intTypePromotion=1

Những thay đổi chính sách ngoại thương Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
42
lượt xem
2
download

Những thay đổi chính sách ngoại thương Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nêu lên khái quát tình hình ngoại thương Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và những thay đổi chính sách ngoại thương sau khủng hoảng. Đồng thời cũng nêu lên một số vấn đề gợi mở cho Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những thay đổi chính sách ngoại thương Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu

Nhitng thay dSi chinh sich ngo^i thuang Trung QuSc.<br /> <br /> <br /> i l§i<br /> .w'<br /> <br /> CHINH TRI - KINH TE- XA HOI<br /> <br /> <br /> NHilffi I M Viil (HINH SlklllKiOfliTIKlONG<br /> I W m QOj( SW NldNQ HOillN Till (llfelH lOM CJO<br /> HA PHUONG<br /> Vien Nghien cdu Trung Qudc<br /> <br /> <br /> <br /> I. KHAI QUAT TINH HINH NGOAI (XNK) cua Trung Quoc da co tang tnfdng<br /> THUONG TRUNG Q u 6 c SAU KHUNG difdng, dat 9,2% (Xem bieu do 1). Theo so<br /> HOANG TAI CHINH TOAN CAU lieu cua To chute thifdng mai the gidi<br /> (WTO), ty trong cua xuat k h l u Trung<br /> 1. Thanh tmi Quoc trong xuat khau the gidi tang tif<br /> 8,9% nam 2008 len 9,6% nam 2009, vUdt<br /> Cung nhu cac nen kinh te khac tren the<br /> qua Diic tr6 thanh nvfdc xui't khau diing<br /> gidi, nen kinh te bung no cua Trung Quoc<br /> d i u the gidi trong boi canh suy thoai kinh<br /> (Trung Quoc) cung khong the miln dich<br /> te toan ciu^^^' Miic giam xuat khau nam<br /> vdi khung hoang. I i n h vile chiu nhieu tac<br /> 2009 cua Trung Quoc thap hdn miic giam<br /> dong nhat la ngoai thUdng, dac biet la xua't k h l u toan clu 7 diem phan tram,<br /> trong 2 nam 2008 va 2009. Khung hoang miic giam nhap k h l u tha'p hdn miic giam<br /> lam 3 nen kinh te 16n, cung la 3 doi tac nhap k h l u toan cau 13 diem p h l n tram^^^<br /> thiidng mai chinh cua Trung Quoc la My,<br /> EU, Nhat di vao suy thoai toan dien. Nhu Nam 2010, ngoai thifdng cua Trung<br /> cau ben ngoai giam dSn den suy giam xui't Quoc da khoi phuc lai miic trifdc khi xay<br /> khau, mot nhan to' quan trong trong "co xe ra khung hoang tai chinh quoc te. Theo so'<br /> tam ma" (xui't kh^u, tieu diing, d i u t\i) loi li§u th6'ng ke cua Tdng cue Hai quan<br /> keo tang tnlcing cua kinh ti Trung Quoc Trung Quo'e, nam 2010 tdng kim ngach<br /> noi chung va ngoai thiidng Trung Quoc noi XNK cua Trung Quoc dat 2.927,76 ty USD,<br /> rieng. Tuy nhien, sau nhieu quy giam tang 34,7% so vdi nam 2009, trong do xua't<br /> manh, den quy IV nam 2009, co the noi k h l u la 1.577,9 ty USD, tang 31,3%, nhap<br /> ngoai thifdng Trung Quoc da khac phuc k h l u 1.394,8 ty USD, tang 38,7%. Thang<br /> difdc kho khan, nha'c chan ra khoi khung dif thifdng mai dat 183,1 ty USD, giam<br /> hoang, tdng kim ngach xu^'t nhap kh^u 6,4%<br /> <br /> <br /> <br /> NGHIEN CUIU TRUNG QUCfC s o 11(123) - 2 0 1 1<br /> HA PHl/ONG<br /> <br /> <br /> <br /> Biiu dd 1: TJNH HJNH T A N G TRUdNG XNK NGOAI THUONG TRUNG QUOC CAC T H A N G NAM 2009<br /> <br /> Trim tri^u USD<br /> %<br /> 1400 80<br /> -|<br /> 1200 60<br /> 1000<br /> re<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I<br /> 40<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 800<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I<br /> 20<br /> <br /> H<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I<br /> 600 0<br /> 1 > .1 1 - _ _ •/ • ! .* , . -:.<<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I<br /> 400 F — ^- -20<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I<br /> 200 -40<br /> -60<br /> T l U n c l Thine 2 Thin* 3 Thine 4 T h i n * 3 TKiin 6 Thin« 7 T h i n « 8 T hin«9TKinc 10 T h i n e 11 T h i n * 12<br /> <br /> I lYIC I INK » T i c a« tine XK. T i e d * t i n e NK<br /> <br /> <br /> <br /> Nguon: http://zhs.mofcom.gov.cn/aarticle/Nocategory/201004/20100406888239.html<br /> <br /> Thd tu la viec Trung Qudc la "cong<br /> 2. Nhurng v^'n de ton tai<br /> xifdng cua the gidi" khong con phu hdp sau<br /> Ben canh thanh tUu dat difdc, Trung khung hoang.<br /> Quoc ciing tha'y difdc nhiing 16 hdng trong<br /> Ben canh do, cac yeu to^ khac tvf ca ben<br /> chinh sach ngoai thifdng khi khung hoang<br /> ngoai va trong nifdc tac dong nhil khung<br /> xay ra.<br /> hoang nd cong chau Au, dong da't b Nhat<br /> ThU nhdt la sil phat trien khong hai<br /> Ban, bien dong chinh tri cl Bac Phi Trung<br /> hoa cua "co xe tam ma" Trung Quo'e chu<br /> Dong, ty gia nhan dan te tang... ciing lam<br /> yeu diia vao xua't k h l u va d i u tif de phat<br /> anh hifdng den toe do tang trifdng ngoai<br /> trien ngoai thifdng con tieu dung chUa<br /> thifdng. Do d6, Trung Qudc can dieu chinh<br /> difdc chli trong diing mifc. Ngay ca khi thu<br /> kdt ca'u ngoai thifdng, thay ddi mo hinh<br /> nhap tang thi tieu diing cQng chtfa tang<br /> nhieu ma dil trii lai tang len. Thi trifdng phat trien cho phii hdp vdi tinh hinh mdi.<br /> trong nifdc chifa dUdc khai thac diing mtic. H. N H C N G THAY D 6 I CHINH SACH<br /> Thd hai la can can thifdng mai con NGOAI THUONG SAU KHUNG HOANG.<br /> nghieng Idch, xua't sieu nhieu, miic do phia<br /> thuoc ben ngoai con cao, thi trifdng chifa Co the tha'y, sau khung hoang, tinh<br /> da dang nen khi c6 khung hoang phai chiu hinh v l n ra't phiic tap, tdt xa'u dan xen,<br /> anh hifdng ldn, vai tro cua nhap k h l u nhieu nhan td ba't ldi con tiem In. Khiing<br /> chifa cao. hoang viia la thach thiic nhifng ciing chiia<br /> Thd ba la cd clu san p h i m xua't k h l u dilng nhieu cd hoi. Moi cupc khung hoang<br /> chifa hdp ly, san xua't cac mat hang co gia deu nhif mot bo loc khdng Id, gan di nhQng<br /> tri tha'p, tap trung nhieu lao dong se bi gi khong hdp ly, chon viii nhiing ^ khong<br /> thua thiet. Sd lifdng v l n difdc coi trong hi§u qua
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2