Phân loại lao động trong doanh nghiệp thương mại

Chia sẻ: Vu Manh Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
515
lượt xem
62
download

Phân loại lao động trong doanh nghiệp thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân loại lao động trong doanh nghiệp thương mại : Muốn có các thông tin về số lượng và cơ cấu lao động chính xác , ph ải ti ến hành phân loại lao động .Việc phân loại lao động trong các doanh nghi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân loại lao động trong doanh nghiệp thương mại

  1. Phân loại lao động trong doanh nghiệp thương mại : Muốn có các thông tin về số lượng và cơ cấu lao động chính xác , ph ải ti ến hành phân loại lao động .Việc phân loại lao động trong các doanh nghi ệp thương mại nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu quản lý ,tính toán chi phí s ản xuất kinh doanh , theo dõi các nhu cầu về hoạt đ ộng kinh doanh , v ề tr ả l ương và kích thích lao động . Chúng ta có thể phân loại lao đ ộng theo nhi ều tiêu th ức khác nhau tùy theo mục đích nghiên cứu . 1Phân theo vai trò và tác dụng của lao đ ộng đến quá trình kinh doanh , ta có th ể chia lao đọng trong doanh nghiệp thương mại ra làm 2 lo ại: Lao động tiếp kinh doanh thương mại gồm có nhân viên mua hàng , nhân viên bán hàng , nhân viên kho , vận chuy ển, nhân viên thu hóa , bao gói , ch ọn l ọc chỉnh lý hàng hóa. Trong nền kinh t ế thị trường b ộ ph ận này còn bao g ồm c ả các nhân viên tiếp thị , nhân viên quản trị kinh doanh . B ộ ph ận lao đ ộng này chiếm tỷ trọng lớn trong các doanh nghiệp th ương mại và gi ữ v ị trí ch ủ ch ốt trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ và các m ục tiêu đã xác đ ịnh c ủa doanh nghiệp . Bộ phận lao động gián tiếp kinh doanh th ương m ại : Bao g ồm các nhân viên hành chính , nhân viên kinh tế , kế toán , th ống kê, nhân viên b ảo v ệ c ủa doanh nghiệp . 1.Phân theo nhiệp vụ chuyên môn của người lao động có : Nhân viên bán hàng. Nhân viên mua hàng. Nhân viên nghiệp vụ kho Nhân viên vận chuyển Nhân viên tiếp thị Nhân vien kế toán Mục đích của phương pháp phân loại này là để tính toán s ắp x ếp và b ố trí lao động trong từng nghiệp vụ chuyên môn, xác đ ịnh c ơ cấu lao đ ộng h ợp lý t ừ đó có phương pháp trả lương và kích thích lao động đối với từng loại lao d ọng c ủa doanh nghiệp . 2.Phân theo trình độ chuyên môn: Thông thường nhân viên tr ực ti ếp kinh doanh thương mại có 7 bậc: Bậc 1 và bậc 2 phần lớn gồm lao động phổ thông , chưa qua đào tạo ở m ột trường lớp nào Bậc 3 và bậc 4 bao gồm những nhân viên dã qua mọt quá trình đào t ạo
  2. Bậc 5 trở lên là những lao động lành ngh ề c ủa doanh nghi ệp , có trình đ ộ kinh doanh cao. Lao động gián tiếp kinh doanh thương mại cũng đ ược chia thành : nhân viên , chuyên viên, chuyên viên chính , chuyên viên cao c ấp . Tóm lại , việc phân loại lao dodngj trong các doanh nghi ệp th ương m ại có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tuy ển ch ọn , b ố trí s ắp x ếp lao đ ọng m ột cách khoa học nhằm phát huy đầy đủ mọi khả năng lao đ ọng c ủa ng ười lao đ ộng , nhằm không ngừng tăng năng suất lao đọng ,tạo tiền đ ề v ật ch ất đ ể nâng cao thu nhập cho người lao động.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản