Ôn tập các dạng toán khó môn Hóa

Chia sẻ: Doan Van Phuong Doan Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:67

1
652
lượt xem
398
download

Ôn tập các dạng toán khó môn Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập môn hóa tham khảo về các dạng toán khó môn Hóa, phương pháp bảo toàn khối lượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập các dạng toán khó môn Hóa

 1. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803    Trang 27: các pp giải hữu cơ phức tạp Trang 49: cá pp giải nhanh các chất dựa vào các pt pư cháy và công thức h ữ u cơ I­ Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh tr¾c nghiÖm ho¸ h÷u c¬ 1. Dựa và cach tinh số nguyên tử C và số nguyên tử C trung binh hoăc ́ ́ ̀ ̣ khôi lượng mol trung binh… ́ ̀ mhh + Khôi lượng mol trung binh cua hôn hợp: ́ ̀ ̉ ̃ M= nhh Chú Ý : số mol ankan =số mol H2O – số mol CO2 Như vậy khi tính được số mol của hợp chất ta dễ dang áp dung công thức: Từ đó suy ra một vài điều lí thú nữa (tự tìm hiểu nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Yahoo: tat_trung151
 2. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 nco2 + Số nguyên tư C: n= nC X HY nCO2 n1a + n2b + Số nguyên tư C trung binh: ̀ n= ; n= nhh a+b Trong đo: n 1, n2 là số nguyên tư C cua chât 1, chât 2 ́ ̉ ́ ́ a, b là số mol cua chât 1, chât 2 ̉ ́ ́ + Khi số nguyên tư C trung binh băng trung binh công cua 2 số nguyên tư C thì ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ 2 chât có số mol băng nhau. ́ ̀ Ví dụ 1 : Hôn hợp 2 ankan là đông đăng liên tiêp có khôi lượng là 24,8g. Thể tich ̃ ̀ ̉ ́ ́ ́ tương ứng cua hôn hợp là 11,2 lit (đktc). Công thức phân tư ankan la: ̉ ̃ ́ ̀ A. CH4, C2H6 B. C2H6, C3H8 B. C3H8, C4H10 D. C4H10, C5H12 ̣ Suy luân: 24,8 M hh = = 49,6 ; 14n + 2 = 49,6 → n = 3,4. 0,5 Yahoo: tat_trung151
 3. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 2 hidrocacbon là C3H8 và C4H10. VÝ dô 2: Cho 14g hôn hợp 2 anken là đông đăng liên tiêp đi qua dung dich nươc ̃ ̀ ̉ ́ ̣ Br2 thây lam mât mau vừa đủ dd chứa 64g Br2. ́ ̀ ́ ̀ 1. Công thức phân tư cua cac anken la: ̉ ́ ̀ A. C2H4, C3H6 B. C3H8, C4H10 C. C4H10, C5H12 D. C5H10, C6H12 ̣ Suy luân: 64 nanken = nBr2 = = 0, 4mol 160 14 M anken = = 35 ; 14n = 35 → n = 2,5. 0, 4 Đó là : C2H4 và C3H6 Ví dụ 3 : Cho 10,2g hôn hợp khí A gôm CH 4 và anken đông đăng liên tiêp đi qua dd ̃ ̀ ̀ ̉ ́ nươc brom dư, thây khôi lượng binh tăng 7g, đông thơi thể tich hôn hợp giam đi ́ ́ ̀ ̀ ́ ̃ ̉ môt nưa. ̣ 1. Công thức phân tư cac anken la: ́ ̀ A. C2H4, C3H6 B. C3H6, C4H10 C. C4H8, C5H10 D. C5H10, C6H12 Yahoo: tat_trung151
