Ôn tập tia hồng ngoại-tia tử ngoại

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
175
lượt xem
46
download

Ôn tập tia hồng ngoại-tia tử ngoại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Ôn tập tia hồng ngoại-tia tử ngoại " giúp cho các bạn học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vật lý. Chúc các bạn học tốt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập tia hồng ngoại-tia tử ngoại

 1. Tia h ng ngo i và tia t ngo i Bài 4 Tia h ng ngo i và tia t ngo i Ebook ðư c Download t i: http://ebook.top1.vn ho c http://maichoi.vuicaida.com
 2. Tia h ng ngo i và tia t ngo i N i dung 1. Thí nghi m phát hi n tia h ng ngo i và t ngo i 2. Tia h ng ngo i 3. Tia t ngo i 4. Câu h i và bài t p
 3. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 1. Thí nghi m phát hi n tia h ng ngo i và tia t ngo i Sơ ñ thí nghi m ñư c bi u di n như hình v bên. F D M P G L1 L2 Ánh sáng h quang (t c là ánh sáng tr ng) t ngu n D ñư c chi u vào khe F c a máy quang ph và trên tiêu di n c a th u kính L2 trong bu ng nh s có m t quang ph liên t c. ð t màn ch n có khe h p M t i tiêu di n c a L2 sao cho có th tách 1 ph n ñơn s c nào ñó c a quang ph .
 4. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 1. Thí nghi m phát hi n tia h ng ngo i và t ngo i (tt) F D M P G L1 L2 Chùm ñơn s c qua khe M ñư c r i vào m i hàn c a m t pin nhi t ñi n, còn m i hàn kia ñư c gi nhi t ñ xác ñ nh. Khi ñó, ñi n k G cho th y trong m ch có dòng ñi n. ði u này ch ng t chùm sáng ñơn s c có tác d ng nhi t nên ñã làm cho m i hàn c a pin nhi t ñi n nóng lên. Xê d ch màn ch n sao cho khe M quét h t quang ph t ñ ñ n tím, ta th y kim ñi n k luôn b l ch m c dù s ch c a ñi n k thay ñ i. ði u ñó ch ng t tác d ng nhi t c a các chùm sáng ñơn s c khác nhau là khác nhau.
 5. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 1. Thí nghi m phát hi n tia h ng ngo i và t ngo i (tt) F D M P G L1 L2 ði u ñáng chú ý là khi di chuy n khe M và m i hàn c a pin nhi t ñi n ra ngoài ph m vi d i màu thu c vùng ánh sáng nhìn th y thì kim ñi n k v n b l ch. ði u ñó ch ng t r ng ngoài vùng ánh sáng nhìn th y v n có nh ng b c x nào ñó mà m t ta không nhìn th y ñư c. B c x n m ngoài vùng tím ñư c g i là b c x (ho c tia) t ngo i. B c x n m ngoài vùng ñ ñư c g i là b c x (ho c tia) h ng ngo i.
 6. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 2. Tia h ng ngo i: a) ð nh nghĩa: Tia h ng ngo i là các b c x không th y ñư c có bư c sóng l n hơn c a ánh sáng ñ và nh hơn c a sóng vô tuy n (t c là t 0,76µm ñ n vài milimet). b) B n ch t: Tia h ng ngo i có b n ch t là sóng ñi n t . c) Ngu n phát: • M i v t có nhi t ñ cao hơn c a môi trư ng ñ u có kh năng phát tia h ng ngo i. • Trong th c t , ngu n phát tia h ng ngo i thông d ng là các b p than, b p ñi n, bóng ñèn ñi n dây tóc...
 7. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 2. Tia h ng ngo i (tt) d) Các tính ch t: • Tính ch t n i b t c a tia h ng ngo i là tác d ng nhi t: v t h p th tia h ng ngo i s b nóng lên. • Có th tác d ng lên m t s lo i kính nh. • Có th gây ra hi u ng quang ñi n trong m t s ch t bán d n. e) ng d ng: • Do có tác d ng nhi t nên tia h ng ngo i ñư c ng d ng ñ s y khô ho c sư i m. • ðư c ng d ng ñ ch p nh, quan sát ban ñêm. • ðư c s d ng trong các thi t b ñi u khi n ñ ñi u khi n t xa ho t ñ ng c a nhi u thi t b như tivi, máy ñi u hoà không khí…
 8. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 3. Tia t ngo i a) ð nh nghĩa: Là nh ng b c x không nhìn th y ñư c có bư c sóng ng n hơn bư c sóng c a ánh sáng tím (có bư c sóng t 0,38 µm ñ n c 10-9m). b) B n ch t: Cũng là sóng ñi n t . c) Ngu n phát: • Các v t nhi t ñ cao (t 20000C tr lên) ñ u phát tia t ngo i. • M t tr i là ngu n phát tia t ngo i r t m nh (9%). • Trong th c t các ngu n phát tia t ngo i thư ng g p là h quang, ñèn hơi thu ngân…
 9. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 3. Tia t ngo i (tt) d) Các tính ch t: • B thu tinh, nư c… h p th m nh. • Tác d ng m nh lên kính nh, làm ion hoá không khí. • Làm m t s ch t phát quang (như b t huỳnh quang trong ñèn ng). • Gây m t s ph n ng quang hoá, quang h p. • Có tác d ng sinh h c như làm rám da, làm h i m t. • Có kh năng gây ra hi n tư ng quang ñi n. e) ng d ng: • Dùng ñ phát hi n các v t n t, v t xư c trên m t các s n ph m kim lo i trong công nghi p. • Trong y h c ñư c dùng ñ kh trùng nư c, th c ph m, các d ng c y t và ñ ch a b nh còi xương.
 10. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 4. Câu h i và bài t p Câu 1: Ch n câu sai khi nói v tia h ng ngo i A. Tia h ng ngo i do các v t b nung nóng phát ra B. Tia h ng ngo i có th làm phát quang m t s ch t C. Tia h ng ngo i có tác d ng nhi t D. Tia h ng ngo i có th tác d ng lên gi y nh
 11. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 4. Câu h i và bài t p (tt) Câu 1: Ch n câu sai khi nói v tia h ng ngo i A. Tia h ng ngo i do các v t b nung nóng phát ra B. Tia h ng ngo i có th làm phát quang m t s ch t C. Tia h ng ngo i có tác d ng nhi t D. Tia h ng ngo i có th tác d ng lên gi y nh
 12. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 4. Câu h i và bài t p (tt) Câu 2: Tia h ng ngo i không có tính ch t nào sau ñây A. Có tác d ng nhi t m nh B. Tác d ng lên m t s lo i kính nh ñ c bi t C. Gây hi u ng quang ñi n trong D. Gây hi u ng quang ñi n ngoài
 13. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 4. Câu h i và bài t p (tt) Câu 2: Tia h ng ngo i không có tính ch t nào sau ñây A. Có tác d ng nhi t m nh B. Tác d ng lên m t s lo i kính nh ñ c bi t C. Gây hi u ng quang ñi n trong D. Gây hi u ng quang ñi n ngoài
 14. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 4. Câu h i và bài t p (tt) Câu 3: Tia t ngo i không có ng d ng nào sau ñây: A. Kh trùng, ch a b nh còi xương. B. Ki m tra v t n t, xư c trên b m t s n ph m. C. S y khô các s n ph m nông nghi p. D. Ch p nh.
 15. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 4. Câu h i và bài t p (tt) Câu 3: Tia t ngo i không có ng d ng nào sau ñây: A. Kh trùng, ch a b nh còi xương. B. Ki m tra v t n t, xư c trên b m t s n ph m. C. S y khô các s n ph m nông nghi p. D. Ch p nh.
 16. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 4. Câu h i và bài t p (tt) Câu 4: C tia h ng ngo i và tia t ngo i A. ð u có b n ch t là sóng ñi n t . B. ð u có bư c sóng l n hơn ánh sáng kh ki n. C. ð u có bư c sóng nh hơn ánh sáng kh ki n. D. ð u nhìn th y b ng m t thư ng.
 17. Tia h ng ngo i và tia t ngo i 4. Câu h i và bài t p (tt) Câu 4: C tia h ng ngo i và tia t ngo i A. ð u có b n ch t là sóng ñi n t . B. ð u có bư c sóng l n hơn ánh sáng kh ki n. C. ð u có bư c sóng nh hơn ánh sáng kh ki n. D. ð u nhìn th y b ng m t thư ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản