intTypePromotion=1

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chia sẻ: Nguyen Phuc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
3.528
lượt xem
1.099
download

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 2. Tại sao nói đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được hình thành về cơ bản? 3. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của đất nước. 4. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội. Liên hệ với quá trình xây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH DÙNG CHO CÁC LỚP ĐÀO TẠO ĐHTX 1. Ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 2. Tại sao nói đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được hình thành về cơ bản? 3. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của đất nước. 4. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội. Liên hệ với quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay. 5. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta. 6. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay? 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Vận dụng của Đảng ta trong bối cảnh quốc tế hiện nay. 8. Những nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp vô sản theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh hiện nay những vấn đề gì trong công tác xây dựng Đảng mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm 9. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân. Khái niệm “dân” ở đây được hiểu như thế nào? 10. Hãy làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, chúng ta phải làm gì để thực hiện điều đó. 11. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Ý nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 12. Nội dung cơ bản tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Ý nghĩa vủa việc phát huy sức mạnh của con người trong sự nghiệp cách mạng hiện nay của Việt Nam. 13. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chức năng của nền văn hóa mới. Vận dụng trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa hiện nay. Hà nội, ngày 9-5-2008
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2