intTypePromotion=1

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn mực đạo đức và các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới

Chia sẻ: Lê Thành Hoan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
303
lượt xem
56
download

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn mực đạo đức và các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bao gồm trình bày về: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn mực đạo đức và các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới, vai trò của đạo đức cách mạng, những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới... Mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn mực đạo đức và các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới

  1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn mực đạo đức và các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới 1. Nguồn gốc hình thành a, Truyền thống đạo đức của dân tộc VN - Đạo đức luôn luôn khuyên con ng sống phải có tình nghĩa, thuỷ chung, biết trung biết hiếu. - Dân tộc VN là dân tộc đề cao đạo lý làm ng, trg đó yêu n ước gi ữ v ị trí trung tâm, đứng đầu bảng giá trị đạo đức, đó chính là tình yêu và lòng trung thành đối với tổ quốc và ND. - Thông qua lối hành xử của nhg người thân trg gia đình Bác. b, TT đạo đức phg Đông và phg Tây - HCM chú trọng, chắt lọc nhg tinh hoa đạo đức nhân lo ại: Nho giáo, Phật giáo…và tinh thần của CM DCTS (nhân nghĩa, tương thân c ủa Nho giáo; t ừ bi của Phật giáo; nhân đạo, bác ái của Thiên chúa giáo). c, Quan điểm của Mác, Angghen, Lênin về đạo đức - HCM ko chỉ tiếp thu nhg quan điểm, TT chính trị của các nhà sáng lập CNXHKH mà còn học tập nhg tấm gương cao đẹp của họ để lại. - HCM cho rằng: Với ng phg Đông, 1 tấm gương sáng còn giá tr ị h ơn 100 bài diễn thuyết. d, Thực tiễn hoạt động CM của HCM - HCM trải qua 1 quá trình hoạt động đầy bão táp, rất sôi nổi. Người đã chứng kiến sự tàn bạo, vô đạo đức của chủ nghĩa thực dân trg vi ệc nô d ịch các dân tộc thuộc địa. - Người đã tìm đến 1 học thuyết nhân đạo nhằm giải phóng và phát tri ển con ng, tạo ra mqh tốt đẹp giữa ng với ng, 1 học thuyết đấu tranh cho s ự t ự do, ấm no, hạnh phúc với NDLĐ. Đó là CN M-L. 2. Nội dung Quan điểm về vai trò của đạo đức cách mạng a.
  2. - HCM là lãnh tụ quan tâm đến đạo đức, xây dựng đạo đức m ới ngay từ rất sớm, được thể hiện trong bài giảng tập huấn ở Quảng Châu 1927 “Đường cách mệnh”, nêu lên 23 điều về tư cách của người chi ến sĩ cách mạng. - Nâng cao đặc điểm CM, quyết sach chủ nghĩa cá nhân. - Mỗi chiến sĩ CM phải có đạo đức CM. Để có được phẩm chất đặc đi ểm tốt đẹp ấy cần trang bị cho họ lý luận thực ti ễn thực hành đạo đ ức . Ng ười quan tâm đến cả 2 phương diện. - HCM đã xây đựng được quan điểm, chuẩn mực đạo đức đúng đắn phù hợp mang tính chiến đấu cao. - HCM đã để lại 1 tấm gương đạo đức sáng ngời, ti ếp thu đạo đ ức t ừ nhiều yếu tố, học thuyết nhất là tấm gương của LNin. - HCM coi đạo đức là gốc, là nền tảng của người CM. Đ ạo đ ức là lòng cao thượng của con người. Đạo đức là động lực giúp chúng ta vượt lên khó khăn. - Người quan niệm nước là nước của dân, dân là chủ của nước vì vậy trung với nước, hiếu với dân là thể hiện trách nhiệm dựng nước và giữ nước. - Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới: Nói đi đôi v ới lám; phải neo gương đạo đức; Xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong trào qu ần chúng rộng rãi; Tu dưỡng rèn luyện đạo đức thường xuyên. b. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có 4 chuẩn mực đạo đức cách cơ bản. - Trung với nước, hiếu với dân: Đây là chuẩn mực đạo đ ức n ền t ảng, đi ều chỉnh hành vi giữa cá nhân với cộng đồng. Trung, hiếu là các khái niệm đạo đức truyền thống, nhưng được Hồ Chí Minh sử dụng và đưa vào những n ội dung mới. + Trung với nước: yêu nước, gắn liền với yêu Chủ nghĩa xã hội; trung thành với lý tưởng, con đường cách mạng mà đất nước, dân tộc đã l ựa ch ọn; có trách nhiệm bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. + Hiếu với dân: Thương dân, quý dân, lấy dân làm gốc; chăm lo m ọi m ặt đời sống nhân dân một cách tự giác; đấu tranh giải phóng quần chúng nhân dân để dân trở thành người chủ và làm chủ.
  3. - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Đây là chuẩn m ực đạo đ ức trung tâm, điều chỉnh hành vi ứng xử trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Phân tích nội hàm các khái niệm: Cần: Cần cù, siêng năng, chăm chỉ, dẻo dai, biết phân công, tổ chức ho ạt động hợp lý, lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Kiệm: Tiết kiệm, không hoang phí, tiêu dùng hợp lý; không ch ỉ ti ết ki ệm của cá nhân mà còn tiết kiệm của công; tiết kiệm toàn diện: ti ền của, nguyên vật liệu, thời gian, sức lao động. Liêm: Liêm khiết, trong sạch, không tham tiền tài, địa vị, danh vọng. Chính: Chính trực, ngay thẳng, thật thà đối với mình, đối với người, đối với việc. Chí công vô tư: Đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Mối quan hệ giữa các khái niệm: Các tiêu chuẩn đạo đức này có quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo tiền đề cho nhau. Hồ Chí Minh xác định cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính cần thiết của một con người, là th ước đo trình đ ộ văn minh, tiến bộ của một dân tộc. - Yêu thương con người: Yêu thương tất cả mọi người, tr ước h ết là người lao động nghèo khổ, bị bóc lột, áp bức, những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội: trẻ em, người già, phụ nữ; yêu thương con người trên lập tr ường của giai cấp công nhân; chăm lo mọi mặt đời sống con người để con người được thỏa mãn các nhu cầu, lợi ích, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. - Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung: Chuẩn mực đạo đức này đi ều chỉnh hành vi ứng xử của con người trong quan hệ gi ữa các qu ốc gia, dân t ộc; nó có cơ sở từ bản chất quốc tế của giai cấp công nhân, c ủa ch ế đ ộ xã h ội ch ủ nghĩa. Về nội dung, chuẩn mực đạo đức này bao gồm: Tôn trọng, th ương yêu các dân tộc; ủng hộ, giúp đỡ các dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng; xây dựng khối đoàn kết quốc tế trên cơ sở cùng có lợi, có lý, có tình. c. Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới * Nói phải đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức: - Người nhấn mạnh đổi mới với mỗi người thì lời nói phải đi đôi với vi ệc làm mới đem lại hiệu quả cho bản thân mình và mới tác dụng cho nh ững người khác. Nếu nói nhiều mà làm ít, nói mà không làm, nói 1 đ ằng làm 1 n ẻo thì ch ỉ
  4. đem lại những hậu quả phản tác dụng. Đó là thói đạo đức giả c ủa những g/c bóc lột trong lịch sử, phải xây dựng 1 nền đạo đ ức m ới v ề ch ất so v ới n ền đ ạo đức trước đó. - Để xây dựng đạo đức mới cho con người, HCM nhấn mạnh phương pháp nêu gương. Người ta coi đó là phương pháp thiết thực nhất, có sức mạnh thuyết phục to lớn trong việc giáo dục đạo đức cách mạng cho mọi người. - Đối với HCM, tấm gương đạo đức có thể hiểu theo nghĩa rộng ph ải có những tấm gương chung, riêng, lớn, nhỏ, xa gần chẳng hạn như trong gia đình đó là tấm gương cha mẹ đối với con cái; trong tổ chức đoàn thể, trong XH ..... - Người coi một nền đạo đức mới chỉ được xây dựng trên cái n ền rộng lớn vững chắc khi có những phẩm chất đạo đức, những chuẩn m ực đ ạo đ ức đã tr ở thành thói quen hành vi đạo đức hàng ngày phổ biến trong toàn XH mà t ấm gương đạo đức có ý nghĩa và thúc đảy qúa trình ấy. ** Xây dựng đi đôi với chống phải tạo thành phong trào quần chúng r ộng rãi. - HCM khẳng định muốn xây dựng đạo đức mới, mu ốn b ồi d ưỡng nh ững phẩm chất đạo đức cách mạng cho hàng triệu con người cán b ộ Đảng viên thì cùng với việc xây dựng bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp phải nhất thi ết phải chống những biểu hiện xấu xa, trái với yêu cầu của đạo đức mới. - Theo Người, việc xây dựng đạo đức mới trước hết phải được ti ến hành bằng việc giáo dục những phẩm chất, những chuẩn mực đạo đức m ới từ trong gia đình, nhà trường và ngoài XH. - Theo Người để xây và chống có hiệu qủa phải tạo thành phong trào qu ần chúng rộng rãi nhằm thôi thúc trách nhiệm đạo đức cá nhân để v ới m ọi ng ười phấn đấu, tự bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. Người đặc biệt nhấn mạnh phải quýet sạc chủ nghĩa cá nhân vì nó n ảy sinh nhiều căn b ệnh nguy hiểm như tham ô, lãng phí.... *** Phải tu dưỡng đạo đức bền bỉ suốt đời - HCM chỉ rõ, đạo đức cách mạng không phải từ trên trời xa xu ống mà nó do đáu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và c ủng c ố cũng như ngọc càng mài càng sáng, vậy càng luyện cang trong. - Theo HCM việc tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong mọi ho ạt động thực tiễn, trong mối quan hệ XH và mối quan hệ qtế.
  5. Kết luận: TTHCM về đạo đức cách mạng là những quan niệm, tư tưởng về 1 nền đạo đức mới (cách mạng và tiến bộ). Cùng với tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM mãi soi sáng cho nhân dân VN học tập và noi theo đ ặc bi ệt là trong xây dựng dân tộc VN ngày càng văn minh như mong ước của Người.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2