intTypePromotion=1

Nghiên cứu thành phần hóa học cây Lãnh Công hình đầu (Fissistigma Capitatum Merr. ex. Li), họ Na (Annonaceae)

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
28
lượt xem
3
download

Nghiên cứu thành phần hóa học cây Lãnh Công hình đầu (Fissistigma Capitatum Merr. ex. Li), họ Na (Annonaceae)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

@-acetylamino-phenylpropyl -benzoylamino-phenylpropanoate (1) and kaempferol 3,7-di-- L-rhamno-pyranozit (2) have been isolated from Fissistigma capitatum Merr. ex. Li (Annonaceae). The full NMR-spectroscopic date of (2) is reported for the fist time.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thành phần hóa học cây Lãnh Công hình đầu (Fissistigma Capitatum Merr. ex. Li), họ Na (Annonaceae)

T¹p chÝ Hãa häc, T. 43 (4), Tr. 475 - 478, 2005<br /> <br /> <br /> Nghiªn cøu Thµnh phÇn hãa häc c©y L·nh c«ng<br /> h×nh ®Çu (Fissistigma Capitatum Merr. ex. Li),<br /> hä Na (Annonaceae)<br /> §Õn Tßa so¹n 12-7-2005<br /> NguyÔn ThÞ Ho ng Anh, NguyÔn ThÞ Hång V©n, Lª ThÞ Hång Nhung,<br /> TrÇn V¨n Sung<br /> ViÖn Hãa häc, ViÖn Khoa häc v% C«ng nghÖ ViÖt Nam<br /> <br /> <br /> Summary<br /> -acetylamino-phenylpropyl -benzoylamino-phenylpropanoate (1) and kaempferol 3,7-di- -<br /> L-rhamno-pyranozit (2) have been isolated from Fissistigma capitatum Merr. ex. Li<br /> (Annonaceae). The full NMR-spectroscopic date of (2) is reported for the fist time.<br /> <br /> <br /> I - më ®Çu gel, hÖ dung m«i n-hexan : etyl axetat (tû lÖ<br /> EtOAc ® îc t¨ng dÇn tõ 0 ®Õn 100%). Thu ® îc<br /> Trong mét b i b¸o tr íc ®©y, chóng t«i ® 62 ph©n ®o¹n; c¸c ph©n ®o¹n tõ 30 ®Õn 35 ® îc<br /> c«ng bè kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ th nh phÇn ho¸ gép l¹i, tiÕp tôc t¸ch cét víi chÊt hÊp phô RP 18,<br /> häc dÞch chiÕt n-hexan cña c©y Fissistigma hÖ dung m«i H2O : MeOH (1: 1 - v/v). Ph©n ®o¹n<br /> capitatum [1]. B i b¸o n y sÏ th«ng b¸o c¸c kÕt 20 ®Õn 22 ® îc c« kiÖt ë ¸p suÊt thÊp v kÕt tinh<br /> qu¶ tiÕp theo cña c©y n y. l¹i trong MeOH thu ® îc 4,2 mg chÊt (FC7).<br /> DÞch chiÕt etylaxetat (8 g) ® îc ® a lªn cét<br /> II - thùc nghiÖm sephadex LH 20, gi¶i hÊp b»ng metanol thu<br /> ® îc 5 ph©n ®o¹n. Ph©n ®o¹n 2 (1,8588 g) ® îc<br /> ThiÕt bÞ v ho¸ chÊt: Nh t i liÖu [1]. tiÕp tôc ph©n t¸ch b»ng s¾c ký cét sephadex LH<br /> MÉu thùc vËt v ph ¬ng ph¸p chiÕt t¸ch 20, gi¶i hÊp b»ng metanol thu ® îc 6 ph©n ®o¹n.<br /> Ph©n ®o¹n chøa chÊt 2 (0,0627g) ® îc cho qua<br /> C©y Fissistigma capitatum thu h¸i t¹i Sapa cét silicagel, gi¶i hÊp b»ng hçn hîp etylaxetat :<br /> v o th¸ng 6 n¨m 2003 v ® îc TS. Ng« V¨n metanol : n íc = 6 : 0,4 : 0,1 thu ® îc 7 ph©n<br /> Tr¹i, ViÖn d îc liÖu x¸c ®Þnh tªn khoa häc. MÉu ®o¹n. Ph©n ®o¹n 5 ® îc kÕt tinh l¹i trong etyl<br /> thùc vËt gåm cã c nh, l¸ v vá cña c©y (650 g) axetat v metanol thu ® îc 15 mg chÊt (2).<br /> ® îc sÊy kh«, nghiÒn nhá råi ng©m chiÕt ba lÇn<br /> trong metanol : n íc = 95 : 5 ë nhiÖt ®é phßng.<br /> Sau khi cÊt lo¹i metanol d íi ¸p suÊt gi¶m, dÞch III - kÕt qu¶ v th¶o luËn<br /> n íc cßn l¹i ® îc chiÕt lÇn l ît víi n-hexan,<br /> etyl axetat v butanol. Dung m«i h÷u c¬ ® îc B»ng ph ¬ng ph¸p s¾c ký cét trªn silica gel,<br /> cÊt lo¹i d íi ¸p suÊt gi¶m sÏ thu ® îc c¸c dÞch pha ®¶o RP 18 v sephadex LH 20 chóng t«i ®<br /> chiÕt t ¬ng øng víi khèi l îng lÇn l ît l 11,2; ph©n lËp v x¸c ®Þnh cÊu tróc hai hîp chÊt 1 v 2.<br /> 8 v 15g. ChÊt 1 cho pic ion ph©n tö ë m/z 445 [M +<br /> DÞch chiÕt n-hexan (11,2 g) ® îc t¸ch b»ng H]+ trong phæ khèi ion ho¸ bôi ®iÖn tö (ESI-<br /> ph ¬ng ph¸p s¾c kÝ cét víi chÊt hÊp phô silica MS).<br /> 475<br /> C<br /> H<br /> <br /> C<br /> <br /> O<br /> 3<br /> ion ph©n tö t¹i m/z 579 [M + H]+ v hai ion ph©n<br /> 5'<br /> m¶nh ë m/z 433 [M-Rhamnoz¬ + H]+ v 289 [M<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H<br /> <br /> N<br /> 10' 6' 4'<br /> 9 - 2 x Rhamnoz¬ + 3H]+.<br /> <br /> C<br /> O<br /> O<br /> 2 7 1'<br /> 1 3'<br /> 3 8 8'<br /> 9' 7' 2'<br /> N<br /> <br /> H<br /> 10 B¶ng 1: Sè liÖu phæ céng h ëng tõ h¹t nh©n cña<br /> 4 6<br /> chÊt 1 (CDCl3)<br /> 5<br /> O<br /> C<br /> <br /> <br /> <br /> 7"<br /> C (125<br /> 1" VÞ trÝ H (500 MHz)<br /> MHz)<br /> 6" 2"<br /> 1 - 136,6 (C)<br /> 5" 3"<br /> 4" 2, 6 7,20-7,32 (5H, m) 129,3 (CH)<br /> 1: -axetylamino-phenylpropyl - 3, 5 7,20-7,32 (5H, m) 128,8 (CH)<br /> benzoylamino-phenylpropanoat<br /> 4 7,20-7,32 (5H, m) 127,1 (CH)<br /> Phæ céng h ëng tõ h¹t nh©n proton (1H-<br /> NMR) cña chÊt 1 cho thÊy tÝn hiÖu cña 15 7 A: 3,08 (1H, dd, J = 38,4 (CH2)<br /> proton th¬m trong vïng tõ 7,0 ®Õn 7,8 ppm. Sù 13,7; 8,5 Hz)<br /> cã mÆt cña hai nhãm NH- ® îc thÓ hiÖn râ qua B: 3,25 (1H, dd, J =<br /> hai tÝn hiÖu dublet ë 5,97 v 6,76 ppm. Ngo i ra, 13,7; 5,9 Hz)<br /> tÝn hiÖu proton cña 3 nhãm methylen ë 3,96 8 4,78 (1H, m) 55,0 (CH)<br /> dd (1H, J = 4,9; 11.3), 3,85 dd (1H, J = 4,2;<br /> 9 - 170,2 (C)<br /> 11,3); 3,25 dd (1H, J = 5,9; 13,7), 3,08 dd (1H, J<br /> = 8,5; 13.7) v 2,78 (m, 2H); hai nhãm metin ë 10 6,76 (1H, d, J = 7,6 Hz) -<br /> 4,78 (1H, m ); 4.37 (1H, m) v mét nhãm axetyl 1’ - 136,7 (C)<br /> ë 2.05 (3H, s) ppm còng ® îc quan s¸t thÊy.<br /> Phæ céng h ëng tõ cacbon (13C-NMR v DEPT) 2’, 6’ 7,1 (2H, d, J = 8,0 Hz) 129,1 (CH)<br /> cho thÊy ph©n tö chÊt 1 cã chøa 27 nguyªn tö 3’, 5’ 7,16 (2H, m) 128,6 (CH)<br /> cacbon, trong ®ã cã 3 nhãm cacbonyl este ë 4’ 7,14 (1H, m) 126,8 (CH)<br /> 167,1; 170,2 v 170,8. Trong sè 18 tÝn hiÖu cña<br /> 3 vßng th¬m ( 126,8 136,7) cã 6 tÝn hiÖu cã 7’ 2,78 (2H, m) 37,4 (CH2)<br /> c êng ®é gÊp ®«i, chøng tá r»ng mçi vßng th¬m 8’ 4,37 (1H, m) 49,5 (CH)<br /> trong ph©n tö chÊt 1 chØ bÞ thÕ mét lÇn. Ngo i<br /> 9’ A: 3,85 (1H, dd, J = 64,6 (CH2)<br /> c¸c tÝn hiÖu nªu trªn, phæ 13C-NMR cßn cho<br /> 11,3; 4,2 Hz)<br /> thÊy sù cã mÆt cña hai nhãm methin, ba nhãm<br /> metylen v mét nhãm axetyl ®iÒu n y phï hîp B: 3,96 (1H, dd, J =<br /> víi c¸c sè liÖu trong phæ 1H-NMR. C¸c sè liÖu 11,3; 4,9Hz)<br /> phæ ph©n tÝch ë trªn kÕt hîp so s¸nh víi sè liÖu 10’ 5,97 (1H, d, J = 8,5 Hz) -<br /> phæ trong t i liÖu [2] cã thÓ kÕt luËn cÊu tróc<br /> 1” - 133,7 (C)<br /> cña chÊt 1 l -axetylamino-phenylpropyl -<br /> benzoylamino-phenylpropanoat. ChÊt n y ® 2”, 6” 127,0 (CH)<br /> ® îc ph©n lËp lÇn ®Çu tiªn tõ c©y Gastrodia 3”, 5” 128,6 (CH)<br /> elata Blume.<br /> 4” 131,9 (CH)<br /> ChÊt 2 thu ® îc d íi d¹ng tinh thÓ, cã ®iÓm<br /> nãng ch¶y l 178 - 180oC. Phæ hång ngo¹i (FT- 7” 167,1 (C)<br /> IR) cho ®Ønh hÊp thô ®Æc tr ng cho nhãm CH3-CO 2,05 (3H, s) 20,1 (CH3)<br /> hydroxy ë 3386 cm-1 v vßng th¬m ë 1602 CH3-CO - 170,8 (C)<br /> -1<br /> cm . Phæ khèi ion ho¸ bôi ®iÖn tö (ESI) cho pic<br /> <br /> 476<br /> O "<br /> H<br /> 3<br /> ' HMBC kh¼ng ®Þnh thªm cho kÕt luËn n y.<br /> H<br /> O<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> O<br /> H<br /> 2<br /> T ¬ng t¸c gi÷a proton anome cña mét ph©n tö<br /> "<br /> '<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> '<br /> <br /> <br /> O ' '<br /> H<br /> 4<br /> "<br /> '<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> '<br /> rhamnoz¬ kh¸c ( 5,58) víi C-7 (163,6) cho<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4 3<br /> 1<br /> "<br /> 'O<br /> <br /> <br /> <br /> 8<br /> O<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> O<br /> phÐp kÕt luËn r»ng ph©n tö ® êng rhamnoz¬ thø<br /> 5<br /> "<br /> "<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> 9<br /> 6<br /> "<br /> '<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> '<br /> hai ® îc g¾n v o C-7 cña khung kaempferol.<br /> 7 6<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> '<br /> Hai proton anome ®Òu l c¸c dublet cã h»ng sè<br /> 4<br /> <br /> <br /> O<br /> <br /> <br /> O<br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> "<br /> 1<br /> 0<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> "<br /> 5O<br /> <br /> <br /> t ¬ng t¸c nhá (1,6 Hz) chøng tá r»ng chóng l<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> "<br /> H<br /> <br /> O<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> "<br /> ® êng -L-rhamnopyranoz¬. VËy cÊu tróc cña<br /> H<br /> O<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> O<br /> H<br /> 2<br /> "<br /> <br /> 3 H<br /> "<br /> chÊt 2 ® îc x¸c ®Þnh l kaempferol 3,7-di- -L-<br /> <br /> O<br /> rhamnopyranozit. ChÊt n y cßn cã tªn l<br /> kaempferitrin, nã ® îc t¸ch ra tr íc ®©y tõ c©y<br /> 2: Kaempferol 3,7-di- -L-rhamnopyranozit Indigofera arrecta, Lespedeza cyrtobotrya v<br /> Phæ céng h ëng tõ h¹t nh©n proton (1H- nhiÒu c©y kh¸c [4]. Tuy nhiªn cho ®Õn nay ch a<br /> NMR) cho thÊy tÝn hiÖu cña 6 proton th¬m, cã b i b¸o n o ®¨ng cô thÓ c¸c sè liÖu phæ céng<br /> trong ®ã cã hai dublet ë 7,82 d v 6,97 d (2H, h ëng tõ h¹t nh©n cña chÊt n y. V× vËy, ®Ó cã<br /> J = 8,8 Hz, cho mçi tÝn hiÖu) ®Æc tr ng cho thÓ g¸n to n bé c¸c sè liÖu phæ cña chÊt 2 chóng<br /> proton ortho cña vßng th¬m bÞ thÕ ë vÞ trÝ para t«i ® sö dông c¸c phæ hai chiÒu nh HMQC,<br /> v hai dublet ë 6,50 v 6,76 ppm (1H, J = 2,1 HMBC. C¸c sè liÖu phæ 1H v 13C-NMR ® îc<br /> Hz, cho mçi tÝn hiÖu) t ¬ng øng víi hai proton ë ® a trong b¶ng 2.<br /> vÞ trÝ meta trong vßng th¬m. Ngo i c¸c tÝn hiÖu<br /> kÓ trªn, phæ 1H-NMR cßn cho thÊy hai tÝn hiÖu B¶ng 2: Sè liÖu phæ céng h ëng tõ proton v<br /> dublet cña proton anome ë 5,58 (J = 1,6 Hz) cacbon (1H v 13C-NMR) cña chÊt 2 (CD3OD)<br /> v 5,42 (J = 1,6 Hz). Sù cã mÆt cña hai ph©n tö VÞ trÝ H (500 Hz) C (125 MHz)<br /> rhamnoz¬ trong cÊu tróc cña chÊt 2 ® îc thÓ<br /> 2 - 159,9 (C)<br /> hiÖn qua tÝn hiÖu cña hai proton anome, hai<br /> nhãm metyl ë 0,95 d v 1,28 d v tÝn hiÖu 3 - 136,5 (C)<br /> proton cña 8 nhãm metin cã g¾n víi oxi ë trong 4 - 179,8 (C = O)<br /> vïng tõ 3,4 ®Õn 4,2 ppm. 5 - 163,6 (C)<br /> Phæ céng h ëng tõ cacbon (13C-NMR v 6 6,50 d (J = 2,1) 100,6 (CH)<br /> DEPT) cho thÊy sù cã mÆt cña 27 cacbon. 7 - 163,0 (C)<br /> Chóng bao gåm 1 nhãm cacbonyl ë 179,8 ppm; 8 6,76 d (J = 2,1) 95,6 (CH)<br /> 6 nhãm metin v 9 cacbon bËc bèn ë vïng<br /> 9 - 158,1 (C)<br /> tr êng thÊp tõ 94 ®Õn 164 ppm. Sù cã mÆt cña<br /> hai ph©n tö ® êng rhamnoz¬ ® îc kh¼ng ®Þnh 10 - 107,6 (C)<br /> qua c¸c tÝn hiÖu: hai cacbon anome ë 99,9 v 1' - 122,4 (C)<br /> 103,5 ppm; hai nhãm metyl ë 17,7 v 18,1 cïng 2' 7,82 d (J = 8,8) 132,0 (CH)<br /> víi 8 nhãm metin cã g¾n víi oxi ë trong kho¶ng 3' 6,97 d (J = 8,8) 116,6 (CH)<br /> tõ 71 ®Õn 75 ppm. C¸c nguyªn tö cacbon ë vïng<br /> 4' - 161,8 (C)<br /> tr êng thÊp cña ph©n tö 2 ® îc x¸c ®Þnh l<br /> thuéc khung kaempferol khi so s¸nh víi sè liÖu 5' 6,97 d (J = 8,8) 116,6 (CH)<br /> phæ cña afzelin [3], mét rhamnozit cña 6' 7,82 d (J = 8,8) 132,0 (CH)<br /> kaempferol víi ®¬n vÞ rhamnoz¬ ®Ýnh ë C-3. 1" 5,42 d (J = 1,6) 103,5 (CH)<br /> Víi c¸c sè liÖu phæ nh ® ph©n tÝch ë trªn cã 2" 4,24 dd (J = 1,7; 3,3) 71,9 (CH)<br /> thÓ kÕt luËn r»ng chÊt 2 cã cÊu tróc nh afzelin<br /> 3" 3,85 dd (J = 3,3; 9,5) 72,2 (CH)<br /> nh ng cã g¾n thªm mét ®¬n vÞ ® êng rhamnoz¬<br /> n÷a. T ¬ng t¸c xa gi÷a proton anome cña mét 4" 3,50 t (J = 9,5) 73,6 (CH)<br /> ph©n tö ® êng ( 5,42) víi C-3 ( 136,5) v hai 5" 3,35* m 72,1* (CH)<br /> cacbon cña rhamnoz¬ ë 71,9 v 72,2 trong phæ CH3-6" 0,95 d (J = 5,7) 17,7 (CH3)<br /> <br /> 477<br /> VÞ trÝ H (500 Hz) C (125 MHz) T I liÖu tham kh¶o<br /> 1"' 5,58 d (J = 1,6) 99,9 (CH) 1. N. T. H. Van, N. T. H. Anh, N. T. Anh, T.<br /> 2"' 4,03 dd (J = 1,8; 3,4) 71,7 (CH) V. Sung, 2005. T¹p chÝ Hãa häc (®ang chê<br /> 3"' 3,74 dd (J = 3,4; 8,9) 72,1 (CH) ®¨ng).<br /> 4"' 3,60 dd (J = 6,1; 8,9) 71,3 (CH) 2. Xiao, Y.-Q. et al. J. Asian Nat. Prod. Res.,<br /> 5"' 3,38* m 73,2* (CH) 4, P. 73 - 79 (2002).<br /> CH3-6"' 1,28 d (J = 6,1) 18,1 (CH3) 3. H. W. D. Matthes, B. Luu, G. Ourisson.<br /> Phytochemistry 19, P. 2643 - 2650 (1980).<br /> *: Cã thÓ trao ®æi lÉn nhau trong mét cét. 4. F. E. King et al. J. C. S., 168 (1950).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 478<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2