intTypePromotion=3

Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Vu Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

2
1.639
lượt xem
609
download

Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. Cau2:Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc Tư tưởng HCM về giải phóng dân tộc có thể tóm tắt thành một hệ thống luận điểm sau đây: - Một là, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường của cách mạng vô sản. Từ đầu những năm 20 thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: chủ nghĩa đế quốc là một con đỉa hai vòi, một vòi bám vào chính quốc, một vòi bám vào thuộc địa. Muốn đánh bại chủ nghĩa đế quốc, phải đồng thời cắt cả hai cái vòi của nó đi, tức là phải kết hợp cách mạng vô sản ở chính quốc với cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa; phải xem cách mạng ở thuộc địa như là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản, mặt khác, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản. Thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chứng tỏ những con đường giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ tư tưởng phong kiến hay tưởng vô sản là không đáp ứng được yêu cầu khách quan là dành độc lập tự do cho nhân dân Tháng 7-1920 sau khi đọc Sơ thảo lấn thứ nhất những luận cương về vấn dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin.Người khẳng định: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta,dây là con đường giải phóng cho chúng ta”. Đầu năm 1923 trong Truyền đơn cổ động mua báo Nguoif cùng khổ,Người viết: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại,đem lại cho mọi người tự do,bình đẳng,bác ái,đoàn kết,ấm no trên quả đất,việc làm cho mọi người và vì mọi người,niềm vui, hòa bình hạnh phúc…’’.Vượt qua các tư tưởng hạn chế của các sĩ phu và các nhà cách mạng co xu hướng tư sản đương thời, Hồ Chí Minh đã lựa chọ được con đường cách mạng vô sản đúng đắn.Quan điểm đúng đắn ấy đươc thể hiện ở những nội dung sau: +Tiến hành cách mạng giải phón dân tộc và dần dần từng bước di tới xã hội cộng sản. +Lực lượng lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân mà đội tiền phong của nó là Đảng cộng sản. +Lực lượng cách mạng là khối đoàn kết toàn dân, nòng cốt là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức. +Sự nghiệp cách mạng của Việt Nam là bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, cho nên phải đoàn kết quốc tế
  2. -Cách mạng giải phón dân tộc là do Đảng Cộng sản lãnh đạo: các nhà yêu nước đã ý thức rõ dược tầm quan trọng và vai trò tổ chức cách mạng.Dù đã thành lập hay chưa thì các tổ chức cách mạng kiểu cũ không thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đi tới thành công, vì no thiếu một đường lối chính trị đúng đắn và một phương pháp cách mạng khoa học không có cơ sở rộng rãi trong quần chúng.những nỗ lực đấu tranh cưu nước nhưng không thành công của Việt Nam quốc dân đảng,đã chứng minh điều đó. NAQ đã sớm khẳng định: muốn giải phóng dân tộc thành công trước hết phải có đảng cách mệnh,Đảng có vững cách mệnh mới thành công, Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt” đó là chủ nghĩa Mac-Lênin.Đầu năm 1930, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và có tổ chức chặt chẽ kỷ luật nghiêm minh, liên kết mật thiết với quần chúng -Ba là lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc “là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”.Người phân tích : “dân tộc cách mệnh chưa phân giai cấp ,nghĩa là sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền’’.Trong lực lượng đó công nông là gốc cách mệnh. Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của nhân dân trong khởi nghĩa vũ trang.Người coi sức mạnh vĩ dại và năng lực của quần chúng là then chốt bảo đảm thăng lợi. Người khẳng định: “Dân khí mạnh thì quân lính nào , súng ống nào cũng không chống lại” Trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, Người xác định lực lượng cách mạng bao gồm dân tộc: Đảng phải tập hợp mọi bộ phận giai cấp công nhân, đại bộ phận nông dân …đi vào phe vô sản; đối với phú nông, trung tiểu tư sản mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng.Bộ phận nào phản cách mạng thì phải lật đổ.Trong Bai ca du kích(1942),Người chủ trương người già, trẻ ,gái, trai, dân, lính ddeuf tham gia đánh giặc. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt nam tuyên truyền giải phóng quân(22-12- 1944),Người viết: “ Cuộc kháng chiến của chúng ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. Hồ Chi Minh đã khẳng định, trong thời đại chúng ta, một dân tộc đoàn kết chặt chẽ, đấu tranh kiên quyết,hoàn toàn có thể đánh bại bọn đế quốc xâm lược hung hãn, gian ác và có nhiều vũ khí.Hồ Chí Minh không chủ trương tiến hành chiến tranh thông thường,chỉ dựa vào lực lương quân đội và tiến hành một số trận quyết tử với kẻ thù, mà chủ trương phát động chiến tranh nhân dân. Kháng chiến toàn dân gắn liền với kháng chiến toàn diện.Lực lượng toàn dân là điều kiện để đấu tranh toàn diện với kẻ thù đế quốc, giải phóng dân tộc. Hô Chí Minh noi: “Không dùng toàn lực của nhân dân về
  3. đủ mọi mặt để ứng phó thì không thể nào thắng lợi được”. Trong chiến tranh, quân sự là chủ chốt, nhưng đồng thời phải kết hợp với đấu tranh chinh trị.Dấu trnh ngoại giao cũng là một mặt trận có ý nghĩa chiến lược, có tác dụng phát huy yếu tố chính nghĩa củ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tranh thủ sự dồng tình ủng hộ của quốc tế.Dấu tranh kinh tế là ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.Người kêu gọi “hậu phương thi dua với tiền phương’’, coi “ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ’’ Mục đích của cách mạng và chiến tranh chính nghĩa là vi độc lập tự do, làm cho khả năng tiến hành chiến tranh nhân dân trở thành hiện thực, làm cho toàn dân tự giác tham gia chiến tranh.Tư tưởng chiến tranh nhân dân của Hồ Chí Minh là ngọn cờ cổ vũ, dẫn dắt cả dân tộc ta đứng lên kháng chiến và làm nên thắng lợi vĩ đại có tính thời đại sâu sắc -Bốn là, cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CM vô sản ở chính quốc. Đây là một luận điểm mới và sáng tạo của HCM. Trong phong trào cộng sản quốc tế lúc bấy giờ đã từng tồn tại quan điểm xem thắng lợi của cách mạng thuộc địa phụ thuộc trực tiếp vào thắng lợi của cách mạng vô sản chính quốc. Do nhận thức được thuộc địa là một khâu yếu trong hệ thống của chủ nghĩa đế quốc, do đánh giá đúng đắn sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ngay từ năm 1924, Người đã sớm cho rằng cách mạng thuộc địa không những không phụ thuộc vào CM vô sản ở chính quốc mà có thể giành thắng lợi trước. Đây là một cống hiến rất quan trọng vào kho tàng lý luận Mác - Lênin, đã được thắng lợi của CM VN chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.Theo Hồ Chí Minh,giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau đó là cùng chung kẻ thù là chủ nghĩa dế quốc.Năm 1925, Hồ Chí Minh viết: “Chủ nghĩa tư bản là con đỉa co một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các nước thuộc địa. Nếu người ta muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai cái vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật ấy vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc lại’’. Phát biểu tại Đại hội V Quốc tế cộng sản Người khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa: “Vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới và đặc biệt là vận mệnh của giai cấp vô sản ở các nước đi xâm lược thuộc địa gắn chăt vơi vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các nước thuộc địa…nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các nước thuộc địa hơn là ở chính quốc”. Do nhận thức được vai trò, vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa, đánh giá đúng sức
  4. mạnh dân tộc, năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cho rằng cách mạng giải phóng dân tọc ở thuộc địa có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh có sự phân biieetj vè nhiệm vụ của cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc và cho rằng :hai thứ cách mang đó tuy có khác nhau, nhưng có quan hẹ chặt chẽ vói nhau Đây là một luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn; một cống hiến rất quan trọng của Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, dã thắng lợi của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. - Năm là, CM giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang của nhân dân. Bạo lực cách mạng gải phóng dân tộc là dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền. Trong chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang và đấu trnh vũ trang giữ vị trí quan trọng trong việc tiêu diệt lực lương địch, làm thật bại âm mưu quân sự chinh trị của kẻ thù. Theo Hồ Chí Minh, các đoàn thể cách mạng càng phát triển, quần chúng dấu tranh chính trị càng mạnh thì càng có cơ sở vững chắc để tổ chức lực lượng vũ trang và tiến hành đấu tranh vũ trang.việc tiến hành chiến tranh chỉ là giải pháp bắt buộc cuối cùng.Chi khi không có khả năng thương lượng,khi kẻ thù ngoan cố bám giữ lập trường chỉ muốn giành thắng lợi bằng quân sự thì mới kiên quyết phát động chiến tranh,trước kẻ thù Hồ Chí Minh chủ trương sử dụng phương châm chiến lược lâu dài.Trong kháng chiến chống thực dân Pháp,Người nói: “Địch muôn tốc chiến tốc thắng. ta lấy trường kì kháng chiến trị nó, thì địch nhất định thua, ta nhất định thắng” “Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi” Tóm lại, HCM đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết của Lênin về cách mạng thuộc địa thành một hệ thống quan điểm mới mẻ, sáng tạo, bao gồm cả đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản