Nguồn gốc chữ quốc ngữ

Chia sẻ: Minh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
508
lượt xem
118
download

Nguồn gốc chữ quốc ngữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh từ chữ quốc ngữ hay chữ việt, người việt chúng ta đã dùng từ lâu, mặc dù nó không được chính danh. Bởi vì danh từ chữ quốc ngữ là danh từ chung, chỉ cho các thứ chữ một nước, chẳng hạn như chữ Nôm cũng là chữ quốc ngữ của nước ta, nhưng do chúng ta dùng lâu đã quen, nên danh từ chữ quốc ngữ để chỉ cho chữ viết chúng ta dùng ngày nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguồn gốc chữ quốc ngữ

 1.   
 2.   
 3.  
 4.   
 5.  
 6.     !"#$%&' 
 7. ( ) *+, -./0 1 2 3456 ( 
 8. - / *  7 89 
 9. :) * &;  (# +*?@A BC D E1*12F!G HI JB1: > &(&K>BC DL7 +M'( 
 10.  7 7 +D''(!?H B- 6  *17
 11. B="&G( # NH'( 
 12. :D(OMP QAM?+ 1*R4ST4# QAMUH R4SV4# QAMB+D:R4WSX# : L 1*#2R4VdS +*?@ * e&D8;c( AD* %. DfOg*;R4S4V +*?@ hD8?*$ i*;KBj+*c*(c( AD* 3k??*8
 13. 5&'D/ $fc(*2? AD o*O O+F%O+L*N . L 
 14. ? q FE 8* +C E$fc(*2*9FFn*k (D D E +*:*1. %AD o*2K$L&(2C]L. =FkD888 U3krc,
 15.   
 16.  *+ +*?@ b n*k ? c( 2 *(c( AD* &( !1F  $fc(*2: *>&/  BD'D E +* u&EIkF&; $f F&; IA#    ! " a BL 
 17. '(*?H G 9  B9 ; HD 
 18. '(8*/  -+ +*?@ AvC F
 19. IA+ nc YD* >O(D E +* -F# AK&K1AD o*o* !+(D E +* G HI AB9D/] &=* +*?@m A9(k l 8D&(k8*l?*17 :2 &H AH&H $f`o*7 : =tD (_.P $f o+B9o* ( = ?*1*L R4VWw`4VWWOL &;m Du1&R
 20. m A9%I k3l*85# 2R4VdW +*?@l&(
Đồng bộ tài khoản