Nhiên cứu đặc điểm lâm sàng

Chia sẻ: Le Van Tuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
149
lượt xem
20
download

Nhiên cứu đặc điểm lâm sàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

To describe the clinical symptoms, investigations and treatment for congenital right diaphragmatic hernia (CDH) in children. Materiel and methods: A retrospective study was undertaken of patients with CDH who underwent surgical repair in

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhiên cứu đặc điểm lâm sàng

  1. NGHIÊN C U C I M LÂM SÀNG, C N LÂM SÀNG VÀ K T QU I U TR THOÁT V CƠ HOÀNH B M SINH BÊN PH I Lô Quang Nh t, Tô M nh Tuân, Nguy n Thanh Liêm TÓM T T T 1/2002 n 9/2006 có 15 b nh nhân thoát v cơ hoành b m sinh bên ph i ư c i u tr t i B nh vi n nhi trung ương Hà N i, (12 tr trai và 3 bé gái), 4 b nh nhân sơ sinh, tri u ch ng lâm sàng bi u hi n: khó th (53,3%), nghe th y rì rào ph nang ph i bên ph i gi m so v i bên trái (80 %), hình nh x-quang l ng ng c: vòm hoành ph i nhô cao hơn bình thư ng (71,4 %), hình nh quai ru t trên ng c ph i chi m (50%). Ch n oán c a y t cơ s b nh TVCHBS là 20,0 %. Ph u thu t n i soi l ng ng c cho 9 b nh nhân, m m kinh i n cho 6 b nh nhân, t l s ng t 100%. Abstract Purpose: To describe the clinical symptoms, investigations and treatment for congenital right diaphragmatic hernia (CDH) in children. Materiel and methods: A retrospective study was undertaken of patients with CDH who underwent surgical repair in our institution from January 2002 to September 2006. Results: There were 15 patients, 12 boys and 3 girls, 4 newborn patients. The symptoms were: respiratory distress (53,3%), chest radiograph: fraction of liver in the right chest (71,4%), small bowel loops with gas in the right chest cavity (50%). Correct diagnosis CDH in local hospital was achieved in only 20,0% of cases. Thoracoscopic repair for 9 patients and open surgical repair for 6 patients were performed successfully. I. TV N Thoát v cơ hoành b m sinh qua l sau bên (TVCHBS) là s di chuy n các t ng c a b ng lên ng c qua l khuy t phía sau bên c a cơ hoành gây nên tình tr ng ép ph i, nh hư ng n s phát tri n c a ph i bên b thoát v và c ph i bên i di n. Nguyên nhân là cơ hoành không phát tri n hoàn ch nh và ng ph m c-phúc m c không ngăn cách hoàn toàn trong th i kỳ bào thai.[ 2,4,5 ] Năm 1848, Bochdalek ã mô t trư ng h p thoát v cơ hoành b m sinh u tiên qua l sau bên nay ư c g i là thoát v Bochdalek [4,5] Thoát v cơ hoành b m sinh qua l sau bên là m t trong các c p c u có t l t vong cao tr em.[ 1] B nh c nh lâm sàng có bi u hi n tình tr ng suy hô h p c p tr sơ sinh, ho c các bi u hi n khác tr l n các tri u ch ng lâm sàng như: tím tái, khó th co kéo cơ hô h p, b ng lõm au b ng nôn … c bi t thoát v hoành b m sinh qua l sau bên bên ph i có nh ng d u hi u lâm sàng d nh m v i các b nh c nh lâm sàng khác.[2,4,5] 1
  2. Các phương ti n ch n oán c n lâm sàng bao g m: ch p x-quang và siêu âm.Thoát v cơ hoành b m sinh qua l sau bên ph i chi m 10%, thoát v qua l sau bên trái chi m 88%, thoát v qua c hai l sau bên chi m 2%[2] TVCBS ư c nghiên c u nhi u trên th gi i, nhưng Vi t Nam còn ít các tác gi nghiên c u và chưa h th ng.Trên th c t ó chúng tôi ti n hành nghiên c u tài này nh m m c ích: Nghiên c u c i m lâm sàng, c n lâm sàng thoát v cơ hoành b m sinh bên ph i tr em Nghiên c u k t qu i u tr thoát v cơ hoành b m sinh bên ph i tr em II. I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 i tư ng nghiên c u: 15 b nh nhi thoát v cơ hoành b m sinh qua l sau bên ư c ch n oán và i u tr t i B nh vi n Nhi trung ương Hà N i t 1/2002 n 9/2006 Tiêu chu n ch n: T t c b nh nhi thoát v cơ hoành b m sinh qua l sau bên ph i có và không có màng b c. Tiêu chu n ch n oán: ư c xác nh trong m 2.2 Phương pháp nghiên c u: S d ng phương pháp nghiên c u mô t , h i c u. Th i gian nghiên c u t 1/2002 n 9/2006. a i m nghiên c u: t i B nh vi n Nhi trung ương Hà N i Các thông tin nghiên c u g m: Tu i, gi i, cân n ng, tu i thai, ti n s b n thân gia ình, lý do nh p vi n, ch n oán và i u tr c a tuy n trư c, b nh c nh lâm sàng, xét nghi m, ch n oán hình nh, phương pháp i u tr và k t qu . 2.3 X lý s li u: theo chương trình th ng kê y h c SPSS 10.0 III. K T QU NGHIÊN C U Liên quan gi a tu i và gi i B ng 3.1 Liên quan gi a tu i và gi i: Gi i Gi i T ng s T l Tu i Nam N < 30 ngày 3 1 4 26,7 > 30 ngày 9 2 11 73,3 T ng s 12 3 15 100 2
  3. S b nh nhân nam nhi u hơn b nh nhân n (80% so v i 20% ), ch có 4 b nh nhân sơ sinh chi m 26,7%, m t b nh nhi 12 gi tu i và l n nh t là m t b nh nhân 24 tháng tu i, trung bình là 7,3 tháng tu i. Ch n oán c a y t cơ s ư c trình bày b ng 3.2 B ng 3.2 Ch n oán c a y t cơ s Ch n oán S lư ng T l Suy hô h p 2 13,3 Viêm ph qu n ph i 8 53,4 Thoát v cơ hoành Ph i 3 20,0 D d ng l ng ng c 2 13,3 T ng s 15 100 Ch n oán c a y t cơ s chính xác thoát v cơ hoành ph i là 20 %. Tri u ch ng lâm sàng c a thoát v cơ hoành ph i ư c trình bày b ng 3.3 B ng 3.3 Tri u ch ng lâm sàng b nh nhân TVCHBS bên ph i Tri u ch ng T n xu t T l Nh p th >45 l n/phút 8 53,3 Khó th 8 53,3 Ho 5 33,3 Tím 4 26,7 Nôn 1 6,7 Nhiêt >37,5 3 20,0 RRFN ph i ph i gi m 12 80,0 Tim b y sang trái 7 46,7 Nghe ph i th y rì rào ph nang gi m ph i ph i hơn so v i bên trái 12/15 trư ng h p (80,0%) Ch p x-quang l ng ng c cho th y các hình nh sau(trình bày qua b ng 3.4) 3
  4. B ng 3.4 Hình nh x quang ng c b nh nhân TVCHBS bên ph i Hình nh S lư ng T l N=14 Vòm hoành ph i cao 10 71,4 Trung th t b y sang trái 7 50,0 Quai ru t trên ng c ph i 7 50,0 Hình nh n i b t là vòm hoành ph i cao hơn bình thư ng, g p 10/14 (71,4 % ) b nh nhân ư c ch p Xquang l ng ng c. Siêu âm l ng ng c ư c ti n hành trên 7 b nh nhân, trình bày t i b ng 3.5 B ng 3.5 Hình nh siêu âm l ng ng c S lư ng N=7 T l Gan ph i cao 5 71,4 Vòm hoành ph i cao 5 71,4 C u trúc tim bình thư ng 7 100 Có 5/7(71,4 %)trư ng h p ư c siêu âm l ng ng c có hình nh gan ph i cao hơn bình thư ng, m t trư ng h p có hình nh quai ru t trên ng c ph i. M t b nh nhân ư c ch p c t l p vi tính l ng ng c có hình nh vòm hoành ph i cao, Xét nghi m các ch t khí trong máu trư c m ư c ti n hành cho 9 b nh nhân có bi u hi n khó th khi n vi n, k t qu pH máu trình bày t i b ng 3.6 B ng 3.6 K t qu xét nghi m các ch t khí trong máu(n=9) Tu i T l 30 ngày pH 45 2 2 4(44,4) pCO2
  5. B ng 3.7 Phương pháp ph u thu t Tu i Phương pháp m M m M n i soi l ng ng c >30 ngày 5 6
  6. Như v y c i m lâm sàng chung nh t c a TVCHBS bên ph i là khó th , nghe th y rì rào ph nang ph i ph i gi m, 4.4. c i m c n lâm sàng: Trong nghiên c u này t t c b nh nhân u ư c ch p x-quang ng c, d u hi u i n hình là vòm hoành ph i cao hơn bình thư ng g p 71,4%, kèm theo có hình nh bóng hơi ru t trên ng c ph i g p 50%. Siêu âm cũng óng góp giúp cho ch n oán xác nh th y hình nh vòm hoành ph i cao và gan ph i nhô cao hơn bình thư ng 71,4 %, ch m t trư ng h p th y ư c hình nh quai ru t trên ng c ph i. Hình nh ch p c t l p vi tính l ng ng c cũng ư c áp d ng trong ch n oán TVCHBS, tuy nhiên chưa th áp d ng r ng rãi Xét nghi m các ch t khí trong máu trư c m ư c ti n hành 9 b nh nhân có bi u hi n khó th khi vào vi n và cho th y 4 b nh nhân (44,4%) pH máu < 7,35, trong ó 2 b nh nhân là tr sơ sinh và có 4 b nh nhân (44,4%) pCO2 > 45mmHg, xét nghi m astrup giúp ánh giá tình tr ng toan máu và theo dõi tình tr ng toan máu c a b nh nhân, giúp trong quá trình i u tr b nh nhân. 4.5. K t qu i u tr : Trong nghiên c u c a chúng tôi m m kinh i n cho 6 b nh nhân và ph u thu t n i soi l ng ng c ư c ch nh cho 9 b nh nhân, trong ó 4 b nh nhân sơ sinh, c bi t có m t b nh nhân sơ sinh 12 gi tu i, cho th y ph u thu t n i soi l ng ng c ư c ch nh i u tr thoát v cơ hoành b m sinh nh ng tr sơ sinh và thu ư c k t qu t t. V. K T LU N 1 Tri u ch ng lâm sàng c a TVCHBS bên ph i: + D u hi u khó th 53,3 %, + Nghe ph i ph i th y rì rào ph nang gi m 80% 2 Ch p x-quang l ng ng c th y: hình nh vòm hoành ph i nhô cao 71,4 %, bóng quai ru t trên ng c ph i 50% 3 Siêu âm l ng ng c th y gan ph i nhô cao 71,4 % 4 T l s ng t 100% TÀI LI U THAM KH O 1. Nguy n Thanh Liêm, LêAnh Dũng(2003) Ph u thu t n i soi l ng ng c tr em: Ch nh và k t qu bư c u Y hoc th c hành. B Y T xu t b n. 465,17-19 2. Nguy n Thanh Liêm (1995). Ch n oán và i u tr thoát v cơ hoành b m sinh. 6
  7. Y häc thùc hµnh sè kû yÕu c«ng tr×nh B¶o vÖ søc khoÎ trÎ em: 212-215. 3. Liem NT, Le AD Thoracoscopic repair for congenital diaphragmatic hernia: lesson from 45 cases. J-Pediatr Surg. 2006 Oct;41(10):1713-5. 4 Stolar CJH, Dillo PW. (1998). Congenital Diaphragmatic Hernia and Eventration. In: O’Neill JA, Rowe MI, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG eds. Pediatr Surg 15th ed, StLouis, Mosby: 819-837. 5 Schwartz SI. (1999). Diaphragmatic hernia. Principles of surgery 7th ed. Hill Mc.G. 23. 1161-1169. 6 Robertson DJ, Harmon CM, Goldberg S Right congenital diaphragmatic hernia associated with fusion of liver and the lung J Pediatr Surg. 2006 Jun; 41(6): e9-10 7. De Han M, Hernandorena X, Boulley AM. (1982). Détresses respiratoire du nouveau – né. Encycl Medico chir: 1 – 12 8 Bjelica Rodic B,Ljustina Pribic R, Petrovic S, Bogdanovic D. Congenital postero-lateral right diaphragmatic hernia--case report Med Pregl. 2000 Nov-Dec;53(11-12):613-6 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản