intTypePromotion=3

Bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
152
lượt xem
27
download

Bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều

 1. BÀI T P TR C NGHI M Câu 6. Cho m ch R, L ,C ghép n i ti p v i nhau. Cho R = 100 , L = 1/π H, C = 1/10π mF. Cho ĐI N XOAY CHI U i = 1sin(100πt) mA. Bi u th c hi u đi n th hai Câu 1. phát bi u nào sau đay là đúng khi nói v đ u đo n m ch là: t đi n A.100sin(100 πt) V B. 100 sin(100 πt) mV A. ch cho dòng m t chi u qua C.200sin(100πt + π/4) V D. 150sin(100πt – π/4) B. Ch cho dòng xoay chi u hình sin qua V C. ch cho dòng xoay chi u qua Câu 7. Cho m t h p kín X ch ch a 1 ph n t là D. ch có kh năng tích đi n. R. L, C. m c h p kín trên vào m ch đi n xoay Câu 2. Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v chi u có U = hs khi đó dòng đi n trong m ch có cu n c m m t giá tr nào đó. M c thêm m t ph n t khác A. Không cho dòng đi n xoay chi u qua vào m ch thì th y dòng đi n trongm ch đ t giá B. Không cho dòng m t chi u qua tr c c đ i là vô cùng. Các ph n t trong X và C. Gi ng như m t dây d n khi dòng m t m c thêm là gì? chi u ch y qua A. L và C C. R và L D. C n tr dòng đi n m t chi u qua B. R và C D. R và R’ Câu 3. Cho m t h p kín ch ch a 2 trong 3 ph n Câu 8 Cho m ch R,L , C ghép n i ti p v i nhau. t R, L, C ghép n i ti p nhau. Cho dòng đi n N u ta m c thêm m t t đi n song song v i t trong m ch vuông pha v i hi u đi n th hai đ u ban đ u trong m ch thì đ ng m ch. H i m ch ch a các ph n t nào. A. T ng tr tăng lên A. R,L C. R,C B. T ng tr gi m xu ng B. C. L,C D. L,C và ZL = ZC C. đ l ch pha u và i không thay đ i Câu 4. Cho hi u đi n th hai đ u t C là u = D. Hi u đi n th đ t vào hai đ u m ch b 100sin(100πt ). Bi u th c dòng đi n qua m ch là thay đ i bao nhiêu bi t C = 10-4 /π F Câu 9. Công su t t a nh êt trên m ch ch có đi n A. i = sin(100π t) A tr xác đ nh theo công th c B. i = 1sin(100πt + π )A A. P = Ui C. P = ui C. i = 1 sin(100πt + π/2)A B. P = uI D. P = UI D. i = 1sin(100πt – π/2)A Câu 10. Dòng đi n xoay chi u có tác d ng Câu 5. Cho m ch R, L ,C ghép n i ti p v i nhau. A. Sinh lý C. T Cho R = 100 , L = 1/π H, C = 1/10π mF. T ng B. Nhi t D. C 3 đáp án trên tr c a m ch là bao nhiêu cho f = 50Hz Câu 11. Cho m ch đi n RLC ghép n i ti p v i A. 100 B. 200 C. 150 D. 300 nhau, cho R = 100 , L = 1/π H, C = 100/π à F ,
 2. v i t n s c a m ch là f = ? thì công su t tiêu th Câu 15. Cho m ch đi n xoay chi u có i = trong m ch đ t giá tr c c đ i. 2 sin(100πt) A. cho m ch ch có m t ph n t A. 50 Hz C. 60 Hz duy nh t là C v i Zc = 100 . Bi u th c c a B. 100 Hz D. 50 π Hz hi u đi n th đ t vào hai đ u đo n m ch là Câu 12. Cho m t khung dây quay trong t A. u = 100 2 sin(100πt) V trư ng v i v n t c góc ω = 100 vòng/s. Dòng B. u = 100 2 sin(100π t +π ) V đi n c m ng xu t hi n trên khung là dòng đi n C. u = 100 2 sin(100π t + π/2)V lo i gì có t n s là bao nhiêu? D. u = 100 2 sin(100π t – π/2)V A. Dòng xoay chi u có f = 50 Hz Câu 16. Cho m ch đi n xoay chi u RLC ghép B. Dòng xoay chi u có f = 100Hz n i ti p nhau, R = 140 , L = 1 H, C = 25 àF, I C. Dòng m t chi u có f = 50 Hz = 0,5 A, f = 50 Hz. T ng tr c a toàn m ch và D. Dòng m t chi u có f = 100 Hz hi u đi n th hai đ u m ch là Câu 13. Có th dùng các d ng c đo dòng m t A. 233 , 117 V C. 323 , 117V chi u đ đo dòng xoay chi u không B. 233 , 220V D. 323 , 220 V A. có Câu 17. M t bàn là đi n coi như m t đi n tr B. không thu n R đư c m c vào m ng đi n 110 V – 50Hz. C. có th s d ng nhưng c n đi u ch nh Cho bi t bàn là ch y chu n nh t 110 V – 60 D. Ch đo đư c dòng đi n mà thôi Hz. H i công su t c a bàn là x thay đ i th nào. Câu 14. M ch đi n trong m t h gia đình có th A. có th tăng ho c gi m xu ng C. coi là Tăng lên A. M t đo n m ch RLC ghép n i ti p v i B. Gi m xu ng D. Không đ i nhau Câu 18. M t cu n dây có L = 2/15π H và R = 12 B. M t đo n m ch RLC ghép song song , đư c đ t vòa m t hi u đi n th xoay chi u C. H th ng m ch có các d ng c s d ng 100 V – 60 Hz. H i cư ng đ dòng đi n qua ghép song song cu n dây và nhi t lư ng t a ra trên đi n tr D. Không th xác đ nh đư c trong m t phút là ? Câu 15. Cho m t dòng đi n có i = 1sin(100πt) A A. 3A, 15 kJ C. 4A, 12 kJ ch y qua m t t đi n có C = 100/π àF, Bi u th c B. 5A, 18kJ D. 6A, 24kJ c a hi u đi n th hai đ u đo n m ch là: Câu 19. Hi u đi n th đ t vào m ch đi n là u = A. u = 100sin(100π t) V 100 2 sin(100π t – π/6 ) V. Dòng đi n trong B. u = 141sin(100πt + π/2) V m ch là i =4 2 sin(100πt - π/2 ) A. Công su t C. u = 100sin(100π t – π/2) V tiêu th c a đo n m ch là D. u = 100sin(100π t + π ) V A. 200W. C. 400W B. 600W D. 800W
 3. Câu 20. M t thi t b đi n có ghi giá tr đ nh m c Câu 24. Hi u đi n th hai đ u cu n c m L = 1/π trên nhãn là 110 V. H i thi t b ph i ch i đư c là: u = 220 2 sin(100πt + π/3) V. Cư ng đ hi u đi n th t i thi u là bao nhiêu? dòng đi n ch y qua m ch là bao nhiêu? A. 220 2 V C. 220V A. i = 2 2 sin(100πt – π/6)A B. 110 2 V D. 110V B. i = 2 2 sin(100πt + π/6)A Câu 21. M t cu n dây thu n c m có L = 2/π H, C. i = 2 2 sin(100πt + 5π/6)A m c n i ti p v i m t t C = 31,8 àF. Hi u đi n D. i = 2 2 sin(100πt – 5π/6)A th hai đ u cu n c m là uL = 100sin(100πt + Câu 25. Cho m ch RLC ghép n i ti p nhau có u π/6) V. Bi u th c cư ng đ dòng đi n qua m ch = 127 2 sin(100πt + π/3)V, R = 50 , công là su t c a m ch đi n có giá tr nào sau đây? A. i = 0,5 sin(100πt – π/3) A A. 80,64W C. 20,16W B. i = 0,5 sin(100πt + π/3) A B. 40,38W D. 10,08W C. i = 1 sin(100πt + π/3) A Câu 26. cho m ch đi n g m có 1 ph n t đư c D. i = sin(100πt – π/3) A d u trong h p kín m c n i ti p v i m t đi n tr Câu 22. M t m ch g m t đi n có ZC = 100 , R. Bi t r ng dòng đi n s m pha so v i hi u đi n ZL = 200 , m c n i ti p vào m ch đi n có hi u th . Xác đ nh ph n t trong h p X đi n th hai đ u cu n c m là uL = 100sin(100π t A. C B. L +π/6 ) V. Hi u đi n th hai đ u t đi n có bi u C. R D. ph n t nào cũng đư c th c là Câu 27. Trong đo n m ch không phân nhánh A. uC = 50sin(100π t – π/3 ) V x y ra hi n tư ng c ng hư ng đi n khi nào ? B. uC = 50sin(100π t – 5π/6 ) V Câu nào không đúng ? C. uC = 100sin(100π t – π/2 ) V A. T n s ngu n xoay chi u b ng t n s dao D. uC = 100sin(100π t + π/6 ) V đ ng riêng c a m ch ω 2=1/LC. Câu 23. M t đo n m ch có R= 10 , L = 1/10π B. Đo n m ch có R và ZL=ZC. C. Đo n m ch không có R và ZL=ZC. H, C = 1/ 2000π F, m c n i ti p v i nhau, cho D. T n s dòng đi n xoay chi u b ng t n s bi u th c c a dòng đi n trong m ch là i = c a ngu n xoay chi u. 2 sin100πt A. hi u đi n th hai đ u đo n m ch Câu 28. Câu nào sai ? có giá tr nào sau đây A. Công su t t c th i c a dòng đi n xoay A. u = 20 sin(100πt – π/4)V chi u dao đ ng khác t n s v i dòng đi n B. u = 20sin(100πt + π/4)V xoay chi u. C. u = 20 5 sin(100πt + 0,4)V B. Trong 1(s) dòng xoay chi u có 50 l n b ng D. u = 20sin(100πt)V không thì t n s dòng đi n là 50(Hz).
 4. C. Dòng xoay chi u có t n s càng cao thì đi A. C = /100π F B. C = 1/1000π F qua t càng d . C. C = 1/10000π F D. C = 1/10π F D. Cu n c m c n tr dòng xoay chi u là do Câu 33. Cho m ch R,L,C ghép n i ti p v i nhau, hi n tư ng c m ng đi n t . cho R thay đ i đ công su t tiêu th trong m ch Câu 29. Ghép 1 t đi n có ZC=50(Ω) n i ti p v i đ t giá tr c c đ i. H i liên h c a R,L,C tron y u t nào đ cư ng đ dòng đi n qua nó tr pha m ch khi đó là hi u đi n th 2 đ u đo n m ch góc π/4 : A. R2 = ZL.ZC B. R = ( ZL – ZC) A. Cu n thu n c m có ZL=50(Ω) C. R2 = ( ZL – ZC)2 D. R2 = ( ZL – ZC) B. Đi n tr thu n R=50(Ω) Câu 34. Cho m ch L,C v i L = 2/π H. Bi t i = C. Đi n tr thu n R=50(Ω) n i ti p v i cu n 1sin(100πt) V, ZC = 100 , bi u th c c a cư ng thu n c m ZL=100(Ω) đ dòng đi n trong m ch là D. Không có cách nào A. i = 100sin(100π t) A B. i = 100cos(100π t) Câu 30. Đo n m ch xoay chi u n i ti p có i s m A pha hơn hi u điên th hai đ u đo n m ch. Góc 0 C. i = 100sin(100π t – π/2)A
 5. C. R = ZC D. C A, B, C C. ghép n i ti p và R’ = 100/ 2 Câu 38. Cho m ch đi n R,L,C có công su t c c D. Ghép song song và R’ = 100/( 2 -1) đ i khi dòng đi n trong m ch cùng pha v i hi u Cho m ch xoay chi u có L = 2 /π H, ghép n i đi n th , h i khi ta m c thêm m t t C’ = C ban ti p v i t C = 1/(2000 2 π ) F, m c vào hai đ u thì công su t tiêu th trong m ch s thay đ i đ u đo n m ch có u = 200sin(100π t – π/12) V. A. Tăng lên B. Gi m xu ng C. Không đ i Tr l i các câu h i sau ( 44- 47) D. Không k t lu n vì chưa bi t cách m c Câu 44. T ng tr và cư ng đ dòng đi n trong Câu 39. Cho m ch R,C khi C tăng d n đ n vô m ch là cùng thì công suât P c a m ch s thay đ i? A. 161 , 1,5 A B. 169,7 , 2,5 A A. Tăng đ n c c đ i B. Gi m d n v 0 C. 113 , 1,25 A D. 200 2 ,2 2A C. Gi m v giá tr P0 D. Đ t max Câu 45. Bi u th c cư ng đ dòng đi n trong Cho m ch R,L, C có L = 1,41/π H, C = m ch nh n giá tr nào? 1,41/10000π F, R = 100 , đ t vao fhai đ u A. 1,25 2 sin(100πt – 7π/12) A đo n m ch m t hi u đi n th có u = B. 1,25 2 sin(100πt – π/2) A 200 sin(100πt − π / 6) V. tr l i các câu h i sau 3 C. 1,5 2 sin(100πt – π/2) A (40 – 43) D. 2,5 2 sin(100πt – 7π/12) A Câu 40. T ng tr c a đo n m ch là Câu 46. Hi u đi n th hai đ u cu n c m là A. 50 5 B. 50 6 A. uL = 250sin(100πt - π/12)V C. 100 2 D. 100/ 2 B. uL = 250 2 sin(100πt )V Câu 41 Vi t bi u th c cư ng đ dòng đi n trong C. uL = 200 2 sin(100πt - π/6)V m ch D. uL = 160 2 sin(100πt - π/12)V A. i = 2 2 sin(100πt) A B. i = 4sin(100πt – Câu 47. Hi u đi n th hai đ u b n t là π/12)A A. uC = 150 2 sin(100πt – π/12)V C. i = 2 2 /3. sin(100πt – 5π/12) A B. uC = 160 2 sin(100πt + 7π/12)V D. i = 4 2 sin(100πt – π/2) A C. uC = 50sin(100πt – 13π/12)V Câu 42. Tính công su t tiêu th tring m ch D. uC = 62,5 2 sin(100πt – 13π/12)V A. 800 W B. 1600 W Câu 48. Cho hai dòng đi n xoay chi u có cùng C. 400/9 W D. 400/6 W giá tr hi u d ng ch y qua m t cu n c m, cho Câu 43. Ghép R’ v i R h i ghép th nào và R’ bi t t n s c a dòng đi n 1 là f1 = 2f2 . H i hi u ;có giá tr là bao hiêu đ công su t tiêu th trong đi n th hai đ u đo n m ch th a mãn h th c m ch đ t giá tr c c đ i nào? A. ghép song song, R’ = 100/ 6 A. UL= 2UC B. UC = 2 UL B. M c n i ti p và R’ = 50/ 6 C. UL = UC D. UL = 4 UC
