intTypePromotion=3

Ôn thi Trắc nghiệm điện xoay chiều

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
80
lượt xem
9
download

Ôn thi Trắc nghiệm điện xoay chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi Trắc nghiệm điện xoay chiều

  1. Tr c nghi m đi n xoay chi u Câu 1 Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v hi u đi n th dao đ ng đi u hoà A. Bi u th c c a hi u đi n th dao đ ng đi u hoà có d ng: U = U0Sin(ωt+ϕ) B. Hi u đi n th dao đ ng đi u hoà là hi u đi n th bi n thiên đi u hoà theo th i gian C. Hi u đi n th dao đ ng đi u hoà hai đ u khung dây có t n sô góc đúng b ng v n t c góc c a khung dây đó khi nó quay trong t trư ng D. Phát bi u a, b,c, đ u đúng Câu 2 Cách t o ra dòng đi n xoay chi u nào sau đây là phù h p v i nguyên t c c a máy phát đi n xoay chi u A. Cho khung dây quay đ u trong m t t trư ng đ u quanh m t tr c c đ nh n m song song v i các đư ng c m ng t B. Làm cho t thông qua khung dây bi n thiên đi u hoà C. Cho khung dây chuy n đ ng t nh ti n trong m t t trư ng đ u D. A,b, c, đ u đúng Câu 3 Phát bi u nào sau đây đúng khi nói v cư ng đ hi u d ng: 1
  2. A. Cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n xoay chi u b ng cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n không đ i B. Giá tr hi u d ng c a dòng đi n đo đư c b ng Ampe k C. Cư ng đ hi u d ng tính b i công th c: I= 2 I0 D. Cưòng đ hi u d ng không đo đư oc b ng ampe k Câu 4: Cư ng đ dòng đi n ……….c a dòng đi n xoay chi u là cư ng đ c a dòng đi n không đ i khi qua cùng v t d n trong cùng thơì gian làm to cùng nhi t lư ng như nhau. Ch n m t trong các c m t sau đây đi n vào ch tr ng câu trên cho đúng nghĩa A. T c th i B. Không đ i C. Hi u d ng D. Không có c m t nào thích h p Câu 5: Bi t i, I, I0 l n lư t là cư ng đ t c th i, cư ng đ hi u d ng và biên đ c a dòng đi n xoay chi u đi qua m t đi n tr R trong th i gian t. Nhi t lư ng to ra trên đi n tr đư c xác đ nh b ng bi u th c nào sau đây? hãy ch n bi u th c đúng A. Q=Ri2t B. Q=R2It C. Q=RI2t D. Q=R 2
  3. Câu 6: Cho dòng đi n xoay chi u có bi u th c cư ng đ t c th i π là:i=8sin(100πt+ ) H i k t lu n nào là sai. 3 A. t n s dòng đi n b ng 50Hz B. biên đ dòng đi n b ng 8A C. Chu kỳ c a dòng đi n b ng 0,02(s) D. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng b ng 8A Câu 7: m t dòng đi n xoay chi u có t n s f =50Hz. Trong m i giây dòng đi n đ i chi u bao nhiêu l n? Hãy ch n đáp án đúng A. 50 l n B. 200 l n C. 100 l n D. 25 l n Câu 8: Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u ch có đi n tr thu n? A. m i liên h gi a cư ng đ dòng đi n và hi u đi n th hi u d ng là I U= R B. dòng đi n qua đi tr và hi u đi n th hai đ u đi n tr luôn cùng pha C. pha c a dòng đi n qua đi n tr luôn b ng không 3
  4. D. n u hi u đi n th hai đ u đi n tr có bi u th c:u= U0sin( ωt+ϕ ) thì bi u th c c a dòng đi n qua đi n tr là : i= I0sinωt Câu 9: Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u ch có t đi n A. hi u đi n th hai đ u t đi n luôn ch m pha so v i dòng đi n qua t π m t góc 2 B. T đi n không cho dòng đi n không đ i đi qua nhưng cho dòng đi n xoay chi u đi qua nó C. Dòng đi n hi u d ng qua t tính b i bi u th c I= ω.C.U D. Các phát bi u a, b , c đ u đúng Câu 10: Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u ch có cu n dây thu n c m kháng? A. Dòng đi n qua cu n dây tính b i bi u th c I= ωLU B. Hi u đi n th hai đ u cu n dây c m kháng luôn nhanh pha hơn dòng π đi n m t góc 2 C. Hi u đi n th hai đ u cu n dây thu n c m kháng luôn ch m pha hơn π dòng đi n m t góc 2 D. C m kháng c a cu n dây t l v i hi u đi n th đ t vào nó 4
  5. Câu 11: Câu nào sau đây là sai khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u có đi n tr thu n m c n i ti p v i t đi n A. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua đi n tr và qua t đi n là như nhau B. Hi u đi n th hai đ u t đi n ch m pha hơn hi u đi n th hai đ u π đi n tr m t góc 2 C. Góc l ch pha gi a hi u đi n th hai đ u đo n m ch v i dòng đi n Zc 1 trong m ch tính b i: tgϕ =- =- R RωC D. Hi u đi n th hai đ u t đi n nhanh pha so v i hi u đi n th hai đ u π đi n tr m t góc 2 Câu 12: Câu nào sau đây là sai khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u có đi n tr thu n m c n i ti p v i cu n dây thu n c m kháng A. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch l ch pha so v i dòng đi n trong ωL m ch m t góc ϕ tính b i: tgϕ = R B. Dòng đi n luôn ch m pha hơn hi u đi n th hai đ u đo n m ch C. Dòng đi n có th nhanh pha hơn hi u đi n th n u giá tr đi n tr R r t l n so v i c m kháng ZL D. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng trong m ch tính b i I= U/Z 5
  6. S d ng d ki n sau: M t m ch đi n xoay chi u g m đi n tr thu n R, t đi n C và cu n dây thu n c m kháng m c n i ti p. Đ t vào hai đ u m ch đi n m t hi u đi n th xoay chi u có d ng : u=U0sinωt Tr l i các câu sau Câu 13: K t lu n nào sau đây là sai A. Cư ng đ dòng đi n trong m ch có th tính b i bi u th c: U I= 1 R + (ωL − ) ωC B. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch có th cùng pha, nhanh pha, ho c ch m pha so v i dòng đi n C. H s công su t c a đo n m ch luôn nh hơn 1 D. a và c đ u sai 1 Câu 14: K t lu n nào sau đây ng v i trư ng h p ωL = là đúng ωC A. H s công su t cosϕ=1 B. Cư ng đ dòng đi n trong m ch là l n nh t C. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch và dòng đi n trong m ch cùng pha v i nhau D. C a,b,c đ u đúng 6
  7. 1 Câu 15 K t lu n nào sau đây là ng v i trư ng h p ωL > là đúng ωC A. H s công su t cosϕ= 1 B. Cư ng đ dòng đi n ch m. pha hơn hi u đi n th hai đ u đo n m ch C. Hi u đi n th hai đ u đ5i n tr thu n đ t giá tr c c đ i D. Trong đo n m ch có hi n tư ng c ng hư ng Câu 16. Đ t vào hai đ u đo n m ch g m R,L,C m c n i ti p m t hi u đi n th xoay chi u u= U0sin ωt.Đi u ki n nào sau đây s đúng trong trư ng h p đo n m ch có c ng hư ng đi n L A. R= B. LCω2=1 C. LCω= R2 d. M t bi u th c đ c C l p khác 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản