intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu nuôi thử nghiệm, lựa chọn giống gà phù hợp với vùng gò đồi Sóc Sơn - Hà Nội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

86
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để góp phần nhằm xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người nông dân huyện Sóc Sơn đã được Hà Nội quan tâm tạo điều kiện, trong đó có đầu tư khoa học kỹ thuật tập trung vào vùng có điều kiện chăn nuôi song khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Chúng tôi tiến hành đề tài trên thuộc đề tài cấp thành phố: “Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ để chăn nuôi gia cầm thả vườn nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo ở vùng gò đồi Sóc Sơn, Hà Nội” với mục...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu nuôi thử nghiệm, lựa chọn giống gà phù hợp với vùng gò đồi Sóc Sơn - Hà Nội

  1. B¹ch ThÞ Thanh D©n - Nghiªn cøu thö nghiÖm, lùa chän gièng g . . . Nghiên c u nuôi th nghi m, l a ch n gi ng gà phù h p v i vùng gò i Sóc Sơn - Hà N i B ch Th Thanh Dân, Phùng c Ti n, Lê Th Nga, Nguy n Th Nga, Trương Thuý Hư ng, Nguy n Th H ng Dung, Lê Ti n Dũng và Nguy n Th Qu ng Trung tâm Nghiên C u Gia C m Thu Phương Tác gi liên h : TS. B ch Th Thanh Dân, Phó Giám c Trung tâm NC Gia C m Th y Phương; T: 8448385621; Fax: 8448385622; E-mail: ttncgctp@hn.vnn.vn Abstract Introduction of exotic breeds of chicken into hilly areas of Soc Son district, Ha Noi province It seemed that under the current conditions of three communes (Hong Ky, Nam Son and Minh Tri), Sasso – Luong Phuong meat type chickens, Luong Phuong and also Egyptian chickens were proved to be economical. Sasso- Luong Phuong meat type chickens had a mortality rate of 4% at 10 weeks of age. Their body weight and FCR were 2.74kg and 2.71kg feed/kg gains, respectively. Luong Phuong layers had a mortality rate of 3.45-1.79%. Their egg yield/hen/6months and feed comsumption/10eggs were: 107.24 eggs and 2.49kg, respectively. Their fertility and grade I one-day chicks/total egg incubated were 95.57% and 79.80%, respectively. Egyptian layers had a mortality rate of 3.45-1.79%. Their egg yield/hen/6months, feed comsumption/10eggs were 114.33 eggs and 2.20kg, respectively. Their fertility and grade I one-day chicks/total eggs incubated were 97.03 and 81.34%, respectively. Key words: communes, Soc Son district, chicken breeds tv n Trong nh ng năm qua cùng v i s phát tri n c a Th ô Hà N i, huy n Sóc Sơn ã thu ư c nh ng thành t u quan tr ng v kinh t - xã h i nói chung và trong Nông nghi p nói riêng, c bi t trong chăn nuôi ã có nh ng ti n b áng ghi nh n. góp ph n nh m xoá ói gi m nghèo, tăng thu nh p cho ngư i nông dân huy n Sóc Sơn ã ư c Hà N i quan tâm t o i u ki n, trong ó có u tư khoa h c k thu t t p trung vào vùng có i u ki n chăn nuôi song khoa h c k thu t còn h n ch . Chúng tôi ti n hành tài trên thu c tài c p thành ph : “Nghiên c u m t s gi i pháp khoa h c công ngh chăn nuôi gia c m th vư n nh m góp ph n xoá ói gi m nghèo vùng gò i Sóc Sơn, Hà N i” v i m c tiêu: Xác nh ư c gi ng gà th vư n năng su t ch t lư ng cao phù h p v i vùng gò i Sóc Sơn - Hà N i. V t li u và phương pháp nghiên c u tài ti n hành t i 3 xã H ng Kỳ, Nam Sơn, Minh Trí - Sóc Sơn – Hà N i. Trên gà nuôi th t: Sasso-Lương Phư ng, Lương Phư ng (LP), Ri; gà nuôi sinh s n: Sasso-Lương Phư ng, Lương Phư ng, Ai C p, Newhampshire.
  2. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 3 n¨m 2006 Phương pháp nghiên c u Các gi ng gà ã l a ch n sơ b S Sh S gà S gà/ 3 gà/h nuôi/ xã /xã xã N i dung Tên gi ng tham gia (con) (h ) (con) (con) Sasso-LP 100 3 300 900 Gà th vư n nuôi l y th t LP 100 3 300 900 Gà Ri 50 3 150 450 LP (LV1 x LV2) 58 3 174 522 Gà th vư n sinh s n Sasso (Sasso x LV2) 58 3 174 522 Gà Ri 35 3 105 315 Ai C p 58 3 174 522 Gà th vư n sinh s n tr ng Newhampshire 58 3 174 522 Các ch tiêu theo dõi như t l nuôi s ng, kh i lư ng (KL) cơ th , ch s s n xu t theo Ross Breeds (1990) ch s s n xu t b ng KL cơ th nhân v i t l nuôi s ng trên s ngày nuôi nhân v i tiêu t n th c ăn (TA) và nhân v i 10), Ch s kinh t (tính b ng ch s s n xu t trên chi phí TA r i nhân v i 1000), năng su t tr ng. Phương pháp ch n h : xin ý ki n d ki n c a xã cho lo i hình nuôi th nghi m, c cán b n t ng h xem xét, ánh giá i u ki n. Lo i b nh ng h không i u ki n nuôi, không di n tích m b o an toàn sinh h c. Ch n h có di n tích vư n g p 2-3 l n di n tích chu ng nuôi. Ch n h nuôi gà sinh s n là nh ng gia ình có i u ki n chăn nuôi và t nguy n chăn nuôi gà sinh s n. C 2 cán b có trình t i h c tr lên có kinh nghi m ch o chăn nuôi, thú y, phun phòng, p tr ng xu ng m i xã tr c ti p th c hi n hư ng d n chăn nuôi t gà con 01 ngày tu i. áp d ng quy trình chăn nuôi gà th vư n lông màu hư ng th t, gà th vư n hư ng tr ng ã ư c S Khoa h c & Công ngh Hà N i l a ch n, xét duy t cho nuôi gà th nghi m t i vùng gò i Sóc Sơn. Phương pháp phân tích và x lý s li u theo phương pháp phân tích th ng kê s d ng trên máy vi tính. K t qu và th o lu n Qua i u tra th c t và tham kh o quy trình chăn nuôi, thú y cho gà th vư n lông màu. Chúng tôi ã l a ch n quy trình chăn nuôi, thú y cho gà t i các xã vùng gò i ( c bi t là công tác an toàn sinh h c trong giai o n d ch cúm gia c m).
  3. B¹ch ThÞ Thanh D©n - Nghiªn cøu thö nghiÖm, lùa chän gièng g . . . K t qu nuôi th nghi m gà th t B ng 1: M t s ch tiêu kinh t k thu t nuôi 1 s gi ng gà thÞt Sasso-LP (n=900) LP (n=900) Ri (n=450) ChØ tiªu 7 TT 10 TT 7 TT 10 TT 7 TT 10 TT T l nuôi s ng (%) 96,0 96,0 97,0 97,0 94,0 94,0 KL cơ th (kg) 1,71 2,47 1,38 1,96 0,52 0,78 So sánh (%) - 316,67 - 251,28 - 100 Tiêu t n TA/kg P (kg) 2,10 2,71 2,48 2,95 2,92 3,53 Chi phí TA/kg P ( ) 9.176 11.409 10.837 12.420 12.759 14.862 Ch s s n xu t 159,53 125,00 105,89 92,07 34,16 29,67 Ch s kinh t 17,39 10,96 9,39 7,41 2,68 2,00 T l nuôi s ng n 10 tu n tu i gà Sasso - Lương Phư ng: 96%; Lương Phư ng: 97%; gà Ri t th p nh t 94%. KL cơ th gà Sasso - Lương Phư ng cao hơn gà Ri, Lương Phư ng l n lư t: 1,69kg và 0,51kg. Tiêu t n TA/kg tăng KL cơ th gà Sasso - Lương Phư ng th p hơn gà Ri, gà Lương Phư ng l n lư t: 0,82kg và 0,24kg. Ch s s n xu t, ch s kinh t gà Sasso - Lương Phư ng là cao nh t, gà Ri th p nh t. Như v y: gà Sasso - Lương Phư ng nuôi th t t i các xã vùng gò i em l i hi u qu kinh t cho ngư i chăn nuôi. n 10 tu n tu i t l nuôi s ng t 96%; kh i lư ng cơ th t 2,47kg; tiêu t n th c ăn/kg tăng kh i lư ng th p (2,71kg). Chi phí th c ăn/kg tăng kh i lư ng (11.409 ng). Ch s s n xu t, ch s kinh t t cao nh t. K t qu nuôi th nghi m gà sinh s n lông màu hư ng th t B ng 2: T l nuôi s ng, kh i lư ng cơ th , lư ng th c ăn tiêu th giai o n gà con, h u b LP Sasso -LP Ri Giai o n Ch tiêu (n=450+72) (n=450+72) (n=270+45) 96,55 96,52 94,0 % nuôi s ng Gà con 1,05 1,18 0,35 KL cơ th (kg) (0-6 tu n tu i) 1,2 1,27 1,10 Lư ng TA/con (kg) 98,21 98,19 93,4 % nuôi s ng KL cơ th (kg) Gà dò, h u b 2,55 2,75 1,48 Tr ng (7-20 tu n tu i) 2,15 2,28 1,11 Mái 8,5 8,7 6,3 Lư ng TA/con (kg) Giai o n gà con (sơ sinh-6 tu n tu i): T l nuôi s ng gà Lương Phư ng, gà Sasso - Lương Phư ng u cao: 96,55-96,52%, th p nh t gà Ri (94%). Giai o n gà dò, h u b : T l nuôi s ng cao gà Lương Phư ng (98,21%) gà Sasso - Lương Phư ng (98,19%) th p nh t gà Ri (93,4%). Tương ng lư ng th c ăn/con/giai o n: 8,5kg; 8,7kg; 6,3kg, kh i lư ng cơ th 20 tu n tu i 2,55kg (tr ng) và 2,15kg (mái); 2,75kg (tr ng) và 2,28kg (mái); 1,48kg (tr ng) và 1,11kg (mái).
  4. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 3 n¨m 2006 B ng 3: M t s ch tiêu t ư c giai o n sinh s n ChØ tiªu Lương Phư ng Sasso -LP Ri (n =405+51) (n =398+50) (n =225+28) Tl t 5% Tu i (tu n tu i) 24 26 21 Kh i lư ng cơ th gà mái (g) 2207 2327 1210 Kh i lư ng tr ng (g) 45,8 45,9 32,0 Tu i khi TL t 50% (tu n tu i) 26 28 22 Tl trung bình 6 tháng (%) 59,42 54,60 42,42 NS tr ng/mái/6 tháng (qu ) 107,24 98,59 76,31 So sánh (%) 140,53 129,20 100 TTTĂ/10 tr ng (kg) 2,49 2,71 3,09 T l ch n tr ng p (%) 91,0 90,0 85,0 T l phôi (%) 95,57 93,64 92,26 TL gà lo i I/t ng tr ng p (%) 79,80 77,93 76,80 So sánh (%) 103,91 101,47 100 Giai o n gà sinh s n: Năng su t tr ng c a gà Lương Phư ng qua 6 tháng t cao nh t (107,24 qu /mái), sau ó n gà Sasso – Lương Phư ng (98,59 qu /mái), gà Ri t th p nh t (76,31 qu /mái). Tiêu t n TA/10 tr ng c a gà Lương Phư ng th p nh t (2,49kg), gà Ri cao nh t (3,09kg). Gà Lương Phư ng cho t l phôi t cao nh t 95,57%; gà Sasso – Lương Phư ng là 93,64%; gà Ri t th p nh t 92,26%. T l gà con lo i I/t ng tr ng p gà Lương Phư ng (79,80%) cao hơn gà Sasso – Lương Phư ng (77,93%) và gà Ri (76,80%) tương ương v i k t qu nghiên c u ch n t o 3 dòng gà Lương Phư ng c a Tr n Công Xuân, Phùng c Ti n và c ng s (2004). Như v y: gà Lương Phư ng cho t l , năng su t tr ng, t l phôi và k t qu p n cao hơn gà Sasso – Lương Phư ng và gà Ri, trong khi ó tiêu t n TA/10 tr ng gà Lương Phư ng là th p nh t (2,49kg) và cao nh t là gà Ri (3,09kg). K t qu nuôi th nghi m gà sinh s n lông màu hư ng tr ng B ng 4: T l nuôi s ng, kh i lư ng cơ th , lư ng th c ăn tiêu th giai o n gà con, h u b Newhampshire Ai C p ChØ tiªu (n=450+72) (n=450+72) Giai o n gà con (0-6 tu n tu i) T l nuôi s ng (%) 96,55 94,82 Kh i lư ng cơ th (kg) 0,48 0,6 Lư ng th c ăn/con (kg) 1,15 1,20 Giai o n gà dò, h u b (7-20 tu n tu i) T l nuôi s ng (%) 98,21 94,54 Kh i lư ng cơ th (kg) Tr ng 1,75 2,25 Mái 1,38 1,70
  5. B¹ch ThÞ Thanh D©n - Nghiªn cøu thö nghiÖm, lùa chän gièng g . . . Newhampshire Ai C p ChØ tiªu (n=450+72) (n=450+72) Lư ng th c ăn/con (kg) 6,9 8,2 T l nuôi s ng giai o n gà con t sơ sinh n 6 tu n tu i c a gà Ai C p t 96,55% cao hơn gà Newhampshire (94,82%) là 2,73%. Giai o n gà dò, h u b : t l nuôi s ng c a gà Ai C p cao hơn gà Newhampshire các giai o n. KL cơ th 20 tu n tu i gà Ai C p: 1,75kg (tr ng) và 1,38kg (mái); gà Newhampshire: 2,25kg (tr ng) và 1,70kg (mái). Lư ng TA/con/giai o n c a gà Ai C p, gà Newhampshire l n lư t là 6,9kg và 8,2kg. B ng 5: M t s ch tiêu t ư c giai o n sinh s n Ch tiêu Ai C p Newhampshire (n=405+51) (n=384+47) Tl t 5% Tu i (tu n tu i) 22 24 Kh i lư ng cơ th gà mái (g) 1422 1570 Kh i lư ng tr ng (g) 38,2 40,2 Tu i khi TL t 50% (tu n tu i) 23 26 Tl trung bình 6 tháng (%) 63,38 56,27 Năng su t tr ng/mái/6 tháng (qu ) 114,33 101,37 So sánh (%) 112,78 100 TTTĂ/10 tr ng (kg) 2,20 2,41 T l phôi (%) 97,03 89,70 T l gà lo i I/t ng tr ng p (%) 81,34 74,25 So sánh (%) 109,55 100 Giai o n gà sinh s n: Tu i t 5% c a gà Ai C p là 22 tu n tu i và gà Newhampshire: 24 tu n tu i. KL tr ng tương ng: 38,2g; 40,2g. Năng su t tr ng qua 6 tháng c a gà Ai C p là 114,33 qu /mái cao hơn gà Newhampshire (101,37 qu /mái): 12,78% qu . Tiêu t n TA/10 tr ng gà Ai C p là 2,20kg th p hơn gà Newhampshire (2,41kg) là 0,21kg. T l phôi, t l gà lo i I/t ng tr ng p c a gà Ai C p cao hơn gà Newhampshire tương ương v i k t qu nghiên c u t i Trung tâm nghiên c u gia c m Th y Phương v gà Ai C p c a Phùng c Ti n và c ng s (2002); Gà Newhampshire c a Tr n Công Xuân, Nguy n ăng Vang, Phùng c Ti n và c ng s (2003).
  6. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 3 n¨m 2006 Như v y: T l , năng su t tr ng, t l phôi và k t qu p n c a gà Ai C p cao hơn gà Newhampshire, trong khi ó tiêu t n TA/10 tr ng c a gà Ai C p th p hơn gà Newhampshire. Sau khi nuôi th nghi m m t s gi ng gà t i vùng gò i Sóc Sơn Hà N i: ã ch n ra ư c gà Sasso-Lương Phư ng nuôi th t và gà Lương Phư ng, Ai C p nuôi sinh s n em l i hi u qu kinh t cho ngư i chăn nuôi. K t lu n và ngh K t lu n K t qu nuôi th nghi m các gi ng gà: Gà nuôi th t l a ch n gà Sasso - Lương Phư ng nuôi t i các xã vùng gò i em l i hi u qu kinh t cho ngư i chăn nuôi. T l nuôi s ng n 10 tu n tu i t 96%; KL cơ th t 2,47kg; tiêu t n TA/kg tăng kh i lư ng th p (2,71kg). Gà nuôi sinh s n th vư n hư ng th t ch n gà Lương Phư ng có t l nuôi s ng cao các giai o n 96,55-98,21. Năng su t tr ng/mái/6 tháng :107,24 qu . Tiêu t n TA/10 tr ng 2,49kg. T l phôi: 95,57%. T l gà con lo i I/t ng tr ng p 79,80%. Gà nuôi sinh s n th vư n cho tr ng ch n gà Ai C p có t l nuôi s ng cao qua các giai o n: 96,55-98,21%. Năng su t tr ng/mái/6 tháng 114,33 qu . Tiêu t n TA/10 tr ng: 2,20kg. T l phôi cao 97,03%, t l gà lo i I/t ng tr ng p: 81,34%. ngh V i i u ki n th c t c a 3 xã vùng gò i Sóc Sơn phát tri n gà nuôi th t Sasso- Lương Phư ng. Gà sinh s n Lương Phư ng, Ai C p là h p lý. Tài li u tham kh o Phùng c Ti n, Nguy n Th Mư i. 2002 - K t qu nghiên c u ch n l c nhân thu n c a gà Ai C p qua 6 th h . Báo cáo khoa h c. Hà N i-9/2002. Tr n Công Xuân, Nguy n ăng Vang, Phùng c Ti n. 2003 - Nghiên c u kh năng s n xu t c a hai dòng gà Newhamphire và Yellow Godollo nh p t Hunggary. B Nông nghi p và PTNT- Vi n Chăn nuôi. Báo cáo khoa h c năm 2003. Ph n nghiên c u gi ng v t nuôi. Hà N i, 12/2003. Tr: 166-176. Tr n Công Xuân, Phùng c Ti n, Hoàng Văn L c. 2004 - K t qu ch n t o 3 dòng gà LV1, LV2 và LV3, Tuy n t p công trình nghiên c u khoa h c-công ngh , ph n Chăn nuôi gà, Nhà xu t b n Nông nghi p, Hà n i, 2004. Trang 51-76./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2