intTypePromotion=1

Ôn tập Toán lớp 12: Mũ và Logarit

Chia sẻ: Nhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
302
lượt xem
58
download

Ôn tập Toán lớp 12: Mũ và Logarit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôn tập Toán lớp 12, phần: Mũ và Logarit có ví dụ và bài giải minh họa để các bạn dễ hình dung hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn khi tìm hiểu đến phần này, mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập Toán lớp 12: Mũ và Logarit

 1. IV. MŨ, LOGARIT
 2. 3 2  log 2  x  1 log 3  x  1 Bài 1: 1 1 8 log 2  x  3  log 4  x  1  3log 8  4x  Bài 2: 2 4 log 3  2 x  1 .log 1  2 x 1  2   2 log 3 2  0. 2 Bài 3: 3 x x Bài 4:  20  14 2    20  14 2   43 x 2 Bài 5:  x  3 log3  x  2   4  x  2  log 3  x  2   16  2x2 y 1 2x  y 1 2log3x1  2x 1 1  log3x1  6x2  5x 1 2y4  22x1 1  0 Bài 6: 
 3. Bài 7: 2 2 log 9 x  log 3 x.log 3   2x  1  1 log 2 (5  2 x)  log 2 (5  2 x ).log 2 x 1 (5  2 x)  log 2 (2 x  5) 2  log 2 (2 x  1).log 2 (5  2 x) 1 Bài 8: 2 x B2002 log x (log 3 (9  72))  1 (x  ) 2 2 x D2003 2 x  2 2 x  x  3 2 2 x x x D2006 2  4.2 x  22 x  4  0  1  log 2 (4x  15.2 x  27)  2 log 2  x   0 (x  ) D2007  4.2  3  x 2  3x  2 log 1  0 (x  ) D2008 2 x
 4. x x 2 B2006 log 5 (4  144)  4 log 2 5  1  log 5 (2  1) (x  )   log 2 x 2  y 2  1  log 2  xy    2 2 3x  xy  y  81  A2009 log 2  3 y 1  x   x x 2 B2010 4  2  3 y  2x  x2 3 3  2 x  42  x2  4x  4 D2010 4  2x x2  4x  y  2  0   2log 2  x  2   log D2010 VIIb  2 y0 log 2 (8  x 2 )  log 1 ( 1  x  1  x )  2  0 D2011 2
 5. 2 2 A2008 log 2x 1 (2x  x  1)  log x 1 (2x  1)  4 x x 2 2x 3 x 2 2x 3 x CĐ2011 4  3.2  41 0  x2  x  log 0,7 (log 6  )  0 (x  ) B2008  x4  x x x x A2006 3.8  4.12  18  2.27  0 2log 3 (4x  3)  log 1 (2x  3)  2 A2007 3 V. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
 6. 2 2 Bài 1: cos x  3 sin 2 x  1  sin x 3 3 2 Bài 2: cos x  4sin x  3cos x.sin x  sin x  0 3 Bài 3: sin2x  2tan x  3 sin x.sin 2 x  sin 3 x  6 cos x cos 2 x 2 1 cot x  1   sin x  sin 2 x Bài 4: 1  tan x 2 Bài 5 sin 3x  cos3x  2cos x  0 3 Bài 6 sin x  4 sin x  cos x  0 2 2 Bài 7 tan x.sin x  2sin x  3(cos 2x  sin x cos x) Bài 8 cos 3 x  4 cos 2 x  3 cos x  4  0 Bài 9 (2 cos x  1)(2sin x  cos x)  sin 2 x  sin x Bài 10 cos x  cos 2 x  cos 3 x  cos 4 x  0 2 2 2 2 Bài 11 sin x  sin 3x  cos 2 x  cos 4 x
 7. 3 3 3 Bài 12 sin x cos3x  cos x sin 3x  sin 4 x 3 3 2 Bài 13 4sin x  3cos x  3sin x  sin x cos x  0 2 Bài 14 (2sin x  1)(3cos 4 x  2sin x  4)  4cos x  3 6 6 8 8 Bài 15 sin x  cos x  2(sin x  cos x) 1 cos x . cos 2 x. cos 4 x. cos 8 x  Bài 16 16    8 co s3  x    co s 3 x Bài 17  3  2 Bài 18 (2 sin x  1)(2 sin 2 x  1)  3  4 cos x Bài 19 cos 2 x  cos 8 x  cos 6 x  1 Bài 20 sin 4 x  4sin x  4cos x  cos 4 x  1 Bài 21 3sin x  2 cos x  2  3 tan x 3 Bài 22 2 cos x  cos 2 x  sin x  0 Bài 23 2(tan x  sin x)  3(cot x  cos x)  5  0
 8. Bài 24 4 cos x  2 cos 2 x  cos 4 x  1 sin x  sin 2 x  sin 3 x  3 Bài 25 cos x  cos 2 x  cos 3x   sin x.sin 4 x  2 cos   x   3 cos x.sin 4 x Bài 26 6  x x  x 1  sin sin x  cos sin 2 x  2cos 2    Bài 27 2 2  4 2 Bài 28 2cos 2 x  sin 2 x  2(sin x  cos x) 1 cos x  cos 2 x  cos3x  Bài 29 2   sin 3  x    2 sin x Bài 30  4 Bài 31 1  sin x  cos x  sin 2 x  cos 2 x  0 2 3 2 3 Bài 32 tan x  tan x  tan x  cot x  cot x  cot x  6 Bài 33 1  sin 3x  sin x  cos 2 x 7     sin 4 x  cos 4 x  cot  x   .cot   x  Bài 34 8  3 6 
 9. 2 3 Bài 35 cos 2x  2(sin x  cos x)  3sin 2x  3  0 Bài 36 4(sin 3 x  cos 2 x )  5(sin x  1) 3 Bài 37 sin x  4sin x  cos x  0 3 Bài 38 cos10x 1 cos8x  6cos3x.cos x  cos x  8cos x.cos 3x   1 sin4 x  cos4  x    Bài 39  4 4 2 cos3 x.cos 3x  sin 3 x.sin 3x  Bài 40 4 3 3 3 3 Bài 41 (sin x  sin 2x  sin3x)  sin x  sin 2 x  sin 3x 3 1 8 sin x   Bài 42 cos x sin x  9    2 sin3  x    2 cos   x  Bài 43  4  2  Bài 44 cos2x + cos5x – sin3x – cos8x = sin10x cot 2 x  tan 2 x  16(1  cos 4 x ) Bài 45 cos 2 x
 10. Bài 46 sin4x + 2cos2x + 4(sinx + cosx) = 1 + cos4x Bài 47 cosx(1 – tanx)(sinx + cosx) = sinx 2 (1  cos 2 x )2 sin x   2 cos 2 x Bài 48 2 sin 2 x Bài 49 2sin3x(1 – 4sin2x) = 1 2 cot x  tan x  4 sin 2 x  Bài 50 sin 2 x 2 2 2 2 B2002 sin 3 x  cos 4 x  sin 5 x  cos 6 x 2 cot x  tan x  4sin 2 x  B2003 sin 2 x 2 B2004 5sin x  2  3(1  sin x ) tan x B2005 1  s inx  cos x  sin 2 x  cos2 x  0 x cot x  sin x(1  tan x tan )  4 B2006 2 2 B2007 2sin 2 x  sin 7 x  1  sin x
 11. 3 B2008 s inx  cos x sin 2 x  3cos3x  2(cos4 x  sin x) B2012 2(cos x  3sinx)cos x  cos x  3sinx  1 A2012 3 s in2x+ cos 2 x  2 cos x  1 cos2 x 1 cot x  1   sin 2 x  sin 2 x A2003 1  tan x 2 3 2 A2005 cos 3 x cos 2 x  cos x  0 2  cos 6 x  sin 6 x   sin x cos x 0 A2006 2  2 sin x A2007 1 sin x cos x  1 cos x sinx 1 sin 2x 2 2 1 1  7    4sin   x sinx  3   4  sin  x   A2008  2  1  2 sin x  cos x  3 A2009 1  2 sin x 1  sin x  B2009  sin x  cos x sin 2x  3 cos3x  2 cos 4x  sin3 x 
 12. D2009. 3 cos 5 x  2sin 3 x cos 2 x  sin x  0 CĐ2009 1  2sin x 2 cos x  1 sin x  cos x  1 sin x  cos2 x  .sin  x    1  4  cos x A2010 1 tan x 2 B2010  sin 2 x  cos 2x  cos x  2cos 2x  sin x  0 D2010 sin 2 x  cos 2 x  3sin x  cosx 1  0 5x 3x 4cos cos  2  8sin x 1 cos x  5 CĐ2010 2 2 1  sin 2x  cos 2x  2 sin x sin 2x A2011 1  cot 2 x B2011 sin 2 x cos x  sin x cos x  cos2 x  sin x  cos x s in2x  2 cos x  sin x  1 0 D2011 tan x  3 2 CĐ2011 cos4 x  12sin x  1  0 x  x sin 2    tan 2 x  cos 2  0 D2003 2 4 2
 13. D2004  2 cos x  1 2sin x  cos x   sin 2 x  sinx     3 cos 4 x  sin 4 x  cos  x   sin  3 x     0 D2005  4  4 2 D2006 cos3x  cos2 x  cos x  1  0 2  x x  sin  cos   3cosx  2 D2007  2 2 2sin x 1  cos2 x   sin 2 x  1  2cos x D2008   1  t anx  2 2 sin  x   A2013  4 2 B2013 2sin 5 x  2cos x  1 D2013 sin 3 x  cos2 x  sinx  0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2