intTypePromotion=1

Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng giám sát và điều khiển từ xa trên cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
6
download

Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng giám sát và điều khiển từ xa trên cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo này giới thiệu các nghiên cứu và ứng dụng đang phát triển trên cơ sở hệ thống mạng không dây GSM/GPRS và định vị GPS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng giám sát và điều khiển từ xa trên cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS

  1. Hgi nghi Khoa hoc ky- niim 35 ndm Viin Khoa hoc vd Cong nghe Viet Nam - Hd Ngi 10 2010 NGHIEN ClTU VA PHAT TRIEN CAC iTNG DUNG GIAM SAT VA DIEU KHIEN Ttr XA TREN CO SO DINH VI GPS VA MANG KHONG DAY GSM/GPRS Thai Quang Vinh, Chu Ngoc Liem, Pham Ngoc Minh, Nguyen Anh Tuan Vien Cdng Nghe Thdng Tin. Vien Khoa Hgc va Cdng Nghe Viet Nam A3/18 Hoang Qudc Viet. Cau Giay, Ha Ndi. Email: tqvinh@ioit.ac.vn Tom tat: Sir phdt triin manh me cua ca sa ha tdng hi thdng mgng internet eg vi sd luo'ng vd chdt luang Id tiin di cho sir phdt trien cua cdc hi thdng vd irng dung tren ca sd mgng truyin thdng. Bin cgnh dd. vdi sir biing nd ciig hi thdng mgng diin thoai khdng ddy, mgng internet cdng di sdu vdo cdc irng dung ddi sdng cimg nhu cdc irng dung trong sdn xudt cua chimg ta. Hg tdng mang di ddng cho phep cdc thiit bi cd thi di chuyin linh hoat khdp cdc vi tri dia hinh, md rdng cd khdng gign hi thdng vd sd luang thiit bi thgm gig vdo hi thdng, tuy nhiin viec xdc dinh vi tri vd ddng bd thdi gian la vdn di cdn bdn trang viic xdy dung vd qudn li he thdng do. Vd dich vu dinh vi GPS la chinh Id phdn khdng thi thiiu trong cdc irng dimg mgng khdng ddy. Bdi bdg ndy gidi thiiu cdc nghiin ciru vd irng dung chung tdi dd vd dgng phdt triin trin ca sa hi thdng mgng khdng ddy GSM/GPRS vd dinh vi GPS I. Gidi thieu De tang cudng quan li nha nude ve cac phuong tien kinh doanh van tai, Nghi dinh 91/2009 cua Chinh phii yeu cau cac xe kinh doanh van tai hanh khach va cac xe cdng-ten-na phai dugc lap dat thiet hi giam sat hanh trinh nham luu giir thdng tin hanh trinh, tdc do van hanh, thdi gian van hanh lien tuc, thdi gian \'a dia diem dimg dd. Qui dinh nay nham quan li cac phuang tien kinh doanh van tai vdn dang kha phirc tap hien nay, ddng thdi ciing giiip cho cac doanh nghiep tang cudng kiem soat dugc tai san \'a qua trinh van hanh cac phuang tien ciia minh. Tu>' nhien, vdi qui dinh va cac phuang tien kT thuat tren co quan chiic nang ciing nhu cac doanh nghiep mdi chi thuc hien dugc chirc nang kiem soat qua khir ma chua kiem soat dugc cac phuang tien true tuj'en, thdi gian thuc de cd cac bien phap phdng ngira cac tai nan. tieu cue. va td chirc van hanh tdi uu cat giam chi phi, dam bam an toan, canh bao va cim hd khi gap su cd. Vdi nhan dinli dd phdng thi nghiem trgng diem qudc gia ve cdng nghe tru\'en thdng va da phuang tien, \'ien cdng nghe thdng tin da td chirc nghien cim phat trien he thdng quan li phuong tien true tuyen ung dung cdng nghe ban dd sd, he thdng giam sat \'a dan dudng giao thdng, he thdng hd trg thdng tin du lich ban dd sd tren thiet hi cam tay. 139
  2. Tieu ban: Cong nghi thong tin - Tir dong hod - Cong nghe I 'it tru ISBN: 978-604-913-010-6 II. He thong cung cap dich vu giam sat vi tri true tuyen 2.1. Thiet bi giam sat lap dat tren phuong tien Cac thiet hi lap dat tren phuong tien dugc phat trien dua tren cdng nghe Wa\'eeom va SiRF starlll, cd tich hgp Bluetooth va vi dilu khiln PSoC nhim thuc hien kit noi va dap ung cho cac dich vu LBS tren cac thiet hi cam tay PDA. GSM Modem GPS Chip Open AT Application Receiver Open AT C- API GPS Plug-In Correlators ARM® 1 1 CPU OS Core Hinh I. Kiin tnic bd thu GPS/GSM/Bluetooth Thiet hi lap dat tren phuang tien giao thdng dugc tich hgp cdng nghe GSM de dam bao kha nang ket ndi khdng day tdi he thdng may chii thdng qua ket ndi GPRS. Ngoai ra thilt bi cdn dugc tich hgp cdng nghe truyen thdng khdng day Bluetooth de cd the ket ndi true tiep vdi cac thiet hi cam tay va cac thiet hi thu thap sd lieu. Hinh 2 Cdc thiit bi mdu Thilt hi dugc tich hgp sin he tga do tieu chuin qudc gia VN-2000 chuyen ddi tir he tga do qudc tl WGS-84 2.2. Phan mem thu thap sd lieu true tuyin tir cac thilt bi dinh vi Md hinh he thdng mang thu thap sd lieu vi tri va thdng tin phuang tien tren qua mang dien thoai di ddng 140
  3. Hoi nghi Khoa hoc ky niim 35 ndm \ 'iin Khoa hoc vd Cong nghe Viet Nam - Hd Noi 10/2010 Ettterrel / intemei (TCP/IP pfolocol) Hinh 3 Md hinh mgng thu thdp ca sd dd liiu qua mgng di ddng Phan mem quan li, ciu hinh va thu thap sd lieu cua cac thilt hi dinh vj gin tren cac phuang tien dugc phat triln nhu mdt phin mim ddc lap tren may chii. fasammmssmmsm GPRS MonHoring: Seiver Sat-up H « * p a n i s final Dev GPfiS Statui Wstino... Lacd[p^ Ckert IP UnknnHi GPRSfFKiiage- 1 ..... PorilD. j T l IWG.3b62100O0/B3*l3,tGPnMC 1 GI2?9 4 e 7 > . 3 7 ? 3 2 * 7 5 N 12158 3 • Not connsclKfl 41 G . W . 0 . 1 3 . 3 0 3 6 2 . 1 2 0 5 3 8 . . ' 1 0 1 Btno Conrecl TeimrviJ j RsadliQTiTsirind | GPRS r i B i i B o e c o u r t e r 0 *"W. {HviO-j/fr. , APN I"'*'™' c.««™, 1 Remala Data: IPACMBII: 1222 252 8&.?01 Puiword 1 ModwnPwi laooo Do«:elD |35S21MIEI7S9Aar*i*ng Pnx^flm Hinh 4 Phdn mim thu thdp sd hiu tir cdc thiit bi dinh Phin mem sir dung cdng nghe TCP/IP dl kit ndi vdi cac thilt hi dinh vi. He thdng sir dung mang internet thdng qua kit noi GPRS cua he thdng mang GSM hien rit phd biln hien nay nen hau nhu khdng gidi ban vl pham \'i kit ndi tren toan lanh thd Viet Nam cung nhu ve chat lugng ket ndi. Sd lugng thiet bi cd thi quan li tren mang Idn, dap iing dugc hiu hit cac nhu cau quan li giam sat phuong tien ciia cac khach hang. 2.3. He thdng quan li phuong tien ung dung cdng nghe GIS Phan mem quan li phuong tien true tuyen dugc xay dimg nhu mdt img dung mang (Web application) va img dung nin tang cdng nghe ban dd so GIS. 14]
  4. Tiiu ban: Cong nghe thong tin - Tir dong hod - Cong nghi Vii tru ISBN: 978-604-913-010-6 I Own V lati - GeOcot rgi tmgmmgm •- c a t ! nnp..',toc*iost:B"eo/ae:;?cj'vc-Aj,TaxijHcmR/n£p.3sp n CuBofTfteLWa «^a75 V ^ Quan I3'' phuoiig tien //?/?/2 5 P/?an mi/w ^wd« li phuang tien true tuyen Phin mim biln thi true tilp tren nen Web, cho phep ngudi diing cd the truy cap va hien thi thdng tin tir bat ki may tinh ndi mang intemet nao ma khdng can phai cai dat phan mem ddc lap nao. Ung dung hien dang dugc thir nghiem tai htlpy/210.245.62.44:8080/geoserver/QLTaxi/Home/niap.isp. Phan mem nay cung ung tat ca cac dich vu lien quan den ban dd sd. Cho phep ngudi diing hien thi vi tri phuong tien tren nen ban dd, phdng to/ thu nhd de quan sat chi tiet va tdng the khu vuc phuang tien dang boat ddng. Cho phep tim ten dudng phd , tim kiem va hien thi thdng tin phuong tien, cho phep xem Id trinh ciia phuong tien va cac thdng tin lien quan ve qua trinh van hanh phuang tien. Ngoai ra phan mem cdn cung cap dich vu quan tri he thdng, cho phep ngudi quan tri tiiy bien va dieu chinh boat ddng cua he thdng theo yeu cau, de dang them bdt cac ddi tugng quan li, dua ra cac canh bao ve cac phuang tien dang dugc gidm sat cd dau hieu vi pham an toan van hanh. 2.4. Phan mem cung cap thdng tin dich "vu tren thiet bi cam tay. Ngoai viec ket ndi he thdng vdi may chii giam sat hoat dgng ciia phuang tien, thiet bi dinh vi gan tren xe cdn cho phep ket ndi true tiep vdi cac thiet bi cam tay ciia ngudi dieu khien phuong tien. 142
  5. Hoi nghi Khoa hoc ky niem 35 ndm Vien Khoa hoc vd Cong nghe Viet Nam - Hd Noi 102010 WE B-GIS SERVER ^ GPRS •f~- (Internet) GPRS, WiFi \ Tfinh 6. Md hinh mgng cung cdp thdng tin hd tra i^HH^.,.. iff -" Cic A f t r g a^vigtti bkih ^ ' ^ ' ' ^"^ArfiCiJ^* is vaa" •t-33'"''\ Htnh 8. Tim Id trinh ngdn nhdt JiHBH^., •BE"' T- -r -!!ra |r->.| ! Jl/ -.V^&T: SS - - *""" "^ Hinh 7. Ddn dudng tu ddng true qugn //?«/2 P. 7>o ciru thdng tin du lich He thdng dugc phat trien hd trg va cung cap thdng tin cho ngudi dimg trong pham vi quanh vi tri boat dgng ciia phuong tien nhu: thdng tin ve cac diem dd dirng xe, cac quan an, cac diem mua sam. cay xang, va cac thdng tin khac, tren nen ban dd sd. Phan mem ho trg tim dudng va dan dudng dudng tu ddng. Phin mem nay ho trg dugc thiet ke chay tren nen tang cdng nghe JAVA cd thi ho trg cho cac may cam tay sir dung he dieu hanh Window CE hoac cac thiet hi cam tay cd ho trg JAVA. Thiet bi ket ndi can cd giao tiep Bluetooth de ket ndi vdi cac thiet bi dinh vi dugc gin tren phuong tien. Giao dien tieng Viet vdi thiet ke dan gian nhung hieu qua trong \'iec cung cip thdng tin ke ca vdi nhirng ngudi diing it kinh nghiem ve cdng nghe thdng tin nhit. 142
  6. Tiiuban: Cong nghe thong lin - Tir dong hod - Cong nghi Vit tru ISBN: 978-604-913-010-6 I. Thu nghiem va danh gia hieu qua cua he thdng Cac thiet bi va cac phan mem ho trg dugc che tao va lip dat thir nghiem tren cac phuang tien cho ket qua kha tdt. Ket qua nghien ciiu va phat trien he thdng nay da di trudc mdt budc trong viec cung cip cho cac doanh nghiep mdt cdng cu ho trg quan li hieu qua. San phim cd tilm nang iing dung cao cho cac doanh nghiep van tai nhu taxi, xe buyt, hay cac van chuyin hanh khach tuyen dudng dai. He thdng hd trg viec dieu phdi boat ddng ciia mang ludi phuang tien, giam sat van hanh va canh bao khi cac phuong tien cd dau hieu vi pham an toan. Hd trg hieu qua cho cac doanh nghiep van tai hang hda nhu xang dau, than quang va cac hang hda khac ma bay lau nay la diem ndng trong viec that thoat trong qua trinh van chuyen. Thuan tien trong viec quan li va bao ve tai san cho cac cdng ty thue va cho thue xe. Hd trg true tiep cho nhirng ngudi diing ca nhan vdi nhieu tinh nang trg giup him ich, de dang thuan tien trong quan li tai san ciing nhu bao ve tai san. He thdng dugc thiet ke tren ca sd he thdng md nen de dang tich hgp va phat triln cac modul Cling nhu cac tinh nang mdi phat sinh trong qua trinh boat ddng va theo yeu ciu ciia khach hang. 144

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản