Tập đọc - ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
333
lượt xem
43
download

Tập đọc - ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Đọc đúng các từ ngữ: thả diều, mảng gạch vỡ, vỏ trứng, mỗi lần -Đọc lưu loát toàn bài, nhấn giọng ở những từ chỉ đặc điểm, tính cách, sự thông minh, tính cần cù, tinh thần vượt khó của Nguyễn Hiền -Biết đọc diễn cảm của bài văn , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU

  1. T p c ÔNG TR NG TH DI U I. M c tiêu: - c úng các t ng : th di u, m ng g ch v , v tr ng, m i l n - c lưu loát toàn bài, nh n gi ng nh ng t ch c i m, tính cách, s thông minh, tính c n cù, tinh th n vư t khó c a Nguy n Hi n -Bi t c di n c m c a bài văn , th hi n gi ng c phù h p v i n i dung II. dùng d y h c -Tranh minh h a n i dung bài t p c III.Các ho t ng d y- h c Ho t ng c a GV Ho t ông c a HS A. M u -Ch i m hôm nay chúng ta h c có tên là gì? -Có chí thì nên. -Em hãy quan sát tranh , cho bi t tên ch i m -Nói lên nh ng con ngư i có nghi l c, ý nói lên i u gì? chí thì thành công B. Bài m i 1. Gi i thi u bài
  2. -Cho hs xem tranh gi i thi u bài - cl i . -Ghi bài lên b ng 2. Luy n c: -G i 1 hs cm u -1hs gi i c. -Phân o n + o n 1:Vào i vua…. chơi -Dùng bút chì ánh d u o n văn. + o n 2: Lên 6 tu i…..chơi di u + o n 3: Sau vì……h c trò c a th y + o n 4: o n còn l -Cho hs luy n c o n +L n1- Rút t khó: th di u, m ng g ch v , - 4HS c n i ti p - Lu ên c t khó. mm i l n +L n2-Gi i thích t :tr ng, kinh ng c - 4hs c n i ti p - hs c chú gi i trong - Luy n c câu văn dài: SGK *Th y ph i kinh ng c….. n ó / và……chơi di u. -Vài hs c câu văn dài * ã h c thì…như ai nhưng / sách c a chú…..Còn èn là / v tr ng….vào trong. +L n3: hs c n i ti p -4HS c n i ti p.
  3. -Luy n c theo nhóm -Cho hs c toàn bài - 2hs c toàn bài. -Giáo viên cm u -L ng nghe gv c m u. 3. Tìm hi u bài - o n 1,2: Y/c hs c th m TLCH: +C u bé ham thích trò chơi gì? -Th di u +Tìm nh ng chi ti t nói lên tư ch t thông minh -Nguy n Hi n h c n âu hi u n ó c a Nguy n Hi n? và có trí nh l thư ng, c u có th thu c bài 20 trang trong ngày mà v n có thì gi chơi di u. +Ý c a 2 o n này là gì? -Nói lên tư ch t thông minh c a Nguy n - o n 3: Y/c hs c th m TLCH: Hi n +Nguy n Hi n ham h c và ch u khó như th nào? -Nhà nghèo Nguy n Hi n ph i b h c nhưng ban ngày i chăn trâu, c u ng ngoài l p nghe gi ng nh . T i n, i b n h c thu c bài r i mư n v b n . Sách c a Nguy n Hi n là lưng trâu, n n t, bút là ngón tay, m nh g ch v , èn là v tr ng th om óm vào trng. M i l n có kì thi, nguy n Hi n làm bài vào lá chu i khô nh b n xin th y ch m h . -Nói lên c tính ham h c và ch u khó
  4. c a Nguy n Hi n +Ý c a o n này là gì? -Vì c u tr ng nguyên lúc 13 tu i, lúc y c u v n thích chơi di u - o n 4: Y/c hs c th m TLCH: -Th o lu n nhóm ôi- Các nhóm trình +Vì sao chú bé Hi n ư c g i là ông tr ng th bày (C 3 câu u úng) di u? -Nguy n Hi n tr ng nguyên +Câu t c ng , thành ng nào nói úng nói úng ý nghĩa câu chuy n này? -Vì ông ch u khó h c t p l i có trí nh l thư ng +Ý c a o n này là gì? -Câu chuy n khuyên ta ph i có ý chí , -Vì sao ông ư c tr ng nguyên? quy t tâm thì s làm ư c i u mình -Th nào là l thư ng? –Ghi b ng mong mu n -Ý nghĩa c a bài là gì? -4hs c n i ti p 4. Lu ên c di n c m -Cho hs c n i ti p o n. -Chúng ta s luy n c di n c m o n: Th y ph i kinh ng c……th om óm vào trong -HD cách c: -Theo dõi GV cm u - c ch m rãi, c m h ng, ca ng i - cm u -Cho nhóm, cá nhân lên c thi
  5. -Y/c hs c theo nhóm -L p nh n xét -Thi c trư c l p GV nh n xét -Mu n làm ư c vi c gì ph i chăm ch ch u khó 5.C ng c -D n dò -Câu chuy n giúp em hi u i u gì? -GD HS chăm ch , ch u khó h c t p noi theo t m gương c a Nguy n Hi n -Nh n xét gi h c -D n hs h c bài- CBB: Có chí thì nên
Đồng bộ tài khoản