NỘI DUNG ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM KẾT THÚC MÔN CƠ HỌC LÝ THUYẾT 2a

Chia sẻ: Nong Thi Be | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
92
lượt xem
12
download

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM KẾT THÚC MÔN CƠ HỌC LÝ THUYẾT 2a

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các kiến thức cơ bản sinh viên cần nắm chắc: Các khái niệm cơ bản: chất điểm , cơ hệ, vật rắn tuyết đối, hệ quy chiếu quán tính, lực. Hệ tiên đề của động lực học: định luật quán tính, định luật cơ bản của động lực học, định luật về lực tác dụng và phản tác dụng, định luật độc lập tác dụng, định luật giải phóng liên kết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NỘI DUNG ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM KẾT THÚC MÔN CƠ HỌC LÝ THUYẾT 2a

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Độc lập _ Tự do _ Hạnh phúc Khoa Khoa học cơ bản Bộ môn: Cơ học NỘI DUNG ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM KẾT THÚC MÔN CƠ HỌC LÝ THUYẾT 2a Chương I: Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề của động lực học Các kiến thức cơ bản sinh viên cần nắm chắc: 1. Các khái niệm cơ bản: chất điểm , cơ hệ, vật rắn tuyết đối, hệ quy chiếu quán tính, lực. 2. Hệ tiên đề của động lực học: định luật quán tính, định luật cơ bản của động lực học, định luật về lực tác dụng và phản tác dụng, định luật độc lập tác dụng, định luật gi ải phóng liên kết. Chương II: Phương trình vi phân chuyển động Các kiến thức cơ bản sinh viên cần nắm chắc: 1. Các dạng phương trình vi phân chuyển động của chất điểm: dạng vectơ, dạng toạ độ Đềcac, dạng toạ độ tự nhiên. 2. Phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ Bài tập: chương 1, sách Bài tập cơ học (tập 2)- GS.TSKH Đỗ Sanh (chủ biên). Cụ th ể áp d ụng các phương trình vi phân đã viết trên đây để giải quyết hai bài toán c ơ b ản c ủa đ ộng l ực h ọc chất điểm: 1- Bài toán thuận: biết chuyển động của chất điểm, tìm lực tác dụng lên nó ho ặc m ột số điều kiện hình học hay động học có liên quan đến lực đó. 2- Bài toán ngược: biết lực tác dụng lên chất điểm và điều kiện ban đầu c ủa chuyển động, tìm quy luật chuyển động của nó. Chương III: Các định lý tổng quát động lực học Các kiến thức cơ bản sinh viên cần nắm chắc: 1. Định nghĩa và cách xác định khối tâm của cơ hệ và vật rắn. 2. Định nghĩa: mô men quán tính của cơ hệ đối với m ột trục, đối v ới m ột tâm , mômen quán tính tích, bán kính quán tính. Cách xác định mômen quán tính của một số vật đồng chất. Đ ịnh lý về mối quan hệ mômen quán tính giữa các trục song song. Định lý về mômen quán tính của vật rắn đối với trục bất kì đi qua gốc toạ độ. 3. Định nghĩa: động lượng, xung lượng của lực. Định lý biến thiên động lượng và các tr ường hợp bảo toàn. 4. Định lý chuyển động khối tâm của cơ hệ và các trường hợp bảo toàn.
  2. 5. Định nghĩa mômen động lượng của chất điểm và cơ hệ đối với một tâm ( hoặc một trục). Định lý mô men động lượng và các trường hợp bảo toàn. 6. Định nghĩa động năng của chất điểm, c ơ hệ và vật r ắn ( chuy ển đ ộng t ịnh ti ến, quay quanh trục cố định, chuyển động song phẳng). Định nghĩa công nguyên t ố, công h ữu h ạn và công suất của lực tác dụng lên chất điểm và vật rắn. Định lý động năng. 7. Định nghĩa về trường lực, thế năng của cơ hệ.Định luật bảo toàn cơ năng. Bài tập: chương 2, sách Bài tập cơ học (tập 2)- GS. TSKH Đỗ Sanh (chủ biên). Cụ thể: 1- Sử dụng định lý động lượng và bảo toàn động lượng để giải m ột số bài toán về xác định chuyển động của vật rắn. 2- Sử dụng định lý chuyển động khối tâm và bảo toàn chuyển đ ộng kh ối tâm đ ể gi ải các bài toán: o Biết tổng hình chiếu của các ngoại lực tác dụng lên cơ hệ lên một tr ục b ằng không, tìm di chuyển và vận tốc khối tâm của một bộ phận khi biết chuyển động của các bộ phận còn lại của cơ hệ. o Biết chuyển động của các bộ phận cơ hệ, tìm lực tác d ụng lên c ơ h ệ (th ường là phản lực liên kết). 3- Sử dụng định lý mômen động lượng và bảo toàn mômen đ ộng l ượng đ ể gi ải các bài toán: o Xác định các yếu tố động học (gia tốc hoặc gia tốc góc) c ủa c ơ h ệ m ột b ậc t ự do khi biết tổng mômen các ngoại lực đối với trục quay. o Xác định chuyển động của cơ hệ trong điều kiện bảo toàn mômen đ ộng l ượng đ ối với một tâm hay đối với một trục cố định. o Khảo sát chuyển động quay của một vật rắn quanh một tâm cố định hoặc một trục cố định. 4- Sử dụng định lý động năng và định luật bảo toàn c ơ năng đ ể gi ải các bài toán v ề chuyển động của cơ hệ một bậc tự do. Các bài toán thường gặp: o Xác định công suất khi biết chuyển động của cơ hệ o Xác định chuyển động của cơ hệ khi biết đặc trưng sinh công c ủa h ệ l ực tác d ụng lên cơ hệ. Chương V I: Nguyên lý di chuyển khả dĩ Các kiến thức cơ bản sinh viên cần nắm chắc: 1.Các khái niệm cơ bản về cơ hệ không tự do: liên kết và phương trình liên k ết; Di chuyển khả dĩ và số bậc tự do của cơ hệ; toạ độ suy rộng; lực suy rộng; liên kết lý tưởng. 2. Nguyên lý di chuyển khả dĩ.
  3. Bài tập: chương 3, sách Bài tập cơ học (tập 2)- GS.TSKH Đỗ Sanh (chủ biên). Cụ thể: 1- Tìm điều kiện cân bằng của cơ hệ có một hoặc nhiều bậc tự do (điều kiện về lực hoạt động, về vị trí cân bằng). 2- Xác định các phản lực liên kết của các hệ cơ học tĩnh định. Chương V: Nguyên lý Đalămbe Các kiến thức cơ bản sinh viên cần nắm chắc: 1. Lực quán tính của chất điểm và của cơ hệ. 2. Nguyên lý Đa lăm be: đối với chất điểm và đối với cơ hệ. 3. Phương pháp tĩnh động lực hình học Bài tập: chương 4 và chương6, sách Bài tập cơ học (tập 2)- GS.TSKH Đ ỗ Sanh (ch ủ biên). C ụ thể: Sử dụng phương pháp tĩnh động lực hình học để giải các bài toán sau: 1- Bài toán thuận: Khi đã biết chuyển động của hệ, tìm m ột số lực tác d ụng lên c ơ h ệ, chủ yếu là tìm các phản lực động lực. 2- Bài toán ngược: Viết phương trình vi phân chuyển động c ơ hệ, đặc bi ệt, các phương trình vi phân chuyển động của vật rắn: vật rắn chuyển động tịnh ti ến, chuy ển đ ộng quay quanh một trục cố định, chuyển động song phẳng,...trong trường hợp riêng tìm điều kiện cân bằng tương đối của cơ hệ. ChươngVI: Phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ không tự do Các kiến thức cơ bản sinh viên cần nắm chắc: 1. Thiết lập phương trình Lagrăng loại 2 cho các cơ hệ hôlônôm. 2. Phương trình Lagrăng loại 2 cho các hệ bảo toàn 3. Các tích phân đầu: Tích phân năng lượng, tích phân xyclic. Bài tập: chương 5, sách Bài tập cơ học (tập 2)- GS.TSKH Đ ỗ Sanh (ch ủ biên). C ụ th ể: s ử dụng phương trình tổng quát động lực học và phương trình Lagrange lo ại 2 đ ể l ập ph ương trình vi phân chuyển động của các cơ hệ có một hoặc nhiều bậc tự do. Thông qua bộ môn Thông qua hội đồng khoa học giáo Trưởng bộ môn dục khoa Khoa học cơ bản Chủ tịch TS. Nguyễn Văn Tuấn TS. Nguyễn Văn Tuấn
Đồng bộ tài khoản