intTypePromotion=1

nghiên cứu kích thước bình thường của động mạch chủ ngực ở người Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
11
lượt xem
0
download

nghiên cứu kích thước bình thường của động mạch chủ ngực ở người Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khảo sát kích thước bình thường của ĐMC ngực giữ vai trò quan trọng trong việc đưa ra các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh và chỉ định điều trị nhất là đối với bệnh phình ĐMC ngực tại Việt Nam. Tiến hành đo đạc đường kính ngang của ĐMC ngực trên 948 bệnh nhân từ 18 đến 80 tuổi cho kết quả: Đường kính ngang trung bình của ĐMC ngực ở người Việt Nam trưởng thành trên siêu âm tim qua thành ngực(TE), siêu âm tim qua thực quản(TEE) và trên chụp cắt lớp xoắn ốc(HCT) lần lượt là: TE: ĐMC ngực lên (Asc Ao=27mm),Quai ĐMC (Arch=24mm),ĐMC ngực xuống(Desc Ao=22mm). TEE: Asc Ao=27mm,Arch=23mm, Desc Ao=21mm. HCT: Asc Ao=32mm,Arch=25mm, Desc Ao=24mm. Kết quả trên bước đầu đóng góp vào việc nghiên cứu hình thái học và bệnh lý ĐMC tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: nghiên cứu kích thước bình thường của động mạch chủ ngực ở người Việt Nam

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 6* Soá 1* 2002<br /> <br /> NGHIEÂN CÖÙU KÍCH THÖÔÙC BÌNH THÖÔØNG<br /> CUÛA ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ NGÖÏC ÔÛ NGÖÔØI VIEÄT NAM<br /> Nguyeãn Tuaán Vuõ*, Phan Thanh Haûi**, Ñaëng Vaïn Phöôùc*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Khaûo saùt kích thöôùc bình thöôøng cuûa ñoäng maïch chuû (ÑMC) ngöïc giöõ vai troø quan troïng trong vieäc ñöa<br /> ra caùc tieâu chuaån chaån ñoaùn beänh vaø chæ ñònh ñieàu trò nhaát laø ñoái vôùi beänh phình ÑMC ngöïc taïi Vieät Nam.<br /> Tieán haønh ño ñaïc ñöôøng kính ngang cuûa ÑMC ngöïc treân 948 beänh nhaân töø 18 ñeán 80 tuoåi cho keát quaû :<br /> Ñöôøng kính ngang trung bình cuûa ÑMC ngöïc ôû ngöôøi Vieät Nam tröôûng thaønh treân sieâu aâm tim qua<br /> thaønh ngöïc (TE), sieâu aâm tim qua thöïc quaûn (TEE) vaø treân chuïp caét lôùp xoaén oác (HCT) laàn löôït laø :<br /> TE: ÑMC ngöïc leân (Asc Ao=27mm), Quai ÑMC (Arch=24mm), ÑMC ngöïc xuoáng (Desc Ao=22mm).<br /> TEE: Asc Ao=27mm, Arch=23mm, Desc Ao=21mm.<br /> HCT: Asc Ao=32mm, Arch=25mm, Desc Ao=24mm.<br /> Keát quaû treân böôùc ñaàu ñoùng goùp vaøo vieäc nghieân cöùu hình thaùi hoïc vaø beänh lyù ÑMC taïi Vieät Nam.<br /> <br /> SUMMARY<br /> STUDY OF THE NORMAL AXIAL DIAMETERS OF THE THORACIC AORTA<br /> IN VIETNAMESE POPULATION<br /> Nguyen Tuan Vu, Phan Thanh Hai, Dang Van Phöôc * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 6 - No 1 - 2002: 31 - 36<br /> <br /> Study of the thoracic aortic diameters is very important to find the diagnostic criteria and the optimized<br /> treatment of aortic diseases, especially aneurysms of the Thoracic Aorta in Viet Nam.<br /> The axial diameters of the Thoracic Aorta are measured on a population of 948 patients from 18 to 80<br /> ages. The study demonstrates:<br /> By TE : Asc Ao=27mm, Arch=24mm, Desc Ao=22mm.<br /> By TEE : Asc Ao= 27mm, Arch=23mm, Desc Ao=21mm.<br /> By HCT: Asc Ao=32mm, Arch=25mm, Desc Ao=24mm.<br /> The result of study is basic for other morphological and pathological studies of the Thoracic Aorta in<br /> Vietnamese population.<br /> Khaûo saùt ñöôøng kính ngang ÑMC buïng döôùi<br /> MÔÛ ÑAÀU<br /> thaän ôû ngöôøi Vieät Nam cuûa caùc taùc giaû Cao Vaên<br /> Khaûo saùt kích thöôùc vaø ñaëc ñieåm cuûa ñoäng<br /> Thònh, Leâ Vaên Cöôøng, Vaên Taàn (2000).<br /> maïch chuû (ÑMC) ñaõ ñöôïc thöïc hieän töø raát laâu bôûi<br /> Caùc coâng trình khoa hoïc ñoù ñaõ giuùp ñöa ra<br /> caùc nhaø giaûi phaãu hoïc nhö Antoine de Saporta sau<br /> nhöõ<br /> n<br /> g soá ño bình thöôøng cuûa ÑMC laøm neàn taûng<br /> ñoù laø Andreù Vesale vaøo khoaûng 1550.<br /> cho vieäc ñöa ra tieâu chuaån chaån ñoaùn beänh lyù.<br /> Taïi Vieät Nam gaàn ñaây cuõng coù nhöõng coâng<br /> ÑMC ngöïc naèm saâu trong loàng ngöïc ôû trung<br /> trình ño ñaïc kích thöôùc ÑMC bình thöôøng:<br /> thaát sau neân coù nhöõng haïn cheá nhaát ñònh cho thaêm<br /> * Boä Moân Noäi Toång Quaùt ÑHYD TP. HCM<br /> ** TT chaån ñoaùn Y Khoa MEDIC TP. HCM<br /> <br /> Nghieân cöùu caùc daïng vaø dò daïng cuûa ñoäng<br /> maïch ôû ngöôøi Vieät Nam cuûa taùc giaû Leâ Vaên<br /> Cöôøng (1991).<br /> <br /> khaùm laâm saøng, chuïp X quang qui öôùc, thaäm chí<br /> sieâu aâm tim qua thaønh ngöïc trong vieäc khaûo saùt<br /> ñaëc ñieåm giaûi phaãu.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 6* Soá 1* 2002<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Tröôùc ñaây ÑMC ngöïc chuû yeáu ñöôïc ño ñaïc<br /> treân xaùc cheát. Hieän nay vôùi söï phaùt trieån cuûa khoa<br /> hoïc chuùng toâi coá gaéng vaän duïng caùc phöông tieän<br /> chaån ñoaùn kyõ thuaät cao saün coù nhö sieâu aâm tim<br /> qua thöïc quaûn (TEE), chuïp caét lôùp ñieän toaùn xoaén<br /> oác (HCT) ñeå ño ñaïc kích thöôùc ÑMC ngöïc treân<br /> ngöôøi soáng nhaèm goùp phaàn vaøo vieäc xaùc ñònh kích<br /> thöôùc bình thöôøng cuûa ÑMC ngöïc ôû ngöôøi Vieät<br /> Nam.<br /> <br /> höôùng ra sau ño ÑMC xuoáng, maët caét ngang quai<br /> ÑMC.<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG<br /> NGHIEÂN CÖÙU<br /> <br /> Xöû lyù soá lieäu<br /> <br /> VAØ<br /> <br /> PHÖÔNG<br /> <br /> PHAÙP<br /> <br /> Ñoái töôïng<br /> Taát caû caùc beänh nhaân vaøo khaùm beänh taïi khoa<br /> chaån ñoaùn hình aûnh Trung Taâm Chaån Ñoaùn Y<br /> Khoa TP HCM trong thôøi gian moät naêm (1/ 2001<br /> – 1/ 2002).<br /> Tieâu chuaån loaïi tröø<br /> Caùc beänh nhaân treû em döôùi 18 tuoåi,<br /> beänh nhaân ñeán khaùm trong khung caûnh caùc<br /> beänh lyù lieân quan ñeán:<br />  cao huyeát aùp,<br />  xô vöõa maïch nhö ñau thaét ngöïc,<br /> <br /> Ño ñöôøng kính ÑMC ngöïc treân caùc laùt caét<br /> theo truïc ngang<br /> Phaàn meàm thoáng keâ SPSS 10.0 ñöôïc söû duïng<br /> ñeå tính trung bình, ñoä leäch chuaån soá ño kích thöôùc<br /> ÑMC ôû töøng phöông phaùp<br /> So saùnh trò soá trung bình giöõa caùc phöông<br /> phaùp ño.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> Ñaëc ñieåm cuûa maãu nghieân cöùu<br /> Maãu nghieân cöùu coù 948 beänh nhaân, tuoåi töø 18<br /> – 80, nam/nöõ =0,59<br /> Sieâu aâm tim qua thaønh ngöïc : 682 beänh nhaân<br /> Sieâu aâm tim qua thöïc quaûn : 135 beänh nhaân<br /> <br />  nhoài maùu cô tim,<br /> <br /> Chuïp caét lôùp ñieän toaùn xoaén oác: 131 tröôøng<br /> hôïp.<br /> <br />  tai bieán maïch maùu naõo hoaëc<br /> <br /> Baûng 1:<br /> <br />  caùc beänh lyù hay chaán thöông lieân quan<br /> maïch maùu.<br /> <br /> Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> Tieàn cöùu, caét ngang, moâ taû.<br /> Phöông tieän nghieân cöùu<br /> Sieâu aâm tim qua thaønh ngöïc (TE)<br /> Maùy KONTRON SIGMA IRIS ñaàu doø 2.8<br /> MHz<br /> Khaûo saùt maët caét caïnh öùc truïc doïc ñeå ño ÑMC<br /> ngöïc leân vaø maët caét treân öùc ñeå ño quai vaø ÑMC<br /> ngöïc xuoáng.<br /> Sieâu aâm tim qua thöïc quaûn (TEE)<br /> Maùy TOSHIBA SSH 140 A ñaàu doø biplane<br /> 5MHz<br /> Maët caét doïc theo ÑMC ngöïc leân, maët caét<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chuïp caét lôùp ñieän toaùn xoaén oác (HCT)<br /> Maùy TOSHIBA X VISSION-GX, kyõ thuaät<br /> chuïp xoaén oác, beà daày laùt caét töø 5mm- 10mm, tieâm<br /> caûn quang tónh maïch (Telebrix, Ultravist)<br /> <br /> TE<br /> TEE<br /> HCT<br /> Toång soá<br /> <br /> Soá löôïng<br /> 682<br /> 135<br /> 131<br /> 948<br /> <br /> Tuoåi trung bình<br /> 44<br /> 43<br /> 55<br /> 46<br /> <br /> Nam/ nöõ<br /> 0.52<br /> 0.66<br /> 0.93<br /> 0.59<br /> <br /> Ñöôøng kính ngang cuûa ÑMC ngöïc treân sieâu aâm<br /> tim qua thaønh ngöïc<br /> Khaûo saùt treân 233 beänh nhaân nam: ÑMC ngöïc<br /> leân (Asc Ao): X = 28mm; S = 2,65mm<br /> Quai ÑMC (Arch): X = 25mm, S = 2,56 mm.<br /> ÑMC ngöïc xuoáng (Desc Ao): X = 23mm, S =<br /> 2,73mm<br /> Khaûo saùt treân 449 beänh nhaân nöõ: ÑMC ngöïc<br /> leân: X = 27mm; S = 2,38mm<br /> Quai ÑMC: X = 24 mm, S = 2,69mm. ÑMC<br /> ngöïc xuoáng: X = 22 mm, S = 2,56mm<br /> Khaûo saùt 682 beänh nhaân khoâng phaân bieät giôùi<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 6* Soá 1* 2002<br /> <br /> tính: ÑMC ngöïc leân : X = 27mm, S = 2,58mm<br /> Quai ÑMC: X = 24mm, S = 2,69mm. ÑMC<br /> ngöïc xuoáng : X = 22mm; S = 2,67mm<br /> Baûng 2: Toùm taét keát quaû ñöôøng kính ngang cuûa ÑMC<br /> ngöïc treân sieâu aâm tim qua thaønh ngöïc:<br /> Asc Ao<br /> Arch<br /> Desc Ao<br /> <br /> Nam<br /> <br /> Nöõ<br /> <br /> Caû nhoùm<br /> <br /> 28mm<br /> 25mm<br /> 23mm<br /> <br /> 27mm<br /> 24mm<br /> 22mm<br /> <br /> 27mm<br /> 24mm<br /> 22mm<br /> <br /> Baûng 3: Ñöôøng kính ÑMC ngöïc theo chia theo lôùp<br /> tuoåi<br /> 18-30<br /> Asc Ao 25mm<br /> Arch 22mm<br /> Desc 20mm<br /> Ao<br /> <br /> 31-40<br /> 27mm<br /> 23mm<br /> 21mm<br /> <br /> 41-50<br /> 28mm<br /> 25mm<br /> 23mm<br /> <br /> 51-60<br /> 29mm<br /> 26mm<br /> 24mm<br /> <br /> 60-70<br /> 28mm<br /> 26mm<br /> 24mm<br /> <br /> 71-80<br /> 27mm<br /> 25mm<br /> 23mm<br /> <br /> Quai ÑMC: X = 23mm, S = 2,41mm. ÑMC<br /> ngöïc xuoáng : X = 21mm, S = 2,22mm<br /> Khaûo saùt caû 135 beänh nhaân khoâng phaân bieät<br /> giôùi tính: ÑMC ngöïc leân: X =27mm, S = 2,33mm<br /> Quai ÑMC: X = 23mm, S = 2,44mm. ÑMC<br /> ngöïc xuoáng : X = 21mm, S = 2,44mm<br /> Baûng 4: Toùm taét keát quaû ñöôøng kính ngang cuûa ÑMC<br /> ngöïc treân sieâu aâm tim qua thöïc quaûn<br /> Asc Ao<br /> Arch<br /> Desc Ao<br /> <br /> Nam<br /> <br /> Nöõ<br /> <br /> Caû nhoùm<br /> <br /> 28mm<br /> 24mm<br /> 22mm<br /> <br /> 26mm<br /> 23mm<br /> 21mm<br /> <br /> 27mm<br /> 23mm<br /> 21mm<br /> <br /> Baûng 5: Ñöôøng kính ÑMC ngöïc theo lôùp tuoåi<br /> 18-30<br /> Asc Ao 25mm<br /> Arch 21mm<br /> Desc Ao 20mm<br /> <br /> 31-40<br /> 26mm<br /> 23mm<br /> 21mm<br /> <br /> 41-50 51-60<br /> 27mm 29mm<br /> 23mm 25mm<br /> 21mm 23mm<br /> <br /> 61-70 71-80<br /> 28mm 27mm<br /> 24mm 24mm<br /> 22mm 21mm<br /> <br /> Hình 1: Ño ÑMC ngöïc leân<br /> Hình 3: Ño ÑMC ngöïc leân<br /> <br /> Hình 2: Ño quai vaø ÑMC ngöïc xuoáng<br /> <br /> Ñöôøng kính ngang cuûa ÑMC ngöïc treân sieâu aâm<br /> tim qua thöïc quaûn<br /> Khaûo saùt