intTypePromotion=1

Ôn thi Tin học đại cương

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
544
lượt xem
67
download

Ôn thi Tin học đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm các bài tập và đáp án nhằm tổng hợp lại kiến thức của môn học giúp các bạn ôn tập để ôn thi Tin học đại cương hiệu quả. Chúc các bạn thi đạt điểm cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi Tin học đại cương

 1. OÂN THI TIN HOÏC ÑAÏI CÖÔNG • Hình thöùc thi: Traéc nghieäm • Soá caâu: 30 • Thôøi gian : 45 phuùt • Qui taéc ñaùnh daáu: Choïn Boû choïn Choïn laïi
 2. Phaàn 1: Toång quan
 3. • Caâu 1: Choïn caùc thieát bò nhaäp (input). • a>  Keyboard • b> Disk • c> Printer • d> Caâu a,b ñuùng • Caâu 2: Maùy tính bao goàm caùc thao taùc sau: • a> Nhaän thoâng tin • b> Xöû lí thoâng tin • c > Xuaát vaø löu tröõ thoâng tin • d > Taát caû ñeàu ñuùng  • Caâu 3: RAM laø phaàn boä nhôù : • a> Cho pheùp ñoïc , ghi • b> Döõ lieäu bò maát khi maát nguoàn. • c> Caâu a,b sai • d>  Caâu a,b ñuùng
 4. • Caâu 4: CPU coøn ñöôïc goïi laø: • a> Boä xöû lí. • b> Ñieàu khieån trung taâm. • c> Xuaát nhaäp trung taâm • d>  a,b ñuùng • Caâu 5: ROM (read only memory) laø phaàn boä nhôù : • a> Chæ ñoïc khoâng cho pheùp ñieàu chænh • b> Ñöôïc pheùp ñoïc vaø ñieàu chænh • c> Noäi dung trong noù toàn taïi laâu daøi • d> Caâu a, c ñeàu ñuùng • Caâu 6 : Ñeå löu tröõ moät vaên baûn laâu daøi ta löu noù vaøo : • a> RAM • b>  Ñóa cöùng • c> CPU
 5. • Caâu 7 : OÅ ñóa laø thieát bò : • a> Nhaäp • b> Xuaát • c> Caû a,b ñeàu ñuùng • d> Caû a, b ñeàu sai • Caâu 8: Toác ñoä ñoïc ghi cuûa ñóa cöùng so vôùi ñóa meàm: • a> Chaäm hôn • b> Töông ñöông • c> Nhanh hôn moät ít • d> Nhanh hôn raát nhieàu
 6. Phaàn 2: Heä thoáng soá
 7. • Caâu 9 : Choïn phaùt bieåu ñuùng nhaát : • a> 1MB=1000000 bytes • b> 1MB = 1024 Kb • c> 1MB = 210 KB • d> caùc caâu treân ñeàu sai • Caâu 10 : Soá 99 cuûa heä thaäp phaân khi ñoåi sang heä nhò phaân laø : • a> 1100011 • b> 1100101 • c> 1010110 • d> 1101010 • Caâu 11 : Soá 67 trong heä baùt phaân , bieåu dieãn trong heä thaäp luïc phaân: • a> 03D • b> 04D • c> 037 • d> 04D
 8. Phaàn 3 Windows
 9. • Caâu 12: Ñeå ñoùng cöûa soå öùng duïng ta choïn • a> Kích • b> Ctrl+ tab • c> Baám Alt+F4 • d>  Caâu a, c ñuùng • Caâu 13: Nhöõng öùng duïng naøo sau ñaây thuoäc veà heä ñieàu haønh windows (choïn 2) • a>  Windows Explore • b> Winword • c>  NotePad • d> VietKey • Caâu 14: Window laø heä ñieàu haønh • a> Ña chöông • b>  Caâu a,c ñuùng • c> Nhieàu chöông trình cuøng chaïy taïi moät thôøi ñieåm • d> Caâu a,c sai
 10. • Caâu 15 : Muoán choïn nhieàu File khoâng lieân tuïc trong Windows : • a> Choïn file, giöõ phím Ctrl • b> Giöõ phím Ctrl, choïn file • c> Caâu a, b sai • d> Caâu a, b ñuùng • Caâu 16 : Ñaët thuoäc tính File , Folder trong win duøng : • a> Copy • b> Delete • c> Rename • d> Properties • Caâu 17 : Thay ñoåi daïng theå hieän ngaøy • a> Choïn Start/Settings/Control panel/Regional settings • b> Choïn start/Settings/Control panel/Date/Time • c> Caâu a, b ñuùng • d> Caâu a, b sai
 11. • Caâu 18 : Thao taùc leänh Delete Trong Windows duøng ñeå : • a> Xoaù caùc taäp tin hay thö muïc • b> Copy caùc taäp tin hay thö muïc • c> Phuïc hoài caùc taäp tin hay thö muïc bò xoaù tröôùc ñoù • d> Ñoåi teân taäp tin hoaëc thö muïc • Caâu 19 : Thuoäc tính Read only duøng ñeå : • a> Thöïc thi. • b> Löu tröõ • c> Che daáu. • d> Caùc caâu treân ñeàu sai • Caâu 20 : Tìm kieám caùc taäp tin treân Windows duøng : • a> Vaøo Start/Search/For Files Or Folder • b> Vaøo Start/Program/Search • c> Vaøo Start/Search • d> Vaøo Start/Settings
 12. • Caâu 21 : Choïn caâu ñuùng nhaát : • a> Duøng moät Thao taùc leänh Delete xoaù ñöôïc nhieàu taâp tin  vaø thö muïc • b> Duøng moät Thao taùc leänh Copy chæ copy ñöôïc moät taäp tin hay thö muïc • c> Duøng moät Thao taùc leänh rename ñoåi teân ñöôïc nhieàu taäp tin hay thö muïc • d> Caùc caâu treân ñeàu ñuùng • Caâu 22 : Ñeå löu file laàn ñaàu trong moät öùng duïng ta choïn : • a> File / Save • b> File / Save As • c> Caâu a,b ñuùng • d> Caâu a,b sai • Caâu 23: Khi môû nhieàu öùng duïng cuøng moät luùc, chuùng ta phaûi thöïc hieän caùch naøo ñeå chuyeån tích cöïc qua laïi giöõa caùc cöûa soå öùng duïng? • a> Nhaép chuoät leân bieåu töôïng cuûa öùng duïng naèm treân thanh Taskbar. • b> Giöõ phím Alt + nhaán Tab. • c> Caâu (a) vaø (b) ñuùng.
 13. • Caâu 24: Choïn phaùt bieåu ñuùng: • a> Ta coù theå ñoåi teân cuûa moät bieåu töôïng chöông trình, nhöng khoâng theå ñoåi hình daïng cuûa noù • b> Ta coù theå ñoåi hình daïng bieåu töôïng chöông trình, nhöng khoâng theå ñoåi teân cuûa noù • c> Ta coù theå ñoåi hình daïng laãn teân cuûa moät bieåu töôïng  chöông trình • d> Caùc caâu a, b ñuùng • Caâu 25: Thieát laäp caùc thoâng soá cho chuoät : • a> Trong cöûa soå Control Panel Double Click vaøo bieåu töôïng  Mouse • b> Trong cöûa soå Control Panel Double Click vaøo bieåu töôïng Time • c> Trong cöûa soå Control Panel Double Click vaøo bieåu töôïng Date • d> Caùc caâu treân ñeàu ñuùng • Caâu 26 : Muoán theâm Fonts vaøo Windows : • a> Trong cuûa soå Fonts . Choïn File/Install • b> Trong cuûa soå Font. Choïn File/Install New Font
 14. • Caâu 27 : Muoán choïn nhieàu taâp tin lieân tuïc trong Win : • a> Choïn File, giöõ phím Ctrl ,choïn File Cuoái • b> Choïn File Ñaàu, File Cuoái • c> Choïn File Ñaàu, giöõ phím Shift, choïn file cuoái • d> Choïn file cuoái, giöõ phím Shift • Caâu 28 : Thay ñoåi daïng theå hieän ngaøy • a> Choïn start/Settings/Control panel/Regional settings • b> Choïn start/Settings/Control panel/Date/Time • c> Caâu a, b ñuùng • d> Caâu a, b sai
 15. • Phaàn 4 WinWord
 16. • Caâu 29 Trong chöông trình Microsoft WORD, toå hôïp phím taét naøo cho pheùp choïn taát caû vaên baûn ñang soaïn thaûo ? • a> Ctrl + V • b> Ctrl + A • c> Shift + V • d> Alt + A • Caâu 30:Ñeå taïo khoaûng caùch giöõa caùc ñoaïn vaên trong Winword: • a> Format/Paragraph • b> ALT+( • c> Ctrl+) • d>  Caâu a,c ñuùng • Caâu 31: Ñeå thay ñoåi höôùng Text trong Text box ta duøng leänh: • a> Tools/Direction text • b> Format/Direction text • c> Tools/ Text Direction • d> Format/ Text directon
 17. • Caâu 32: Ñeå thay theá moät chuoãi baèng moät khoái vaên baûn ñònh nghóa baèng autoText ta baám phím: • a> Spacebar • b> Shift F3 • c> F3 • d> F2
 18. • Phaàn 5: Paint
 19. • Caâu 33: Trong Paint muoán laät/ xoay 1 ñoái töôïng choïn Menu • a> Imaget -> Flip/Rotute • b> Image ­> Flip/Rotate • c> Image/Stretch/Skew • d> Caùc caâu treân ñeàu sai • Caâu 34: Chöông trình Paint cuûa Windows taïo ra taäp tin coù phaàn môû roäng laø gì ? • a> .DOC • b> .WAV • c> .INI • d> .BMP
 20. • Phaàn 6: Internet
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2