 6. Câu 49. cho m t t đi n l n lư t m c vào hai A. π /2 B. π /3 C. π /6 hi u đi n th xoay chi u có cùng giá tr hi u D. π/4 d ng, cho bi t t n s f1 = 2 f2. Xác đ nh liên h Câu 54. Cho m ch R,C cho bi t khi ch có R thì i c a dòng đi n qua t đi n. = sin(100πt) A. Khi ch có t C thì 2 2 A. I1 = 2I B. I2 = 2I1 C. I1 = I i = sin(100πt + π/2)A. H i khi có c R,C thì D. không có h th c th a mãn hi u đi n th hai đ u đo n m ch l ch pha so v i M ch đi n xoay chi u RC cư ng đ dòng đi n hai đ u đo n m ch là bao Câu 50. Cho C = 1/5000π F, đi n áp đ t vào hai nhiêu đ u là u = 120 2 sin(100πt) V. Xác đ nh cư ng A. π B. π/4 C. π/2 D. π/6 đ dòng đi n trong m ch Câu 55. Cho m ch R,C cho bi t khi ch có R thì A. i = 2,4cos(100πt)A. i = sin(100πt) A. Khi ch có t C thì B. i = 2,4 2 cos(100πt + π/2) A i = sin(100πt + π/2)A. H i khi có c R,C thì C. i = 2,4 2 cos(100πt)A. cư ng đ dòng đi n trong m ch có bi u th c D. i = 2,4cos(100πt + π/2) A như th nào? Câu 51. Cho C = 1/10000π F, i = 2 2 A. i = 2 sin(100πt + π/4)A cos(100πt) A, Hi u đi n th hai đ u đo n m ch B. i = 2 sin(100πt – π/4)A là C. i = 1/ 2 [sin(100πt + π/4)] A A. 200 2 cos(100πt)V D. i = 1/ 2 [sin(100πt- π/4)]A B. 200 2 cos(100πt - π/2)V Câu 56. Cho m ch R,C. t i th i đi m ban đ u thì C. 200cos(100πt)V hi u đi n th hai đ u m ch đang ch m pha hơn D. 200cos(100πt - π/2) V dòng đi n trong m ch là π/4. H i khi ta m c Câu 52. Cho m t đi n tr R = 200 m c n i thêm m t t C’ v i t C thì đ l ch pha này s ti p v i m t t đi n có C = 1/10000π F, hi u thay đ i th nào? đi n th hai đ u m ch là u = 400 2 A. Tăng lên B. Gi m đi cos(100πt)V. Xác đ nh cư ng đ dòng đi n C. Không đ i D. C A,B Câu 57. Cho m ch g m có ba ph n t là R,L,C, trong m ch khi ta m c R,C vào m t hi u đi n th có bi u A. 2 cos(100πt)A B. 2 cos(100πt + π/4)A th c không đ i thì th y i s m pha so v i u là C. 2cos(100πt )A D. 2cos(100πt + π/4) A π/4, khi ta m c R,L vào hi u đi n th trên thì Câu 53. Cho m ch R, C cho UR = 30 V, UC = th y hi u đi n th ch m pha so v i dòng đi n là 40V, H i hi u đi n th hai đ u đo n m ch l ch π/4. H i khi ta m c c ba ph n t trên vào hi u pha bao nhiêu so v i hi u đi n th hai đ u t đi n th đó thì u và i l ch pha nhau là bao nhiêu? đi n A. π B. 0 C. π/2 D. π/4
 7. Câu 58 Cho m ch g m có ba ph n t là R,L,C, A. Cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n xoay khi ta m c R,C vào m t hi u đi n th có bi u chi u b ng cư ng đ hi u d ng c a dòng th c không đ i thì th y i s m pha so v i u là đi n không đ i π/4, khi ta m c R,L vào hi u đi n th trên thì B. Giá tr hi u d ng c a dòng đi n đo đư c th y hi u đi n th ch m pha so v i dòng đi n là b ng Ampe k π/4. H i khi ta m c c ba ph n t trên vào hi u C. Cư ng đ hi u d ng tính b i công th c: đi n th đó thì hi u đi n th hai đ u L và C có I= 2 I0 giá tr là bao nhiêu? Bi t U = 100 V D. Cưòng đ hi u d ng không đo đư oc A. 100 2 V B. 100/ 2 V C. 0 V b ng ampe k D. 200V Câu 62. Cư ng đ dòng đi n ……….c a dòng Câu 59. Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói đi n xoay chi u là cư ng đ c a dòng đi n v hi u đi n th dao đ ng đi u hoà không đ i khi qua cùng v t d n trong cùng thơì A. Bi u th c c a hi u đi n th dao đ ng đi u gian làm to cùng nhi t lư ng như nhau. hoà có d ng: U = U0Sin(ωt+ϕ) Ch n m t trong các c m t sau đây đi n vào ch B. Hi u đi n th dao đ ng đi u hoà là hi u tr ng câu trên cho đúng nghĩa đi n th bi n thiên đi u hoà theo th i gian A. T c th i C. Hi u đi n th dao đ ng đi u hoà hai B. Không đ i đ u khung dây có t n sô góc đúng b ng C. Hi u d ng v n t c góc c a khung dây đó khi nó quay D. Không có c m t nào thích h p trong t trư ng Câu 63 Bi t i, I, I0 l n lư t là cư ng đ t c th i, D. Phát bi u a, b,c, đ u đúng cư ng đ hi u d ng và biên đ c a dòng đi n Câu 60. Cách t o ra dòng đi n xoay chi u nào xoay chi u đi qua m t đi n tr R trong th i gian sau đây là phù h p v i nguyên t c c a máy phát t. Nhi t lư ng to ra trên đi n tr đư c xác đ nh đi n xoay chi u b ng bi u th c nào sau đây? hãy ch n bi u th c A. Cho khung dây quay đ u trong m t t đúng trư ng đ u quanh m t tr c c đ nh n m A. Q=Ri2t B. Q=R2It song song v i các đư ng c m ng t C. Q=RI2t D. Q=R B. Làm cho t thông qua khung dây bi n Câu 64 Cho dòng đi n xoay chi u có bi u th c thiên đi u hoà π cư ng đ t c th i là:i = 8sin(100πt+ )H ik t 3 C. Cho khung dây chuy n đ ng t nh ti n lu n nào là sai. trong m t t trư ng đ u A. t n s dòng đi n b ng 50Hz D. A,b, c, đ u đúng B. biên đ dòng đi n b ng 8A Câu 61 Phát bi u nào sau đây đúng khi nói v C. Chu kỳ c a dòng đi n b ng 0,02(s) cư ng đ hi u d ng: D. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng b ng 8A
 8. Câu 65. M t dòng đi n xoay chi u có t n s f B. Hi u đi n th hai đ u cu n dây c m =50Hz. Trong m i giây dòng đi n đ i chi u bao kháng luôn nhanh pha hơn dòng đi n m t nhiêu l n? Hãy ch n đáp án đúng π góc A. 50 l n B. 200 l n 2 C. Hi u đi n th hai đ u cu n dây thu n c m C. 100 l n D. 25 l n Câu 66.Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n kháng luôn ch m pha hơn dòng đi n m t π m ch đi n xoay chi u ch có đi n tr thu n? góc 2 A. m i liên h gi a cư ng đ dòng đi n và D. C m kháng c a cu n dây t l v i hi u I hi u đi n th hi u d ng là U= đi n th đ t vào nó R Câu 69. Câu nào sau đây là sai khi nói v đo n B. dòng đi n qua đi tr và hi u đi n th hai đ u đi n tr luôn cùng pha m ch đi n xoay chi u có đi n tr thu n m c n i ti p v i t đi n C. pha c a dòng đi n qua đi n tr luôn b ng A. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua đi n không D. n u hi u đi n th hai đ u đi n tr có tr và qua t đi n là như nhau B. Hi u đi n th hai đ u t đi n ch m pha bi u th c:u= U0sin( ωt+ϕ ) thì bi u th c hơn hi u đi n th hai đ u đi n tr m t c a dòng đi n qua đi n tr là : i= I0sinωt π Câu 67. Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n góc 2 m ch đi n xoay chi u ch có t đi n C. Góc l ch pha gi a hi u đi n th hai đ u A. hi u đi n th hai đ u t đi n luôn ch m đo n m ch v i dòng đi n trong m ch tính π pha so v i dòng đi n qua t m t góc Zc 1 2 b i: tgϕ =- =- R RωC B. T đi n không cho dòng đi n không đ i D. Hi u đi n th hai đ u t đi n nhanh pha đi qua nhưng cho dòng đi n xoay chi u đi so v i hi u đi n th hai đ u đi n tr m t qua nó π góc C. Dòng đi n hi u d ng qua t tính b i bi u 2 th c I= ω.C.U Câu 70. Câu nào sau đây là sai khi nói v đo n D. Các phát bi u a, b , c đ u đúng m ch đi n xoay chi u có đi n tr thu n m c n i Câu 68. Câu nào sau đây là đúng khi nói v ti p v i cu n dây thu n c m kháng đo n m ch đi n xoay chi u ch có cu n dây A. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch l ch thu n c m kháng? pha so v i dòng đi n trong m ch m t góc A. Dòng đi n qua cu n dây tính b i bi u ωL ϕ tính b i: tgϕ = R th c I= ωLU B. Dòng đi n luôn ch m pha hơn hi u đi n th hai đ u đo n m ch
 9. C. Dòng đi n có th nhanh pha hơn hi u Câu 73. K t lu n nào sau đây là ng v i trư ng đi n th n u giá tr đi n tr R r t l n so 1 h p ωL > là đúng ωC v i c m kháng ZL D. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng trong A. H s công su t cosϕ= 1 m ch tính b i I= U/Z B. Cư ng đ dòng đi n ch m. pha hơn hi u đi n th hai đ u đo n m ch C. Hi u đi n th hai đ u đi n tr thu n đ t S d ng d ki n sau: giá tr c c đ i M t m ch đi n xoay chi u g m đi n tr thu n D. Trong đo n m ch có hi n tư ng c ng R, t đi n C và cu n dây thu n c m kháng m c hư ng n i ti p. Đ t vào hai đ u m ch đi n m t hi u Câu 74. Đ t vào hai đ u đo n m ch g m R,L,C đi n th xoay chi u có d ng : u=U0sinωt Tr l i m c n i ti p m t hi u đi n th xoay chi u các câu sau u= U0sin ωt.Đi u ki n nào sau đây s đúng trong Câu 71. K t lu n nào sau đây là sai trư ng h p đo n m ch có c ng hư ng đi n A. Cư ng đ dòng đi n trong m ch có th L U A. R= B. LCω2=1 C. LCω= R2 tính b i bi u th c: I= C 1 R + (ωL − ) D. M t bi u th c đ c l p khác ωC B. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch có th M CH R,L,C N I TI P cùng pha, nhanh pha, ho c ch m pha so Câu 75. Cho m ch R,L,C, u = 240 2 cos(100πt) v i dòng đi n V, R = 40 , ZC = 60 , ZL= 20 .Vi t bi u th c C. H s công su t c a đo n m ch luôn nh c a dòng đi n trong m ch hơn 1 A. i = 3 2 cos(100πt) A B. i = 6cos(100πt)A D. a và c đ u sai C. i = 3 2 cos(100πt + π/4) A Câu72. K t lu n nào sau đây ng v i trư ng D. i = 6cos(100πt + π/4)A 1 h p ωL = là đúng Câu 76. Cho m ch đi n R,L,C cho u = ωC 240 2 cos(100πt) V, R = 40 , ZL = 60 , ZC A. H s công su t cosϕ=1 = 20 , Vi t bi u th c c a cư ng đ dòng đi n B. Cư ng đ dòng đi n trong m ch là l n trong m ch nh t A. i = 3 2 cos(100πt)A. B. i = 6cos(100πt) A. C. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch và dòng đi n trong m ch cùng pha v i nhau C. i = 3 2 cos(100πt – π/4) A D. C a,b,c đ u đúng D. i = 6cos(100πt - π/4) A Câu 77. Cho m ch R,L,C, R = 40 , ZL = ZC = 40 , u = 240 2 cos(100πt). Vi t bi u th c i
 10. A. i = 6 2 cos(100πt )A B. i = 3 2 A. ZL= 2ZC B. ZC = 2ZL C. ZL = ZC cos(100πt)A D.không th xác đ nh đư c m i liên h C. i = 6 2 cos(100πt + π/3)A Câu 82. Cho m ch R,L,C, đi u ch nh R đ UR đ t giá tr c c đ i đúng b ng U. Tìm liên h D. 6 2 cos(100πt + π/2)A ZCvà ZL. Câu 78. Cho m ch R,L,C, u = 120 2 A. C ng hư ng B. ZL = 2ZC cos(100πt)V. R = 40 , L = 0,3/π H. C = C. ZC, ZL tùy ý D. không có liên h 1/3000π F, xác đ nh ω = ? đ m ch có c ng Câu 83. Cho m ch R,L,C, C thay đ i đư c đ UC hư ng, xác đ nh bi u th c c a i. đ t giá tr c c đ i. M i liên h nào sau đây đư c A. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt)A. xác l p đúng B. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt + π )A. A. ZC = (R2 + ZC)/ZC B. ZC = (ZL + C. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt + π/2)A. R) D. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt – π/2)A. C. ZC = (R2+Z2L)/ZL D. ZL = ZC. Câu 79. Cho m ch R,L,C, u = 120 2 Câu 84. Cho m ch R,L,C, C thay đ i đư c đ UC cos(100πt)V. R = 30 , ZL = 10 3 , ZC = đ t giá tr c c đ i. M i liên h nào sau đây đư c xác l p đúng 20 3 , xác đ nh bi u th c i. A. UCmax = U2 + U2(RL) B. UCmax = UR + UL A. i = 2 3 cos(100πt)A B. i = 2 6 C. UCmax = UL 2 D. UCmax = 3 UR. cos(100πt)A Câu 85. Cho m ch R,L,C, đi u ch nh L đ UL C. i = 2 3 cos(100πt + π/6)A đ t giá tr c c đ i. Liên h v pha nào sau đây là D. i = 2 6 cos(100πt + π/6)A đúng. Câu 80. Cho m ch R,L,C, C có th thay đ i A. u vuông pha v i uLC B. u vuông pha v i đư c, đi u ch nh C đ công su t tiêu th trong uRL m ch đ t giá tr c c đ i. Xác đ nh giá tr c a C. u vuông pha uRC D. uLC vuông pha uRC dòng đi n trong m ch khi đó Câu 86. Cho m ch R,L,C, khi ch m c R,C vào A. I đ t c c đ i B. I đ t c c ti u m ch đi n thì th y i s m pha π/4 so v i u, khi C. không xác đ nh I D. I đ t vô cùng ch m c R,L vào m ch đi n thì th y i ch m pha Câu 81. Cho m ch R,L,C, khi ch n i R,C vào π/4 so v i u. khi m c c m ch vào hi u đi n th ngu n đi n thì th y i s m pha π/4 so v i hi u u = 100 2 cos(100πt + π/2)V. Xác l p bi u đi n th trong m ch. Khi m c c R,L,C vào th c i trong m ch? Cho R = 100 2 m ch thì th y i ch m pha π/4 so v i hi u đi n A. i = sin(100πt) A B. i = sin(100πt + π/2)A th hai đ u đo n m ch. Xác đ nh liên h ZL theo C. i = sin(100πt – π/2)A D. i = sin(100πt + π ZC. )A
 11. Câu 87. Cho m ch R,L,C, dòng đi n và hi u Câu 92. Cho m ch R,L,C, cho i = đi n th trong m ch đang cùng pha nhau ta m c 2 sin(100πt)A , R = 40 , L = 1/π H, C = thêm m t t C’ = C n i ti p v i C. H i công su t 1/7000π F. Vi t bi u th c c a hi u đi n th hai tiêu th trong m ch s thay đ i th nào đ u m ch. A. Tăng lên 2 l n B. Gi m đi 2 l n A. u = 50 2 sin( 100πt – 37π /180)V C. Tăng D. Gi m B. u = 50 2 sin( 100πt – 53π/180) V Câu 88. Cho m ch R,L,C t n s c a m ch có th C. u = 50 2 sin(100πt + 53π/180) V thay đ i đư c, khi ω = ω0 thì công su t tiêu th D. u = 50 2 sin(100πt + 37π/180) V trong m ch đ t giá tr c c đ i. khi ω = ω1 và ω = Câu 93. Bi u th c tính công su t c a đo n m ch ω2 thì m ch có cùng m t giá tr công su t. Tìm xoay chi u nào không đúng ? liên h c a các giá tr c a ω. A. P=Uicosϕ. B. A. ω 0 = ω1 + ω2. 2 2 B. (ω0) = (ω1) + (ω2) .2 P=U0I0cosϕ/2. 4 2 2 C. (ω0) = (ω1) .(ω2) . D. không th xác C. P=i2Zcosϕ D. P=U2R/Z2 đ nh Câu 94. Cho m ch xoay chi u có hi u đi n th Câu 89. Cho m ch R,L,C, v i các giá tr ban đ u hi u d ng là U. M c vào m t đi n tr n i ti p thì cư ng đ trong m ch đang có giá tr I, và v i m t Diod. Cho bi t công su t c a m ch là P. dòng đi n s m pha π/3 so v i hi u đi n th , ta xác đ nh giá tr trung bình c a dòng đi n ch y tăng L và R lên hai l n, gi m C đi hai l n thì I và qua m ch đ l ch s bi n đ i th nào? A. P/U B. P/2U A. I không đ i, đ l ch pha không đ i C. 2P/U D. Không th xác B. I gi m, đ l ch không đ i đ nh đư c C. I gi m 2 l n, đ l ch pha không đ i Câu 95. M t qu t đi n có th coi như m t m ch D. I và đ l ch đ u gi m. R,L,C ghép n i ti p nhau. Cho bi t ZC = 2ZL. Câu 90. Cho m ch R,L,C. Bi t UR = 40V, UC = cho đi n tr là R. qu t đang ch y bình thư ng 30 V, UL = 64V, U = 40 V. Nh n đ nh nào sau ngư i ta tháo t đi n đi, h i t c đ c a qu t thay đây là đúng? đ i th nào A. UC đ t c c đ i B. UL đ t giá tr c c đ i A. Tăng lên B. Gi m xu ng C. C. UR đ t c c đ i D. không có gì đ c bi t c . Không đ i D. Không ch y đư c n a. Câu 91. Cho m ch R,L,C, Cho R = ZL = ZC. Câu 96. Cho các hình v sau, đâu là hình v mô m ch có công su t là P1. Tăng R 2 l n, ZL = ZC t đúng s ph thu c c a P theo R. thì m ch có công su t là P2.so sánh P1 và P2. A. B ng nhau B. P2 = 2P1 C. P2 = P1/2 D. P2 = 2 P1
 12. Câu 100. Cho m ch R,L,C, cho u = 30 2 sin(100πt)V, khi R = 9 thì i1 l ch pha ϕ1 so v i u. Khi R = 16 thì i l ch ϕ2 so v i u. Cho đ l n c a ϕ1 + ϕ2 = π/2. Xác đ nh L. A. 0,08/π H B. 0,32/π H A. Hình1 B. Hình 2 C. 0,24/π H D. c A và B C. Hình 3 Câu 101. Cho m ch R,L,C, u = 100 2 D hình 4 sin(100πt)V, L = 1,4/π H, C = 10-4/2π F. Xác Câu 97. Hình v nào sau đây bi u di n đúng s đ nh công su t tiêu th cưc đ i trong m c ph thu c c a P vào L A. 120W B. 83,3 W C. 160 W D. 100W Câu 102. Cho m ch R,L,C, u = 200sin(100πt) R = 100 , L = 1/π H, C = 10- 4/2π F. Xác đ nh bi u th c cư ng đ dòng đi n trong m ch. A. i = 2 2 sin(100πt + π/4)A A. Hình1 B. Hình 2 B. i = 2 sin(100πt + π/4)A C. Hình 3 C. i = 2 2 sin(100πi – π/4)A D hình 4 D. i = 2 sin(100πt – π/4) A Câu 98. Hình v nào sau đây bi u di n đúng s Câu 103. Cho m ch R,L,C, u = 200sin(100πt) R ph thu c c a P vào C = 100 , L = 1/π H, C = 10- 4/2π F. Xác đ nh bi u th c hi u đi n th hai đ u đi n tr R A. u = 100sin(100πt + π/4) V B. u = 100 2 sin(100πt + π/4) V C. u = 100 2 sin(100πt – π/40V A. Hình1 B. Hình 2 D. u = 100sin(100πt – π/4)V C. Hình 3 Câu 104. Cho m ch R,L,C, u = 200sin(100πt) D hình 4 R = 100 , L = 1/π H, C = 10- 4/2π F. Xác đ nh Câu 99. Cho m ch R,L,C, u = 150 2 bi u th c hi u đi n th hai đ u t đi n. sin(100πt) V. L = 2/π H, C = 10-4/0,8π F, m ch A. u = 200sin(100πt + π/4) V tiêu th v i công su t P = 90 W. Xác đ nh R B. u = 100 2 sin(100πt + π/4) V trong m ch. C. u = 200 2 sin(100πt – π/4)V A. 90 B. 160 D. u = 200sin(100πt – π/4)V C. 250 D. c A và B
 13. Câu 105. Cho m ch R,L,C, u = 200sin(100πt) R A. R, L B. R,C C. C, L. = 100 , L = 1/π H, C = 10- 4/2π F. Xác đ nh D. R, L và R = ZL bi u th c hi u đi n th hai đ u đi n tr R Câu 110. Cho hai h p đen, m i h p ch có ph n A. u = 100sin(100πt + π/4) V t duy nh t m c vào m ch đi n xoay chi u có f = hs. Ngư i ta nh n th y hi u đi n th hai đ u B. u = 100 2 sin(100πt + π/4) V đo n m ch nhanh pha π/2 so v i cư ng đ dòng C. u = 100 2 sin(100πt + 3π/4)V đi n hai đ u m ch. Xác đ nh các ph n t c a D. u = 100sin(100πt – π/4)V m i h p có th th a mãn. Câu 106. Cho m ch R,L,C R có th thay đ i A. R, L B. R,C C. C, L. đư c, U = URL = 100 2 V, UC = 200V. Xác D. R, L và R = ZL đ nh công su t tiêu th trong m ch. Câu 111. Cho hai h p đen, m i h p ch có ph n A. 100W B. 100 2 W t duy nh t m c vào m ch đi n xoay chi u có f C. 200W D. 200 2 W = hs. Ngư i ta nh n th y hi u đi n th hai đ u Câu 107. Cho m t h p đen X bên trong ch a 2 đo n m ch cùng pha so v i cư ng đ dòng đi n trong 3 ph n t R, L,C. Đ t m t hi u đi n th hai đ u m ch. Xác đ nh các ph n t c a m i h p không đ i U = 100 V vào hai đ u đo n m ch thì A. R, L B. R,C C. R, R. th y I = 1 A. Xác đ nh các ph n t trong m ch D. R, L, C và ZC = ZL và giá tr c a các ph n t đó. Câu 112. Cho hai h p đen X và Y, m i h p ch A. R,L R = 200 B. R,C ch a hai ph n t là R,L, C ghép n i ti p nhau. C. R,L R = ZL = 100 D. R,L R = 100 . M c hai h p vào m t hi u đi n th xoay chi u Câu 108. Cho m t h p đen bên trong ch a m t n đ nh thì th y hi u đi n th hai đ u h p vuông s ph n t ( m i lo i m t ph n t ) M c m t hi u pha v i nhau. Xác đ nh các ph n t có trong các đi n th không đ i vào hai đ u h p thì nh n th y h p cư ng đ dòng đi n qua h p đ t c c đ i là vô A. X: RL,Y:RC B. X: RL,Y:RL cùng. Xác đ nh ph n t trong h p. C. X:CL,Y:RC D.X:LL,Y:CC A. Ch ch a L B. Ch a L,C và Câu 113. Cho m ch R,L,C n i ti p nhau. Khi ta c ng hư ng m c thêm m t h p đen X v i m ch trên thì th y C. không xác đ nh đư c D. C A và C cư ng đ hi u d ng trư c và sau khi m c là như Câu 109. Cho hai h p đen, m i h p ch có ph n nhau. Xác đ nh ph n t trong h p X là gì? Bi t t duy nh t m c vào m ch đi n xoay chi u có f X ch ch a m t ph n t duy nh t. = hs. Ngư i ta nh n th y hi u đi n th hai đ u A. L B.C. đo n m ch nhanh pha π/4 so v i cư ng đ dòng C. Không xác đ nh đư c D. A và B. đi n hai đ u m ch. Xác đ nh các ph n t c a Câu 114. M t h p đen ch a m t ph n t và m t m ih p linh ki n nào đó. N u ta m c dòng đi n m t
 14. chi u I = 2A qua h p thì th y công su t là P, khi ta thay dòng đi n trên b ng dòng đi n xoay chi u có I hi u d ng đúng b ng 2 A thì th y công su t ch còn là P/2. Xác đ nh các ph n t trong h p X. A. R và điot B. L,R C. L và điot D. C và điot
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản