Phản ứng trao đổi trong các dung dịch các chất điện li

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
589
lượt xem
79
download

Phản ứng trao đổi trong các dung dịch các chất điện li

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các em hãy quan sát bạn làm thí nghiệm sau, từ đó nêu hiện tượng viết phương trình phản ứng. Dung dịch NaOH và dung dịch HCL đều không màu, làm sao biết phản ưngs có thể xảy ra hay không? Nêu cách làm. Các em tiếp tục quan sát thí nghiệm bạn làm, nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình phản ứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phản ứng trao đổi trong các dung dịch các chất điện li

 1. Caùc em haõy cho bieát moät soá phaûn öùng maø caùc em ñaõ ñöôïc hoïc töø tröôùc ñeán nay ?
 2. Phaûn öùng theá Phaûn öùng phaân huûy Phaûn öùng hoùa hôïp Phaûn öùng trao ñoåi….
 3. PHAÛN ÖÙNG TRAO ÑOÅI TRONG DUNG DÒCH CAÙC CHAÁT ÑIEÄN LI GV:Traàn Thò Phöông Thaûo
 4. Caùc em haõy quan saùt baïn laøm thí nghieäm sau, töø ñoù neâu hieän töôïng vaø vieát phöông trình phaûn öùng
 5. 1.PHAÛN ÖÙNG TAÏO CHAÁT KEÁT TUÛA * Dung dòch BaCl2 taùc duïng vôùi dung dòch Na2SO4 Hieän töôïng: keát tuûa traéng Phöông trình phaûn öùng: Pt phaân töû: BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2 NaCl Pt ion: Ba2+ + 2Cl- +2Na+ + SO42- BaSO4 + 2Na+ + 2Cl- Pt ion thu goïn: Ba2+ + SO42- BaSO4
 6. 2.PHAÛN ÖÙNG TAÏO CHAÁT ÑIEÄN LI YEÁU Phaûn öùng taïo nöôùc: a. *Dd NaOH taùc duïng vôùi dd HCl ? Hieän töôïng
 7. Dung dòch NaOH vaø dung dòch HCl ñeàu khoâng maøu, laøm sao bieát phaûn öùng coù xaûy ra hay khoâng? Neâu caùch laøm?
 8. Caùc em tieáp tuïc quan saùt thí nghieäm baïn laøm, neâu hieän töôïng, giaûi thích vaø vieát phöông trình phaûn öùng
 9. 2.PHAÛN ÖÙNG TAÏO CHAÁT ÑIEÄN LI YEÁU a. Phaûn öùng taïo nöôùc *Dd NaOH taùc duïng vôùi dd HCl ( coù PP ) Hieän töôïng: Ptpt: NaOH + HCl NaCl + H2O Pt ion: Na++OH-+H+ + Cl- Na+ + Cl- + H2O H+ + OH- H2O Pt ion thu goïn:
 10. Caùc em tieáp tuïc quan saùt thí nghieäm sau, töø ñoù cho bieát hieän töôïng ?
 11. 2. PHAÛN ÖÙNG TAÏO CHAÁT ÑIEÄN LI YEÁU Phaûn öùng taïo phöùc b. *Dung dòch NH3 taùc duïng vôùi AgCl Hieän töôïng: keát tuûa tan Ptpö: NH3 + AgCl Ag(NH3)2Cl (phöùc tan) *Ag(NH3)2Cl goàm caùc ion: Ag(NH3)2+ + Cl-
 12. 2.PHAÛN ÖÙNG TAÏO CHAÁT ÑIEÄN LI YEÁU Phaûn öùng taïo axit yeáu c. Ptpö: HCl + CH3COONa CH3COOH + NaCl Pt ion thu goïn: H+ + CH3COO- CH3COOH
 13. Caùc em tieáp tuïc quan saùt thí nghieäm baïn laøm vaø cho bieát hieän töôïng, vieát ptpö daïng phaân töû vaø ion.
 14. 3.PHAÛN ÖÙNG TAÏO THAØNH CHAÁT KHÍ *CaCO3 + dung dòch HCl Hieän töôïng: CaCO3 tan ra taïo dung dòch trong suoát. Ptpt: CaCO3 + HCl CaCl2 + CO2 + H2O Pt ion thu goïn: CaCO3 + 2H+ Ca2+ + CO2 + H2O NX: taïo H2O laø chaát ñieän li yeáu khí CO2 taùch khoûi moâi tröôøng phaûn öùng
 15. Caùc em quan saùt thí nghieäm dd NaCl cho taùc duïng vôùi dd Ba(NO3)2. Vieát phaûn öùng döôùi daïng phaân töû vaø ion
 16. *Dd NaCl + dd Ba(NO3)2 2Na+ + 2Cl- +Ba2+ 2NO3- 2Na+ +2NO3- + Ba 2+ + 2Cl- => phaûn öùng khoâng xaûy ra
 17. KEÁT LUAÄN Phaûn öùng xaûy ra trong dung dòch caùc chaát ñieän li laø phaûn öùng giöõa caùc ion.
 18. I. ÑIEÀU KIEÄN ÑEÅ PHAÛN ÖÙNG TRAO ÑOÅI XAÛY ÖÙ RA RA
 19. Phaûn öùng xaûy ra trong dung dòch caùc Pha ng dung dòch chaát ñieän li xaûy ra khi coù ít nhaát moät trong caùc ñieàu kieän sau: Taïo thaønh keát tuûa Ta nh Taïo thaønh chaát khí Ta nh Taïo thaønh chaát ñieän li yeáu Ta nh
 20. Vieát ptpö döôùi daïng phaân töû vaø ion thu goïn. Neâu hieän töôïng. 1. Mg(OH)2 + HCl 2. Dd NH3 + CuCl2 3. FeS + HCl

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản