Ông trạng thả diều

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
312
lượt xem
15
download

Ông trạng thả diều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Saùng hoâm aáy,daân Thanh Long vaø só töû noâ nöùc ruû nhau ñi xem leã xöôùng danh nhöõng oâng tieán só môùi ñoã khoa thi muøa ñoâng naøy. Ôû cöûa ñoâng hoaøng thaønh , nôi vua ôû,cöûa naøy quen goïi laø cöûa Long Moân, ngöôøi kinh thaønh ñaõ tuï taäp baøn taùn xoân xao.Töø naêm nay nhaø vua ñaët leã seõ laáy ba ngöôøi ñoã ñaàu goïi laø traïng nguyeân ,baûng nhaõn, thaùm hoa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ông trạng thả diều

  1. OÂng Traïng thaû dieàu Muøa xuaân!kinh thaønh Thanh Long caøng nhoän nhòp vì hoïc troø caùc nôi veà döï thi Hoäi raát ñoâng Saùng hoâm aáy,daân Thanh Long vaø só töû noâ nöùc ruû nhau ñi xem leã xöôùng danh nhöõng oâng tieán só môùi ñoã khoa thi muøa ñoâng naøy. Ôû cöûa ñoâng hoaøng thaønh , nôi vua ôû,cöûa naøy quen goïi laø cöûa Long Moân, ngöôøi kinh thaønh ñaõ tuï taäp baøn taùn xoân xao.Töø naêm nay nhaø vua ñaët leã seõ laáy ba ngöôøi ñoã ñaàu goïi laø traïng nguyeân ,baûng nhaõn, thaùm hoa.YÙ nhaø vua muoán coi troïng ba ngöôøi ñoã ñaàu aáy. Ai seõ laø oâng traïng ñaàu tieân ôû nöôùc ta? Ngöôøi nhaéc ñeán teân oâng naøy,ngöôøi keå ñeán teân oâng noï. Chöa bieát ai ñoã traïng nhöng chaéc chaén oâng traïng phaûi laø ngöôøi hoïc gioûi,hoïc chaêm. Coâng lao ñeøn saùch giuøi maøi nhieàu naêm seõ döôïc ñeàn buø xöùng ñaùng! Ngöôøi ta naùo nöùc,khoâng khí aáy laøm cho maáy oâng voi canh chöïc cuûng trôû neân boàn choàn. Chuùng reâ maáy caùi chaân to nhö coät nhaø giaèng sôïi loøi toùi baèng saét phaûi keâu leân xuûng xoaûng. Ñaàu canh naêm,chieâng troáng ôû cöûa Long Moân cuøng khua vang ñoäng. Caùc quan chaám tröôøng ñaõ teà tuï ñaày ñuû. Côø xí caém la lieät treän maët thaønh vaø doïc hai beân treân caùi bieån “Phuïng chæ” sôn son. Caùi bieån naøy toû roõ khoa thi ñöôïc môû do chieáu chæ cuûa nhaø vua, caùc quan tröôøng phuïng theo chæ ñoù. Trôøi haõy coøn toái.Ñuoác ñeøn ñoát ñoù ñaây soi toû caûnh naùo nöùc muøa thi cöû. Tieáng loa baét ñaàu theùt aäm aø töø treân laàu cöûa thaønh.Thoaït ñaàu loa theùt raèng nhaø nöôùc caàn nhöõng ngöôøi coù taøi ra laøm vieäc neân môû khoa thi.Trieàu ñình ñaõ choïn nhöõng ngöôøi ñoã. Roài tieáng loa goïi teân nhöõng oâng taân khoa. Tieáng loa doõng daïc: 1
  2. “Tieán só giaùp thöù nhaát,teân thöù nhaát:Nguyeãn Hieàn, queâ taïi xaõ Döông A, huyeän Thöôïng Hieàn ,phuû Thieân Tröôøng”. Thieân haï la to leân “Traïng nguyeân veà oâng Nguyeãn Hieàn roài”.Vaø hoï hoûi nhau:”OÂng Nguyeãn Hieàn ñaâu nhæ?”.”OÂng aáy ñaâu nhæ?”. OÂâng Nguyeãn Hieàn leân ñaây roài.Moät tieáng daï doûng deûo caát leân.Moät caäu beù traïc möôøi ba tuoåi ,toùc coøn ñeå traùi ñaøo,maëc boä aùo naâu thaãm maøu voû daø cuûa ngöôøi vuøng bieån.Tay coøn caàm moät cuoän day tô nhoû,thöù day thöôøng duøng ñeå buoäc leøo dieàu. Nguyeãn Hieàn laø moät caäu beù nhaø ngheøo.Caäu moà coâi cha töø raát sôùm.Cha caäu bò cheát trong caûnh loaïn ly tranh chaáp cuûa boïn chuùa ñaát Ñoaøn Thöôïng vaø Nguyeãn Noän.Meï caäu beá caäu choán chaïy.Khi giaëc giaõ ñaõ yean, baø ñem con veà laøm moät caùi tuùp treân maûnh ñaát ôû vöôøn sau chuøa laøng Döông A. ÔÛ nhôø ñaát chuøa ,meï con Nguyeãn Hieàn vaãn coøn chaät vaät kieám mieáng aên.Hieàn phaûi ñi ôû chaên traâu cho moät nhaø giaøu trong laøng töø naêm leân saùu. Ngöôøi chuû nhaø naøy coù thueâ moät oâng ñoà ñeå daïy con caùi mình.Luùc oâng ñoà ra baøi hoïc haøng ngaøy cho treû cuõng laø luùc Nguyeãn Hieàn lónh daét traâu ñi chaê. Nghe tieáng thaày ñoà sang saûng giaûng saùch, nghe boïn treû con eâ a ñoïc theo,Nguyeãn Hieàn theøm ñöôïc hoïc quaù.Caäu cöù naán naù nghe cho heát ñeà baøi môùi keùo con traâu ra ñoàng. Caäu giong traâu ven soâng ñeán taän baõi coû non coù nhöõng caây gaïo lôùn sum sueâ. Caäu thaû cho traâu aên coû vaø caäu cuõng baét ñaàu buoåi hoïc cuûa mình ngaøy hoâm ñoù. Beù Hieàn hoïc ngaøy roài hoïc ñeâm.Beù baét ñom doùm cho vaøo caùi voû tröùng.AÙnh saùng ñeøn ñom ñoùm xanh dòu vaø kín ñaùo. Khoâng ai bieát coù caäu hoïc troø caàn maãn möôïn ngoïn ñeøn trôøi ñeå giuøi maøi kinh söû. Nhöng meï Nguyeãn Hieàn bieát chuyeän ñoù.Baø khoâng noùi naêng gì caû.Baø coá deät theâm moãi ñeâm moät khoå vaûi ñeå kieám theâm vaøi ñoàng tieàn.Boán phieân chôï sau ,baø mua ñöôïc cho con moät theáäp giaáy, moät 2
  3. ngoïn buùt loâng. Vaø baø meï cuõng mua cho oâng traïng töông lai moät cuoän daây tô xaáu ñeå buoäc leøo dieàu.Theá laø ngaøy ngaøy treân khoaûng trôøi trong beân nhöõng caây gaïo vaø baõi coû non coù moät chieác dieàu bay lô löûng tít cao. Tieáng saùo dieàu vi vu laâng laâng trong gioù. Beù Hieàn nghe saùo dieàu thaáy long saùng hôn, trí minh maãn hôn. Beù bieát meï ôû thoân nhoû kia,trong moät tuùp leàu laøm nhôø treân maûnh vöôøn chuøa,ñang ngaém dieàu vaø mong caäu hoïc chaêm hoïc gioûi.Beù hoïc caøng chaêm,ñaùm baïn treû chaên traâu vôùi beù Hieàn cuõng ñaâm laây tính sieâng naêng aáy. Chuùng cuøng vui hoïc vôùi beù Hieàn,cuøng vui chôi thaû dieàu vôùi beù Hieàn.Beù Hieàn thì moãi naêm hoïc moãi taán tôùi.Naêm Thieân ÖÙng Chính Bình thöù möôøi saùu(1247) caäu vaøo kinh döï thi khoa muøa xuaân.Ñaùm treû traâu going dieàu tieãn ngöôøi baïn nhoû ñem buùt leân Thaêng Long ñua taøi. Caäu beù Hieàn ñoã traïng nguyeân khoa aáy. Theå leä thi tieán só bao giôø cuõng coù moät kì thi cuoái cuøng maø caùc só töû phaûi vaøo thi treân theàm ñieän nhaø vua.ñaàu baøi do vua ñích thaân choïn ra.Ñaàu baøi thi ñieän naêm aáy,vua Traàn Thaùi Toâng ra laø:”AÙp töû töø keâ maãu du hoà phuù”,nghóa laø baøi phuù(moät theå vaên cuõ) thuaät chuyeän” vòt con töø bieät meï gaø ñi chôi hoà nöôùc” Ngoài trong ñieän ,beù Hieàn nghó veà yù töù trong baøi phuù.Tuïc ngöõ ta xöa coù caâu:Meï gaø con vòt,yù noùi meï hôø con hôø khoâng coù maùu muû ruoät thòt gì raøng buoäc. Hieàn nhôù tôùi meï,ngöôøi coù coâng mang naëng ñeû ñau ra mình.Khi Hieàn coøn nhoû xíu, meï thöôøng beá Hieàn,uû cho Hieàn aám vaø keå cho beù nghe chuyeän coå tích veà Mai An Tieâm.Laøng Döông A voán name trong vuøng ñaát maø Mai An Tieâm ñem vôï con ñeán khai phaù môû mang. Vuøng ñaát ñöôïc ñaët teân laø höông An Tieâm.Hieàn nghe say meâ,Hieàn mô maøng ñeán mieáng daøy long khoâ nöôùng maø hai con An Tieâm chia nhau aên 3
  4. ñaùnh löøa côn ñoùi,Hieàn mô maøng ñeán mieáng döa haáu ñoû töôi haït ñen laùnh,thòt döa noåi caùt,aên töùa nöôùc ngoït lòm.Tích chuyeän coå ru Hieàn trong giaác nguû treû thô.Hieàn thaät may maén coù baø meï dòu daøng thong con ñeán theá… Hieàn nghó veà ñeà taøi.Ñöùc vua cuõng moà coâi cha meï töø nhoû.Vôï choàng Thaùi sö,Traàn Thuû Ñoä,chuù vua,ñaõ chaêm lo nuoâi daïy chaùu nhö con,dìu daét ñöùc vua trong vieäc nöôùc vieäc nhaø.Phaûi chaêng nhaø vua nhôù tôùi ôn ñoù neân ñaõ ra ñaàu baøi”meï gaø con vòt “ ñeå thou só töû? Hoaëc giaû nhaø vua muoán möôïn söùc buùt cuûa só töû khaép nôi ñeå baøy toû taám long cuûa mình?... Beù Hieàn vieát: “Tröùng do con vòt ñeû ra nhôø toå gaø maùi meï.Ba tuaàn aáp nôû,toaøn ñôï coâng meï maø neân,moät ngaøy meï boû ra ñi con muoán chôi hoà cho thích”. Con vòt thích ñi chôi chöù nhæ? Ai maø chaû coù laàn nhìn ñaøn vòt con oùng aû nhö nhöõng naém tô noon bôi loäi laën nguïp ríu rít kieám aên.Coù con choång phao caâu leân,ruùt ñaàu xuoáng buøn moø,caùi phao caâu laéc lia laéc lòa.Nhöng chöa ai thaáy gaø con, gaø lôùn loäi nöôùc! Chuùng noù cuøng moät loaøi loâng vuõ nhöng chuùng kieám aên ôû nhöõng nôi khaùc nhau.Con gaø bôùi xoù vöôøn,goùc tre,noù kieám haït thoùc vaõi,con giun ,con deá…Coøn con vòt ruùt moû moø aên ngoaøi ruoäng ,ngoaøi ao hoà,vòt thuù nhaát con toâm,con teùp,thuù nöõa laø cua con mai,caøng con meàm.Cho neân con vòt ñaát lieám aên cuûa noù khaùc meï hôø.Nguyeãn Hieàn laïi vieát: “Theá thì con boû meï veà lí khoâng oån nhöng vòt boû gaø thì phaûi theå tình.Vì raèng vieäc ñi hay ôû cuõng deã tính khi caàn kieám aên xa;muøi toâm teùp khoâng ai tranh ai cho neân ñaønh boû meï gaø”. Nhöng sau cuøng beù Hieàn vieát moät caâu hôïp long mình ñeå caûm ôn ñaùm baïn treû traâu cuøng mình hoïc mình chôi,caûm ôn oâng thaày ñoà ñaõ töøng coù luùc chæ cho beù nhöõng caâu khoù vaø nhaát laø ñeå toû long caùc baäc laøm cha meï nuoâi daïy con caùi thaønh ngöôøi: “ Ngöôøi ta khaùc loaøi chim vì coù leã nghóa,bieát ñeàn ñaùp coâng ôn. Con ngöôøi ta hôn loaøi vaät phaûi laáy ôn 4
  5. ñeàn ôn,coù cha meï thì phaûi phuïng döôõng cha meï,chöù ñöøng nhö vòt con töø boû meï giaø nhö theá.” Baøi cuûa beù Hieàn chaéc caûm ñoäng long vua,neân Traàn Thaùi Toâng cuõng mong tôùi ngaøy xöôùng danh tieán só ñeå gaëp oâng traïng. Ngaøy aáy ñaõ tôùi,caùc quan chaám tröôøng daãn caùc oâng môùi ñoã vaøo quyø tröôùc beä roàng.Vua kinh ngaïc thaáy oâng traïng nguyeân beù tí teo.Vua vôøi Nguyeãn Hieàn laïi gaàn ñeå hoûi han vaø ban cho quaø quyù ñeå ñem veà cho meï. Roài vua sai baøy yeán tieäc ñaõi caùc oâng tieán só môùi.Tieäc vua haún laø to. Sau böõa yeán,vua cho caùc oâng tieán só ñi chôi thaêm kinh thaønh ba ngaøy,roài boå moãi oâng moät coâng vieäc trong trieàu.Rieâng “oâng” Traïng nguyeân vì coøn beù quaù,neân vua cho veà nhaø hoïc theâm naêm naêm nöõa. Ñaùm röôùc oâng traïng veà gaàn tôùi caùnh ñoàng laøng Döông A thì ñaùm treû traâu trong laøng cuõng going dieàu ra ñoùn baïn.Thaät vöøa trang troïng töng böøng ,thaät vöøa hoàn nhieân,thaém thieát. Laàn ñaàu tieân xaõ Döông A coù ngöôøi ñoã ñaàu Tieán só,caû laøng aên möøng.Caû laøng laàn löôït ñeán maûnh vöôøn sau chuøa coù caùi tuùp nhoû ñeà chaøo vaø chuùc möøng meï con oâng traïng.Ñeán chieàu daân laøng baét ñaàu khôûi coâng laøm cho meï con oâng traïng moät caùi nhaø ñeïp ôû thöûa ñaát coâng beân caïnh saân ñình. Rieâng ñaùm treû traâu laø thích nhaát vì thaáy baïn trôû veà.Theá laø haèng ngaøy chuùng laïi daét nhau ra caùi baõi coû ven soâng vöøa chôi vöøa hoïc.Tieáng saùo dieàu laïi reùo raét treân khoâng. Khi cho traïng Hieàn veà queâ,vua nghó raèng traïng coøn beù quaù, lôøi aên tieáng noùi chöa ñuùng möïc,phaûi cho chuù ta veà hoïc theâm cho coù leã pheùp môùi duøng vaøo vieäc coâng vieäc nöôùc. Vaøi thaùng vua laïi sai quan mang vaät phaåm ban cho oâng traïng. Thình lình ,coù söù nhaø Toáng sang.Maáy anh söù nhaø Toáng xöa nay vaãn coi thöôøng taøi hoïc ôû nöôùc ta.Ñoâi khi hoï hay baøn nhöõng troø ñoá hieåm hoùc ñeå treâu côït trieàu ñình ta.Laàn aáy söù Toáng laø moät vieân 5
  6. quan vöøa thaâm thuyù vöøa khinh baïc.Y ñeán nöôùc ta,buïng muoán gheïo chôi vua toâi nöôùc Ñaïi Vieät. Ngay böõa quoác yeán,vua ñaõi söù Toáng, y ñaõ ñoïc moät baøi thô,baøi thô nhö theá naøy: Löôõng nhaät bình ñaàu nhaät Töù sôn ñieân ñaûo sôn. Löôõng vöông tranh nhaát quoác Töù khaåu tung hoaønh giang, Ñoïc xong ,y ñoá moïi ngöôøi laø baøi thô naøy noùi gì.Moïi ngöôøi ñeàu hieåu nghóa baøi thô naøy. Dòch noâm ra laø”hai chöõ nhaät traùo ñaàu vaãn laø chöõ nhaät.Boán chöõ sôn ñaûo loan vaãn laø chöõ sôn.Hai chöõ vöông tranh nhau moät nöôùc.Boán chöõ khaåu ngang doïc ñeàu theá.” Hieåu nghóa baøi thô nhöng ai nay khoâng hieåu söù Toáng ñoá caùi gì? Vua ta ñöa maét nhìn caùc quan raát nhanh roài taûn lôø noùi vôùi söù Toáng raèng chuyeän vaët ñoù sau seõ giaûi ñaùp coøn bay giôø tieäc vui xin môøi cöù uoáng röôïu cho thích ñaõ.Söù Toáng cuõng ñoaùn bieát vua ta hoaõn binh nhöng y nghó thaàm caâu ñoá hieåm hoùc cuûa y khoâng ai giaûi noåi,cöù ñeå cho vua toâi Ñaïi Vieät baán vôùi nhau ít laâu cuõng hay. Ngay hoâm ñoù vua ta hoïp caùc quan hoûi veà baøi thô ñoá cuûa söù Toáng. Caùc quan khoâng ai giaûi ñöôïc.Ñeán luùc aáy ai naáy ñaâm lo maát maët vôùi söù Toáng.Sau coù moät vieân quan söïc nhôù ñeán Nguyeãn Hieàn beøn taâu vua coù theå oâng traïng treû tuoåi chöa thaâm thuyù nhöng thoâng minh thì coù thöøa,may ta oâng ta giaûi ñöôïc thì hay.Vua beøn sai söù giaû ñi luoân veà Döông A môøi oâng traïng veà kinh ñoâ. Söù giaû daãn moät ñoäi quaân haàu töùc toác xuoâi Thieân ñöôøng.Khi ñeán caùnh ñoàng thuoäc ñaát Döông A ,con ñöôøng söù ñi coù moät baõi coû.Treân baõi coû coù moät chuù beù naèm ngöûa nhìn dieàu bay lô löûng.Vieân söù sai quaân hoûi chuù beù ñeå hoûi thaêm ñöôøng,chuù khoâng traû lôøi.Söù giaû cho chuù beù voâ leã,lieàn sai döïng chuù beù ñöùng day daãn tôùi tröôùc maët mình.OÂng ta hoûi: -Mi laøm gì maø baät hôn tuoåi hoûi laïi daùm voâ leã khoâng traû lôøi? Chuù beù leã pheùp ñaùp: 6
  7. -Thöa oâng toâi ñang maõi phôi saùch.Böõa nay ñöôïc naéng. Söù giaû ngô ngaùc nhìn ra baõi coû chæ thaáy ñaùm coû xanh. -Mi noùi doái.Theá laø theâm moät toäi voâ leã. -Baåm khoâng ñuùng laø toâi phôi saùch thaät. -Saùch ñaâu? -Baåm ñaây!- Chuù beù môû traøng aùo phôi buïng ra.-Toâi ñeå saùch trong naøy. Söù giaû baät cöôøi thaàm khen laøng Döông A quaû ñaát coù nhieàu Thaàn ñoàng.OÂng ta noùi: -AØ theá ra caäu beù cuõng theo doõi buùt saùch.Theá ñaõ bieát laøm caâu ñoái chöa? -Daï cuõng bieát voõ veõ. -Vaäy ta ra moät veá caäu ñoái thou xem nheù.Veá ta theá naøy:”Töï laø chöõ,caát giaèng ñaàu chöõ töû laø con,con ai con naáy!” Caâu ñoá ra hôi mieät thò caäu beù,haøm yù con aùi nhaø ai theá? Caäu beù ngaãm nghó,ñoâi maét saùng leân nghòch ngôïm.Caäu ñaùp : -Daï deã ñoá thoâi,nhöng… -Nhöng sao? -Toâi ñoái e oâng khoâng baèng long. -Ñöôïc ñaõ laø vaên chöông mieãn cöù hay, coøn moïi caùi laët vaët ta boû qua. -Theá thì toâi xin ñoái laø:”Vu laø chöng,boû ngang long chöõ Ñinh laø ñöùa,ñöùa naøo ñöùa naøy!” Caâu ñoái thaät hay nhöng quaû coù yù xaác,caäu beù quay mình vöøa teù chaïy,vöøa chaïy vöøa noùi voïng laïi: -Laøng Döông A ôû sau raëng tre kia kìa! Söù giaû laïi daãn quaân veà laøng Döông A.Vieân tieåu tö xaõ.Söù baûo daãn ñeán nhaø quan traïng Hieàn.Khi ñeán nôi, söù giaû giaät mình thaáy caäu beù phôi saùch luùc naõy ra ñoùn.Söù giaû voäi chaøo vaø bieát ngay ñaây chính laø traïng.Söù truyeàn chæ vua trieäu ngay oâng traïng leân kinh vaø keå laïi chuyeän caâu ñoá cuûa söù Toáng.Nguyeãn Hieàn ngaãm nghó roài chôït mæm cöôøi.Sau ñoù oâng traïng leân ñöôøng veà kinh. 7
  8. Ñaõ maáy ngaøy vua ta môû yeán tieäc tieáp söù Toáng luoân ñeå chôø traïng leân kinh .Söù toáng yeân chöù caâu ñoá hieåm hoùc,cöôøi thaàm trong buïng.Khi coù tin maät baùo,Nguyeãn Hieàn ñaõ tôùi Thaêng Long,vua cho môøi vaøo beä kieán,vua gaëng hoûi Hieàn: -Coù thaät traïng ñaõ hieåu yù söù Toáng chöa? -Taâu beä haï,thaàn ñaõ hieåu. Caâu noùi naøy ñaày töï tin vaø ñuû ñeå khieán vua haøi long.Vua daën oâng traïng ñeán böõa tieäc nhö moät oâng quan caáp thaáp. Böõa tieäc dieãn ra vui veû nhö thöôøng leä.Gaàn cuoái tieäc söù Toáng laïi hoûi ñeán baøi thô bí hieåm cuûa y: -Chaû leõ baøi thô aáy khoù laém sao? Vua ta laøm veû gaït ñi: -Tieäc ñang vui ta haõy cöù vui ñi ñaõ. - Tieäc vui thì ñoá laïi caøng vui chöù sao.Hay baøi thô ñoù khoù thaät,hay toâi giaûi hoä nheù! -Ñaâu ñeán noãi theá,baøi thô aáy ñeán caùc caäu hoïc troø nhoû nöôùc toâi cuõng bieát.Chaúng tin toâi goïi moät caäu ñeán giaûi cho oâng nghe. Vaø vua cho goïi Nguyeãn Hieàn luùc aáy ñang döï tieäc ôû chieáu gaàn döôùi cuøng vôùi nhöõng oâng quan baäc thaáp.Söù Toáng nhìn Nguyeãn Hieàn cöôøi khaåy. Caäu beù khoâng noùi khoâng raèng caàm ñuõa xaén boán khaåu baùnh chöng xeáp vuoâng vaén vaøo caùi ñóa roài böng leân baøy tröôùc maët söù Toáng . Caû tieäc khoâng ai hieåu nhöng cöù laøm ra hieåu vaø cöôøi vang.Söù Toáng thì maët nhôït ra, caäu beù tuûm tæm cöôøi roài laïi lui veà chieáu röôïu caùc quan baäc thaáp cuûa mình. Ñóa baùnh chöng chaéc phaûi giaûi ñuùng caâu ñoá cuûa söù Toáng,vì töø ñoù y cuõng nhuõn nhaün ra maët vaø khoâng ñaõ ñoäng ñeán thô nöõa. Khi tieãn söù Toáng leân ñöôøng roài,vua ta vôøi Nguyeãn Hieàn vaøo hoûi veà yù nghóa hoùc hieåm cuûa baøi thô vaø caùch giaûi cuûa oâng traïng tí teïo. -Taâu beä haï ñóa baùnh boán mieán cuûa thaàn töôïng hình chöõ ñieàn laø ruoäng.Söù Toáng duøng loái taùch 8
  9. caùc chöõ ra ñoá ta.Hai chöõ nhaät,boán chöõ khaåu, boán chöõ sôn,hai chöõ sôn trong caùi khuoân vaãn chæ laø chöõ ñieàn maø thoâi.Ñieàn laø ruoäng,ruoäng troàng luùa ra gaïo neáp naáu baùnh chöng thaàn môøi söù Toáng ñoù. Ai naáy ñeàu nhaän raèng oâng traïng thoâng minh.Nhaø vua vaãn giöõ Nguyeãn Hieàn laïi trong trieàu,phong chöùc chjo Nguyeãn Hieàn.Sau oâng trôû thaønh moät oâng quan gioûi. Nghe ñaâu nhaø vua nhaân moät laàn xeùt coâng traïng cuûa Nguyeãn Hieàn coù phaùn raèng:”Chính laø baø meï hieàn ñaõ nuoâi daïy neân nhöõng baâc văn hay võ giỏi của nước nhà!”. HẾT 9
Đồng bộ tài khoản