treân 54 beänh nhaân nam: ÑMC ngöïc<br /> leân: X = 28mm, S = 2,08mm<br /> Quai ÑMC: X = 24 mm, S = 2,28mm. ÑMC<br /> ngöïc xuoáng: X = 22mm, S = 2,53mm<br /> Khaûo saùt treân 81 beänh nhaân nöõ: ÑMC ngöïc<br /> leân: X = 26mm, S = 2,3mm<br /> <br /> Hình 4: Ño quai ÑMC<br /> <br /> 3<br /> Hình 5: Ño ÑMC ngöïc xuoáng<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 6* Soá 1* 2002<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Hình 5: Ño ÑMC ngöïc xuoáng<br /> <br /> Ñöôøng kính ngang cuûa ÑMC ngöïc treân chuïp<br /> caét lôùp ñieän toaùn xoaén oác<br /> Khaûo saùt 63 beänh nhaân nam: ÑMC ngöïc leân:<br /> X = 32mm, S = 5,57mm<br /> Quai ÑMC ngöïc: X = 26mm, S = 4,16mm.<br /> ÑMC ngöïc xuoáng : X = 26mm, S = 3,73mm<br /> Khaûo saùt treân 68 beänh nhaân nöõ: ÑMC ngöïc<br /> leân : X = 31mm, S = 5mm<br /> Quai ÑMC: X = 24mm, S = 4mm. ÑMC<br /> ngöïc xuoáng: X = 23mm, S = 3.7mm<br /> Khaûo saùt 131 beänh nhaân khoâng phaân bieät giôùi<br /> tính : ÑMC ngöïc leân: X = 32mm, S = 5,31mm<br /> Quai ÑMC: X = 25mm, S = 4,15mm. ÑMC<br /> ngöïc xuoáng : X = 24mm, S = 4mm<br /> Baûng 7: Toùm taét keát quaû ñöôøng kính ngang cuûa ÑMC<br /> ngöïc treân chuïp caét lôùp ñieän toaùn xoaén oác:<br /> Asc Ao<br /> Arch<br /> Desc Ao<br /> <br /> Nam<br /> 32mm<br /> 26mm<br /> 26mm<br /> <br /> Nöõ<br /> 31mm<br /> 24mm<br /> 23mm<br /> <br /> Caû nhoùm<br /> 32mm<br /> 25mm<br /> 24mm<br /> <br /> Baûng 8: Kích thöôùc ÑMC ngöïc theo lôùp tuoåi<br /> 18-30 31-40<br /> Asc Ao 27mm 28mm<br /> Arch 20mm 22mm<br /> Desc Ao 21mm 23mm<br /> <br /> 41-50 51-60<br /> 30mm 31mm<br /> 24mm 25mm<br /> 24mm 24mm<br /> <br /> 61-70 71-80<br /> 34mm 34mm<br /> 27mm 27mm<br /> 26mm 28mm<br /> <br /> Hình 7: Ño quai ÑMC ngöïc<br /> <br /> So saùnh söï khaùc bieät giöõa caùc phöông phaùp ño<br /> So saùnh giöõa sieâu aâm tim qua thaønh ngöïc vaø<br /> qua thöïc quaûn: ÑMC ngöïc leân khoâng khaùc nhau<br /> giöõa 2 phöông phaùp ño. Quai ÑMC vaø ÑMC ngöïc<br /> xuoáng khaùc nhau giöõa 2 phöông phaùp ño vôùi ñoä<br /> tin caäy 95%.<br /> So saùnh giöõa sieâu aâm tim qua thaønh ngöïc vaø<br /> chuïp caét lôùp xoaén oác: caû 3 soá trung bình cuûa ÑMC<br /> ngöïc leân, quai vaø ÑMC ngöïc xuoáng ñeàu khaùc<br /> nhau ôû ngöôûng 95%.<br /> So saùnh giöõa sieâu aâm tim qua thöïc quaûn vaø<br /> chuïp caét lôùp xoaén oác: quai ÑMC khoâng khaùc nhau<br /> giöõa 2 phöông phaùp ño. ÑMC ngöïc leân vaø xuoáng<br /> khaùc nhau giöõa 2 phöông phaùp ño ôû ñoä tin caäy<br /> 95%.<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Ñaëc ñieåm veà kích thöôùc cuûa ÑMC ngöïc<br /> Ñöôøng kính ngang cuûa ÑMC ngöïc trong<br /> nghieân cöùu cuûa chuùng toâi<br /> Sieâu aâm tim qua thaønh ngöïc: Asc Ao =<br /> 27mm, Arch = 24mm, Desc Ao = 22mm.<br /> Sieâu aâm tim qua thöïc quaûn : Asc Ao = 27mm,<br /> Arch = 23mm, Desc Ao= 21mm<br /> Chuïp caét lôùp ñieän toaùn xoaén oác: Asc Ao =<br /> 32mm, Arch = 25mm, Desc Ao = 24mm.<br /> So saùnh vôùi moät soá taùc giaû trong vaø ngoaøi<br /> <br /> 4 Hình 6: Ño ÑMC ngöïc leân vaø<br /> xuoáng<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> nöôùc:<br /> Aronberg D.J.ño treân chuïp caét lôùp: Asc Ao<br /> =35mm, Desc Ao = 24mm - 26mm(2)<br /> Elizabeth A. Drucker: Asc Ao = 27mm 37mm, Desc Ao = 21mm - 29mm(1)<br /> Ferrane J. ño treân chuïp caét lôùp: Asc Ao =<br /> 25mm - 38mm, Desc Ao = 17mm - 28mm(2)<br /> Fernandoz R. Gutierrez: Asc Ao = 26mm 28mm, Arch = 20mm - 25mm vaø coù theå ñeán<br /> 35mm ôû 60 tuoåi(3)<br /> Raymond Raudaut ño treân sieâu aâm: Asc Ao =<br /> 25mm - 38mm, Arch = 24 - 32mm(6)<br /> Torsten B. Moeller ño treân chuïp caét lôùp: Asc<br /> Ao = 32 ± 5mm, Arch = 15± 12mm, Desc Ao = 25<br /> ± 4mm(5)<br /> Leâ Vaên Cöôøng ño treân xaùc öôùp formol : Asc<br /> Ao = 21,73mm, Arch = 19,1mm, Desc Ao =<br /> 15,76mm(4).<br /> Nhö vaäy so saùnh vôùi caùc taùc giaû ngoaøi nöôùc ño<br /> treân ngöôøi soáng thì caùc chæ soá cuûa chuùng toâi cuõng<br /> naèm trong giôùi haïn ñoù nhöng coù veû leäch veà phía<br /> giôùi haïn döôùi hôn, coù theå do taàm voùc cuûa ngöôøi<br /> Vieät Nam beù hôn.<br /> Caùc chæ soá cuûa chuùng toâi lôùn hôn cuûa taùc giaû<br /> Leâ Vaên Cöôøng do tính chaát xaùc öôùp formol ñaõ laøm<br /> thay ñoåi söùc caêng beà maët vaø laøm maïch maùu co laïi.<br /> So saùnh trò soá trung bình giöõa caùc phöông phaùp<br /> ño<br /> Trò soá trung bình cuûa ÑMC ngöïc leân baèng<br /> nhau treân sieâu aâm tim qua thaønh ngöïc vì caû 2<br /> phöông phaùp ñeàu trình baøy roõ ñoaïn leân cuûa ÑMC.<br /> Sieâu aâm tim qua thaønh ngöïc coù haïn cheá nhaát ñònh<br /> vôùi khaûo saùt quai vaø ÑMC ngöïc xuoáng neân cho söï<br /> khaùc bieät vôùi sieâu aâm tim qua thöïc quaûn veà caùc soá<br /> ño naøy.<br /> Trò soá trung bình cuûa ÑMC ngöïc ño treân chuïp<br /> caét lôùp khaùc vaø lôùn hôn so vôùi sieâu aâm coù theå do<br /> trong nhoùm chuïp caét lôùp beänh nhaân coù tuoåi trung<br /> bình vaø tæ leä nam/nöõ lôùn hôn trong caùc nhoùm sieâu<br /> aâm. Caàn khaûo saùt theâm vôùi soá löôïng beänh nhaân<br /> lôùn hôn tröôùc khi ñöa ra nhaän xeùt chính xaùc.