Phần 1: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
382
lượt xem
158
download

Phần 1: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo hướng dẫn cách sử dụng ISIS - Proteus, phần 1: cài đặt chương trình. Trong thư mục gốc của Proteus, bạn chú ý file setup.exe và patchNoKey.exe Đề cài chương trình, ta nhấp đôi file Setup.exe. Trình cài đặt sẽ được kích hoạt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần 1: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

  1. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Trong thö muïc goác cuûa Proteus, baïn chuù yù file setup.exe vaø patchNoKey.exe. Ñeå caøi chöông trình, ta nhaáp ñoâi file Setup.exe Trình caøi ñaët seõ ñöôïc kích hoaït: Choïn Next ñeå tieáp tuïc sau lôøi chaøo möøng cuûa chöông trình : SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 6 -
  2. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Baïn haõy ñoïc baûn thoaû thuaän baûn quyeàn saûn phaåm vaø choïn Yes ôû cöûa soå License Agreement. Tieáp theo choïn Next ôû khung Product Licence Key. Ñaây laø trang hieån thò thoâng tin ñaêng kyù saûn phaåm nhöng do ñaây laø baûn Crack neân nhöõng thoâng tin naøy ñöôïc boû troáng. SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 7 -
  3. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Phaàn choïn thö muïc caøi ñaët hieän ra, baám Browse ñeå thay ñoåi thö muïc ñích cho quaù trình caøi ñaët. Neáu khoâng muoán thay ñoåi thì ta baám Next ñeå tieáp tuïc. Khi ñoù thö muïc caøi ñaët maëc ñònh seõ laø C:\ProgramFiles\LabcenterElectronic\Proteus 6 Professional: Trong cöûa soå Panel Select Components ñaùnh daáu vaøo 3 oâ choïn vaø baám Next. SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 8 -
  4. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Baûng Select Program Folder xuaát hieän, baïn ñaët teân thö muïc ISIS seõ xuaát hieän ôû Start Menu. Sau ñoù choïn Next ñeå tieáp tuïc. Chöông trình seõ thöïc hieän quaù trình caøi ñaët: SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 9 -
  5. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Cuoái cuøng, ta baám vaøo Finish ñeå keát thuùc quaù trình caøi ñaët. Caùc Shortcut kích hoaït chöông trình seõ coù treân Desktop vaø trong Start Menu\ Programs vôùi teân maø baïn ñaõ ñaët ôû treân. Ñeå thuaän tieän söû duïngchöông trình, baïn neân xem qua file Readme cuûa Proteus. Trong ñoù giôùi thieäu toång quaùt veà caùc tính naêng môùi nhaát cuûa phieân baûn 6.1 so vôùi caùc baûn tröôùc. SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 10 -
  6. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Ñeå coù theå söû duïng ñöôïc chöông trình , ta caàn lieân heä vôùi Coâng ty Labcenter ñeå mua baûn quyeàn saûn phaåm qua Website www.labcenter.co.uk . Neáu khoâng baïn coù theå söû duïng file patchNoKey.exe coù trong boä saûn phaåm ñeå Crack chöông trình.(Chæ caàn chaïy file naøy vaø choïn Installer ôû baûng hieän ra). Tuy nhieân caàn chuù yù neáu baïn söû duïng phöông phaùp naøy thì baïn seõ khoâng theå caäp nhaät caùc linh kieän môùi cho ISIS töø Lapcenter ! SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 11 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản