intTypePromotion=1

Nghiên cứu một số yếu tố tác động tới nguy cơ mắc tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tỉnh Thanh Hoá Đọc thêm Nghiên cứu một số yếu tố tác động tới nguy cơ mắc tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tỉnh Thanh Hoá

Chia sẻ: Sunshine_3 Sunshine_3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
107
lượt xem
23
download

Nghiên cứu một số yếu tố tác động tới nguy cơ mắc tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tỉnh Thanh Hoá Đọc thêm Nghiên cứu một số yếu tố tác động tới nguy cơ mắc tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tỉnh Thanh Hoá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình Quốc gia phòng chống bệnh tiêu chảy (CDD) ở Việt Nam bắt đầu triển khai từ năm 1982. Sau hơn 10 năm triển khai, thực hiện tích cực với trên 80% cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách của chương trình từ tỉnh đến huyện được đào tạo thành thạo về kỹ năng giám sát và điều trị tiêu chảy cấp, đến năm 1995 đã có 95% số trẻ em dưới 5 tuổi được chương trình bảo vệ, với nội dung bù nước và điện giải bằng đ−ờng uống, nuôi con bằng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu một số yếu tố tác động tới nguy cơ mắc tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tỉnh Thanh Hoá Đọc thêm Nghiên cứu một số yếu tố tác động tới nguy cơ mắc tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tỉnh Thanh Hoá

  1. TCNCYH 21 (1) - 2003 Nghiªn cøu mét sè yÕu tè t¸c ®éng tíi nguy c¬ m¾c tiªu ch¶y cÊp ë trÎ d−íi 5 tuæi tØnh Thanh Ho¸ D−¬ng §×nh ThiÖn §¹i häc Y Hµ Néi Mét sè yÕu tè nguy c¬ m¾c tiªu ch¶y ë trÎ em d−íi 5 tuæi ë tØnh Thanh Ho¸, xÕp theo thø tù nguy c¬ gi¶m dÇn: - Thãi quen uèng n−íc l· - Nhµ tiªu kh«ng hîp vÖ sinh - Ph©n trÎ con bõa b·i ngoµi nhµ tiªu kh«ng ®−îc xö lý - Sö dông n−íc m−a, n−íc giÕng, n−íc m¸ng lÇn, s«ng, hå kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh. I. §Æt vÊn ®Ò hµng lo¹t nguy c¬ m¾c rÊt réng r·i, rÊt kh¸c nhau, nªn hiÖn nay môc tiªu lµm gi¶m tû lÖ Ch−¬ng tr×nh Quèc gia phßng chèng bÖnh m¾c TCC cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ch−a cã mét tiªu ch¶y (CDD) ë ViÖt Nam b¾t ®Çu triÓn khai khung mÉu chung ®¬n gi¶n cho mäi lóc, mäi tõ n¨m 1982. Sau h¬n 10 n¨m triÓn khai, thùc n¬i trong viÖc phßng bÖnh, mµ ®ßi hái ph¶i cã hiÖn tÝch cùc víi trªn 80% c¸n bé qu¶n lý vµ nh÷ng nghiªn cøu cô thÓ riªng cho tõng khu c¸n bé chuyªn tr¸ch cña ch−¬ng tr×nh tõ tØnh vùc, tõng thêi ®iÓm ®Ó cã thÓ cã nh÷ng biÖn ®Õn huyÖn ®−îc ®µo t¹o thµnh th¹o vÒ kü n¨ng ph¸p riªng, cô thÓ míi cã thÓ gãp phÇn lµm gi¸m s¸t vµ ®iÒu trÞ tiªu ch¶y cÊp [2], [3], [1], gi¶m nguy c¬e m¾c, mÆc dÇu viÖc phÊn ®Êu ®Õn n¨m 1995 ®· cã 95% sè trÎ em d−íi 5 tuæi lµm gi¶m tû lÖ m¾c lµ mét viÖc lµm khã kh¨n ®−îc ch−¬ng tr×nh b¶o vÖ, víi néi dung bï l©u dµi, cã liªn quan chÆt chÏ víi c¶ t×nh h×nh n−íc vµ ®iÖn gi¶i b»ng ®−êng uèng, nu«i con kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña chung cña mét b»ng s÷a mÑ, vÖ sinh m«i tr−êng gãp phÇn lµm céng ®ång. [7] gi¶m tû lÖ tö vong, rót ng¾n thêi gian bÞ bÖnh, gi¶m tû lÖ suy dinh d−ìng (SDD). VÊn ®Ò sö VÒ c¸c yÕu tè t¸c ®éng tíi nguy c¬ m¾c tiªu dông kh¸ng sinh hîp lý trong viÖc ®iÒu trÞ bÖnh ch¶y, c¸c nghiªn cøu ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi t¶, c¸c héi chøng lþ... còng ®· gãp phÇn lµm còng nh− nh÷ng nghiªn cøu ë trong n−íc ®· gi¶m tû lÖ tö vong do tiªu ch¶y t¹i c¸c tuyÕn c¬ x¸c ®Þnh r»ng cã rÊt nhiÒu, trong ®ã cã thÓ tËp së.[1]. trung vµo c¸c yÕu tè cña m«i tr−êng tù nhiªn vµ x· héi, c¸c tËp qu¸n vÖ sinh cô thÓ, c¸c yÕu tè Ch−¬ng tr×nh phßng chèng c¸c bÖnh tiªu thuéc vÒ bµ mÑ, ng−êi ch¨m sãc trÎ vµ c¸c yÕu ch¶y ®· ®−îc nghiªn cøu nhiÒu, c¶ ë trong tè thuéc vÒ b¶n th©n ®øa trÎ [2],[5]. n−íc vµ nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi vÒ bÖnh nguyªn, bÖnh sinh, dÞch tÕ häc, c¸c biÖn ph¸p M« t¶ vµ l−îng gi¸ mét sè yÕu tè nguy c¬ phßng bÖnh kh«ng ®Æc hiÖu, vµ nghiªn cøu s¶n m¾c tiªu ch¶y cÊp ë trÎ d−íi 5 tuæi tØnh Thanh xuÊt nh÷ng vacxin ®Æc hiÖu, dinh d−ìng ®iÒu Ho¸. trÞ, thuèc ®iÒu trÞ.... vµ kÕt qu¶ khÝch lÖ nhÊt lµ ®· lµm gi¶m ®−îc tû lÖ tö vong do tiªu ch¶y rÊt râ rÖt. Song sù l©y nhiÔm cña tiªu ch¶y cÊp (TCC) l¹i rÊt phæ biÕn vµ rÊt dÔ dµng t¹o nªn 50
  2. TCNCYH 21 (1) - 2003 II. §èi t−îng vµ ph−¬ng ph¸p ®−îc n = 1725 hé gia ®×nh. nghiªn cøu Cuéc ®iÒu tra ®−îc tiÕn hµnh b»ng mÉu 1. §Þa ®iÓm nghiªn cøu: tØnh Thanh Ho¸ chïm ngÉu nhiªn, theo hé gia ®×nh, cì mÉu ph¶i ®¹t lµ (1.725 x 2) = 3.450 hé gia ®×nh ®Ó Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hµnh c¶ 3 vïng sinh cã ®−îc sè trÎ d−íi 5 tuæi cña mçi sinh th¸i th¸i cña tØnh: vïng ®ång b»ng - ven biÓn, vïng kh¸c nhau. trung du, vïng nói. - Chän mÉu: theo 3 sinh th¸i ®Æc tr−ng cña 2. §èi t−îng nghiªn cøu tØnh Thanh Ho¸, ®ång b»ng ven biÓn, trung du, - TrÎ em d−íi 5 tuæi vïng nói. Mçi khu vùc tiÕn hµnh mtmÉu 30 - C¸c bµ mÑ hoÆc ng−êi trùc tiÕp ch¨m sãc chïm, mçi chïm ®iÒu tra 115 hé, theo mÉu trÎ. phiÕu ®iÒu tra tiªu ch¶y cña khoa Y tÕ céng - C¸c ®iÒu kiÖn triÓn khai ch−¬ng tr×nh ®ång - §¹i häc Y Hµ Néi, víi c¸c quy chuÈn CDD, gi¸m s¸t vÖ sinh n−íc vµ an toµn thùc hiÖn dïng. C¸c c¸n bé ®iÒu tra, gi¸m s¸t ®−îc phÈm, ch−¬ng tr×nh cung cÊp n−íc vµ vÖ sinh tËp huÊn ®Çy ®ñ vÒ néi dung vµ ph−¬ng ph¸p m«i tr−êng. khai th¸c,vthu thËp th«ng tin theo mÉu phiÕu. 3. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra 4. Xö lý kÕt qu¶ nghiªn cøu: Cì mÉu ®iÒu tra tÝnh theo c«ng thøc: Theo c¸c ph−¬ng ph¸p thèng kª th«ng th−êng P.Q n = Z1 −α / 2 2 5. Thêi gian tiÕn hµnh nghiªn cøu: Tõ d2 4/1995 ®Õn 12/1996 cho vïng sinh th¸i cña Thanh Ho¸. III. KÕt qu¶ Víi α = 0,05 P = 0,30 d = 0,02 1. T×nh h×nh chung vÒ m¾c vµ tö vong, do tiªu ch¶y, b¶ng 1 ChØ ®iÓm nghiªn cøu §. b»ng - Ven biÓn Trung du Vïng nói Céng Sè hé ®iÒu tra 3.630 3.450 3.505 10.585 Sè trÎ ®iÒu tra 4.438 4.308 4.676 13.422 Sè m¾c tiªu ch¶y 523 403 375 1.301 Sè tö vong do T.C 6 7 9 22 Tû lÖ m¾c T.C % 11,78 9,35 8,02 9,69 Sè l−ît m¾c/ trÎ/ n¨m 3,06 2,43 2,08 2,50 Tû lÖ tö vong do T.C % 0,22 0,23 0,42 0,29 Tû lÖ tö vong do T.C 16,66 14,28 22,22 18,18 Tû lÖ tö vong chung NhËn xÐt: - Tû lÖ m¾c tiªu ch¶y trÎ em d−íi 5 tuæi cña Thanh Ho¸ lµ 9,69% - Tû lÖ tö vong do tiªu ch¶y lµ 29% - Sè lÇn m¾c ®èi víi mét trÎ trong 1 n¨m lµ 2,5 51
  3. TCNCYH 21 (1) - 2003 2. C¸c yÕu tè vÖ sinh m«i tr−êng liªn quan ®Õn tiªu ch¶y (b¶ng 2) §ång b»ng ChØ ®iÓm nghiªn cøu Trung du Vïng nói Chung ven biÓn Nhµ ë Tæng sè ®iÒu tra 3630 3.450 3.505 10.558 Nhµ ë lo¹i B 1.105 1.310 2.425 4.840 Cã trÎ m¾c 217 197 278 692 CI 95% OR 1,46 - 2,15 1,34 - 2,06 1,02 - 1,69 1,34 Nhµ Tæng sè ®iÒu tra 6.601 3.427 3.448 10.476 tiªu Nhµ tiªu lo¹i B 1.902 2.014 2.904 6.820 Cã trÎ m¾c 399 300 332 1.031 CI 95% OR 2,57 - 4,00 1.94 - 3,16 1,29 - 2,74 2,05 Xö lý T.S. ®iÒu tra 3.630 3.427 3.505 10.562 nghiªn Kh«ng xö lý 1.822 1.961 2.579 6.380 cøu Cã trÎ m¾c 399 285 302 986 CI 95% OR 3,06 - 4,17 1,57 - 2,49 1,14 - 1,99 2,05 N−íc T.S. ®iÒu tra 3.516 3.314 2.349 9.179 giÕng GiÕng lo¹i B 1.608 1.658 1.570 4.836 (m lÇn) Cã trÎ m¾c 362 249 201 812 CI 95% OR 2,82 - 4,3 1,47 - 2,30 1,69 - 3,40 1,89 N−íc T.S. ®iÒu tra 2.759 2.471 1.076 6.306 m−a/ N−íc m−a 851 815 297 1.963 giÕng Cã trÎ m¾c 170 102 52 324 lo¹i B CI 95% OR 2,34 - 3,82 1,13 - 1,97 2,22 -5,41 1,29 N−íc T.S. ®iÒu tra 3.630 3.450 3.505 10.585 uèng Uèng n−íc l· 143 1.019 929 2.361 Cã trÎ m¾c 354 184 198 736 CI 95% OR 7,49 - 11,4 1,79 - 2,77 2,93 - 4,60 4,53 NhËn xÐt: §èi víi c¶ 6 chØ ®iÓm nghiªn cøu, c¸c khÝa c¹nh ©m tÝnh ®Òu lµ nh÷ng yÕu tè nguy c¬ cña bÖnh tiªu ch¶y, víi OR ®i tõ 1,29 ®Õn 4,53 so víi c¸c khÝa c¹nh d−¬ng tÝnh cña chóng. 52
  4. TCNCYH 21 (1) - 2003 3. C¸c yÕu tè liªn quan cña bµ mÑ (hoÆc ng−êi ch¨m sãc) trÎ §ång b»ng ChØ ®iÓm nghiªn cøu Trung du Vïng nói Chung ven biÓn NghÒ TS ®iÒu tra 3.630 3.450 3.505 10.565 nghiÖp Lµm ruéng 3.161 3.009 3.241 9.411 mÑ Cã trÎ m¾c TC 476 369 347 1.192 CI 95% OR 1,15 - 2,21 1,14 - 2,46 0,95 - 1,55 1,34 Häc TS ®iÒu tra 3.630 3.450 3.445 10.525 vÊn mÑ D−íi líp 7 395 545 1.472 2.112 Cã trÎ m¾c TC 74 86 165 325 CI 95% OR 1,17 - 2,14 1,24 - 2,28 0,83 - 1,47 1,33 Tuyªn TS ®iÒu tra 3.630 3.450 3.505 10.585 truyÒn Ch−a ®−îc TT 654 551 1.276 2.481 T.C Cã trÎ m¾c TC 145 89 130 364 CI 95% OR 1,57 - 2,44 1,22 - 2,06 0,73 - 1,16 1,27 NhËn xÐt: b»ng - ven biÓn lµ 11,78%, vïng trung du 9,35%, vïng nói lµ 8,02% sè trÎ. Tû lÖ m¾c NghÒ nghiÖp mÑ, häc vÊn mÑ, mÑ ®−îc chung toµn tØnh kh«ng kh¸c biÖt g× l¾m so víi tuyªn truyÒn vÒ tiªu ch¶y ®Òu cã tû suÊt chªnh mét sè vµi n−íc ®ang ph¸t triÓn nh− Nigieria kh«ng lín gi÷a khÝa c¹nh ©m tÝnh víi khÝa c¹nh (8,1%), Saudi Arabia (7,9%) [7]. d−¬ng tÝnh ë 2 vïng ®ång b»ng - ven biÓn vµ trung du, song l¹i hoµn toµn kh«ng cã chªnh Nghiªn cøu mét sè l−ît m¾c trong mét lÖch g× ë khu vùc miÒn nói cña tØnh. n¨m/1 trÎ ë Thanh Ho¸ lµ 2,5, cao h¬n kÕt qu¶ ®iÒu tra quèc gia vÒ tiªu ch¶y: 2,2 l−ît/ trÎ/ IV. Bµn luËn n¨m, nh−ng thÊp h¬n nhiÒu so víi c¸c n−íc n¬i 1. T×nh h×nh m¾c vµ tö vong do tiªu ch¶y ®ang ph¸t triÓn 3,6 l−ît/trÎ/ n¨m nh− ë Tû lÖ m¾c tiªu ch¶y chung cho toµn tØnh lµ Bangradesh [4,6], Camarum [7,5].... Riªng ë 9,69% sè trÎ d−íi 5 tuæi. Tuy chØ trong mét Thanh Ho¸, con sè nµy cao nhÊt ë vïng ®ång cuéc ®iÒu tra ngang, víi cì mÉu lín: 13.422 b»ng - ven biÓn (3,06) gi¶m ®i ë vïng trung du trÎ, nh−ng tû lÖ nµy cã thÓ ph¶n ¸nh mét t×nh (2,43) vµ thÊp nhÊt ë vïng miÒn nói (2,08) song h×nh kh¸i qu¸t. Ph¶i ch¨ng cho ®Õn hiÖn nay, song víi tû lÖ m¾c ë c¸c vïng ®ã. nÕu chóng ta coi t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr−êng VÒ tû lÖ chÕt: Chung cho toµn tØnh, tû lÖ bªn ngoµi víi ®Çy ®ñ ý nghÜa cña nã lµ nh÷ng chÕt do tiªu ch¶y lµ 0,29% trÎ, thÊp h¬n con sè yÕu tè nguy c¬ chñ yÕu cña tiªu ch¶y, th× qu¶ nµy cña toµn quèc 0,7% trÎ, thÊp h¬n rÊt nhiÒu thËt lµ chóng ta ®· ch−a cã nh÷ng biÖn ph¸p so víi c¸c con sè t−¬ng øng ë c¸c n−íc t©y h÷u hiÖu nµo lµm gi¶m thiÓu t¸c ®éng cña Th¸i B×nh D−¬ng 2,2%, ch©u Phi 11,5 trÎ. Râ nh÷ng yÕu tè nµy mét c¸ch bÒn v÷ng, cho nªn rµng ch−¬ng tr×nh CDD ®· ®−îc triÓn khai rÊt bÖnh tiªu ch¶y vÉn l−u hµnh, víi tû lÖ m¾c dao cã hiÖu qu¶ trong môc tiªu lµm gi¶m tû lÖ chÕt ®éng kh«ng lín, tuú thuéc vµo mïa dÞch, vµ do tiªu ch¶y cña ch−¬ng tr×nh t¹i tØnh Thanh ®Æc biÖt lµ tuú thuéc vµo c¸c khu vùc kh¸c Ho¸. nhau víi t×nh tr¹ng vÖ sinh m«i tr−êng kh¸c nhau. ë ®©y tû lÖ m¾c tiªu ch¶y ë vïng ®ång 53
  5. TCNCYH 21 (1) - 2003 2. C¸c yÕu tè m«i tr−êng liªn quan ®Õn 1. Tû lÖ m¾c tiªu ch¶y: 9,69% tiªu ch¶y Sè l−ît m¾c/ trÎ/ n¨m: 2,5 Trong nghiªn cøu nµy, chóng t«i ®· ®iÒu tra Tû lÖ tö vong do tiªu ch¸y so víi tö vong vÒ mét sè yÕu tè nh− nhµ ë, nhµ tiªu, vÊn ®Ò xö chung: 18,18% lý ph©n, n−íc sinh ho¹t (n−íc giÕng, n−íc m−a) 2. C¸c yÕu tè lµm t¨ng nguy c¬ m¾c tiªu vÊn ®Ò uèng n−íc vµ mét sè yÕu tè kh¸c n÷a, ch¶y t¹i c¸c hé gia ®×nh ®èi víi trÎ d−íi 5 tuæi trong ®ã míi chØ nghiªn cøu ®−îc ®¸nh gi¸ t¹i Thanh Ho¸: theo biÕn nhÞ ph©n: xÊu hoÆc tèt, vµ xö lý kÕt - Thãi quen uèng n−íc l·: ®Æc biÖt nghiªm qu¶ ®¬n gi¶n b»ng tû suÊt chªnh ®Ó nh×n cho râ träng ®èi víi trÎ ë vïng ®ång b»ng - ven biÓn, rµng dÔ hiÓu. tiÕp theo lµ vïng nói. KÕt qu¶ cho thÊy r»ng c¶ 6 chØ ®iÓm ®Òu cã - Nhµ tiªu kh«ng hîp vÖ sinh (lo¹i B) lµ yÕu kÕt hîp thèng kª víi bÖnh tiªu ch¶y, nghÜa lµ tè nguy c¬ cña c¶ 3 vïng. khÝa c¹nh ©m tÝnh cña chóng ®Òu gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng m¾c tiªu ch¶y ë trÎ. Tuy nhiªn, - Xö lý ph©n cã tÇm quan träng víi vïng c¸c yÕu tè nhµ ë, dïng n−íc giÕng hay n−íc ®ång b»ng - ven biÓn, thø ®Õn lµ vïng trung du. m¸ng vµ n−íc m−a cã trÞ sè −íc l−îng ®iÓm - C¸c yÕu tè kh¸c nh− n−íc giÕng lo¹i n−íc cña OR thÊp. Riªng ë vïng ®ång b»ng- ven m¸ng lÇn kh«ng hîp vÖ sinh, nhµ ë lo¹i B ®Òu biÓn, vÊn ®Ò sö dông n−íc giÕng lo¹i b¶o vµ cã kÕt hîp víi bÖnh tiªu ch¶y, nh−ng víi tû n−íc m−a t¹o nªn cã nguy c¬ kh¸ cao: n−íc suÊt chªnh thÊp (1 < OR < 2). giÕng cã OR = 2,82 ®Õn 4,3 vµ n−íc m−a cã 3. C¸c yÕu tè liªn quan thuéc vÒ bµ mÑ vµ OR = 2,34 ®Õn 3,82. b¶n th©n ®øa trÎ C¸c chØ ®iÓm cßn l¹i: nhµ tiªu lo¹i B, kh«ng Nghiªn cøu cã chó ý ®Õn nghÒ nghiÖp, häc xö lý ph©n, vµ uèng n−íc l· ®Òu lµ nh÷ng yÕu vÊn cña bµ mÑ, bµ mÑ cã ®−îc tuyªn truyÒn tè nguy c¬ cã kÕt hîp chÆt chÏ víi bÖnh tiªu gi¸o dôc hiÓu biÕt vÒ tiªu ch¶y vµ mét vµi yÕu ch¶y ë trÎ nhá ë c¶ 3 khu vùc, ®Æc biÖt lµ ë tè kh¸c, th× thÊy r»ng c¸c yÕu tè nµy cã kh¶ vïng ®ång b»ng - ven biÓn: nhµ tiªu (OR = n¨ng cã kÕt hîp, nh−ng ®Òu kh«ng cã ý nghÜa 2,57 ®Õn 4,0) xö lý ph©n (OR = 3,06 ®Õn 4,71) thèng kª, nãi kh¸c ®i, nghÒ nghiÖp, tr×nh ®é uèng n−íc l· (7,49 ®Õn 11,4). häc vÊn cña mÑ vµ c¶ vÊn ®Ò ®−îc nghe hay ë ®©y cã thÓ c¨n cø vµo tû suÊt chªnh ®Ó ®Ò kh«ng vÒ tiªu ch¶y cña trÎ con qua ®µi, b¸o.... xuÊt ra chiÕn l−îc lµm gi¶m tû lÖ m¾c, v× ®Òu kh«ng cã ¶nh h−ëng g× quan träng ®Õn tiªu nghiªn cøu nµy ®· ®−îc thùc hiÖn trªn mét cì ch¶y bªn c¹nh c¸c yÕu tè nguy c¬ cña m«i mÉu kh¸ lín, ë mçi vïng ®iÒu tra ®−îc trªn tr−êng. 3000 hé gia ®×nh, víi tæng sè lµ 10.558 trong Chóng t«i còng ®· nghiªn cøu vÒ mét sè toµn tØnh, th× ë vïng ®ång b»ng ven biÓn cÇn yÕu tè liªn quan thuéc vÒ b¶n th©n ®øa trÎ, nh− tËp trung gi¸o dôc, xö lý c¶i t¹o nhµ tiªu, xö lý c©n nÆng lóc sinh, vÊn ®Ò bó s÷a mÑ vµ ¨n sau, ph©n, n−íc giÕng, n−íc m−a vµ ®Æc biÖt lµ vÊn vÊn ®Ò trªn trong ch−¬ng tr×nh trªn më réng th× ®Ò uèng n−íc l·. ë vïng trung d−¬ng tËp trung ®Òu cã nh÷ng kÕt qu¶ kh«ng cã ý nghÜa th«ng vµo nhµ tiªu; ë vïng nói tËp trung vµo n−íc kÕ liªn quan ®Õn bÖnh tiªu ch¶y. uèng vµ n−íc sinh ho¹t. V. KÕt luËn Cuéc ®iÒu tra ®−îc tiÕn hµnh t¹i 10.585 hé gia ®×nh víi 13.422 trÎ d−íi 5 tuæi, ®· thÊy r»ng: 54
  6. TCNCYH 21 (1) - 2003 Tµi liÖu tham kh¶o 5. Jonh Jopkin University (1997) Risbe 1. BYT. TiÓu ban CDD (1996) B¸o c¸o tiÕn factor for the transmission of diarhoea in ®é c¸c ho¹t ®éng ch−¬ng tr×nh phßng chèng children bull number 16, page 87. c¸c bÖnh tiªu ch¶y, Hµ Néi, tr.4,7,8 - 16. 6. WHO - (1992) Risk factors for 2. WHO - CDD (1993) Acute diarrhoeal diaarrhoeal incidence in early childhood. diseases as a problem anh approches for their 7. WHO -(1992) Childhood diarrhoea in prevention, page 9 - 10. rural Nigeria: Studies on prevention morbidity 3. Ch−¬ng tr×nh CDD (1995) Kü n¨ng gi¸m and socio - environmental factors bull no 16, s¸t c¸c môc tiªu, Hµ Néi. tr.199. 4. Ch−¬ng tr×nh CDD (1995) §iÒu trÞ bÖnh tiªu ch¶y, Hµ Néi, tr.5 - 18 Summaray Some risk factors ralatea to acute Diarrhoea in under 5 year old in Thanh Hoa province Findings have show that risk factors for diarrhoea in 10.585 households with children under five in Thanh Hoa province are: - Habit of drinking unboiled water - Latrines do not meet required hygiene standard - Children's feace are not treatet propouly Using rain water, or water from well, lake,.... which is not hygienic enough. 55
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2