Nội dung QĐ803/2007/QĐ-BKH

Chia sẻ: Vu Nam Vũ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
144
lượt xem
11
download

Nội dung QĐ803/2007/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bản báo cáo Bộ kế hoạch và đầu tư yêu cầu các đơn vị có liên quan phải thực hiện báo cáo theo : - Theo tháng - Theo quý - Theo năm - Khi kết thúc dự án Các công việc cần thực hiện khi nghiên cứu về vấn đề này: 1. Mẫu biểu báo cáo gồm bao nhiêu mẫu?Nội dung của từng mẫu 2. Những mẫu biểu nào áp dụng chung?Biểu nào áp dụng riêng,cụ thể.tại sao? 3. Ban quản lý của từng mẫu biểu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung QĐ803/2007/QĐ-BKH

  1. QĐ803/2007/QĐ-BKH Nội dung Bản báo cáo Bộ kế hoạch và đầu tư yêu cầu các đơn vị có liên quan phải thực hiện báo cáo theo : - Theo tháng - Theo quý - Theo năm - Khi kết thúc dự án Các công việc cần thực hiện khi nghiên cứu về vấn đề này: 1. Mẫu biểu báo cáo gồm bao nhiêu mẫu?Nội dung của từng mẫu 2. Những mẫu biểu nào áp dụng chung?Biểu nào áp dụng riêng,cụ thể.tại sao? 3. Ban quản lý của từng mẫu biểu
  2. Biểu Nd Nội dung Biểu Nội dung Biểu Chỉ lập 1 lần, trừ khi có quyết chung 1 Thông tin cơ bản của dự án Áp dụng chung định bsung 2. Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Cập nhật theo tháng,quý Áp dụng chung Thực trạng thực hiện các điều khoảnvà đk RB mà phía VN Tiến độ thực hiện các điều kiện và điều 3. phải thực hiện trc hoặc trong Chung khoản RB thời gian khoản tài trợ có hiệu lực.Đc điền và gửi hàng quý 4. Báo cáo tiến độ giải ngân đối với dự án ODA Theo quý Áp dụng chung Đối với các dự án nhà tài trợ ứng trc cho bên vay 1 hoản tiền để bên Theo Quý và theo từng nhà tài 5. Theo dõi tài khoản đặc biệt/tạm ứng vay chủ động thanh toán trợ phần từ TK này, phần của nhà tài trợcho các chi tiêu hợp lệ Theo dõi hàng quý so kế hoạch 6. Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đối ứng Chung các dự án năm 7. Kế hoạch đấu thầu Đc lập khi bắt đầu dự án Chung
  3. Đc lập cùng biểu 7 khi bắt đầu Nội dung các gói thầu trong kế hoạch đấu 8. dự án,và đc điều chỉnh khi cáo Chung thầu qđ Cập nhật các gói thầu thực 9. Thực hiện sơ tuyển và lựa chọn nhà thầu Chung hiện trong quý bc 10. Thực hiện lựa chọn nhà thầu Quý Chung 11 Thông tin về trao hợp đồng và đánh giá Quý Chung 12. Thực hiện hợp đồng Quý chung Đối với dự án đầu tư 13. Phương án/kế hoạch GPMP/TDC Lập hàng tháng,báo cáo Quý XDCB Đối với dự án đầu tư 14. Theo dõi định kỳ, tái định cư Báo cáo quý XDCB Tiến độ thực hiện phương án/thực hiện 15. GPMP/TDC (giải phóng mặt bằng và tái định Đc lập và báo cáo quý Đối với d.a đtư XDCB cư ) Cung cấp thông tin về tiến độ Tiến độ chi vốn thực hiện Phương án/Kế giải ngân vốn để thực hiện giải 16. Đối với d.a đtư XDCB hoạch giải phóng mặt bằng và tái định cư phóng mặt bằng (lập và bc Quý) 17. Thông tin chung về bảo vệ môi trường p/a tiến trình phê duyệt Báo Cáo Chung (Đơn vị lập báo cáo cơ quan tổ chức hoặc tư Đánh giá tđ của môi trường và
  4. cam kết bvệ môi trường.Đc lập vấn đc giao lập báo cáo đáng giá tđ và khi ký HĐ,bc và bổ sung hàng CKBVMT) Quý CC thông tin tiến độ bảo vệ 18. Thực hiện bảo vệ môi trường môi trường. Chung Lập và báo cáo hàng Quý Tóm tắt đầu vào ,hoạt động,đầu ra,kết quả và mục 19. Khung lô gic (nếu có) Chung tiêu của d.a.Lập một lần và điền bsung khi có thay đổi p/a kết quả theo Quý của các Báo cáo Theo dõi các chỉ số thực hiện hoặc chỉ số thực hiện hoặc đầu ra đc 20. Chung đầu ra sử dụng trong qtr thực hiện d.a. Lập hàng quý Tóm tắt nội dung của Bộ mẫu biểu BÁO CÁO THÁNG/QUÝ CỦA CHỦ DỰ ÁN Biểu 4 : Báo cáo tiến độ giải ngân vốn ODA Cột 2 : chủ yếu căn cứ vào Cột 3,5,7,9 : CC vào kế hoạch giải ngân dự kiến
  5. Cột 4,6,8,10 : giá trị giải ngân vốn ODA thực tế Biểu 5 : Báo cáo về các tài khoản đặc biệt hoặc tài khoản tạm ứng Tài khoản đảm bảo và tài khoản tạm ứng: Mục đích :
Đồng bộ tài khoản