 4. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 2. Phân trăm thể tich cac anken la: ̀ ́ ́ ̀ A. 15%, 35% B. 20%, 30% C. 25%, 25% D. 40%. 10% ̣ Suy luân: 1. VCH 4 = V2 anken → nCH 4 = n2 anken 10,2 − 7 7 m2 anken = 7 g ; nCH 4 = = 0,2 ; 14n = → n = 2,5 . Hai anken là 16 0,2 C2H4 và C3H6. 2+3 2. Vì n = 2,5 = = trung binh công nên số mol 2 anken băng nhau. Vì ơ ̀ ̣ ̀ 2 ̀ ̀ ̣ cung điêu kiên %n = %V. → %V = 25%. Ví dụ 4 : Đôt chay 2 hidrocacbon thể khí kế tiêp nhau trong day đông đăng thu ́ ́ ́ ̃ ̀ ̉ được 48,4g CO2 và 28,8g H2O. Phân trăm thể tich môi hidrocacbon la: ̀ ́ ̃ ̀ A. 90%, 10% B. 85%. 15% C. 80%, 20% D. 75%. 25% Yahoo: tat_trung151
 5. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 2. Dựa và phan ứng trang gương: cho tỉ lệ nHCHO : nAg = 1 : 4 ̉ ́ nR-CHO : nAg = 1 : 2. Ví dụ 1 : Cho hôn hợp HCHO và H2 đi qua ông đựng bôt nung nong. Dân toan bộ ̃ ́ ̣ ́ ̃ ̀ hôn hợp thu đượu sau phan ứng vao binh nươc lanh để ngưng tụ hơi chât long và ̃ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ hoa tan cac chât có thể tan được , thây khôi lượng binh tăng 11,8g. ́ ́ ́ ́ ̀ Lây dd trong binh cho tac dung vơi dd AgNO3/NH3 thu được 21,6g Ag. Khôi ́ ̀ ́ ̣ ́ lượng CH3OH tao ra trong phan ứng hợp H2 cua HCHO la: ̣ ̉ ̉ ̀ A. 8,3g B. 9,3g C. 10,3g D. 1,03g Suy luân: H-CHO + H2  CH3OH → Ni ̣ t0 ( mCH3OH + mHCHO ) chưa phan ứng là 11,8g. ̉ HCHO + 2Ag2O → CO2 + H2O + 4 Ag ↓ NH 3  1 1 21,6 nHCHO = nAg = ⋅ = 0,05mol . 4 4 108 MHCHO = 0,05.30 = 1,5g ; mCH3OH = 11,8 − 1,5 = 10,3 g Ví dụ 2 : Cho hôn hợp gôm 0,1 mol HCOOH và 0,2 mol HCHO tac dung hêt vơi ̃ ̀ ́ ̣ ́ dd AgNO3/NH3 thì khôi lượng Ag thu được la: ́ ̀ Yahoo: tat_trung151
 6. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 A. 108g B. 10,8g C. 216g D. 21,6g ̣ Suy luân: 0,1 mol HCOOH → 0,2 mol Ag 0,2 mol HCHO → 0,8 mol Ag ́ ́ → Đap an A. 3. Dựa vao phương phap tăng giam khôi lương: ̀ ́ ̉ ́ Nguyên tăc: Dựa vao sự tăng giam khôi lượng khi chuyên từ chât nay sang chât ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ́ khac để xac đinh khôi lượng 1 hôn hợp hay 1 chât. ́ ́ ̣ ́ ̃ ́ Cụ thê: Dựa vao pt tim sự thay đôi về khôi lượng cua 1 mol A → 1mol B hoăc ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ chuyên từ x mol A → y mol B (vơi x, y là tỉ lệ cân băng phan ứng). ̉ ̀ ̉ Tim sự thay đoi khôi lượng (A→B) theo bai ơ z mol cac chât tham gia phan ứng ̀ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̉ chuyên thanh san phâm. Từ đó tinh được số mol cac chât tham gia phan ứng và ̉ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̉ ngược lai. ̣  Đôi với rượu: Xet phan ứng cua rượu vơi K: ́ ́ ̉ ̉ Yahoo: tat_trung151
 7. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 x R (OH ) x + xK → R (OK ) x + H2 2 1 ̣ Hoăc ROH + K → ROK + H2 2 Theo pt ta thây: cứ 1 mol rượu tac dung vơi K tao ra 1 mol muôi ancolat thì khôi ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ lượng tăng: 39 – 1 = 38g. Vây nêu đề cho khôi lượng cua rượu và khôi lượng cua muôi ancolat thì ta có thể ̣ ́ ́ ̉ ́ ̉ ́ tinh được số mol cua rượu, H2 và từ đó xac đinh CTPT rươu. ́ ̉ ́ ̣ ̣  Đôi với anđehit: xet phan ứng trang gương cua anđehit ́ ́ ̉ ́ ̉ 0 R – CHO + Ag2O  R – COOH + 2Ag NH 3 ,t → Theo pt ta thây: cứ 1mol anđehit đem trang gương → 1 mol axit ́ ́ ⇒ ∆ m = 45 – 29 = 16g. Vây nêu đề cho m anđehit, maxit → nanđehit, nAg → CTPT ̣ ́ anđehit.  Đôi với axit: Xet phan ứng vơi kiêm ́ ́ ̉ ̀ R(COOH)x + xNaOH → R(COONa)x + xH2O ̣ Hoăc RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O Yahoo: tat_trung151
 8. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 1 mol → 1 mol → ∆ m ↑ = 22g  Đôi với este: xet phan ứng xà phong hoa ́ ́ ̉ ̀ ́ RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH 1 mol → 1 mol → ∆ m ↑ = 23 – MR’  Đôi với aminoaxit: xet phan ứng vơi HCl ́ ́ ̉ HOOC-R-NH2 + HCl → HOOC-R-NH3Cl 1 mol → 1mol → ∆ m ↑ = 36,5g Thí dụ 1: Cho 20,15g hôn hợp 2 axit no đơn chức tac dung vừa đủ vơi dd Na2CO3 ̃ ́ ̣ thì thu được V lit CO 2 (đktc) và dd muôi.Cô can dd thì thu được 28,96g muôi. Giá ́ ́ ̣ ́ trị cua V la: ̉ ̀ ́ A. 4,84 lit ́ B. 4,48 lit ́ C. 2,24 lit ́ D. 2,42 lit Suy luân: Goi công thức trung binh cua 2 axit la: R − COOH ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ Ptpu: 2 R − COOH + Na2CO3 → 2 R − COONa + CO2 ↑ + H2O Theo pt: 2 mol → 2 mol 1 mol ⇒ ∆ m = 2.(23 - 11) = 44g Theo đề bai: Khôi lượng tăng 28,96 – 20,15 = 8,81g. ̀ ́ Yahoo: tat_trung151
 9. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 8,81 → Số mol CO2 = = 0, 2mol → Thể tich CO2: V = 0,2.22,4 = 4,48 lit ́ ́ 44 Thí dụ 2: Cho 10g hôn hợp 2 rượu no đơn chức kế tiêp nhau trong day đông đăng ̃ ́ ̃ ̀ ̉ tac dung vừa đủ vơi Na kim loai tao ra 14,4g chât răn và V lit khí H 2 (đktc). V có ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ giá trị la: ̀ ́ A. 1,12 lit ́ B. 2,24 lit ́ C. 3,36 lit ́ D. 4,48 lit Suy luân: Theo ptpu: 1 mol rượu phan ứng → 1mol ancolat + 0,5 mol H2 thì khôi ̣ ̉ ́ C6 H 6−n ( NO2 ) n n = 1,4 n ∆m = 23 -1 = 22g lượng tăng: N 2 2 14,1 78 + 45n Yahoo: tat_trung151
 10. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 Vây theo đâu bai: 1 mol muôi ancolat và 0,5mol H2 bay ra thì tăng ̣ ̀ ̀ ́ 4,4.0,5 14,4 – 10 = 4,4g. → Số mol H2 = = 0,1mol 22 → Thể tich H2: V = 0,1.22,4= 2,24 lit. ́ ́ Thí dụ 3: Khi thuy phân hoan toan 0,05 mol este cua 1 axit đơn chức vơi 1 rượu ̉ ̀ ̀ ̉ đơn chức tiêu tôn hêt 5,6g KOH. Măt khac, khi thuy phân 5,475g este đó thì tiêu ́ ́ ̣ ́ ̉ tôn hêt 4,2g KOH và thu được 6,225g muôi. Vây CTCT este la: ́ ́ ́ ̣ ̀ A. (COOC2H5)2 B. (COOCH3)2 C. (COOCH2CH2CH3)2 D. Kêt quả khac ́ ́ Suy luân: Vì n KOH = 2neste → este 2 chức tao ra từ axit 2 chức và rượu đơn chức. ̣ ̣ Đăt công thức tông quat cua este là R(COOR’)2 : ̣ ̉ ́ ̉ R(COOR’)2 + 2KOH → R(COOK)2 + 2R’OH 1 mol 2 mol → 1 mol thì m = (39,2 – 2R’)g ⇒ 0,0375 mol 0.075 mol → 0,0375 mol thì m = 6,225 – 5,475 = 0,75g. → 0,0375(78 – 2R’) = 0,75 → R’ = 29 → R’ = C2H5- 5, 475 Meste = = 146 → MR + (44 + 29)2 = 146 → MR = 0 0,0375 Yahoo: tat_trung151
 11. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 Vây công thức đung cua este la: (COOC2H5)2 ̣ ́ ̉ ̀ 4. Dựa vao ĐLBTNT và ĐLBTKL: ̀ - Trong cac phan ứng hoa hoc, tông khôi lượng cac chât tham gia phan ứng băng ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̉ ̀ tông khôi lượng cua cac san phâm tao thanh. ̉ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ A + B →C + D Thì mA + mB = mC + m D - Goi mT là tông khôi lượng cac chât trươc phan ứng ̣ ̉ ́ ́ ́ ̉ MS là tông khôi lượng cac chât sau phan ứng ̉ ́ ́ ́ ̉ Dù phan ứng vừa đủ hay con chât dư ta vân co: mT = mS ̉ ̀ ́ ̃ ́ - Sư dung bao toan nguyên tố trong phan ứng chay: ̣ ̉ ̀ ̉ ́ Khi đôt chay 1 hợp chât A (C, H) thì nO ( CO2 ) + nO ( H 2O ) = nO ( O2 pu ) ́ ́ ́ → mO ( CO2 ) + mO ( H 2O ) = mO ( O2 pu ) Giả sư khi đôt chay hợp chât hữu cơ A (C, H, O) ́ ́ ́ A + O2 → CO2 + H2O Yahoo: tat_trung151
 12. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 Ta co: mA + mO2 = mCO2 + mH 2O Vơi mA = mC + mH + mO ́ Thí dụ 1: Đôt chay hoan toan m gam hôn hợp Y: C2H6, C3H4, C4H8 thì thu được ́ ́ ̀ ̀ ̃ 12,98g CO2 và 5,76g H2O. Tinh giá trị m? (Đap sô: 4,18g) ́ ́ ́ Thí dụ 2: cho 2,83g hôn hợp 2 rượu đơn chức tac dung vừa đủ vơi Na thì thoat ra ̃ ́ ̣ ́ 0,896 lit H2 (đktc) và m gam muôi khan. Giá trị cua m la: ́ ́ ̉ ̀ A. 5,49g B. 4,95g C. 5,94g D. 4,59g Thí dụ 3: Cho 4,2g hôn hợp gôm rượu etylic, phenol, axit fomic tac dung vừa đủ ̃ ̀ ́ ̣ vơi Na thây thoat ra 0,672 lit H2 (đktc) và 1dd. Cô can dd thu được hôn hợp răn X. ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ Khôi lượng cua X la: ́ ̉ ̀ A. 2,55g B. 5,52g C. 5,25g D. 5,05g Suy luân: Cả 3 hợp chât trên đêu có 1 nguyên tư H linh đông → Số mol Na = 2nH 2 ̣ ́ ̀ ̣ = 2.0,03 = 0.06 mol ́ ̣ Ap dung ĐLBTKL: → mX = 4,2 + 0,06(23 - 1) = 5,52g. Ω Thí dụ 4: Chia hôn hợp 2 anđehit no đơn chức lam 2 phân băng nhau: ̃ ̀ ̀ ̀ P1: Đem đôt chay hoan toan thu được 1,08g H2O ́ ́ ̀ ̀ Yahoo: tat_trung151
 13. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 P2: tac dung vơi H2 dư (Ni, t0) thì thu hôn hợp A. Đem A đôt chay hoan toan thì ́ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ̀ thể tich CO2 (đktc) thu được la: ́ ̀ ́ A. 1,434 lit ́ B. 1,443 lit ́ C. 1,344 lit ́ D. 1,444 lit Suy luân: Vì anđehit no đơn chức nên số mol CO 2 = sô mol H2O = 0,06 mol ̣ → nCO2 ( P 2) = nC ( P 2) = 0,06mol Theo BTNT và BTKL ta co: nC ( P 2) = nC ( A ) = 0,06mol → nCO2 ( A ) = 0,06mol ́ → VCO2 = 22, 4.0,06 = 1,344 lit ́ 5. Đôt chay ankin: nCO2 > nH2O và nankin (chay) = nCO2 – nH2O ́ ́ ́ Thí dụ 1: Đôt chay hoan toan hôn hợp 2 hidrocacbon liên tiêp trong day đông đăng ́ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̃ ̀ ̉ thu được 22,4 lit CO2(đktc) và 25,2g H2O. Hai hidrocacbon đó la: ́ ̀ A. C2H6 và C3H8 B. C3H8 và C4H10 C. C4H10 và C5H12 D. C5H12 và C6H14 25, 2 ̣ Suy luân: nH2O = = 1,4 mol ; nCO2 = 1mol 18 nH2O > nCO2 ⇒ 2 chât thuôc day ankan. Goi n là số nguyên tư C trung binh: ́ ̣ ̃ ̣ ̀ Yahoo: tat_trung151
 14. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 3n + 1 Cn H 2 n + 2 + O2 → n CO2 + ( n + 1) H2O 2 C2H6 n 1 ́ Ta co: = → n = 2,5 → n + 1 1, 4 C3H8 Thí dụ 2: Đôt chay hoan toan V lit (đktc) 1 ankin thu được 10,8g H 2O. Nêu cho ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ tât cả san phâm chay hâp thụ hêt vao binh đựng nươc vôi trong thì khôi lượng ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ binh tăng 50,4g. V có giá trị la: ̀ ̀ ́ A. 3,36 lit ́ B. 2,24 lit ́ C. 6,72 lit ́ D. 4,48 lit Suy luân: Nươc vôi trong hâp thu cả CO2 và H2O ̣ ́ mCO2 + mH2O = 50,4g ; mCO2 = 50,4 – 10,8 = 39,6g 39,6 nCO2 = = 0,9 mol 44 Yahoo: tat_trung151
 15. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 10,8 nankin = nCO2 – nH2O = 0,9 − = 0,3 mol 4418 II-  Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh tr¾c nghiÖm ho¸ v« c¬ 1. Bảo toàn khối lương:-Nguyên tắc: +Trong PUHH thì tổng khối lượng các sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia PU. +Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng hỗn hợp muối thu được bằng tổng khối lượng các cation kim loại và anion gốc axit. Ví dụ 1: Cho từ từ một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe và các oxit của Fe đun nóng thu được 64 gam Fe, khi đi ra sau PU tạo 40 gam kết tủa vơi dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính m. A. 7,04 g B. 74,2 g Yahoo: tat_trung151
 16. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 C. 70,4 g D. 74 g Giải Ta có: nCO2 = nCaCO3 = 40/100 = 0,4 mol mCO + m = mFe + mCO2 mà nCO pu = nCO2 = 0,4 nên: m = mFe + mCO2 - mCO = 64 + 0,4.44 - 0,4.28 = 70,4 g Ví dụ 2: Một dung dịch chứa 0,1 mol , 0,2 mol Al3+, x mol Cl- và y mol Tính x,y biết rằng cô cạn dung dịch thu được 46,9 gam chất rắn khan. A. x = 0,2 y = 0,3 B. x = 0,1 y = 0,3 C. x = 0,3 y = 0,2 D. x = 0,2 y = 0,2 Giải Theo định luật bảo toàn khối lượng: 56.0,1 + 27.0,2 + 35,5x + 96y = 46,9 Yahoo: tat_trung151
 17. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 Theo định luật bảo toàn điện tích: 0,1.2 + 0,2.3 = x + 2y Giải hệ phương trình ---> x = 0,2 y = 0,3 VËy ®¸p ¸n ®óng lµ ®¸p ¸n A Ví dụ 3: Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức vơi H2SO4 đặc thu dược 111,2 g. Hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Tính số mol mçi ete. A. 0,2 mol B. 0,1 mol C. 0,3 mol D. 0,25 mol Giải Theo ĐLBT khối lượng: m ancol = m (ete) + mH2O ---> mH2O = m(rượu) - m(ete) = 132,5 - 111,2 = 21,6 g trong PU ete hóa thì: nete = nH2O = 21,6/18 = 1,2 mol ---> Số mol mỗi ete là 1,2/6 = 0,2 mol Yahoo: tat_trung151
 18. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 Ví dụ 4: Hòa tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hóa trị I và II vào dung dịch HCl đủ thu được 0,2 mol CO2. Tính khối lượng muối mơi thu dược. A. 7g B. 74g C. 24 g D. 26 g Giải Trong các PU của HCl vơi muối cacbonat thì nCO2 = nH2O = nHCl/2 mà nCO2 = 0,2 mol ---> nH2O = 0,2 mol và nHCl = 0,4 mol theo ĐLBT khối lượng: 23,8 + 0,4.36,5 = m + 44.0,2 + 18.0,2 ---> m = 26 g 2. Bảo toàn electron: -Nguyên tắc: Đây là trương hợp riêng của bảo toàn điện tích, chỉ áp dụng cho các PU oxi hóa khư. Khi đó ne cho = ne nhận. -Các ví dụ: Ví dụ 1: Trộn 60 gam bột Fe vơi 30 gam bột S rồi đun nóng trong điều kiện Yahoo: tat_trung151
 19. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 không có không khí thu được chất rắn A. Hòa tan A bằng HCl dư thu được hỗn hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn B cần bao nhiêu lit Ò ơ đktc. A. 22,4 lÝt B. 32,928 lÝt C. 6.72,4 lÝt D. 32,928 lÝt Giải Ta thấy nFe = 60/56 > nS = 30/32 nên Fe dư, S hết. Khí B là hỗn hợp H2, H2S. Đốt B thu được SO2, H2O Phân tích: -S nhận một phần e của Fe để tạo và không thay đổi trong PU vơi HCl (vẫn là trong H2S), cuối cùng nó nhương lại toàn bộ e do Fe đã cho và e do nó vốn có để tạo SO2 trong PU vơi O2. -Fe nhương một phần e cho S để tạo (FeS) và cuối cùng lượng e này lại Yahoo: tat_trung151
 20. Nguyễn Tất Trung—vocalcords ĐT:05002461803 đẩy sang cho O2 (theo trên). Phần Fe dư còn lại nhương e cho H+ để tạo H2, sau đó H2 lại trả số e này cho O2 trong PU cháy tạo H2O ---> Như vậy, một cách gián tiếp thì toàn bộ e do Fe nhương và S nhương đã được O2 thu nhận. Vậy: ne cho = 2nFe + 4nS = 5,89 mol. ---> nO2 = 5,89/4 = 1,47 mol V O2 = 1,47.22,4 = 32,928 lit. Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm hai kim loại A,B có hóa trị không đổi, chúng đều không PU vơi nươc và mạnh hơn Cu. / X tác dụng hoàn toàn vơi CuSO4 dư, lấy Cu thu được cho PU hoàn toàn vơi HNO3 dư thấy thoát ra 1,12 lit NO ơ đktc. Nếu cho lượng X trên PU hoàn toàn vơi HNO3 thì thu được bao nhiêu lit N2 ơ đktc. A. 0,224 lÝt B. 0,928 lÝt C. 6.72,4 lÝt D. 0,336 lÝt Giải : Phân tích: nhận a mol e của A,B để tạo Cu, Cu lại nhương lại a mol e cho N5+ để tạo NO. N5+ + 3e ---> N2+ => nNO = a/3 = 1,12/22,4 = 0,05 mol --> a = 0,15 mol Yahoo: tat_trung151

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản