Nhà lãnh đạo: Cuộc sống riêng tư là một cuốn sách mở?

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
7
download

Nhà lãnh đạo: Cuộc sống riêng tư là một cuốn sách mở?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắm quyền lực trong tay đồng nghĩa với việc cuộc đời bạn sẽ là một cuốn sách mở. Các nhà lãnh đạo hãy ghi nhớ điều này! Năm 2005, Harry C. Stonecipher, Giám đốc Điều hành của tập đoàn Boeing[1] đồng thời là một trong những lãnh đạo đáng kính nhất ở Hoa Kỳ thời điểm đó đã bị Ban Giám đốc tập đoàn buộc từ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhà lãnh đạo: Cuộc sống riêng tư là một cuốn sách mở?

  1. Nhà lãnh o: Cu c s ng riêng tư là m t cu n sách m ? N m quy n l c trong tay ng nghĩa v i vi c cu c i b n s là m t cu n sách m . Các nhà lãnh o hãy ghi nh i u này! Năm 2005, Harry C. Stonecipher, Giám c i u hành c a t p oàn Boeing[1] ng th i là m t trong nh ng lãnh o áng kính nh t Hoa Kỳ th i i m ó ã b Ban Giám c t p oàn bu c t ch c. Lý do c a vi c này là chuy n dan díu gi a Stonecipher v i Debra Peabody, Phó Ch t ch t p oàn Boeing. Giám c i u hành hãng Boeing, Ngài Harry C. Stonecipher Ngư i ã ph i t ch c vì chuy n tình c m riêng tư b v l Ngu n: image.cbsnews.com Không h có chuy n qu y r i tình d c và cũng không có gì ch ng minh là Stonecipher i x thiên v v i Peabody. Nhưng Stonecipher là ngư i ã có gia ình, và vi c m t lá thư i n t b l ã t cáo m i quan h này. Vì th , ngay l p t c Ban Giám c bu c ông ph i nhanh chóng t ch c. Ch t ch Ban c v n c a t p oàn Boeing phát bi u r ng: “Khi chúng tôi i u tra nh ng v n xung quanh chuy n dan díu ó, chúng tôi ch nghĩ r ng ã có m t s chuy n bu c
  2. chúng tôi ph i ra m t quy t nh c ng r n... Vì chính chúng ã làm suy y u kh năng lãnh o c a ông ta”. Ti p n trư ng h p c a Eliot Spitzer - th ng c bang New York, ngư i mà trong nh ng ngày g n ây ã gây xôn xao dư lu n b i m t v bê b i tình ái và ã ph i t ch c. Là m t ngư i lãnh o, hãy r t th n tr ng v i nh ng "c m xúc riêng tư" c a mình Trên nh: Eliot Spitzer - Th ng c bang New York Ngu n: graphics8.nytimes.com Trong bài di n văn t ch c, Spitzer cho r ng câu chuy n c a ông không gi ng như c a Stonecipher, ngư i mà chuy n tình ái ã r t rõ ràng. V bên b i c a Spitzer không có m t ch ng c c th nào. Spitzer còn nói thêm nhi u v cái g i là “c m xúc riêng tư”. Ông nói v i dân chúng New York r ng ông ã b t u chu c l i nh ng l i l m do “c m xúc riêng tư” c a ông gây ra cho v và gia ình ông. Ông cũng nói v i ngư i dân New York r ng ông không th cho phép nh ng “c m xúc riêng tư” c a mình nh hư ng n công vi c chung. Dĩ nhiên m i quan h gi a Spitzer và gái m i dâm không ơn gi n ch là c m xúc cá nhân. Nó ã ch u nh ng h u qu áng k t phía dư lu n.
  3. Tình yêu và tình d c dĩ nhiên không còn là chuy n gì m i m . Nhưng nó là m t cái b y. Cho dù là các t p oàn, Nhà Tr ng hay văn phòng th ng c thì nh ng ngư i àn ông quy n l c luôn luôn là m c tiêu săn u i c a các cô gái chân dài. (Câu chuy n này g i nh n m t v tương t bang New Jersey trư c ây. Th ng c James McGreevey cũng ph i thông báo t ch c và th a nh n r ng: “Tôi là m t ngư i ng tính luy n ái”). Nhưng trong Th k XXI, cu c chơi ã thay i theo hư ng các nhà lãnh od b t n thương nhi u hơn trư c kia. Trư c h t, ó là do công ngh thông tin ã hoàn toàn thâm nh p vào nh ng lãnh am i ây v n còn ư c coi là “riêng tư”. Hơn th n a, nó còn t o ra m t th “h sơ vĩnh c u” ghi l i nh ng gì chúng ta ã làm và th m chí chưa làm, và m i ngư i u có th d dàng phát hi n ra chúng. "Trong th k XXI, n m quy n l c trong tay cũng có nghĩa là cu c s ng c a b n s là m t cu n sách m " Ngu n: bodegones.com Nh ng E-mail, ghi âm i n tho i di ng, tin nh n văn b n, các video clip, t t c cung c p nh ng b ng ch ng không th ch i cãi ư c v nh ng i u v n ư c xem là v n riêng tư.
  4. Th hai là v n văn hoá: S dai d ng c a dư lu n. C u T ng th ng Bill Clinton ã bu c ph i th a nh n trư c công chúng v m i quan h tình c m gi a ông v i Monica Lewinsky, n th c t p sinh t i Nhà Tr ng. Hillary Clinton, m t ng c viên sáng giá cho ch c t ng th ng, sau nhi u tháng trì hoãn cu i cùng ã ph i trình bày v nh ng v n tài chính c a mình b ng vi c cung c p b n kê khai thu cá nhân, trư c kỳ b u c Pennsylvania. V n như trư c ây, vi c tr thành ngư i lãnh o ngày nay luôn luôn ư c hư ng nhi u l i ích. Tuy nhiên, chi phí c a i u ó còn cao hơn r t nhi u. Trong th k XXI, n m quy n l c trong tay cũng có nghĩa là cu c s ng c a b n s là m t cu n sách m . i v i m t ngư i lãnh o, s không bao gi còn nh ng th ư c xem là “c m xúc riêng tư”. - Trích chuyên m c “Conversation Starter” c a Barbara Kellerman trên trang Harvard Business Online - Ý ki n c gi Harvard Business Online Ý ki n c a A.K.Handa Nhà Tr ng, văn phòng th ng c hay các t p oàn luôn luôn có nh ng ngư i ng u b dính líu n các scandal tình ái. K t qu c a nh ng s ki n y là h ph i t ch c, có ngư i xin l i công chúng, nhưng cũng có ngư i ch n gi i pháp im l ng. Hai nhân v t trên rõ ràng ã s d ng nơi làm vi c cho nh ng m i quan h cá nhân. ây, có hai câu h i l n c n ư c bàn n: • xu t s c trong công vi c, li u các Giám c i u hành có c n ph i là “thánh” hay không? • Trong nh ng v n như th này, li u chính cơ quan và công vi c
  5. có trách nhi m gì hay không? Có m t ngư i bán hàng c a m t c a hi u n i ti ng Luân ôn ã say rư u trên ư ng sau gi làm, k t qu là anh ta m t vi c. Toà án ã t ra thiên v cho c a hàng v i lý do cho r ng hành ng c a ngư i bán hàng s làm s t m hình nh c a c a hàng v n có ti ng nh t Luân ôn. Vì v y, i u c n thi t khi quy t nh sa th i m t ngư i (không ch nh ng ngư i ng u m t t ch c hay m t bang, mà th m chí là m t nhân viên c a hàng) là ph i xét n t t c nh ng khía c nh liên quan n nguyên nhân c a quy t nh sa th i ó. Kh năng lãnh o là s k t h p c a tính cách và năng l c. Th c t , vi c tr thành ngư i ng u ã ch ng minh kh năng c a ngư i ó. Tính cách c a m t ngư i lãnh o th hi n qua văn hoá và cách ng x c a ngư i ó trong m i v n . M t s ý ki n cho r ng kh năng lãnh o là k t h p c a 80 % tính cách và 20% còn l i là nh ng y u t khác. S b o m cân b ng gi a gia ình và công vi c luôn luôn có ý nghĩa quan tr ng. B t c m t sai l m nào cũng ph i tr giá n ng n trư c Chúa. M t trí tu kiên nh có th nh hư ng n hi u qu công vi c, và có th nó s giúp ưa l i k t qu t t nh t. Vì v y, cùng v i vi c n m gi quy n l c, các nhà lãnh o cũng ph i nh n th c ư c trách nhi m to l n c a mình. M t s ngư i cho r ng không có s liên h nào gi a v n riêng tư v i công vi c. Tuy nhiên, s th t là thành công c a ngư i lãnh o d a trên s hư ng ng mà anh ta có th t o ra i v i c p dư i. Vì v y, m i ngư i ch ch p nh n quy t nh c a anh ta sau khi b n thân anh ta ư c ch p nh n b i chính các nhân viên (ho c là c a c ng ng). N u phán xét m t cách công b ng, ch có tư cách o c m i có th là i m xu t phát cho các phán quy t. • HBV-TVN ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n. [1] Boeing là hãng s n xu t máy bay l n nh t th gi i có t ng hành dinh t i Chicago, Illinois, Boeing là hãng th u l n th hai trên th gi i v qu c phòng. Boeing ư c thành l p t i thành ph Seattle, Washington b i William E. Boeing vào ngày 15 tháng 7 năm 1916, cùng v i George Conrad Westervelt, m t k sư c a H i quân Hoa Kỳ, và ư c t tên là "B&W" theo ch vi t t t c a tên ngư i sáng l p
Đồng bộ tài khoản