intTypePromotion=1

Những kĩ năng lãnh đạo nào là cần thiết trong 10 năm nữa ?

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
84
lượt xem
21
download

Những kĩ năng lãnh đạo nào là cần thiết trong 10 năm nữa ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự tư lợi và cạnh tranh sẽ là không đủ. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ vẫn cần thúc đẩy phát triển doanh thu, tăng hiệu suất và giải quyết những mâu thuẫn nhưng sự ủy quyền về tài chính vẫn là chưa đủ. Các nhà lãnh đạo phải mở rộng cái nhìn và nắm bắt các cơ hội và tài sản chung xunh quanh họ nhưng không phải chỉ vì mục đích mang lại lợi ích cho riêng bản thân họ. Các nhà lãnh đạo phải học cách chia sẻ ý tưởng, tin tưởng rằng họ sẽ còn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những kĩ năng lãnh đạo nào là cần thiết trong 10 năm nữa ?

  1. Nh ng kĩ năng lãnh o nào là c n thi t trong 10 năm n a ? Tôi b thuy t ph c r ng các nhà lãnh o v i nh ng k năng m i ng i u v i tương lai có th t o ra nh ng t ch c t t hơn, nh ng c ng ng t t hơn và m t th gi i t t hơn. ng l c kinh t l n g n ây nh t c a chúng ta là ngành xây d ng và giai o n u tiên c a k nguyên k thu t s . T i Vi n nghiên c u tương lai, trong chương trình d oán 10 năm, chúng tôi nh n th y có s thay i cơ b n theo ó sinh h c s là m t ng l c thúc y thay i kinh t và i u tôi b t u nghĩ n là "n n kinh t toàn c u th nh vư ng". N u sinh h c và n n kinh t toàn c u th nh vư ng cùng thúc y tương lai thì i u ó có ý nghĩa gì v i các nhà lãnh o? Làm th nào ngư i lãnh o có th phát tri n s th u c m h v i t nhiên và n n kinh t toàn c u th nh vư ng? S tư l i và c nh tranh s là không . Các nhà lãnh o doanh nghi p s v n c n thúc y phát tri n doanh thu, tăng hi u su t và gi i quy t nh ng mâu thu n nhưng s y quy n v tài chính v n là chưa . Các nhà lãnh o ph i m r ng cái nhìn và n m b t các
  2. cơ h i và tài s n chung xunh quanh h nhưng không ph i ch vì m c ích mang l i l i ích cho riêng b n thân h . Các nhà lãnh o ph i h c cách chia s ý tư ng, tin tư ng r ng h s còn có nhi u l i ích t vi c ó hơn trong tương lai. May thay nh ng công c d a trên các trang web và s phát tri n c a máy tính khi n cho các ư ng l i lãnh o m i tr thành kh thi vào úng th i i m chúng tr nên c c kỳ c n thi t. Chúng ta càng k t n i v i nhau, chúng ta càng an toàn, t do và m nh m hơn. Nhưng cũng có nh ng m t tiêu c c: chúng ta càng k t n i liên k t ch t ch thì l i càng r i ro. Các nhà lãnh o c n ph i t o ra các m i liên k t và t ch c m i ngư i ho t ng nhưng cũng c n ph i b o v ch ng l i nh ng liên k t sai ch c năng và nguy hi m. D a trên 35 năm kinh nghi m là ngư i d oán 10 năm dư i ây là b i c nh mà tôi d oán cho các nhà lãnh o trong tương lai: S không n nh, b p bênh, ph c t p và không rõ ràng s tr nên t i t hơn trong tương lai. Có r t nhi u v n có th gi i quy t ư c nhưng nhà lãnh o hàng u s thư ng ph i ưa ra nh ng quy t nh và c g ng t ư c th ng l i khi ph i im tv i nh ng tình hu ng ti n thoái lư ng nan mà không có gi i pháp. N u b n không c m th y b i r i b i các tình hu ng, các s ki n hi n th i thì i u ó có nghĩa là b n ang không chú tâm. Tương lai có th giúp các nhà lãnh o khi n cho hi n th c có ý nghĩa nhưng ch n u h h c cách l ng nghe tương lai. B n không
  3. th l ng nghe tương lai n u b n b vư ng m c trong hi n t i. Tôi t nh c mình i u ó khi tôi b k t t i London trong ám mây b i núi l a. Vi t v m t th gi i b t n, d thay i thì d dàng hơn so v i vi c tr i nghi m nó. Các nhà lãnh o ph i i m t v i c cơ h i và nguy cơ. M t trong s h m nh n nh ng v trí tr ng trách ngày nay có th tr nên cáu b n khó tính do s tâm tr ng th t v ng vì th t b i cũng là i u d hi u nhưng các nhà lãnh o không ư c phép b n thân mình chán n n, th t v ng ho c b t ng. M c dù làm ư c i u này r t khó nhưng thư ng thì v n có th có các nhân t thay i tích c c gi a lúc h n lo n. M t s i u có th tr nên t t p hơn cũng như có nh ng i u tr nên t i t hơn. Các nhà lãnh o ph i h c các k năng m i chu n b cho tương lai. C th hơn, tôi ã g i ý xu t mư i k năng lãnh om i cho tương lai. ây là nh ng k năng b n có th h c chu n b s n sàng cho tương lai: b n năng sáng t o, phân minh, kh năng ng phó v i tình hu ng nan gi i, kh năng h c h i chuyên sâu, s th u c m, tính xây d ng tích c c, k năng xóa i m i b t hòa khôn khéo, s minh b ch rõ ràng, kh năng t ch c ám ông linh ho t và kh năng hòa ng. Các nhà lãnh o ph i t ư c s cân b ng tinh vi - ưa ra quy t nh nhanh chóng nhưng l i không ư c h p t p v i vàng. H ph i n m b t ư c kho ng th i gian gi a ánh giá m i vi c quá s m
  4. (sai l m c i n c a các nhà gi i quy t v n ) và quy t nh quá mu n (kho ng th i gian c i n c a lý thuy t). T t c nh ng kĩ năng m i này s còn ư c bàn n nhi u. Tôi hy v ng r ng nh ng kĩ năng m i này s có góp ph n nào ó vào các cu c i tho i v v s lãnh o trong tương lai cho các t ch c và các nhà lãnh o. Theo b n thì nh ng kĩ năng lãnh o nào là c n thi t trong tương lai?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2