intTypePromotion=1

Nghiên cứu tác dụng của 5 động tác dưỡng sinh và cứu 9 huyệt trong điều trị chăm sóc bệnh suyễn

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
22
lượt xem
0
download

Nghiên cứu tác dụng của 5 động tác dưỡng sinh và cứu 9 huyệt trong điều trị chăm sóc bệnh suyễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua một liệu trình 4 tuần tập 5 động tác dưỡng sinh: Thở 4 thời của BS Nguyễn Văn Hưởng (15 hơi thở x 2 lần/ngày), Ưỡn cổ (5 hơi thở x 2 lần / ngày), Chiếc tàu (5 hơi thở x 2 lần/ngày), Xem xa xem gần tàu (5 hơi thở x 2 lần / ngày), Bắt chéo tay sau lưng tàu (5 hơi thở x 2 lần/ngày), Và cứu 9 huyệt (Thái uyên, Túc tam lý, Phong long, Chiên trung, Trung phủ, Định suyễn, Phế du, Thận du, Tỳ du) Giúp cho người bệnh Hen phế quản mạn tính giảm thuốc và giảm cơn,, giảm mức độ nặng, tăng cảm giác đễ chịu lưu lượng đỉnh trung bình tăng. (thực hiện trên 31 bệnh nhân).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu tác dụng của 5 động tác dưỡng sinh và cứu 9 huyệt trong điều trị chăm sóc bệnh suyễn

NGHIEÂN CÖÙU TAÙC DUÏNG CUÛA 5 ÑOÄNG TAÙC DÖÔÕNG SINH<br /> VAØ CÖÙU 9 HUYEÄT TRONG ÑIEÀU TRÒ CHAÊM SOÙC BEÄNH SUYEÃN<br /> Phaïm Huy Huøng*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Qua moät lieäu trình 4 tuaàn taäp 5 ñoäng taùc döôõng sinh: Thôû 4 thôøi cuûa BS Nguyeãn Vaên Höôûng (15 hôi<br /> thôû x 2 laàn / ngaøy) , Öôõn coå (5 hôi thôû x 2 laàn / ngaøy) , Chieác taøu (5 hôi thôû x 2 laàn / ngaøy) , Xem xa xem<br /> gaàn taøu (5 hôi thôû x 2 laàn / ngaøy) , Baét cheùo tay sau löng taøu (5 hôi thôû x 2 laàn / ngaøy) , Vaø cöùu 9 huyeät<br /> (Thaùi uyeân, Tuùc tam lyù, Phong long, Chieân trung, Trung phuû, Ñònh suyeãn, Pheá du, Thaän du, Tyø du) Giuùp<br /> cho ngöôøi beänh Hen pheá quaûn maïn tính giaûm thuoác vaø giaûm côn,, giaûm möùc ñoä naëng, taêng caûm giaùc ñeã<br /> chòu löu löôïng ñænh trung bình taêng. (thöïc hieän treân 31 beänh nhaân)<br /> <br /> SUMMARY<br /> THERAPEUTIC EFFECTS OF 5 DUONG SINH EXERCISES<br /> AND 9 ACUPUNCTURAL POINTS ON ASTHMATIC PATIENTS<br /> Pham Huy Hung * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 248 – 253<br /> <br /> During 4 weeks course, training 5 duong exercises (4 Periods Breathing Method of Nguyeãn vaên<br /> Höôûng, Throw out the neck, The ship, Seeing far, seeing near, Crossing the hands behind) and warming<br /> 9 acupunctural points (Thaùi uyeân, Tuùc tam lyù, Phong long, Chieân trung, Trung phuû, Ñònh suyeãn, Pheá du,<br /> Thaän du, Tyø du), The chronic asthmatic patients decreased drugs, asthmatic attacks, asthmatic degree,<br /> increased PEF. (studying on 31 patients)<br /> <br /> MÔÛ ÑAÀU<br /> <br /> TOÅNG QUAN<br /> <br /> Hieän nay theá giôùi coù khoaûng 130 trieäu ngöôøi bò<br /> hen pheá quaûn (HPQ); chöa coù phöông phaùp naøo chöõa<br /> döùt ñöôïc beänh hen; song coù raát nhieàu phöông phaùp<br /> duøng ñeå ñieàu trò chaën côn vaø caét côn hen.<br /> <br /> Baûng phaân loaïi ñoä naëng cuûa beänh hen<br /> <br /> Qua theo doõi moät soá ca hen maïn tính, chuùng toâi<br /> nhaän thaáy phoái hôïp moät soá ñoäng taùc döôõng sinh vaø<br /> cöùu moät soá huyeät coù theå laøm giaûm côn vaø giaûm soá<br /> löôïng thuoác ñang duøng. Do ñoù ñeà taøi naøy coù muïc tieâu:<br /> Xaùc ñònh 5 ñoäng taùc döôõng sinh vaø cöùu 9 huyeät<br /> coù giuùp cho ngöôøi beänh hen maïn tính giaûm thuoác vaø<br /> giaûm côn khoâng<br /> <br /> Trieäu chöùng<br /> Baäc 4 -Lieân tuïc<br /> Naëng -Hoaït ñoäng theå löïc bò haïn<br /> Keùo daøi cheá<br /> <br /> Vöøa -Hoaït ñoäng theå löïc vaø giaác<br /> Keùo daøi nguû bò aûnh höôûng.<br /> -Phaûi hít chaát ñoàng vaän bð2<br /> taùc duïng ngaén moãi ngaøy<br /> Baäc 2 -³ð 1 laàn/tuaàn nhöng 1 laàn/tuaàn -Thay ñoåi ><br /> 30%<br /> <br /> > 2 laàn/tuaàn<br /> <br /> -³ð 80% lyù<br /> thuyeát<br /> - Thay ñoåi<br /> 20-30%<br /> -³ð 80% lyù<br /> thuyeát<br /> <br /> -Thay ñoåi <<br /> £ð 2<br /> 20%<br /> laàn/thaùng<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Chæ caàn beänh nhaân coù moät trong caùc bieåu hieän<br /> neâu treân laø ñuû ñeå xeáp vaøo ñoä naëng töông öùng.<br /> YẾU TỐ<br /> +<br /> YẾU TỐ THUẬN LỢI<br /> Thần kinh thực vật<br /> Mất thăng bằng<br /> <br /> dị ứng<br /> cơ địa<br /> lạnh<br /> nhiễm trùng<br /> stress<br /> (đối giao cảm)<br /> <br /> Co thắt phế quản<br /> Xuất tiết<br /> Phù nề niêm mạc<br /> ± nhiễm trùng<br /> Lòng phế quản hẹp<br /> KHÓ THỞ, KHÒ KHÈ<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP PHÖÔNG TIEÄN<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> Soá löôïng 30<br /> 1. Beänh nhaân bò suyeãn laâu naêm, hieän nay phaûi<br /> duøng thuoác haèng ngaøy ñeå chaën côn...<br /> 2. Phoåi coù theå coøn ran ngaùy hoaëc ran rít.<br /> 3. Trong ngaøy coù leân côn khoù thôû, phaûi duøng<br /> thuoác.<br /> <br /> chính chi quan, moïi vieäc söûa trò, ñieàu tieát töø ñoù maø<br /> ra. Do ñoù nhöõng beänh lyù maát quaân baèng cuûa caùc<br /> taïng phuû, roái loaïn chöùc naêng noäi taïng coù theå nhôø<br /> taïng pheá ñieàu chænh laïi.<br /> Lieàu löôïng taäp: moãi ngaøy taäp 2 laàn, saùng chieàu<br /> hoaëc toái, moãi laàn 10 ñeán 15 hôi thôû.<br /> Ñoäng taùc öôõn coå, chieác taøu, xem xa xem<br /> gaàn, baét cheùo tay sau löng.<br /> <br /> Boán ñoäng taùc naøy taùc ñoäng chuû yeáu ñeán vuøng<br /> löng treân, nôi coù nhieàu haïch giao caûm, vaø caùc huyeät<br /> pheá du, ñònh suyeãn, suyeãn töùc, phong moân. ñoäng taùc<br /> chieác taøu coøn coù taùc duïng ñeán vuøng thaän du, tyø du,<br /> meänh moân.<br /> Lieàu löôïng taäp: moãi ngaøy taäp 2 laàn, saùng chieàu<br /> hoaëc toái, moãi laàn taäp boán ñoâng taùc, moãi ñoäng taùc laøm<br /> 3 hôi thôû.<br /> Giôùi thieäu phöông huyeät<br /> Soá Teân huyeät<br /> <br /> Ñöôøng kinh<br /> <br /> Tính chaát<br /> <br /> 1 Thaùi uyeân<br /> <br /> Thuû thaùi aâm pheù kinh,<br /> <br /> Nguyeân huyeät<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tuùc thaùi döông BQ kinh<br /> <br /> Du huyeät cuaû pheá<br /> <br /> Ngoaïi kinh<br /> <br /> Phoøng vaø caét côn<br /> suyeãn<br /> <br /> Pheá du<br /> <br /> 3 Ñònh suyeãn<br /> 4<br /> <br /> Thaän du<br /> <br /> Tuùc thaùi döông BQ kinh<br /> <br /> Thaän chuû naïp khí<br /> <br /> 5<br /> <br /> Tyø du<br /> <br /> Tuùc thaùi döông baøng<br /> quang kinh<br /> <br /> Taêng cöôøng chöùc naêng<br /> tyø; chuû vaän hoùa, giuùp<br /> tieâu ñaøm tröø thaáp<br /> <br /> 4. Khoâng coù daáu nhieãm truøng, boäi nhieãm phoåi.<br /> 5. Tænh taùo, tieáp thu ñöôïc phöông phaùp, taäp ñuùng<br /> caùch.<br /> <br /> 6 Trung phuû<br /> <br /> Thuû thaùi aâm pheá kinh<br /> <br /> Moä huyeät cuaû pheá<br /> <br /> 7 Chieân trung<br /> <br /> Nhaâm maïch<br /> <br /> Huyeät hoäi cuaû khí<br /> <br /> 6. Theo y hoïc coå truyeàn thuoäc hen haøn: khoâng<br /> soát, leân côn veà khuya, veà saùng, khi trôøi laïnh, ñaøm<br /> traéng, Maïch phuø khaån.<br /> <br /> 8 Tuùc tam lyù Tuùc döông minh vò kinh<br /> <br /> Tieâu chuaån loaïi tröø: Beänh nhaân hen coù keøm theo<br /> Mang thai, Traøn khí maøng phoåi, Vieâm phoåi. Coù beänh<br /> lyù tim maïch, ñang ôû tình traïng traàm troïng<br /> Giôùi thieäu phöông taäp<br /> Thôû 4 thôøi coù keâ moâng vaø giô chaân cuaû<br /> BS. Nguyeãn-Vaên-Höôûng<br /> <br /> Vôùi muïc ñích caân baèng hai quaù trình höng<br /> phaán vaø öùc cheá, ñieàu hoaø hoaït ñoäng cuaû heä thaàn<br /> kinh. Theo lyù luaän y hoïc coå truyeàn, Pheá laø nhieáp<br /> <br /> Hôïp huyeät, kieän tyø,<br /> taêng cöôøng chính khí.<br /> <br /> 9 Phong long Tuùc döông minh vò kinh Laïc huyeät, huyeät ñaëc<br /> hieäu tröø ñaøm<br /> <br /> Thuû thuaät<br /> <br /> Cöùu boå, ñaït caûm giaùc noùng, ñaéc khí, da hôi hoàng<br /> leân<br /> Thôøi gian moät laàn cöùu<br /> <br /> 15- 20 phuùt. Thôøi gian taäp moät laàn 5 ñoäng taùc 1520 phuùt. Toång soá laàn ñieàu trò: chín laàn<br /> <br /> 249<br /> <br /> Chæ tieâu theo doõi<br /> <br /> naêm, môùi nhaát laø 1 naêm.<br /> <br /> Soá laàn leân côn hen moãi ngaøy: 3, 2, 1, 0,... (Vaán<br /> chaån)<br /> <br /> Ngheà nghieäp: LÑ trí oùc 34%. Noäi trôï: 25% giaø:<br /> 41%.<br /> <br /> N1<br /> <br /> N2<br /> <br /> N3<br /> <br /> N4<br /> <br /> N5<br /> <br /> N6<br /> <br /> N7<br /> <br /> N8<br /> <br /> N9<br /> <br /> Löu löôïng ñænh coù caûi thieän töø ngaøy thöù hai vaø keùo<br /> daøi ñeán cuoái khoùa taäp. Coù yù nghóa thoáng keâ. Baûng 1<br /> <br /> Cöôøng ñoä khoù thôû<br /> Cöôøng ñoä khoù thôû<br /> <br /> Löu löôïng ñænh<br /> <br /> Ñieåm<br /> <br /> Khoâng khoù thôû<br /> <br /> raát toát<br /> <br /> 0<br /> <br /> KT ít, khoâng duøng thuoác:<br /> <br /> toát<br /> <br /> 1<br /> <br /> KT duøng thuoác, giaûm lieàu<br /> <br /> khaù<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phaûi duøng thuoác nhö cuõ:<br /> <br /> Khoâng ñôõ<br /> <br /> 3<br /> <br /> KT naëng, caáp cöùu<br /> <br /> xaáu<br /> <br /> 4<br /> <br /> Baûng 1: Söï caûi thieän löu löôïng ñænh.<br /> Ngaøy<br /> <br /> 1<br /> <br /> TB<br /> <br /> Phoåi trong, khoâng ran<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 9<br /> <br /> KTC95% 71.71 81.07 88.1 93.8 93.48 77.02 59.94 38.6 20.68<br /> ItI<br /> <br /> 3.931 3.16 3.535 3.753 0.879 22.761.654 8.11<br /> <br /> Đồ thị 1 : sự cải thiện lưu lượng đỉnh<br /> <br /> Ñieåm<br /> Raát toát<br /> <br /> 0<br /> <br /> 500<br /> <br /> Ran ngaùy moât beân:<br /> <br /> toát<br /> <br /> 1<br /> <br /> 400<br /> <br /> Ran 2 pheá tröôøng<br /> <br /> khaù<br /> <br /> 2<br /> <br /> 300<br /> <br /> Ran+co keùo cô hoâ haáp<br /> <br /> Khoâng ñôõ<br /> <br /> 3<br /> <br /> 200<br /> <br /> Ran+meâ saûng, caáp cöùu<br /> <br /> xaáu<br /> <br /> 4<br /> <br /> 100<br /> <br /> 396.7<br /> 211.6<br /> <br /> 250 246.4 269.4<br /> <br /> 293.8 316<br /> <br /> 250<br /> <br /> 295<br /> <br /> 0<br /> <br /> Trieäu chöùng chuû quan<br /> Trieäu chöùng chuû quan<br /> <br /> N1<br /> <br /> Ñieåm<br /> <br /> Khoûe, bình thöôøng<br /> <br /> Raát toát<br /> <br /> 0<br /> <br /> Caûm thaáy deã chòu nhieáu<br /> <br /> toát<br /> <br /> 1<br /> <br /> Caûm thaáy deã chòu ít<br /> <br /> khaù<br /> <br /> 2<br /> <br /> Caûm thaáy khoâng ñôõ<br /> <br /> Khoâng ñôõ<br /> <br /> 3<br /> <br /> Naëng hôn<br /> <br /> xaáu<br /> <br /> 4<br /> <br /> Möùc ñoä giaûm boû thuoác<br /> Möùc ñoä giaûm boû thuoác<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> N9<br /> <br /> Soá côn trong ngaøy<br /> Coù khuynh höôùng giaûm theo thôøi gian taäp luyeän,<br /> baûng 2, Bieåu ñoà 2.<br /> Baûng 2: Soá laàn giaûm côn trong ngaøy<br /> <br /> Ñieåm<br /> <br /> Ngaøy<br /> <br /> N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9<br /> <br /> Khoâng duøng thuoác<br /> <br /> Raát toát<br /> <br /> 0<br /> <br /> Giaûm thuoác > 50%<br /> <br /> toát<br /> <br /> 1<br /> <br /> Soá côn<br /> <br /> Giaûm thuoác
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2