intTypePromotion=3

Nhận diện về hoạt động công đoàn trong các công ty cổ phần hiện nay - Vũ Đạt

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
46
lượt xem
4
download

Nhận diện về hoạt động công đoàn trong các công ty cổ phần hiện nay - Vũ Đạt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công đoàn có vai trò quan trọng trong các công ty cổ phần bởi nó là tổ chức bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, thực chất hoạt động công đoàn trong các công ty này như thế nào, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nhận diện về hoạt động công đoàn trong các công ty cổ phần hiện nay" dưới đây. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận diện về hoạt động công đoàn trong các công ty cổ phần hiện nay - Vũ Đạt

  1. Trao ®æi nghiÖp vô X· héi häc sè 3 (87), 2004 81 NhËn diÖn vÒ ho¹t ®éng C«ng ®oµn trong c¸c c«ng ty cæ phÇn hiÖn nay Vò §¹t C«ng ®oµn cã vai trß quan träng trong c¸c c«ng ty cæ phÇn bëi nã lµ tæ chøc b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng−êi lao ®éng. Thùc chÊt ho¹t ®éng c«ng ®oµn trong c¸c c«ng ty nµy nh− thÕ nµo ®ang lµ vÊn ®Ò cÇn ®−îc l−u t©m. Trong cuéc kh¶o s¸t 504 ®èi t−îng ®iÒu tra lµ c¸n bé c«ng ®oµn, c«ng nh©n lao ®éng trong c¸c c«ng ty cæ phÇn do chóng t«i tiÕn hµnh cuèi n¨m 2002 trong mét sè c«ng ty cæ phÇn t¹i Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, NghÖ An, Nam §Þnh, B¾c Ninh... ®· phÇn nµo gióp chóng t«i nhËn diÖn ®−îc thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng C«ng ®oµn trong c¸c c«ng ty cæ phÇn hiÖn nay. Tham gia quan hÖ lao ®éng Trong quan hÖ lao ®éng gi÷a ng−êi sö dông lao ®éng víi c«ng nh©n lao ®éng cña c¸c c«ng ty cæ phÇn, ph¸p luËt vÒ lao ®éng ®· x¸c ®Þnh c«ng nh©n lao ®éng cã quyÒn tham gia qu¶n lý theo c¬ chÕ d©n chñ ®¹i diÖn (th«ng qua C«ng ®oµn c¬ së). Víi t− c¸ch lµ ng−êi ®¹i diÖn, C«ng ®oµn lu«n ®øng vÒ phÝa c«ng nh©n lao ®éng, ®¹i diÖn cho c«ng nh©n lao ®éng tham gia gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn quyÒn, nghÜa vô, lîi Ých cña c«ng nh©n lao ®éng trong quan hÖ lao ®éng. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t, sè l−îng C«ng ®oµn c«ng ty cæ phÇn ®· tham gia víi Gi¸m ®èc mét sè néi dung thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô, lîi Ých cña c«ng nh©n lao ®éng trong quan hÖ lao ®éng nh− sau: 89,3% C«ng ®oµn c¬ së tham gia vÒ vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho c«ng nh©n, lao ®éng. 94,6% C«ng ®oµn c¬ së b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña ng−êi lao ®éng. 79,4% C«ng ®oµn c¬ së tham gia qu¶n lý c«ng ty. 70,2% C«ng ®oµn c¬ së tham gia gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, mét sè C«ng ®oµn c«ng ty cæ phÇn ch−a thÓ hiÖn ®−îc vai trß cña m×nh. Cã nh÷ng kiÕn nghÞ cña c«ng nh©n lao ®éng vÒ trang bÞ ph−¬ng tiÖn trong phßng nghØ gi÷a ca, phßng vÖ sinh, phßng t¾m, chÊm c«ng, xÐt thi ®ua, khen th−ëng, nghØ phÐp… C«ng ®oµn ®· kh«ng ph¶n ¸nh kiÕn nghÞ víi Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt. H¬n thÕ, cã C«ng ®oµn c«ng ty cæ phÇn kh«ng quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng, th−¬ng l−îng, ký kÕt tháa −íc lao ®éng tËp thÓ, kh«ng tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc ký c¸c hîp Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
  2. 82 NhËn diÖn vÒ ho¹t ®éng C«ng ®oµn trong c¸c c«ng ty cæ phÇn hiÖn nay ®ång lao ®éng cho ®óng ph¸p luËt lao ®éng vµ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng cña Gi¸m ®èc, nh−: hîp ®ång lao ®éng ký xong nh−ng Gi¸m ®èc kh«ng giao hîp ®ång lao ®éng cho c«ng nh©n lao ®éng, kh«ng phæ biÕn néi quy, quy chÕ cña c«ng ty cho c«ng nh©n lao ®éng biÕt… mµ C«ng ®oµn kh«ng biÕt ®Ó kiÕn nghÞ, yªu cÇu Gi¸m ®èc thùc hiÖn ®óng ph¸p luËt,v.v… T×nh h×nh trªn lµm cho vai trß cña c«ng ®oµn c¬ së mê nh¹t, kh«ng t¹o lËp ®−îc sù ®oµn kÕt, g¾n bã gi÷a Gi¸m ®èc c«ng ty víi c«ng nh©n lao ®éng, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®×nh c«ng cña c«ng nh©n lao ®éng. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho c«ng nh©n Lµm viÖc trong c¸c c«ng ty cæ phÇn lµ mét thay ®æi lín vÒ t©m lý ®èi víi c«ng nh©n lao ®éng, tõ chç ®−îc Nhµ n−íc bao cÊp kh«ng ph¶i ®Çu t− tµi chÝnh vµo qu¸ tr×nh lao ®éng ®Õn chç c«ng nh©n lao ®éng ph¶i ®Çu t− tµi chÝnh ®Ó cã viÖc lµm, ®−îc thùc hiÖn quyÒn lµm chñ thùc sù trong c«ng ty cæ phÇn vµ ph¶i ®èi mÆt víi rñi ro (c«ng ty lµm ¨n thua lç dÉn ®Õn ph¸ s¶n) nªn c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®oµn viªn, c«ng nh©n lao ®éng cÇn ®−îc coi träng th−êng xuyªn. D−íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña c¸c liªn ®oµn lao ®éng tØnh, thµnh phè, C«ng ®oµn ngµnh Trung −¬ng, C«ng ®oµn c«ng ty cæ phÇn ®· tiÕn hµnh tuyªn truyÒn cho c«ng nh©n lao ®éng hiÓu ®−îc chñ tr−¬ng cæ phÇn hãa doanh nghiÖp lµ hoµn toµn ®óng ®¾n; phæ biÕn c¸c quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn cæ phÇn hãa doanh nghiÖp, ®æi míi doanh nghiÖp. C«ng ®oµn vËn ®éng ®oµn viªn thÊy râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña m×nh trong viÖc tù gi¸c thùc hiÖn tèt néi quy, quy ®Þnh cña c«ng ty. C«ng ®oµn cßn vËn ®éng ®oµn viªn tù häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, tham gia tËp huÊn vÒ LuËt lao ®éng, LuËt C«ng ®oµn ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt, b¶n lÜnh chÝnh trÞ, b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña c«ng nh©n lao ®éng. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t, ®· cã 70,4% c«ng nh©n lao ®éng trong c¸c c«ng ty cæ phÇn ®−îc häc LuËt C«ng ®oµn, 86,9% c«ng nh©n lao ®éng trong c«ng ty cæ phÇn ®−îc häc vÒ LuËt lao ®éng. Trong viÖc tæ chøc cho c«ng nh©n lao ®éng häc tËp, mét sè C«ng ®oµn c«ng ty cæ phÇn cña c¸c tØnh Cµ Mau, Th¸i Nguyªn, Long An, Thanh Hãa, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, Hµ Néi… th−êng xuyªn phèi hîp tèt víi Gi¸m ®èc s¸ng t¹o nhiÒu h×nh thøc, ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc linh ho¹t, thêi gian thÝch hîp c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u nh−: giao chØ tiªu cho c¸c C«ng ®oµn bé phËn, tæ C«ng ®oµn kÕt hîp víi c¸c bé phËn s¶n xuÊt, c¸c phßng ban, tæ chøc cho ®oµn viªn häc tËp theo ca, theo tæ s¶n xuÊt. Néi dung häc tËp bao gåm c¸c chñ tr−¬ng, ®−êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc vÒ LuËt lao ®éng, LuËt C«ng ®oµn, LuËt doanh nghiÖp, LuËt C«ng ty; c¸c néi quy, quy ®Þnh cña c«ng ty; NghÞ quyÕt cña c¸c cÊp C«ng ®oµn. C«ng ®oµn ®· tËp hîp thµnh c¸c v¨n b¶n ng¾n gän cÇn thiÕt phæ biÕn cho ®oµn viªn nh»m chuyÓn t¶i nh÷ng th«ng tin thiÕt thùc, liªn quan ®Õn viÖc lµm, ®êi sèng hµng ngµy cña c«ng nh©n lao ®éng tæ chøc ph¸t thanh trªn hÖ thèng loa truyÒn thanh néi bé, b¸o chÝ... nhê ®ã c«ng nh©n lao ®éng hiÓu râ vµ yªn t©m, g¾n bã víi c«ng ty. Sè l−îng c«ng nh©n lao ®éng ®−îc tuyªn truyÒn, phæ biÕn hµng n¨m ®¹t tõ 95% trë lªn, b×nh qu©n tõ 9-10 l−ît/ ng−êi/ n¨m. ë mét sè tØnh nh− H¶i D−¬ng, Thanh Hãa… C«ng ®oµn c«ng ty cßn phèi hîp Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn
  3. Vò §¹t 83 víi C«ng ®oµn cÊp trªn gi¸o dôc ®oµn viªn nhËn thøc ®óng lîi Ých c¸ nh©n g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, n©ng cao tinh thÇn ®oµn kÕt, t−¬ng trî gióp ®ì nhau ®Ó ®¶m b¶o cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt ho¹t ®éng tèt nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®¹t chÊt l−îng, hiÖu qu¶ cao vµ n©ng cao thu nhËp; tuyªn truyÒn chÕ ®é, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng, Nhµ n−íc, Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam tíi c«ng nh©n lao ®éng, nh−: chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n−íc; ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña ngµnh, ®Þa ph−¬ng; ®iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi, h−íng dÉn ng−êi lao ®éng vÒ quyÒn, lîi Ých vµ tr¸ch nhiÖm cña ng−êi lao ®éng trong c«ng ty cæ phÇn. Kh¶o s¸t dùa trªn ý kiÕn tr¶ lêi cña c«ng nh©n lao ®éng cho thÊy: 81% C«ng ®oµn c¬ së tæ chøc cho c«ng nh©n lao ®éng häc tËp vÒ c«ng t¸c An toµn - vÖ sinh lao ®éng. 91,7% C«ng ®oµn c¬ së phæ biÕn chÕ ®é, chÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n lao ®éng. 91,9% C«ng ®oµn c¬ së phæ biÕn chÕ ®é B¶o hiÓm Y tÕ. 79,6% C«ng ®oµn c¬ së phæ biÕn chÝnh s¸ch D©n sè kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh. 79,0% C«ng ®oµn c¬ së phæ biÕn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cho c«ng nh©n lao ®éng. C«ng ®oµn cßn tæ chøc cho ®oµn viªn tham gia c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ®oµn c¬ së, cña Liªn ®oµn lao ®éng tØnh, thµnh phè g¾n víi c¸c ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ, ho¹t ®éng v¨n hãa, thÓ dôc thÓ thao nh−: héi thi c¸n bé C«ng ®oµn giái, thi giäng h¸t hay, thi t×m hiÓu vÒ LuËt phßng chèng ma tóy, ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt… Tuy vËy, nh×n chung c«ng t¸c häc tËp chÝnh trÞ, ph¸p luËt trong c«ng nh©n lao ®éng cßn h¹n chÕ so víi yªu cÇu, nguyªn nh©n lµ do ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, c−êng ®é lao ®éng c¨ng th¼ng; ®éi ngò b¸o c¸o viªn, tuyªn truyÒn viªn c¬ së cßn thiÕu. C¸c C«ng ®oµn c¬ së tuy cã nhiÒu cè g¾ng triÓn khai c¸c néi dung nh÷ng bµi gi¸o dôc chÝnh trÞ c¬ b¶n, NghÞ quyÕt cña §¶ng, ph¸p luËt… song chÊt l−îng truyÒn ®¹t vµ sè l−îng ®oµn viªn tham gia häc tËp cßn h¹n chÕ. ViÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, tæ chøc triÓn khai häc tËp c¸c chñ tr−¬ng, NghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n−íc, häc tËp v¨n hãa, thi tay nghÒ, n©ng bËc thî, x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa c¬ së kh«ng tæ chøc ®−îc thµnh c¸c ®ît sinh ho¹t, häc tËp tËp trung th−êng chØ phæ biÕn th«ng qua hÖ thèng th«ng tin néi bé hoÆc phæ biÕn b»ng tµi liÖu chuyÒn tay nhau ®äc nªn c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc thùc hiÖn cßn chËm, ch−a cã hiÖu qu¶ cao. Ho¹t ®éng tuyªn truyÒn gi¸o dôc cña C«ng ®oµn c«ng ty cæ phÇn - nhÊt lµ c«ng ty cæ phÇn míi - cßn nhiÒu lóng tóng, nguyªn nh©n lµ ®Þnh h−íng ho¹t ®éng C«ng ®oµn trong c«ng ty cæ phÇn cßn ch−a toµn diÖn, nhÊt lµ gi¸o dôc lý luËn c¬ b¶n vÒ giai cÊp c«ng nh©n vµ C«ng ®oµn ViÖt Nam, vÒ chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t− t−ëng Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng hiÖn nay ch−a ®−îc quan t©m ®óng møc... Do ch−a lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc c«ng nh©n lao ®éng nªn hiÖn t−îng c«ng nh©n lao ®éng vi ph¹m kû luËt lao ®éng vÉn cßn x¶y ra dÉn ®Õn c«ng nh©n lao ®éng cßn bÞ sa th¶i. Sè liÖu cña cuéc ®iÒu tra cho thÊy nguyªn nh©n c«ng nh©n lao Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
  4. 84 NhËn diÖn vÒ ho¹t ®éng C«ng ®oµn trong c¸c c«ng ty cæ phÇn hiÖn nay ®éng bÞ sa th¶i lµ: - Do vi ph¹m kØ luËt lao ®éng: 23% - Do vi ph¹m quy chÕ cña c«ng ty: 15,3% - Do tr×nh ®é kh«ng ®¸p øng yªu cÇu: 9,1% - Do m©u thuÉn víi ng−êi qu¶n lý: 0,6% Tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua, tham gia qu¶n lý c«ng ty Tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua ®−îc C«ng ®oµn trong c¸c c«ng ty cæ phÇn hÕt søc quan t©m, träng t©m cña phong trµo thi ®ua nµy lµ lao ®éng víi n¨ng suÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶ cao, ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh lao ®éng… nh»m hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m. Vµo ®Çu n¨m, C«ng ®oµn c«ng ty phèi hîp víi Gi¸m ®èc ph¸t ®éng thi ®ua, ®¨ng ký giao −íc thi ®ua 6 th¸ng, c¶ n¨m; b¸o c¸o lªn C«ng ®oµn cÊp trªn vµ tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn, th−êng xuyªn s¬ kÕt, tæng kÕt, xÐt vµ ®Ò nghÞ C«ng ®oµn cÊp trªn khen th−ëng kÞp thêi. Tæ chøc vµ vËn ®éng c«ng nh©n lao ®éng tham gia phong trµo thi ®ua häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt, nhÊt lµ chuyªn m«n, nghiÖp vô, tin häc, ngo¹i ng÷ ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc. Phong trµo thi ®ua thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng tham nhòng vµ c¸c tÖ n¹n x· héi kh¸c còng ®−îc C«ng ®oµn c«ng ty ph¸t ®éng, thu hót ®«ng ®¶o c«ng nh©n lao ®éng tham gia. C«ng ®oµn cßn phèi hîp víi Gi¸m ®èc tæ chøc ký kÕt tháa −íc lao ®éng tËp thÓ, ®¹i diÖn cho c«ng nh©n lao ®éng kÝ tháa −íc lao ®éng tËp thÓ, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc kÝ hîp ®ång lao ®éng, ®¹i diÖn cho c«ng nh©n lao ®éng tham gia Héi ®ång hoµ gi¶i lao ®éng c¬ së. Th−êng xuyªn tæ chøc, ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c phong trµo thi ®ua, nhÊt lµ phong trµo thi ®ua vÒ tr−íc kÕ ho¹ch do C«ng ®oµn cÊp trªn ph¸t ®éng. Trong mét sè c«ng ty cæ phÇn mµ C«ng ®oµn lµ thµnh viªn cña héi ®ång qu¶n trÞ, C«ng ®oµn c«ng ty phèi hîp víi Gi¸m ®èc tæ chøc tèt §¹i héi cæ ®«ng, ph¸t huy vai trß lµm chñ thùc sù cña c¸c cæ ®«ng, c«ng nh©n lao ®éng nªn lîi Ých c«ng nh©n lao ®éng ®−îc ®¶m b¶o, thiÕt thùc. VÝ dô nh− trong c¸c c«ng ty cæ phÇn thuéc Liªn ®oµn lao ®éng tØnh Th¸i Nguyªn: 87% c«ng nh©n lao ®éng ®−îc ®ãng b¶o hiÓm x· héi, 72% ®−îc bè trÝ viÖc lµm hîp lý, 50% c«ng ty cæ phÇn ®ãng B¶o hiÓm Y tÕ. §Æc biÖt lµ ë mét sè c«ng ty cæ phÇn hãa, C«ng ®oµn lµ thµnh viªn trong Ban ®æi míi s¾p xÕp doanh nghiÖp, do ®ã ®· tham gia x©y dùng ph−¬ng ¸n s¾p xÕp vµ ®¸nh gi¸ tµi s¶n, tµi chÝnh, ph©n lo¹i s¾p xÕp lao ®éng ngay tõ lóc thùc hiÖn chuyÓn ®æi m« h×nh qu¶n lý, x¸c ®Þnh c«ng nh©n lao ®éng nghÌo ®Ó h−ëng cæ phÇn −u ®·i, tæ chøc thùc hiÖn Quy chÕ §¹i héi cæ ®«ng. C«ng ®oµn còng tham gia s¾p xÕp l¹i lao ®éng, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i lao ®éng khi cæ phÇn hãa doanh nghiÖp. Ngoµi ra, C«ng ®oµn cßn tham gia víi héi ®ång qu¶n trÞ vµ Gi¸m ®èc doanh nghiÖp trong viÖc x©y dùng quy chÕ phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a chuyªn m«n vµ C«ng ®oµn, c¸c quy chÕ qu¶n lý cña c«ng ty nh− quy chÕ tuyÓn dông lao ®éng, ph©n phèi l−¬ng, th−ëng, phóc lîi, cæ tøc, quy chÕ d©n chñ, tham gia x©y dùng ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ph−¬ng Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn
  5. Vò §¹t 85 ¸n c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, tham gia qu¶n lý tµi s¶n, chÊt l−îng s¶n phÈm, vËt t−, nguyªn liÖu, h¹ thÊp gi¸ thµnh, vËn ®éng c«ng nh©n lao ®éng x©y dùng c¸c lo¹i quü nh−: quü trî gióp, quü khuyÕn häc, tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi tõ thiÖn, tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua lao ®éng giái, thi ®ua lao ®éng s¸ng t¹o… Qua kh¶o s¸t cho thÊy ho¹t ®éng cña C«ng ®oµn ®−îc c«ng nh©n lao ®éng ®¸nh gi¸ nh− sau: 62,5% ®¸nh gi¸ C«ng ®oµn ®· tham gia x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, tiÒn th−ëng. 81,7% ®¸nh gi¸ C«ng ®oµn ®· tham gia x©y dùng néi quy, kØ luËt lao ®éng. 92,9% ®¸nh gi¸ C«ng ®oµn ®· ®«n ®èc chuyªn m«n ®ãng B¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n lao ®éng. 79,4% ®¸nh gi¸ C«ng ®oµn ®· tham gia víi chuyªn m«n vÒ B¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n lao ®éng. 54% ®¸nh gi¸ C«ng ®oµn ®· phèi hîp víi chuyªn m«n ®¶m b¶o phóc lîi tËp thÓ cho c«ng nh©n lao ®éng. 70,8% ®¸nh gi¸ C«ng ®oµn ®· phèi hîp víi chuyªn m«n ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr−êng. Trong tham gia qu¶n lý, sè l−îng C«ng ®oµn lµ thµnh viªn Ban kiÓm so¸t vµ héi ®ång qu¶n trÞ cßn Ýt (chØ cã 11,9%) nªn C«ng ®oµn ch−a ®−îc tham gia trùc tiÕp ®Ó bµn b¹c, quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn. Ch¨m lo, b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña c«ng nh©n lao ®éng C«ng ®oµn cßn cã nhiÒu ho¹t ®éng phèi hîp víi Gi¸m ®èc, héi ®ång qu¶n trÞ ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c«ng nh©n lao ®éng; b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña c«ng nh©n lao ®éng trong c¸c vÊn ®Ò: tiÒn l−¬ng, th−ëng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hé lao ®éng, chia cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng… Phèi hîp víi Gi¸m ®èc tæ chøc thi tay nghÒ, n©ng bËc cho c¸c c«ng nh©n lao ®éng ®ñ ®iÒu kiÖn, nh− c¸c c«ng ty cæ phÇn cña tØnh Long An ®· tham gia víi Gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc cho 217 c«ng nh©n lao ®éng thi n©ng bËc. KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy: ®èi víi c«ng nh©n lao ®éng cña c«ng ty, sè ng−êi tr¶ lêi cho r»ng C«ng ®oµn c«ng ty ®· ch¨m lo, b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña c«ng nh©n lao ®éng víi c¸c néi dung nh− sau: - C«ng ®oµn phèi hîp víi Gi¸m ®èc t¹o viÖc lµm cho c«ng nh©n lao ®éng chiÕm tû lÖ 48,2%. - Tham gia víi Gi¸m ®èc ®µo t¹o nghÒ cho c«ng nh©n lao ®éng chiÕm tû lÖ 26,4%. - C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n lao ®éng chiÕm tû lÖ 62,3%. - C¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c«ng nh©n lao ®éng chiÕm tû lÖ 64,5%. - Hµn g¾n quan hÖ gi÷a c«ng nh©n lao ®éng víi c¸n bé qu¶n lý khi cã m©u Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
  6. 86 NhËn diÖn vÒ ho¹t ®éng C«ng ®oµn trong c¸c c«ng ty cæ phÇn hiÖn nay thuÉn chiÕm tû lÖ 19%. - Phæ biÕn chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cho c«ng nh©n lao ®éng chiÕm tû lÖ 63%. - Gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng chiÕm tû lÖ 19,6%. - Gióp c«ng nh©n lao ®éng gi¶i quyÕt m©u thuÉn trong gia ®×nh chiÕm tû lÖ 19,6%. - Gióp c«ng nh©n lao ®éng nghÌo vay vèn mua cæ phÇn, t¨ng gia ch¨n nu«i, s¶n xuÊt t¹o thªm viÖc lµm nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh chiÕm tû lÖ 19,4%. - Tæ chøc nghØ m¸t, du lÞch cho c«ng nh©n lao ®éng chiÕm tû lÖ 72%. - Trî cÊp khã kh¨n cho c«ng nh©n lao ®éng chiÕm tû lÖ 74,4%. Nh− vËy lµ qua kh¶o s¸t, chóng ta ®· thÊy ®−îc bøc tranh vÒ ho¹t ®éng C«ng ®oµn trong c¸c c«ng ty cæ phÇn hiÖn nay cã nh÷ng m¶ng s¸ng, nh−ng ®ång thêi cßn nh÷ng m¶ng tèi râ rÖt; ®ã lµ: - Cã n¬i C«ng ®oµn ch−a thùc hiÖn tèt vai trß cña m×nh trong viÖc b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña ng−êi lao ®éng (phèi hîp gi¸m ®èc t¹o viÖc lµm chØ cã 48,2%, c¶i thiÖn ®êi sèng 64,5%, gióp c«ng nh©n lao ®éng nghÌo ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh 19,4%). - C«ng ®oµn ch−a cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc hiÖn t−îng b¸n cæ phÇn cho t− nh©n (C«ng ty B«ng B¹ch TuyÕt, C«ng ty ViÔn th«ng VTC, C«ng ty v¨n hãa Ph−¬ng Nam (thµnh phè Hå ChÝ Minh). - Hîp ®ång C«ng ®oµn míi chØ dõng l¹i ë bÒ næi, ch−a ®i vµo chiÒu s©u, c¸n bé C«ng ®oµn yÕu vÒ lý luËn, nghiÖp vô C«ng ®oµn. - C«ng ®oµn tuyªn truyÒn gi¸o dôc cßn ch−a ®¸p øng yªu cÇu, c«ng nh©n lao ®éng ch−a nhËn thøc ®−îc tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña m×nh nªn cßn vi ph¹m kû luËt lao ®éng, dÉn ®Õn bÞ sa th¶i hoÆc ®×nh c«ng tù ph¸t kh«ng ®óng tr×nh tù ph¸p luËt quy ®Þnh. Trªn ®©y lµ nh÷ng nÐt ph¸c häa thùc tr¹ng ho¹t ®éng C«ng ®oµn trong c¸c c«ng ty cæ phÇn hiÖn nay. Qua ®ã chóng ta thÊy viÖc nghiªn cøu ®Ó x©y dùng m« h×nh tæ chøc, ho¹t ®éng C«ng ®oµn t¹i c¸c c«ng ty cæ phÇn lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch, yªu cÇu c¸c cÊp C«ng ®oµn cÇn quan t©m nghiªn cøu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng C«ng ®oµn t¹i c¸c c«ng ty cæ phÇn, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, ®¸p øng yªu cÇu sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản