intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 1

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
59
lượt xem
26
download

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức.Sinh học là một môn khoa học về sự sống (từ tiếng Anh: biology bắt nguồn từ Hy Lạp với bios là sự sống, và logos là môn học). Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 1

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA KHOA HOÏC ÖÙNG DUÏNG ----- ----- MOÂN HOÏC NHAÄP MOÂN COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC GIAÛNG VIEÂN: ThS. NGUYEÃN NGOÏC HOÀNG
 2. NHAÄP MOÂN COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC (30 TIEÁT LYÙ THUYEÁT) BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC
 3. NHAÄP MOÂN COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC Taøi lieäu tham khaûo • CHUÛ YEÁU : • Phaïm Thaønh Hoå. Nhaäp moân Coâng ngheä sinh hoïc. NXB Giaùo duïc. 2005. • CAÙC TAØI LIEÄU KHAÙC : • 1. Nguyeãn vaên Uyeån vaø Nguyeãn tieán Thaéng : “ Nhöõng kieán thöùc cô baûn veà COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC” - NXB Giaùo duïc 1996 , 2002. • 2. Kieàu Höõu Aûnh : Giaùo trình vi sinh vaät hoïc coâng nghieäp . 3. Traàn thò Thanh : Vi sinh coâng nghieäp. NXB Giaùo duïc 2000.
 4. CHÖÔNG I . DAÃN NHAÄP : THEÁ KYÛ COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC I. NGAØNH KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ MUÕI NHOÏN CUÛA THEÁ KYÛ. II. THEÁ NAØO LAØ COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC ? III. CNSH RA ÑÔØI LAØ MOÄT TAÁT YEÁU LÒCH SÖÛ IV. SÔ LÖÔÏC LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN.
 5. NGAØNH KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ MUÕI NHOÏN CUÛA THEÁ KYÛ • Coâng ngheä sinh hoïc laø coâng ngheä söû duïng caùc quaù trình sinh hoïc cuûa caùc teá baøo vi sinh vaät, ñoäng vaät vaø thöïc vaät taïo ra thöông phaåm phuïc vuï cho lôïi ích con ngöôøi. • - Theá kyû 21,« theá kyû coâng ngheä sinh hoïc ».
 6. 1. Nhöõng böôùc tieán vöôït baäc cuûa Sinh hoïc theá kæ XX • a) Caùc phaùt minh chuû yeáu cuûa theá kæ XIX • – Naêm 1655, teá baøo ñöôïc phaùt hieän nhôø kính hieån vi, vaø naêm 1837 – 1838, Schleiden vaø Schwann neâu ra Hoïc thuyeát teá baøo. • – Naêm 1859, C. Darwin neâu ra Hoïc thuyeát tieán hoùa laøm thay ñoåi tö duy nhaân loaïi • – Naêm 1865, Mendel chöùng minh caùc nhaân toá di truyeàn • - Naêm 1868, F. Miescher tìm ra DNA. • – Nhöõng naêm 1860, caùc nghieân cöùu cuûa L.Pasteur ñaõ môû ñöôøng cho söï phaùt trieån cuûa Vi sinh vaät hoïc vaø CNSH vi sinh vaät.
 7. b) Nhöõng phaùt minh neàn taûng cuûa theá kæ XX • − Ñaàu theá kæ XX, khaùi nieäm gen ñöôïc xaùc laäp ; vaø naêm 1910 – 1920, T.H. Morgan neâu ra Thuyeát di truyeàn nhieãm saéc theå. • − Giöõa theá kæ XX (naêm 1953), moâ hình caáu truùc phaân töû DNA cuûa Watson-Crick ra ñôøi, ñaët neàn moùng cho söï phaùt trieån cuûa Sinh hoïc phaân töû.
 8. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN VÖÔÏT BAÄC CUÛA SH • Naêm 1865, Gregor Mendel vaø caùc quy luaät Mendel. • Naêm 1868, Frederic Miesher phaùt minh DNA. • Naêm 1910-1920, T.H.Morgan vôùi thuyeát DI TRUYEÀN NHIEÃM SAÉC THEÅ. • Naêm 1953, J.Watson, Fr.Crick vôùi chuoãi xoaén keùp DNA. • Naêm 1973,KYÕ THUAÄT DI TRUYEÀN ra ñ øi
 9. PHAÙT MINH DNA • Naêm 1868, Johann Friedrich Miesher, moät nhaø sinh hoùa hoïc ngöôøi Thuïy Só, ôû tuoåi 25, ñaõ tìm ra moät chaát acid töø nhaân (nucleus) teá baøo baïch huyeát cuûa muû vaø ñaët teân laø nuclein, maø sau naøy goïi laø nucleic acid.
 10. THUYEÁT DI TRUYEÀN NHIEÃM SAÉC THEÅ Naêm 1910 – 1920, T.H.Morgan, neâu ra thuyeát di truyeàn nhieãm saéc theå, chöùng minh gen laø moät locus treân nhieãm saéc theå.
 11. MOÂ HÌNH CAÁU TRUÙC DNA CUÛA WATSON-CRICK • – Naêm 1953, moâ hình caáu truùc phaân töû DNA cuûa Watson-Crick ñaët neàn moùng cho söï phaùt trieån cuûa Sinh hoïc phaân töû. " Hoïc thuyeát trung taâm " cuûa sinh hoïc phaân töû : • DNA ----------> mRNA ----------> protein • sao cheùp phieân maõ dòch maõû •
 12. KYÕ THUAÄT DI TRUYEÀN • – Naêm 1972 – 1973, kyõ thuaät di truyeàn ra ñôøi laøm “buøng noå” caùch maïng CNSH. Con ngöôøi coù khaû naêng caét, noái, gheùp, cheùp vaø chuyeån gen trong oáng nghieäm. Kyõ thuaät di truyeàn daãn ñeán tö duy vaø phöông phaùp luaän môùi trong nghieân cöùu sinh hoïc vaø caùc öùng duïng thöïc tieãn. • – Con ngöôøi coù khaû naêng vöôït giôùi haïn tieán hoùa, thay quyeàn taïo hoùa caûi bieán sinh giôùi vaø caû baûn thaân cô theå sinh hoïc cuûa con ngöôøi.
 13. NHÖÕNG THAØNH TÖÏU MÔÙI KHAÙC •– 2/1997, Wilmut coâng boá nhaân baûn voâ tính cöøu Dolly. •– 1999, thaønh töïu môùi veà teá baøo goác (Stem Cell).
 14. • DNA trôû neân deã nghieân cöùu vaø söï hieåu bieát veà gen ngaøy nay phaûi ñaït ñeán trình töï saép xeáp caùc nucleotide cuûa gen.. • Phaûi bieát caáu truùc khoâng gian 3 chieàu cuûa protein

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản