intTypePromotion=3

PHÂN TÍCH TỔNG THỂ NHỮNG SẮC THUẾ CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Chia sẻ: Le Hai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:82

0
236
lượt xem
73
download

PHÂN TÍCH TỔNG THỂ NHỮNG SẮC THUẾ CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế hay thu ngân sách nhà nước là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ Ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của Nhà nước. Những sắc thuế chính tại Việt Nam là thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH TỔNG THỂ NHỮNG SẮC THUẾ CHÍNH TẠI VIỆT NAM

 1. PHÂN TÍCH TỔNG THỂ  Nguyễn Hồng Thắng  Khoa Tài chính nhà nước, UEH
 2. Nội dung A. Tóm tắt các sắc thuế chính tại Việt Nam. B. Phạm vi tác động của thuế (Tax incidence). C. Phân tích tác động kinh tế ­ Mô hình cân bằng từng phần.                            (Partial equilibrium models) ­ Mô hình cân bằng tổng thể.                         (General equilibrium models) D. Độ co giãn và độ nổi của thuế E. Đường cong Laffer (Laffer Curve).
 3. A. TÓM TẮT NHỮNG SẮC THUẾ  CHÍNH TẠI VIỆT NAM Thuế nhập khẩu Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân
 4. Tổng chi, tổng thu NSNN và thuế tại Việt Nam, từ 2003 đến 2008 500000 450000 400000 350000 300000 Tổng chi 250000 Tổng thu 200000 Thuế, phí 150000 100000 50000 0 3 4 5 6 7 8 Nguồn: www.mof.gov.vn/Công khai NSNN/Số liệu quốc tế
 5. Tỷ trọng sáu loại thuế lớn trong tổng số thuế, 2004-2008 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 2004 Nguồn: www.mof.gov.vn 25.00% 2005 20.00% 2006 15.00% 2007 10.00% 2008 5.00% 0.00% TNDN GTGT XNK TTDBnd Tng TNCN
 6. Cơ cấu thuế Việt Nam, 2008 8.01% 2.87% 6.14% 39.28% 16.57% 26.09% TNDN GTGT XNK TTDBnd Tng TNCN
 7. Cơ cấu thuế Việt Nam, 2006 11.43% 2.22% 7.38% 42.84% 11.28% 23.67% TNDN GTGT XNK TTDBnd Tng TNCN
 8. Thuế nhập khẩu  Là loại thuế đánh vào:  Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt  Nam.  Hàng hóa từ khu phi thuế quan đưa vào thị trường  trong nước.  Có số thu đứng thứ 3 sau thuế thu nhập doanh  nghiệp và thuế giá trị gia tăng.   Gắn liền với thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá  trị gia tăng hàng nhập khẩu.
 9. Cách tính thuế nhập khẩu Hai phương pháp tính thuế:  Tính theo thuế suất tỉ lệ (%)  Tính theo mức thuế tuyệt đối ($) 
 10. Tính thuế nhập khẩu theo thuế suất tỉ lệ Thuế nhập khẩu = Số lượng hàng nhập khẩu × Giá tính thuế × Thuế suất (%) của thuế nhập khẩu
 11. Tính thuế nhập khẩu theo mức thuế tuyệt đối Thueá nhaäp khaåu  = Soá löôïng haøng  nhaäp khaåu  × Möùc thueá tuyeät  ñoái treân ñôn vò  haøng
 12. Biểu thuế nhập khẩu tuyệt đối của xe ô-tô đã qua sử dụng Mô tả mặt hàng Mã Từ 9/2007 Mức thuế số (USD) 1. Xe từ 5 chỗ ngồi trở xuống, kể cả lái xe, có dung tích xi-lanh động cơ: - Dưới 1.0 8703 3.000,00 3.000 - Từ 1.0 dưới 1.5 8703 6.300,00 7.000 - Từ 1.5 dưới 2.0 8703 8.075,00 10.000 - Trên 2.0 dưới 2.5 8703 11.400,00 15.000 - Trên 2.5 dưới 3.0 8703 14.250,00 15.000 - Trên 3.0 dưới 4.0 8703 17.100,00 18.000 - Trên 4.0 dưới 5.0 8703 20.900,00 22.000 - Trên 5.0 26.250,00 25.000
 13. Biểu thuế nhập khẩu tuyệt đối của xe ô-tô đa qua sử dụng (tt) 2. Xe từ 6 đến 9 chỗ, kể cả lái xe, có Từ 9/2007 Mức thuế  dung tích xi-lanh động cơ: (USD) - Từ 2.0 trở xuống 8703 7.267,00 9.000 - Trên 2.0 đến 3.0 8703 10.640,00 14.000 - Trên 3.0 đến 4.0 8703 15.200,00 16.000 - Trên 4.0 8703 20.000,00 20.000 3. Xe từ 10 đến 15 chỗ, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh động cơ: - Từ 2.0 trở xuống 8702 6.460,00 8.000 - Trên 2.0 đến 3.0 8702 9.120,00 12.000 - Trên 3.0 8702 14.250,00 15.000
 14. Thuế tiêu thụ đặc biệt (Excise Tax)  Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế đánh vào 8 mặt  hàng tại khâu sản xuất hoặc nhập khẩu và 5 dịch vụ.  Thuế tiêu thụ đặc biệt không thay thế cho các sắc thuế  khác.  Thuế suất cao và nhiều mức.  Cấu thành trong chi phí của sản phẩm → giá tính thuế  của các sắc thuế khác.  Thuế gián thu.   Mục tiêu:  Gia tăng điều tiết thu nhập của người tiêu dùng.  Nội hóa ngoại tác tiêu cực (internalizing negative externalities)
 15. 8 mặt hàng chịu thuế ttđb  Thuốc lá điếu và xì­gà;  Rượu các loại;  Bia các loại;  Ô­tô dưới 24 chỗ ngồi;  Xăng và chế phẩm tạo xăng;  Điều hòa nhiệt độ 90.000 BTU trở xuống;  Bài lá;  Vàng mã, hàng mã.
 16. 5 dịch vụ chịu thuế ttđb  Kinh doanh vũ trường, massage, karaoke;  Kinh doanh casino, trò chơi bằng máy jack pot;  Kinh doanh giải trí có đặt cược;  Kinh doanh golf: bán thẻ hội viên, vé chơi golf;  Kinh doanh xổ số.
 17. Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tiêu thụ đặc biệt = Số lượng hàng, dịch vụ tiêu thụ × Giá tính thuế × Thuế suất (%) của thuế ttđb
 18. Thuế giá trị gia tăng (Thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008)  VAT: Value­Added Tax  Thuế phổ cập.   Đánh vào mọi hàng hóa, dịch vụ luân  chuyển tại Việt Nam và tính trên phần  giá trị gia tăng của chúng  Phổ biến tại Châu Âu và Châu Á.  Mỹ chưa áp dụng.  Tương tự GST (Goods and Sercives Tax)
 19. Phương pháp tính Thueá  Thueá  Thueá  = – GTGT  GTGT ñaàu  GTGT ñaàu  phaûi  ra  vaøo  noäp  Thueá  Löôïng  × Giaù  × Thue GTGT  = sp tieâu  tính  á  ñaàu ra  thuï  thueá  suaá t Thueá  Laø toång soá thueá GTGT ôû  GTGT  : khaâu mua vaøo  phaùt sinh  ñaàu  trong kyø vaø ñöôïc ghi nhaän  vaøo treân caùc chöùng töø: Hoùa ñôn  GTGT, Bieân lai thueá do Haûi 
 20. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008)  Là loại thuế đánh vào thu nhập phát sinh từ mọi  hoạt động của tổ chức kinh doanh.  Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận kế toán.  Phản ánh hiệu quả của từng đơn vị và của toàn  nền kinh tế.  Thuế trực thu: đánh vào thu nhập từ vốn (income from capital)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản