Những quy tắc của Internet Marketing

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
314
lượt xem
168
download

Những quy tắc của Internet Marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc hiểu rõ Internet đang làm thay đổi các nguyên tắc của marketing như thế nào luôn là thách thức lớn với các CEO: Những thói quen nào đã lỗi thời? Những cơ hội mới nào cần được theo đuổi? Thành công sẽ được xác định như thế nào trong thời đại mới này? Marketing Internet rất khác biệt – và nếu bạn không có đủ kiến thức, bạn rất dễ chi tiêu ngân quỹ marketing không đúng chỗ hay khiến những nỗ lực của bạn rơi vào các địa điểm sẽ không đem lại kết quả như mong muốn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những quy tắc của Internet Marketing

  1. Nh ng quy t c c a Internet Marketing
  2. Vi c hi u rõ Internet ang làm thay i các nguyên t c c a marketing như th nào luôn là thách th c l n v i các CEO: Nh ng thói quen nào ã l i th i? Nh ng cơ h i m i nào c n ư c theo u i? Thành công s ư c xác nh như th nào trong th i i m i này? Marketing Internet r t khác bi t – và n u b n không có ki n th c, b n r t d chi tiêu ngân qu marketing không úng ch hay khi n nh ng n l c c a b n rơi vào các a i m s không em l i k t qu như mong mu n. T t c chúng ta u bi t r ng marketing truy n th ng là m t ho t ng c di n – các công ty g i i thông i p t i th trư ng và thúc y khách hàng qua m t quy trình quan tâm, xem xét. Internet ã làm thay i cách th c chúng ta giao ti p v i khách hàng, b sung các phương ti n m i như blog và web video. Khi Nilofer Merchant, CEO c a hãng tư v n marketing và chi n lư c Rubicon Consulting, có tr s t i Silicon Valley, M , phân tích nh ng gì ang di n ra ngày nay, ông th y ư c m t sai l m mà h u h t các công ty u m c ph i. H s d ng các công c marketing tr c tuy n m i theo u i các m c tiêu marketing truy n th ng, ch ng h n như gia tăng s nh n th c, quan tâm c a khách hàng, y m nh các giao d ch mua s m,….
  3. ó là m t sai l m b i vì các quy t c marketing truy n th ng ư c o g t b i nh ng gì có th t ư c thông qua s d ng các phương ti n truy n thông m t chi u. Th ng th ng mà nói y là công c duy nh t chúng ta có ư c cho n cách ây m t vài năm. Còn lúc này, Internet ã m b o các giao ti p hai chi u và vi c ưa các khách hàng qua m t quy trình quan tâm có c u trúc c n ư c xem xét l i. M c tiêu tr ng tâm c a marketing tr c tuy n không ph i là s nh n th c, mà là s g n k t. Và 5 y u t then ch t t o d ng s g n k t là thân thu c, tính cách, c ng ng, ng t o d ng và ng h . S g n k t có nghĩa là khi n các khách hàng tham gia vào công ty b n, v i các s n ph m c a b n và thư ng xuyên hơn v i các nhân viên c a công ty b n. B n mu n các khách hàng c a b n bi t v công ty, bi t v nh ng giá tr và d ch v cung c p. Khi các khách hàng thích thú v i nh ng gì h th y và tr i nghi m, m i quan h s ư c ào sâu, d n t i s thân thu c. S thân thu c liên quan t i vi c y m nh chi u sâu và m c tương tác c a trang web, qua ó t o ra các m i quan h áng nh v i khách hàng. M t vài k thu t hi u qu nh t xây d ng s thân thu c bao g m th hi n tính h u ích c khi các khách hàng không mua s m; chia s c m xúc; m r ng các s n ph m tr c tuy n và t o d ng các tr i nghi m thú v .
  4. Tính cách liên quan t i cách th c công ty c a b n giao ti p v i th gi i bên ngoài, c trên phương di n lý trí l n tình c m. Tính cách c a công ty ph i riêng bi t và chân th c. Không như hình nh nhãn hi u, nó không th gi t o. Văn hoá công ty b n các tác ng l n t i tính cách b n xây d ng tr c tuy n. Ví d , m t công ty nói v i các nhân viên, khách hàng, i tác và c ng ng r ng mình thân thi n v i môi trư ng nhưng trên th c t công ty không tái ch các ph ph m công ngh . i u này rõ ràng i ngư c v i tính cách công ty. Hành vi c a công ty là không nh t quán và nó có th t n h i t i hình nh cũng như kh năng hoà ng v i m i ngư i. C ng ng như m t công c marketing thách th c h u h t các mong i c a marketing truy n th ng. Thay vì ki m soát quy trình marketing, công ty ng ra t ch c m t s ki n giao ti p xã h i mà chính khách hàng s quy t nh n i dung. Nhưng nh ng c ng ng t t thư ng không t nhiên phát sinh – chúng c n ư c trau d i k lư ng và giám sát ch t ch . M t công ty i nh ng bư c sai có th d dàng gi t ch t m t c ng ng th m chí c trư c khi nó b t u hình thành. Các c ng ng trong nh ng i u ki n t t nh t c a mình s y m nh s chia s , lôi kéo m i ngư i và d n t i s liên quan c a khách hàng – nh ng ngư i có th mong mu n là nhà ng t o d ng v i công ty b n.
  5. ng t o d ng xu t hi n khi m i ngư i t n hư ng s n ph m hay d ch v c a b n nhi u n n i h mu n cùng b n phát tri n nh ng gì s n có hay t o ra cái gì ó m i m có th ư c s d ng v i dòng s n ph m c a b n. M t fan quy t nh t o ra ôi dây giày có g n tên trư ng trên ó vào ôi gi y bóng r b n s n xu t ra là m t ví d . ó là quy trình g n k t các khách hàng tr c tuy n nh m giúp thi t k s n ph m. Khi ư c th c hi n chu n xác, y u t này có th r t m nh m và s cung c p nh ng l i ích doanh thu ích th c. Nó cũng có th r t áng ng i cho nh ng công ty nào t trư c n nay làm t t c m i th cho khách hàng, th m chí c suy nghĩ h khách hàng n a. Vi c ng t o d ng s th c s c n t i m t s thay i trong tâm trí. ng h liên quan t i cách th c m i miêu t các khách hàng c a công ty. H không ch là nh ng ngư i s d ng s n ph m/d ch v c a b n mà còn th hi n s ng h nhi t tình n a. H s d ng s n ph m c a b n và thích ch nh s a, óng góp ý ki n cho nó. S ng h c a khách hàng hay c a nh ng ngư i có nh hư ng có l i ích vô cùng to l n. H có th s d ng, sau ó tái xây d ng s n ph m c a b n. H có th óng góp ý ki n giúp phát tri n d ch v c a công ty,…
  6. Ti p xúc và làm vi c v i “nh ng ngư i có nh hư ng” là m t ch r t nóng trong marketing tr c tuy n. Nó gi nh r ng có m t nhóm nh nh ng ngư i có nh hư ng r t l n t i các quy t nh mua s m s n ph m/d ch v . Trên th c t , vi c này ch c là ph c t p hơn nhi u. M c tiêu c a công ty nên là nh n ra, chăm lo và ào t o nh ng ngư i ng h – các khách hàng s n lòng giúp marketing s n ph m c a b n t i ngư i khác. i u ó r t khác bi t so v i g i i nh ng b n thông cáo báo chí t i m t vài blogger có nh hư ng. M t ho t ng marketing ư c th c hi n chu n xác không ch ơn thu n là giao ti p t t t i các khách hàng, mà nó có ph i nh hình ư c các chào m i c a công ty sao cho thích h p nh t v i nhu c u c a th trư ng. Internet ã m ra nhi u mô hình kinh doanh m i, bao g m các giao ti p m t ngư i t i m i ngư i, i u b n ch dám mơ tư ng trư c ây. Nó cung c p cho chúng ta các công c có th ư c s d ng b o v kh i s t n công c a i th c nh tranh, ng th i giúp chúng ta khám phá ra nhi u cơ h i m i. Trong k nguyên Internet, luôn có nh ng cơ h i tuy t v i cho các CEO. Internet Marketing là m t vũ khí c nh tranh có th ư c s d ng tăng cư ng kh năng lãnh o.
Đồng bộ tài khoản