PageProperties

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
34
lượt xem
5
download

PageProperties

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Trong Panel Files Tìm Trang muốn mở Nhấp Đúp nó. 2. Hoặc Menu File Open ( Ctrl+O ) HT Open hiện ra Chọn File Open. (H1)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PageProperties

  1. I.MỞ MỘ TRAN : ỘT NG 1. Tro ong Panel Files > Tìm Trang m muốn mở > Nhấp Đúp nó. 2. Hoặ Menu File > Ope > ( Ctrl+O ) > HT Open hiệ ra > Ch ặc F en T ện họn File > Open. (H1 1) 3. Nế muốn mở một Tra ếu m ang mà bạ đã làm v ạn việc gần đ > Hạn Mục Op đây ng pen a Rec cent Item trong Sta Page v nhấp nó m art và ó. II.XEM T TRƯỚC M MỘT TRÌ ÌNH DUY YỆT: 1. Phí F12 > Dreamweaver đòi h bạn ph lưu Tra ím hỏi hải ang bạn vừ tạo trướ khi ừa ớc mở xem trướ bằng Tr ở ớc rình Duyệt . Nó hiện ra HT > Y t n Yes. (H2+ . +3)
  2. 2. Phí F12 > Mở Trình D ím Duyệt xem trước mặc định . H m Hoặc : Menu File > Pre eview in B Browse > Chọn 1 Trì C ình Duyệt > Trang m ra theo Trình Du mở o uyệt mà bạn đã ch à họn .(H4). III.XÁC LẬP CÁC TRÌNH DUYỆT T C TRONG D DANH SÁ ÁCH BRO OWSE: Me enu File > Preview in Browse > Edit Broowse List > HT Pref ferences h hiện ra > Thực hiện 1 hoặc nh T hiều điều s sau đây :
  3. • Thêm 1 Trình D m Duyệt : Nh hấp + > Điền Thông Tin vào H Add g HT Brow wse.(H5). • Loại b 1 Trình Duyệt : C bỏ h Chọn 1 Trình Duyệt > Nhấp - . • Duyệt ưu tiên xem tr Chọn 1 Trình D họn nó và nhấp Nút rước > Ch Prima Brows ary se. • Chọn 1 Trình D Duyệt ưu tiên 2 : Nhấp nút Secondary Browse. B IV.XÁC LẬP CÁC THUỘC TÍNH TR C RANG : Me enu Modify > Page Properties > HT pag Propert y P s ge ties hiện r > Nhấp Hạng ra Mụ mà bạn muốn. ục 1. Chọn Mục APPEA M ARANCE : Modify > Page Prop Menu M perties > H page P HT Properties hiện ra > Mục Appearance : • PPage Font : Chọn 1 Font mặc định của D. t • SSize : Chọ kích cở Tuyệt đối là 9,10,1 ọn i 12…> Đượ phép ợc chọn tiếp Đơn vị Tín – Chọn kích cở tư c nh ương đối là Small , Medium , Large … M • TText Color : Chọn m r màu cho Te ext. • BBackgroun Color : Cho phép bạn Inse vào 1 Ả nd p ert Ảnh nằm dưới Text > Nh T hấp Nút Brrowse để ttìm vị trí ả ảnh cần In nsert vào > Ok. Khi K bạn ch họn Ảnh là nền , n sẽ thay thế màu nền . àm nó n • RRepeat : X lập ảnh nền sẽ hiển thị nh thế nào nếu nó k Xác h hư o không vừa toàn b trang. C v bộ Chọn Repe để xếp ngói ảnh theo chiề eat p h ều ngang ( Re n epeat –x ) và dọc ( Repeat-y ). • MMargin : X lập lề P Xác Phải – Trá – Trên – Dưới của Trang > Chọn ái a Đơn vị Tín > Ok .(H Đ nh H6+7).( HHình MH số 7 chưa n ố nhập TEXT nên T chưa có tá dụng ). c ác
  4. 2. Chọn Hạng Mục LINK : H Menu MModify > Page Prop perties > H page P HT Properties hiện ra > Mục LINK . • LLink Font : Xác định Font mặc định ( D sẽ sử dụn Foont n h c ng nầy trừ t khi đư ghi đề bởi 1 Styl Sheet C ược le CSS ) – Xác định In đ c đậm – I Nghiêng. In • SSize : Giốn trên. ng • LLink Color : Xác lập màu. r • VVisited Lin : Màu cho Text liên kết đư tham quan . Có nghĩa nks l ược l sau khi Link được mở ra Te liên kế – Nhấp tiếp vào Liên là c ext ết t kết k trong T Text nầy , text kế tiếp được xác định sẵn màu . ,ra ế c h
  5. • Rollover Links : Đổi màu khi đặt con trỏ lên. R L đ ỏ • Active Links : Nhấp Text hiện màu . A n • Underline Style : Sẽ được gạc dưới.(H U ẽ ch H8).
Đồng bộ tài khoản