<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 6* Soá 1* 2002<br /> Nhaän xeùt söï thay ñoåi veà kích thöôùc ÑMC ngöïc<br /> theo lôùp tuoåi<br /> Caùc keát quaû khaûo saùt cuûa chuùng toâi cho thaáy<br /> ÑMC ngöïc coù ñöôøng kính ngang nhoû nhaát trong<br /> khoaûng 18 - 30 tuoåi sau ñoù taêng daàn vaø ñaït cöïc ñaïi<br /> ôû khoaûng 50 - 60 tuoåi, ñieàu naøy cuõng phuø hôïp vôùi<br /> quaù trình thoaùi hoaù cuûa thaønh maïch theo tuoåi laøm<br /> giaûm tính ñaøn hoài thaønh maïch.<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> Khaûo saùt ñöôøng kính ngang trung bình cuûa<br /> ÑMC ngöïc ôû ngöôøi Vieät Nam laø moät nhu caàu caàn<br /> thieát vaø coù yù nghóa öùng duïng cho nhöõng nghieân<br /> cöùu veà beänh lyù ÑMC ngöïc.<br /> Keát quaû ño treân 984 ngöôøi lôùn nam vaø nöõ<br /> ñöôïc chia laøm 3 nhoùm vôùi caùc caùch ño qua sieâu<br /> aâm tim qua thaønh ngöïc, sieâu aâm tim qua thöïc quaûn<br /> vaø chuïp caét lôùp ñieän toaùn xoaén oác cho thaáy :<br /> ÔÛ ngöôøi Vieät Nam tröôûng thaønh coù ñöôøng<br /> kính ÑMC ngöïc laø: ñoaïn leân 27mm, quai 24mm,<br /> ñoaïn xuoáng 22mm treân sieâu aâm tim qua thaønh<br /> ngöïc. Caùc soá ño naøy laàn löôït laø 27mm, 23mm,<br /> 21mm cho sieâu aâm tim qua thöïc quaûn vaø 32mm,<br /> 25mm 24mm cho chuïp caét lôùp ñieän toaùn xoaén oác.<br /> Coù söï khaùc bieät veà giaù trò trung bình giöõa caùc<br /> phöông phaùp do nhieàu yeáu toá aûnh höôûng. Caàn<br /> khaûo saùt theâm vôùi soá löôïng lôùn hôn ñeå traùnh caùc<br /> sai bieät veà soá löôïng vaø tuoåi giöõa caùc nhoùm nghieân<br /> cöùu.<br /> Keát quaû naøy phaàn naøo giuùp ích cho caùc<br /> nghieân cöùu khaùc veà hình thaùi hoïc cuûa ÑMC ôû<br /> ngöôøi Vieät Nam, nhaát laø trong vieäc xaùc ñònh giôùi<br /> haïn kích thöôùc ñeå chaån ñoaùn xaùc ñònh phình ÑMC<br /> ngöïc vaø chæ ñònh phaãu thuaät chuông trình.<br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> 1.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> DRUCKER EA. (1988). Acquired diseases of the Thoracic<br /> Aorta. In: Miller DD: Clinical Cardiac Imaging, pp 591. Mac<br /> GrawHill, Inc. NewYork.<br /> FEBVRE B. (1988). Mesuration de l’Aorte normale. Dans:<br /> Repeøres et mesuration en tomodensitomeùtrie et IRM, pp140143. Sauramp Medical. Montpellier.<br /> GUTIERREZ FR. (1999). Normal Thoracic Aorta. In: Slore<br /> RM: Thoracic Imaging, pp139 Mc GrawHill, Inc. NewYork.<br /> LEÂ VAÊN CÖÔØNG (1991). Caùc daïng vaø dò daïng cuûa ñoäng maïch<br /> ôû ngöôøi Vieät Nam. Toùm taét luaän aùn phoù tieán syõ y hoïc, p 16.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản