Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­Arbitrages

Chia sẻ: Phuong Dung Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
1.000
lượt xem
199
download

Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­Arbitrages

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Khái quát về nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá – Arbitrages 2. Tìm kiếm cơ hội và thực hiện nghiệp vụ Arbitrages 3. Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán: Xác định thay đổi về giá trị tài khoản sau các giao dịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­Arbitrages

 1. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages  Khái quát về nghiệp vụ kinh doanh chênh  lệch tỷ giá – Arbitrages  Tìm kiếm cơ hội và thực hiện nghiệp vụ  Arbitrages  Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán: Xác  định thay đổi về giá trị tài khoản sau các  giao dịch    
 2. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.1 Tìm kiếm cơ hội và thực hiện nghiệp vụ  Arbitrages 2.1.1 Arbitrages giản đơn  2.1.2 Arbitrages phức tạp    
 3. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages  2.1.1 Tìm kiếm cơ hội và thực hiện nghiệp vụ Arbitrages  giản đơn Bước 1: Chuyển tỷ giá yết giá theo một thị trường Bước 2: Xác định chiều mua bán Điều kiện: Db (thị trường X)có cơ hội Acbit    
 4.  2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ  giá ­ Arbitrages 2.1.1 Tìm kiếm cơ hội và thực hiện nghiệp vụ Arbitrages  giản đơn (tiếp) ­ Ví dụ 1:  Tại thị trường A:  GBP/USD = 2.0315/55       GBP/EUR = 1.4388/28  Tại thị trường B:  USD/GBP = 0.4870/10                USD/EUR = 0.7072/16 Tìm cơ hội để thực hiện nghiệp vụ Arbitrages với: GBP/USD    
 5. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá –  Arbitrages 2.1.1 Tìm kiếm cơ hội và thực hiện nghiệp vụ Arbitrages  giản đơn (tiếp) ­ Đáp án:  - Tại A: GBP / USD = 2,0315 / 55 1 - Tại B: GBP / USD = 0,4910 = 2,0366 / 2,053 1 0,4870 3 Db GBP/ USD (Tại A) = 20355 < Dm GBP/ USD (Tại B  = 2,0366): , Có cơ hội    
 6. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.1.1 Tìm kiếm cơ hội Arbitrages giản đơn (tiếp) ­ Bài tập áp  dụng:  Tại thị trường A:  GBP/USD = 2.0315/55       GBP/EUR = 1.4388/28 1  Tại thị trường B:  USD/GBP = 0.4870/10                USD/EUR = 0.7072/16 Hãy tìm cơ hội và thực hiện nghiệp vụ Arbitrages đối với  GBP/EUR    
 7. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.1.1 Tìm kiếm cơ hội và thực hiện nghiệp vụ Arbitrages giản  đơn ­ Đáp án Tại B: 1 Dm GBP/ EUR = Dm GBP/ USD * Dm USD/ EUR = * 0.7072 = 1.4403 0.4910 1 Db GBP/ EUR = Db GBP/ USD * Db USD/ EUR = * 0.7116 = 1.4612 0.4870 GBP/ EUR = 1.4403 / 1.4612    
 8. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.1.1 Tìm kiếm cơ hội và thực hiện nghiệp vụ Arbitrages  giản đơn (tiếp) – Đáp án Tại A: GBP/EUR = 1.4388/28 Tại B: GBP/EUR = 1.4403/1.4612 Db GBP/EUR (tại A) = 1.4428 > 1.4403= Dm GBP/EUR (tại B) Db GBP/EUR (tại B) =1.4612 > 1.4388 = Dm GBP/EUR (tại A) => Không có cơ hội    
 9. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.1.1 Nghiệp vụ Arbitrages phức tạp  Với một số vốn bằng một đồng tiền nào đó, trên cơ sở thông  tin về tỷ giá trên các thị trường, tiến hành mua và bán các  đồng tiền được niêm yết trên thị trường để có lợi nhuận ­ lợi  nhuận Arbitrages  Bước 1: Lựa chọn phương án kinh doanh: Tìm cơ hội  Bước 2: Tiến hành mua và bán các đồng tiền theo phương  án kinh doanh đã chọn để thu được lợi nhuận Arbitrages    
 10. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.1.1 Nghiệp vụ Arbitrages phức tạp ­ Ví dụ:  Tại thị trường 1: EUR/USD = 1,4052/40  Tại thị trường 2: USD/CHF = 1,1807/74  Tại thị trường 3: EUR/CHF = 1,6375/49 Ông X có số tiền là 150.000 EUR. Hãy thực hiện nghiệp vụ  Arbitrages và xác định lợi nhuận cho ông X khi tất cả các yếu  tố chi phí đều được bỏ qua.     
 11. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.1.1 Nghiệp vụ Arbitrages phức tạp – Đáp án:  Phương án 1: Bán EUR/USD (tại thị trường 1) ­> Bán USD/CHF (tại thị  trường 2) ­>Bán CHF/EUR (tại thị trường 3)  Phương án 2: Bán EUR/CHF (tại thị trường 1) ­> Bán CHF/USD (tại thị  trường 2) ­>Bán USD/EUR (tại thị trường 3)    
 12. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.1.1 Nghiệp vụ Arbitrages phức tạp – Đáp án: Phương án 1  Bán EUR/USD theo Dm = 1,4052 =>số USD mua được: 150.000 * 1,4052 = 210.780 USD  Bán USD/CHF theo Dm = 1,1807 =>số CHF mua được: 210.780 * 1,1807 = 248.867,946 CHF  Bán CHF/EUR theo Dm CHF/EUR = 1 /1,6449 = 0,6079 =>   số EUR mua được 248.867,946 * 0.6079 = 151.296,7025 EUR  Lợi nhuận Arbitrages được xác định theo phương án 1 là:  151.296,7025 – 150.000 = 1.296,7025 (EUR)    
 13. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.1.1 Nghiệp vụ Arbitrages phức tạp – Đáp án: Phương án 2  Bán EUR/CHF (tại thị trường 3) theo Dm = 1,6375 =>số CHF mua được:150.000 * 1,6375 = 245.625 CHF  Bán CHF/USD theo Dm CHF/USD = 1/1,1874 = 0,8422 =>số USD mua được: 245.625 * 0,8422 = 206.859,525 USD  Bán USD/EUR theo Dm USD/EUR = 1/Db (EUR/USD) = 1 /1,4140 = 0,7072 =>   số EUR mua được 206.859,525 * 0,7072 = 146.293,865 EUR  Lợi nhuận Arbitrages được xác định theo phương án 2: 146.293,865 – 150.000= ­ 3706,135 (EUR) => Phương án 2 thua lỗ     
 14. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.1.1 Nghiệp vụ Arbitrages phức tạp ­ Bài tập áp dụng  Ông M có khoản tiền 500.000 CHF, trên cơ sở thông tin tỷ giá trên các thị  trường: Thị trường 1 báo giá: EUR/USD=1,1255/75 Thị trường 2 báo giá: USD/CHF=1,5642/42 Thị trường 3 báo giá: EUR/CHF=1,7890/10 Hãy thực hiện kinh doanh và xác định lợi nhuận Arbitrages cho ông M khi  không tính các chi phí giao dịch.    
 15. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.1.1 Nghiệp vụ Arbitrages phức tạp – Đáp án:   Phương án 1: Bán CHF/USD (tại thị trường 2) ­> Bán USD/EUR (tại thị trường 1) ­ >Bán EUR/CHF (tại thị trường 3)  Phương án 2: Bán CHF/EUR (tại thị trường 3) ­> Bán EUR/USD (tại thị trường 1)  ­>Bán USD/CHF (tại thị trường 2)    
 16. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.1.1 Nghiệp vụ Arbitrages phức tạp – Phương án 1 1 1  Bán CHF/USD theo:  DmCHF / USD = = = 0,6352 DbUSD / CHF 1,5742 =>số USD mua được: 500.000 * 0,6352 = 317.600 USD 1 1  Bán USD/EUR theo:  DmUSD / EUR = = = 0,8869 DbEUR / USD 1,1275 =>số EUR mua được: 317.600 * 0,8869 = 281.679.44 EUR  Bán EUR/CHF theo Dm = 1,7890 =>   số CHF mua được 281.679,44 * 1,7890 = 503.924,5181 CHF  Lợi nhuận Arbitrages được xác định theo phương án 1:     503.924,5181 – 500.000 = 3.924,5181 CHF  
 17. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.1.1 Nghiệp vụ Arbitrages phức tạp – Phương án 2 1 1  Bán CHF/EUR theo: DmCHF / EUR = = = 0,5583 DbEUR / CHF 1,7910 =>số EUR mua được:500.000 * 0,5583 = 279.150 EUR  Bán EUR/USD theo Dm = 1,1255 =>số USD mua được:279. 150 * 1,1255 = 314.183,325 USD  Bán USD/CHF  theo Dm = 1,5642 =>   số CHF mua được 314.183 * 1,5642 = 491.445,557 CHF  Lợi nhuận Arbitrages được xác định:  491.445,557 – 500.000 = ­ 8.554,4430 (CHF) => Phương án 2 thua lỗ    
 18. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.2 Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán – Ví dụ:  Một công ty của Hồng Kông (HKD) trong cùng một ngày nhận được thông  báo được thanh toán khoản tiền trị giá 50.000 GBP và 3.500.000 SEK  đồng thời họ phải chi trả 45.000 EUR và 1.000.000 CHF. Hãy ứng dụng  Arbitrages để thanh toán và xác định thay đổi về giá trị tài khoản trong  ngày giao dịch của công ty.  Thông tin trên thị trường: GBP/EUR =1,4388/1,4528      GBP/CHF = 2,4021/2,4240 SEK/CHF = 0,1797/49            HKD/CHF = 0,1521/0,1531          
 19. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.2 Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán – Đáp án:  B1: Bán GBP/EUR theo Dm GBP/EUR = 1,4388  => số GBP cần bán là: 45.000*(1/1,4388) = 31.276,0633 (GBP) => số GBP còn lại là: 50.000 – 31.276,0633 = 18.723,9367 (GBP)  B2: Bán GBP/CHF theo Dm GBP/CHF = 2,4021 => số CHF được thanh toán: 18.723,9367 * 2,4021 = 44.976,7683 => số CHF còn: 1.000.000 ­ 44.976,7683 = 955.023,2317    
 20. 2­ Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá ­  Arbitrages 2.2 Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán – Đáp án:  B3: Bán SEK/CHF theo Dm SEK/CHF = 0,1797 => số SEK được thanh toán là: 3.500.000 * 0,1797 = 628.950 (CHF) =>số CHF còn lại: 955.023,2317 ­ 628.950 = 326.073,2317 (CHF)  B4: Bán HKD để thanh toán cho số CHF còn lại theo Dm HKD/CHF = 0,1521 => số HKD cần bán: 326.073,2317/0,1521 = 2.143.808,229 HKD => giá trị tài khoản trong ngày giao dịch: ­ 2.143.808,229 HKD    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản