. chung tdi mong titfp luc nhan dugc suquan tdm, hd trg cua cac nghifin cffu \ ifin. cdc nhd ldp ehinh sdch vd cdc can bd chucmg Irinh trong ITnh vuc HIV/AIDS vd tdc ITnh vue lifin quan • Tai lieu tham khau Bayer. R. and Oppcnheimer. CM. 2000. Aids dncion. voices from the epidemic. New Wnk. Oxford University Pa-s-. Berkman. A.. Garcia. J.. Munoz-Laboy. M . Patva. V. and Parker. R. 2005. -A critical analysis of ihe Brazilian response to HIV/\!DS: Lessons learned for controlling and mitigating the epidemic in din-clopini! countries". American Jomiud of Public Health. 95. 7. 1162-1172 Biehl. J. 2005. Vita: Life in a Zone of Stn nil Abandonment. Bcrkclex. I'nivereiiy of California Piess Blankenship. K,M.. Friedman, S.R.. Dworkin. S. and Mantell. J.E. 2006. ••Structural intencnlions: Concepts, challenges .ind opponunilies for research". Journal ,f Urban lleuhh-BuUelin of the Sew Yoik Aiademv of Medicine. 83. 1.59-72. Carrier. J.M. and M.ig.ma. J.R. 1991. "Use of Ethnosexual Data on Men of Mexican Origin for liiv .\ids Prevention Programs". Journal of Sex Research.IZ.2. 189-202. Castro A. F.R 2004. "Adherence and cost of ireaiment: The need for a biosocial approach in the understanding of user-fees and its impact on adherence to anlirelrovirals". hu ConfAIDS.. Bangkok. Farmer. P.. Connors. M. and Simmons. J. (eds.). 1996. Women, poverty a d AIDS: se\. drugs, and striiciiiral violence. Common Courage Press Mon ME. Kalofonos. I. 2006, 'Treating AIDS in Central Mozambique: Hunger Aciv' and Evangelism". The Social Impacts of ARV Scale-up: Develoni,,
 5. Le Minh G i a n g va cac t a c gia 63 Interdisciplinary Research Agenda. New York. NY, Sponsored by the HIV Center for Clinical and Behavioial Studies al the New York Slate Psychiatric Institute and Columbia Univeisily. Link. B.G. and Phelan. J.C. 2006. "Stigma and its public health implications". Lancet. 367. 9509, 528- 529. Maluwa, M.. Aggleton. P. and Parker. R. 2002. "HIV and AIDS-Relaled Stigma. Discrimination, and Human Rights". Health and Human Rights, 6. 1. 1-18. Nguyen. V.-K. 2006. "Rethinking adherence and reproduction in the era of expanded use of ART in Africa', The Social Impacts of ARV Scale-up: Developing an Interdisciplinary Research Agenda. New York. NY. Sponsored by the HIV Center for Clinical and Behavioral Studies at the New York Stat Psychiatric Institute and Columbia University. Oppcnheimer. G.. Bayer, R. 2007. Sbatteied Dreams?: An Oral History of the AIDS Epidemic in South Africa New York. Oxford University Press. Parker, R. and Aggleton. P. 2003. "HIV and AIDS-relaled stigma and discrimi- nation: a conceptual framewoik and implications for action". Social Science & Medicine. 51. L 13-24. Parker. R G.. Easton. D. and Klein. C H. 2000. "Structural barriers and facilita- tors in HIV prevention: a review of international research". AIDS. 14 Suppl 1, S22-32, Pigg. S.L. 1997. "Authority in Translation: Finding, Knowing, Naming and Training 'Traditional Birth Attendants' in Nepal", in Sargent. R.E.D.-Ra.C.F (ed.). Childbirth and Authoritative Knowledge. Cross Cultural Perspectives. Berkeley. University of California Press. Sobo. E.J. 1995. Choosing unsafe sex: AIDS-risk denial among disadvantaged women. Philadelphia. University of Pennsylvania Press. Sterk. C E . 1999. Fast lives: women who use crack cocaine. Philadelphia. Pa., Temple University Vance, C. 1991. "Anthropology Rediscovers Sexuality: A Theoretical Comment", Social Science (5 Medicine, 33. 8, 875-84.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản