Phác đồ cấp cứu ngưng tuần hoàn - hô hấp tại bệnh viện 1

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
265
lượt xem
82
download

Phác đồ cấp cứu ngưng tuần hoàn - hô hấp tại bệnh viện 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phác đồ cấp cứu ngưng tuần hoàn - hô hấp tại bệnh viện 1', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phác đồ cấp cứu ngưng tuần hoàn - hô hấp tại bệnh viện 1

  1. Phaùc ñoà caáp cöùu ngöng tuaàn hoaøn - hoâ haáp taïi beänh vieän Nghi ngôø ngöøng tim ☯ Ñaùnh giaù ñaùp öùng Khoâng ñaùp öùng Baét ñaàu quy trình ABCD cô baûn ☯ Baùo ñoäng heä thoáng caáp cöùu ☯ Goïi maùy phaù rung ☯ A ñaùnh giaù nhòp thô û(airway) Khoâng thôû ☯ B thoåi 2 nhòp thôû chaäm (breaths) ☯ C ñaùnh giaù maïch, neáu khoâng naåy → ☯ C baét ñaàu eùp tim (compressions) Khoâng maïch ☯ D ñaùnh giaù nhòp tim (qua maùy phaù rung) ☯ Tieáp tuïc hoài sinh tim phoåi (HSTP) RT/NT VTT/PLÑC Phaù rung thaát Tieáp tuïc HSTP cô baûn (200J, 300J, 360J neáu caàn) (neáu Voâ Taâm Thu hoaëc Phaân Li Ñieän Cô) Quy trình ABCD cao caáp ☯ A duøng Mask hay ñaët NKQ ☯ B boùp boùng hay thôû maùy vôùi oxy 100% ☯ C ñaët ñöôøng truyeàn TM → duøng thuoác Adrenalin 1mg IV laäp laïi moãi 3-5 phuùt Neáu BN khoâng coù rung - nhanh thaát: Xem xeùt NaHCO3+ (1mEq/kg), taïo nhòp Neáu BN coù rung - nhanh thaát khaùng trò: HSTP 1' Xem xeùt thuoác choáng loaïn nhòp HSTP tôùi 3' ☯ D tìm vaø ñieàu trò nhöõng nguyeân nhaân coù theå hoài phuc ñöôc* *Xem xeùt nhöõng nguyeân nhaân ngöng tim coù theå phuïc hoài ñöôïc Giaûm theå tích Quùa lieàu/ ngoä ñoäc thuoác Giaûm Oxy maùu Cheøn eùp tim caáp Nhieãm toan Traøn khí maøng phoåi aùp löïc + Roái loaïn chuyeån hoùa (↑↓ K ) Hoäi chöùng Vaønh caáp Giaûm thaân nhieät Thuyeân taéc phoåi Tröôûng khoa HSTC Phaïm Ñaêng Lö

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản