Những lưu ý khi chụp ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
175
lượt xem
56
download

Những lưu ý khi chụp ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một nữ nhiếp ảnh gia đã ghi lại những điều thay đổi cuộc đời cô khi dấn thân vào con đường nhiếp ảnh. Trước đây, tôi cũng là người rất ưa chụp ảnh, từ thuở còn máy phim. Tôi rất thích chụp ảnh con cái mình, từ những lúc chúng chào đời, bước đi, vui chơi, Noel, thăm ông bà, đi nghỉ… Khi xem lại quả thật đó là những khoảnh khắc tuyệt vời làm gợi lại không ít kỷ niệm. Nhưng tôi cũng chỉ dừng lại ở đó, bởi sau này những vấn đề khác của cuộc sống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những lưu ý khi chụp ảnh

  1. Nh ng lưu ý khi ch p nh • M t n nhi p nh gia ã ghi l i nh ng i u thay i cu c i cô khi d n thân vào con ư ng nhi p nh. • Trư c ây, tôi cũng là ngư i r t ưa ch p nh, t thu còn máy phim. Tôi r t thích ch p nh con cái mình, t nh ng lúc chúng chào i, bư c i, vui chơi, Noel, thăm ông bà, i ngh … Khi xem l i qu th t ó là nh ng kho nh kh c tuy t v i làm g i l i không ít k ni m. Nhưng tôi cũng ch d ng l i ó, b i sau này nh ng v n khác c a cu c s ng ã chi m h t th i gian c a mình. Tôi không ch p nh trong r t nhi u năm, b i tôi b vây quanh v i bao trách nhi m c a m t ngư i m , ngư i ch , ngư i con, ngư i v và ngư i làm công ăn lương n a. • Nhưng r i trong m t d p Giáng sinh, tôi ư c t ng m t món quà là m t chi c máy nh m i. T ó tôi như ư c m m t v i m t cách nhìn hoàn toàn m i v nhi p nh, và ch trong vòng chưa y m t năm, tôi ã h c ư c bao nhiêu i u.
  2. 1. Nhìn Gi ây tôi luôn nhìn ng m th gi i xung quanh, t p trung vào t ng chi ti t trong m i góc nhìn. Tôi nhìn th t s , theo úng nghĩa c a nó, nhìn xu ng, nhìn lên, nhìn ra xung quanh. Không có chi ti t nào, dù l n hay nh mà tôi không nhìn ng m và r i tư ng tư ng xem nó s như th nào khi xu t hi n trên nh, dù có khi lúc ó tôi không h có máy nh. Trư c khi tái kh i ng ni m am mê nhi p nh c a mình, tôi ch i lòng vòng và ch p theo ki u l y dư c các c nh v t xung quanh. Nhưng gi thì không còn như th n a, gi tôi ã nhìn ng m th gi i m t cách chú tâm hơn. 2. Quan sát M c dù ã c i thi n v n nhìn ng m c a mình, tôi th y r ng ôi khi ch nhìn không cũng chưa , b n còn ph i quan sát n a. Hãy bi t cách quan sát các góc khác nhau, các m t khác nhau, ánh sáng khác nhau hay chi u cao khác nhau t các v trí thu n l i có th ch p nh ư c. 3. Th i gian
  3. Th i gian v n dùng o xem i t nơi này n nơi kia h t bao lâu. Nhưng gi ây, v i tôi, th i gian mang nghĩa khác hơn nhi u. Tôi t n d ng nó nhìn ng m xung quanh m t cách sáng su t hơn, c g ng nhìn và quan sát nhi u nh t có th . Th i gian không ch là chi c ng h c l n lư t i m ti ng này sang ti ng khác, mà nó gi còn là v trí, a i m ch p mà tôi có th tính trư c, gi i thích t i sao tôi l i ch n i tư ng như v y, hay làm th nào tôi s d ng th i gian như m t l i th b t ư c nh ng hình nh mà tôi ã quan sát ư c. Ánh sáng là m t ph n không th thi u trong nhi p nh c a b n. nh: Digitalphotographyschool. 4. Ánh sáng Ngh thu t và Nhi p nh u b t ngu n t cách hi u úng và s d ng úng ánh sáng. Gi ây, tôi b t u quan tâm ánh sáng b t ut âu, m nh y u th nào, m t ra sao, th i gian bao lâu và sáng t i như th nào. Trư c ây, tôi g n như ch ng quan tâm và thư ng có thái h h ng v i nh ng i u này. Nhưng gi , tôi nh n th y khi b n ã có máy nh trong tay mình, ánh sáng lúc này s tr thành m t ph n không th thi u trong cu c s ng c a b n. 5. Kho ng cách
  4. i m nh n c a b c nh không ch là ánh sáng mà còn kho ng cách. Li u m t ngư i ng xa bao nhiêu thì v a có th có ư c m t b c nh p vào úng th i i m? Th t kỳ di u khi b n có th th y trư c ư c m t khung c nh hoàn h o th nào trên nh t vi c b n ch n i tư ng nào, b n s ng âu và s dùng ng kính gì. 6. H c h i Như ngư i xưa v n thư ng nói, b n c n h c h i không ng ng, nh t là i v i nhi p nh, k các các nhi p nh gia chuyên nghi p. Có r t nhi u trang web d y v nhi p nh trên m ng v i các k năng hay m o, các bài phân tích, gi i thích k lư ng v nh… K c khi h c h i ư c nh ng i u m i, nh ng i u cũ cũng không h m t i t m quan tr ng, như cách ch nh m ,t c , cách l y khuôn hình t l chu n m t ph n ba. Thêm m t i u n a là hãy h c h i t nh ng ngư i i trư c. H là nh ng kho tàng ki n th c nhi p nh l n và b n s h c thêm ư c r t nhi u i u thú v . 7. i l i Tôi b t u khám phá thông qua các chuy n i, không c n ph i là i vòng quanh th gi i hay ch n kỳ ngh hè. Tôi i hàng ngày t i nh ng nơi xung quanh thành ph hay các vùng lân c n. Dù m t ô th to hay m t làng nh , n u ch u khó i và nhìn ng m xung quanh mình, b n s th y ư c nhi u nơi th t p và s ch p ư c nhi u b c nh c áo không ai có. Hãy nhìn, quan sát và nh n th c t t c nh ng c nh v t xung quanh nơi mình ang s ng. Vi c này v a thú v , v a r ti n, l i giúp b n h c ư c thêm bao nhiêu i u v th gi i ngay xung quanh b n.
  5. Khám phá qua nh ng chuy n i. nh: Digitalphotographyschool. 8. Giây phút Trư c khi có máy nh, giây i v i tôi ch nghĩa lý gì. Gi ây khi b t u nh n th y th i gian liên quan t i v p c a m t b c hình th nào, tôi m i th y t ng giây thôi cũng quan tr ng không kém. Ch t ng giây cũng làm nên khác bi t gi a m t c ng. Giây chính là s chia nh th i gian trong th i gian. Th i gian là ch c năng c a không gian và kho ng cách và ó s mãi là v n cho các nhi p nh gia tìm hi u. 9. T p trung T p trung ây mu n c p t i s t p trung cá nhân. B n c n ph i bi t hư ng s t p trung c a mình vào nh ng th tư ng ch ng như bình thư ng như pin máy nh, các thông s cài t, i tư ng, môi trư ng ch p hay qu n lý th i gian c a mình. Không ph i lúc nào b n cũng ch quan tâm t i ch p nh mà còn bao nhiêu v n sau này n a không kém ph n quan tr ng, như x lý nh h u kỳ, óng khung ra sao, ti p th nh theo cách nào… Hàng lo t công vi c không tên khác dài d ng d c c a m t nhi p nh gia, ôi khi chính nó l i ti p t c nuôi dư ng ni m am mê ch p nh c a chính mình.
  6. 10. Trân tr ng V i máy nh trong tay, tôi b t u bi t cách trân tr ng t ng n cư i, t ng i u b , nh ng c nh hoàng hôn, ngôi nhà, a tr hay bãi bi n… Tôi nhìn m i th khác hơn, rõ ràng hơn. Ví d trên ch là m t ít trong h ng hà sa s nh ng i u b n c n bi t trân tr ng cu c s ng. Khi ó, b n s th y r ng cu c s ng cũng s mang l i không ít quà t ng cho m i thành qu c a riêng mình.
Đồng bộ tài khoản