intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp tổ chức tập luyện ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang

Chia sẻ: Quang Lê | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

6
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trên cơ sở những đánh giá đó, đề tài nghiên cứu đề xuất ứng dụng một số biện pháp tổ chức tập luyện ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho học viên trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp tổ chức tập luyện ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang

  1. THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TẬP LUYỆN NGOẠI KHÓA NHẰM NÂNG CAO THỂ LỰC CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT VŨ TRANG ThS. Lê Thị Thu Thúy * ThS. Nguyễn Khánh Toàn ** Tóm tắt: Phong trào TDTT còn mang tính tự phát, việc kiểm tra, đánh giá công tác rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn "Chiến sỹ Công an khoẻ" trong Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang còn coi nhẹ, chưa được quan tâm đúng mức nên còn nhiều học viên không đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể ở một số nội dung qui định của Bộ Công an đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng. Chất lượng công tác GDTC trong nhà trường còn thấp, nhiều đồng chí không đạt yêu cầu. Trên cơ sở những đánh giá đó, đề tài nghiên cứu đề xuất ứng dụng một số biện pháp tổ chức tập luyện ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho học viên trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang. Từ khóa: Biện pháp, ngoại khóa, thể lực, học viên. Abstracts: The sport and physical movement is also spontaneous, the inspection and evaluation of physical training in accordance with the standards of "Public Security Soldiers" in the Armed Police High School also underestimated and has not been paid attention to. properly, there are many students who do not meet the standards of physical training in some contents of the Ministry of Public Security for each officer and soldier in the force. The quality of physical education in the school is still low, many comrades do not meet the requirements. Based on these assessments, the study proposes to apply some measures to organize extracurricular exercises to improve fitness for students of the Armed Police High School. Keywords: Solution, Extracurricular, physical, student 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Xuất phát từ những lý do trên, với Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang là mong muốn đóng góp một phần vào sự một trong những trung tâm đào tạo của phát triển của nhà trường, nâng cao chất lực lượng Công an nhân dân có nhiệm vụ lượng trong giảng dạy môn học giáo dục đào tạo cán bộ, chiến sỹ phục vụ sự thể chất cho học viên Trường Trung cấp nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia và giữ gìn Cảnh sát Vũ trang, chúng tôi tiến hành trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, việc thường nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng xuyên rèn luyện thân thể là trách nhiệm và một số biện pháp tổ chức tập luyện ngoại nghĩa vụ của mỗi cán bộ chiến sỹ Công an khóa nhằm nâng cao thể lực cho học viên nói chung và Học viên Trường Trung cấp Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang”. Cảnh sát Vũ trang nói riêng. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Phong trào tham gia các hoạt động Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực ngoại khóa TDTT của học viên trường tiễn công tác giảng dạy môn Giáo dục thể Trung cấp cảnh sát vũ trang còn hạn chất và khảo sát thực trạng thể lực của học chế.Do các biện pháp tổ chức hoạt động viên Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang, ngoại khóa chưa phù hợp với thực tiễn đề tài tiến hành nghiên cứu xây dựng, ứng hiện nay của nhà trường. Vì vậy, thể lực dụng và đánh giá hiệu quả một số biện của học viên còn chưa cao. Số học viên pháp tổ chức tập luyện ngoại khóa, phát không đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể ở triển thể lực phù hợp cho học viên Trường một số nội dung qui định của Bộ Công an Trung cấp Cảnh sát Vũ trang nhằm góp đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ trong lực phần giúp học viên đủ sức khỏe để đảm lượng CAND vẫn còn nhiều. bảo đạt tiêu chuẩn chiến sỹ công an khỏe 26
  2. THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC nhằm hoàn thành mục tiêu đào tạo của tiêu phát triển TDTT trường học, đặc điểm Nhà trường và Ngành đề ra. GDTC trong các trường Đại học, Cao 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU đẳng, Học viện, thực trạng công tác quản Nhiệm vụ 1: Lựa chọn một số biện lý... pháp tổ chức tập luyện ngoại khóa nhằm Trên cơ sở các tài liệu nói trên, xác nâng cao thể lực cho học viên Trường định có 4 nguyên tắc để xây dựng các biện Trung cấp Cảnh sát Vũ trang. pháp đó là: Nhiệm vụ 2: Đánh giá hiệu quả một số - Nguyên tắc tính thực tiễn (các biện biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa pháp phải xuất phát từ thực tiễn của nhằm nâng cao thể lực cho học viên Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang). Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang. - Nguyên tắc tính đồng bộ (các biện 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU pháp đa dạng nhiều mặt và trực tiếp giải Quá trình nghiên cứu chúng tôi sử quyết các vấn đề của thực tiễn hoạt động dụng các phương pháp nghiên cứu sau: TDTT ngoại khóa tại Trường Trung cấp phương pháp phân tích và tổng hợp tài Cảnh sát Vũ trang). liệu, phương pháp phỏng vấn tọa đàm, - Nguyên tắc tính khả thi (các biện phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp đề xuất phải có được khả năng thực pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp thực thi). nghiệm sư phạm, phương pháp toán học - Nguyên tắc bảo đảm tính khoa học thống kê. (các biện pháp phải mang tính khoa học 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ và giải quyết vấn đề có tính khoa học). BÀN LUẬN 5.1.2. Lựa chọn các biện pháp tổ chức 5.1. Lựa chọn các biện pháp tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá nâng cao thể lực cho học viên Trường nâng cao thể lực cho học viên Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang. Trung cấp Cảnh sát Vũ trang. Để có được các biện pháp tổ chức hoạt 5.1.1. Xác định nguyên tắc lựa chọn động thể dục thể thao ngoại khoá nâng cao biện pháp tổ chức hoạt động thể dục thể thể lực cho học viên Trường Trung cấp thao ngoại khoá nâng cao thể lực cho học Cảnh sát Vũ trang mang tính khách quan viên Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang. và khoa học, đề tài đã tiến hành phỏng vấn Trước khi lựa chọn các biện pháp nâng các cán bộ quản lí và giáo viên thể dục cao chất lượng công giáo dục thể chất cho của TrườngTrung cấp Cảnh sát Vũ trang học viên Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ và các trường lân cận bằng phiếu hỏi . Số trang, đề tài đã tiến hành nghiên cứu, phân phiếu phát ra là 30, thu về là 30 đạt tỷ lệ tích tổng hợp các tài liệu tham khảo để 100%. Kết quả phỏng vấn được trình bày xác định các nguyên tắc xây dựng các ở bảng 5.1. biện pháp. Đó là các tài liệu về quan điểm và nguyên tắc GDTC, phương hướng mục 27
  3. THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Bảng 5.1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn biện pháp tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá nâng cao thể lực cho học viên Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang (n=30) Kết quả phỏng vấn TT Biện pháp Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 Ưu tiên 3 Tổng % mi đ mi đ mi đ điểm Tổ chức tuyên truyền, tăng cường 1 nhận thức ý nghĩa, vai trò của 26 78 4 8 0 0 86 95,55 GDTC trong trường học. Tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa thường xuyên, liên tục và 2 18 54 8 16 4 4 74 82,22 phát triển tối đa các môn được học viên yêu thích. Sử dụng phù hợp, tận dụng tối đa 3 và bảo quản hợp lý hệ thống cơ sở 22 66 5 10 3 3 79 87,78 vật chất sẵn có Thành lập đội tình nguyện hướng dẫn tập luyện thể thao ngoại khóa 4 16 48 11 22 3 3 73 81,11 cho các lớp, khối trong phạm vi nhà trường Mở rộng các hình thức tập luyện TDTT ngoại khóa, bố trí thời khóa biểu hợp lý, khuyến khích học viên tập luyện thường xuyên một môn 5 18 54 7 14 5 5 73 81,11 thể thao yêu thích bằng hình thức cộng điểm rèn luyện hoặc ưu tiên trong quá trình học tập môn học GDTC. Đổi mới hình thức quản lý, tổ chức 6 hướng dẫn học viên tập luyện 17 51 9 18 4 4 73 81,11 TDTT ngoài giờ học. Qua bảng 5.1. cho thấy: Cả 06 biện 2. Tổ chức hoạt động TDTT ngoại pháp đề xuất của đề tài đều được các cán khóa thường xuyên, liên tục và phát triển bộ quản lí và giáo viên thể dục của tối đa các môn được học viên yêu thích. Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang và 3. Sử dụng phù hợp, tận dụng tối đa và các trường lân cận tán thành cao với kết bảo quản hợp lý hệ thống cơ sở vật chất quả phỏng vấn đạt từ 81,11% - 95,55% sẵn có của Nhà trường. tổng điểm tối đa. Theo như nguyên tắc 4. Thành lập đội tình nguyện hướng phỏng vấn đặt ra, đề tài lựa chọn các biện dẫn tập luyện thể thao ngoại khóa cho các pháp trên để tổ chức hoạt động thể dục thể lớp, khối trong phạm vi nhà trường. thao ngoại khoá, nhằm nâng cao thể lực 5. Mở rộng các hình thức tập luyện cho học viên Trường Trung cấp Cảnh sát TDTT ngoại khóa, bố trí thời khóa biểu Vũ trang cụ thể gồm: hợp lý, khuyến khích học viên tập luyện 1. Tổ chức tuyên truyền, tăng cường thường xuyên một môn thể thao yêu thích nhận thức ý nghĩa, vai trò của GDTC bằng hình thức cộng điểm rèn luyện, hoặc trong trường học. được ưu tiên trong quá trình học tập môn học GDTC. 28
  4. THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 6. Đổi mới hình thức quản lý, tổ chức Trước khi tiến hành thực nghiệm, đề tài hướng dẫn học viên tập luyện TDTT đã kiểm tra thể lực của học viên hai nhóm ngoài giờ học. đối chứng và thực nghiệm, nội dung kiểm 5.2. Đánh giá các biện pháp tổ chức tra căn cứ vào tiêu chuẩn “Chiến sỹ công hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá, an khoẻ” được qui định trong lực lượng nhằm nâng cao thể lực cho học viên CAND. Kết quả trình bày tại bảng 5.2 Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang. Bảng 5.2 Thể lực của học viên 2 nhóm nghiên cứu trước thực nghiệm Nhóm Nhóm Tham số đối chứng thực nghiệm TT __ __ Nội dung X   X  t P n = 50 n = 50 1 Chạy 100 m (s) 16.58 2.09 16.59 2.09 0,1409
  5. THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC viên còn yếu so với tiêu chuẩn chiến sĩ việc cộng điểm rèn luyện thể lực cho học công an khỏe. viên khi họ thường xuyên tham gia các 6.2. Đề tài đã lựa chọn được 6 biện hoạt động ngoại khóa. Kết quả sau 1 năm pháp tổ chức hoạt động thể thao ngoại thực hiện các biện pháp này, thì thể lực khóa cho học viên bao gồm: tuyên truyền học viên nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm nâng cao nhận thức; tổ chức các hoạt động đối chứng. Như vậy, có thể nói các biện ngoại khóa theo môn mà học sinh ưa pháp mà đề tài đã lựa chọn có tác dụng tốt thích; tự tạo và sử dụng tối đa cơ sở vật trong việc nâng cao thể lực cho học viên chất hiện có; xây dựng đội ngũ hướng dẫn trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. viên thể thao; đổi mới hình thức hướng dẫn hoạt động ngoại khóa; khuyến khích (*) Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội (**) Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên (1995), Sinh lý học TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội. 2. Nguyễn Sinh Hùng (2013), Luật Khoa học và Công nghệ, Quốc hội, Việt Nam. 3. Nguyễn Toán - Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận và phương pháp TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội. 4. Thông tư liên bộ số 01/1999/TTLT/BCA - UBTDTT giữa Bộ Công an và Uỷ ban thể dục thể thao ký và ban hành ngày 04/02/1999. 30
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2